(English translation below) Schaf het Toetsingsverbod af! Geef je like ophttps://www.facebook.com/pages/Schaf-Het-Toetsingsverbod-Af/867337329999933?fref=ts
Vraag je je ook wel eens af hoe het komt dat terwijl we toch zo'n mooie grondwet hebben fundamentele mensenrechten in Nederland nogal eens met voeten getreden worden door instellingen? Waarom mensen in de gevangenis komen voor verkeersboetes die vervolgens toch blijven staan? Waarom bedrijven mensen mogen dreigen met gijzelneming? Waarom ambtelijke willekeur schering en inslag is en niemand er wat aan kan doen? Waarom er hoge boetes uit worden gedeeld om niks en kinderen uit huis worden geplaatst om niks? Waarom rechters de grondwet en internationale verdragen niet volgen in hun rechtspraak?
Daar is een antwoord op. Ze mogen het niet!
Ja, je leest het goed. Rechters mogen er niet op toezien dat wetten en regels niet misbruikt worden om het tegenovergestelde te bewerkstelligen van waar ze voor in het leven geroepen zijn. Je kan het je bijna niet voorstellen vanwege al het misbruik dat er van gemaakt wordt, maar wetten en regels zijn er namelijk voor gemaakt om het leven prettig te maken voor mensen die van goede wil zijn.
In artikel 30 van de UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) staat zelfs dat het niet de bedoeling is om één van de artikelen van de UVRM te overtreden omdat je een ander artikel ervan toepast! Maar juist het overtreden van fundamentele mensenrechten door het toepassen van allerlei regels is wat nu bij de vleet gebeurt in Nederland.
Wie anders dan de rechter zou nou juist de persoon bij uitstek moeten zijn om er op toe te zien dat wetten en regels echt wel worden gebruikt om ieders fundamentele mensenrechten veilig te stellen?
Maar dat is dus verboden.Dat komt door het toetsingsverbod, vastgelegd in Artikel 120 van de grondwet. Al die mooie grondrechten gaan door dat ene miserabele wetsartikeltje aan onze neus voorbij.
Nu zul je wel schrikken, want een artikel van de Nederlandse Grondwet, die verander je toch niet zomaar?
Inderdaad, daar is al een hele procedure aan vooraf gegaan, begonnen in 2010 door Femke Halsema en verdedigd door Liesbeth van Tongeren op 20 augustus 2014. Hier lees je er meer over. (zie http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=310355)
Bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eind 2015 werd een motie aangenomen waarin de regering werd verzocht voortaan een constitutionele toets op te nemen in de memorie van toelichting van wetsvoorstellen.
In een brief aan de Kamer over deze motie stelde minister Plasterk dat de constitutionele toets al deel uitmaakt van het wetgevingsproces en is opgenomen in de memorie van toelichting van wetsvoorstellen.
Plasterk zegde wél toe te komen met een Handreiking toetsing aan hoger recht voor de betrokkenen binnen de Rijksdienst. Zie:
  1. Bijlage Handelingen Tweede Kamer, 2015-206, 34.300 VII nr. 62. Zie https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vj2alh23hwys/toetsingsverbod
Een hele belangrijke stap, en ook erg belangrijk dat alle betrokken Rijksdienst medewerkers een handreiking krijgen hoe fundamentele mensenrechten centraal te stellen in de uitvoering van hun taken. Van mij zouden alle ambtenaren dat mogen krijgen.
Maar waarom dan niet ook die laatste stap, en het toetsingsverbod ook uit de grondwet halen, en dat bijvoorbeeld vervangen door een clausule dat alle wetten en regels uitgevoerd dienen te worden et het oog erop dat ze dienen tot ieders fundamentele mensenrechten garanderen, met het oog op de hoogste rehtvaardigheid, waarheid, geluk en gezondheid, doend voor anderen wat je zou wensen dat ze deden voor jou? Waarom zou er een clausule in de grondwet moeten blijven staan die het mogelijk maakt dat fundamentele mensenrechten geschonden worden?
Vind je ook dat het toetsingsverbod afgeschaft moet worden? Geef dan je like op Schaf het Toetsingsverbod af! op https://www.facebook.com/pages/Schaf-Het-Toetsingsverbod-Af/867337329999933?fref=ts Letten jullie ook bij de verkiezingen welke partijen het toetsingsverbod af willen schaffen, zonder trucjes erbij als ook nog de Eerste Kamer afschaffen?
Sommige partijen verbinden aan het toetsingsverbod afschaffen de Eerste Kamer afschaffen, met als redenering dat als rechters mogen toetsen aan de grondwet, deze toetsing niet meer bij het ontstaan hoeft plaats te vinden!
Maar wij zijn van mening dat grondrechtelijke toetsing in alle fases van wetgeving en uitvoering dient plaats te kunnen vinden, van ontstaan tot uitvoering, en ook per individueel geval gekeken moet kunnen worden of de uitvoering van wetten en regels ook werkelijk ieder’s fundamentele mensenrechten garandeert, of dat zemisschien toevallig in enkele gevallen het tegenovergestelde doen. En dan moet er ingegrepen kunnen worden.
Zie pagina 18 van dit document om te zien welke partijen voor het toetsingsverbod zijn en hoe ze hoe ze invulling zeggen te willen geven aan het afschaffen van het toetsngsverbod : http://www.republiekallochtonie.nl/userfiles/files/2017%20Wat%20beloven%20ze%20concreet%20per%20thema.pdf
Teken ook de petitie:
https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/?pv=61
Zie ook http://artikel120.nl/images/art120gw_folder_2015.pdf
Zie ook
 De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | 
English:
Abolish the Assessment Prohibition!https://www.facebook.com/pages/Schaf-Het-Toetsingsverbod-Af/867337329999933?fref=ts
Ever wonder how it is possible that while The Netherlands has such a wonderful Constitution, fundamental human rights are violated by institutions? Why people get arrested for traffic fines which are not annulled even after having served time? Why companies may threaten to take people hostage? Why bureaucratic arbitrariness is everywhere and no one can do anything about it? Why heavy fines are dealt out over nothing, and children are ripped away from their loving families for no reason at all? Why judges do not follow the Constitution in their jurisdiction?
There is an answer to that question. They are not allowed to!
Yes, you read that correctly. Judges may not ensure that laws and regulations are not abused to achieve the opposite of what they meant to do. It may be hard to believe because of how they are abused, but laws and regulations are usually meant to make life pleasant for people who have nothing but good intentions..
Article 30 of the UDHR (Universal Declaration of Human Rights) states that it is not allowed to use any of the articles of the UDHR as a means to violate another article. But precisely this violating of fundamental human rights by applying all kinds of rules is what is happening in the Netherlands.
Who else but judges would be suited to ensure that laws and regulations, are used to safeguard everyone's fundamental human rights?
But that is forbidden! This is caused by the "Assessment Prohibition" as stated in Article 120 of the Constitution. Because of that single article all of those beautiful constitutional rights can legally pass us by.
Now maybe you will get a little worried, , because changing an article in the Constitution is usually nearly impossible.
But this procedure has already been started in 2010 by Femke Halsema and defended by Liesbeth van Tongeren on August 20, 2014. Here you can read more about it. (See http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=310355)
In the budget treatment of the Ministry of the Interior and Kingdom Relations at the end of 2015, a motion was passed in which the government was requested to include a constitutional review in the explanatory memorandum of legislative proposals.
In a letter to the House about this motion, Minister Plasterk stated that the constitutional test is already part of the legislative process and is included in the explanatory memorandum of legislative proposals.
Plasterk said he did agree with a Guide to the assessment of higher law for those involved in the Rijksdienst. See:
Annex Acts House of Representatives, 2015-206, 34.300 VII no. 62. See https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vj2alh23hwys/toetsingsverbod
It is a very important step, and also very important that all government employees involved receive a guideline on how fundamental human rights are central to the performance of their duties. All of my officials would get that.
But why not also take that last step, also take the assessment prohibition out of the constitution, and replace that by, for example, a clause that all laws and regulations must be carried out, with the view that they serve to guarantee everyone's fundamental human rights, with a striving for highest level of justice, truth, happiness and health, doing for others what you would wish them to do for you? Why should there be a clause in the constitution that would allow fundamental human rights to be violated?
Do you agree that the Constitution should be authoritative in the Netherlands? Then give your "like" on the page "Schaf het Toetsingsverbod Af!? (Which is Dutch for "Abolish the Assessment Prohibition") on https://www.facebook.com/pages/Schaf-Het-Toetsingsverbod-Af/867337329999933?fref=ts
Now some parties argue that if the assessment prohibition is abolished, the Senate should be abolished, arguing that if judges are allowed to assess whether rules and laws are in accordance with the constitution in their execution in individual cases, this assessment no longer needs to take place at the time of its creation, which is the Senate’s duty.
But we believe that assessment whether laws really serve the purpose of guaranteeing everyone’s fundamental human rights must take place in all stages of legislation and implementation, from creation to implementation, and it must also be possible to examine for each individual case whether the implementation of laws and regulations actually guarantees everyone's fundamental human rights, or that perhaps happens to be the opposite in some cases. And then it must be possible to intervene.
To see which political parties support abolishhment of the assessment prohibition, and how they say they want to do this, please see page 18 of the document on this link :http://www.republiekallochtonie.nl/userfiles/files/2017%20Wat%20beloven%20ze%20concreet%20per%20thema.pdf
Also please sign the petition:
https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/?pv=61
See also:  De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | 
 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 25-01-2019 17:45