Home Wie zijn wij? Heeft u een vraag? Contact

Kinderrechtencollectief bespreekt kritisch rapport bij VN-Kinderrechtencomité

23 september 2014

Nederland moet kinderrechtenbeleid verbeteren

Rapport titel en mandjes.jpgNederland voldoet op veel punten nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat staat in het kritische rapport dat het Nederlandse Kinderrechtencollectief op 24 september presenteert bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève. Het Kinderrechtencollectief vraagt Nederland duidelijke verbeteringen door te voeren, onder meer in het armoedebeleid, de aanpak van kindermishandeling en in migratieprocedures. De Rijksoverheid is en blijft eindverantwoordelijk voor de realisatie van het Kinderrechtenverdrag in Nederland, juist in tijden waarin taken worden overgedragen aan gemeenten. Dit vraagt om een Rijksoverheid die concrete maatregelen neemt en scherp in beeld houdt wat de resultaten zijn van het in de gemeenten gevoerde beleid.

De meest in het oog springende aanbevelingen uit het rapport van het Kinderrechtencollectief zijn:

•    Voorzieningen voor kinderen komen onder druk te staan door de bezuinigingen. Het Kinderrechtencollectief vraag de overheid om de gevolgen voor kinderen te beperken, met extra aandacht voor kindermishandeling, voor- en vroegschoolse educatie en zorgleerlingen, en daarbij jeugdparticipatie actief te bevorderen. Extra ondersteuning is nodig voor kinderen uit arme gezinnen, met speciale aandacht voor kinderen in Caribisch Nederland.

•    Het is ontoelaatbaar dat er in Nederland jaarlijks nog steeds meer dan 118.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling zijn. Te veel mishandelde kinderen krijgen geen hulp voor zichzelf en het lukt de hulpverleners onvoldoende om gezinsgeweld blijvend te stoppen. De Rijksoverheid moet monitoren of dit in het nieuwe jeugdstelsel verbetert en ook zelf investeren in verbeteringen.

•    De decentralisatie van de jeugdzorg brengt veel kansen maar ook risico's met zich mee. Zo zou er rechtsongelijkheid kunnen ontstaan tussen kinderen uit verschillende gemeenten. Voor asielzoekerskinderen is de hulpplicht nog steeds niet in de wet opgenomen. Het is daarom belangrijk dat de Rijksoverheid garanties en waarborgen biedt om te voorkomen dat kinderrechten bij de decentralisatie geschonden worden.

•    Het is essentieel dat er onderzoek wordt gedaan naar de belangen van kinderen in migratieprocedures. Kinderen kunnen andere gronden hebben om bescherming in Nederland te vragen dan hun ouders. 2.500 kinderen leven nog gescheiden van hun ouder(s) omdat zij niet voldoen aan de strenge regels voor gezinshereniging. Duizenden kinderen in asielzoekerscentra hebben wel een dak boven hun hoofd maar geen thuis. Zorg voor kindvriendelijke opvang en maak een einde aan het grote aantal verhuizingen.

•    De positie van minderjarige slachtoffers van uitbuiting is slecht: het is onacceptabel dat het verkopen van kinderen in Nederland niet strafbaar is en dat buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel niet onvoorwaardelijk een verblijfsvergunning krijgen. Het Kinderrechtencollectief vraagt om op deze punten wet- en regelgeving aan te passen en te zorgen voor voldoende aanbod van gespecialiseerde opvang en hulpverlening.
Het is ontoelaatbaar dat Nederland wereldwijd in de top 3 staat van landen waar kinderporno wordt gehost. Dit vraagt om een duidelijke aanpak.

•    Het is zorgwekkend dat er geen actueel inzicht is in gegevens en ontwikkelingen in Europees en Caribisch Nederland op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Nederland moet voldoende data beschikbaar stellen voor adequate monitoring.

•    Er wordt structureel bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Succesvolle onderwijsprogramma's worden stopgezet. Nederland dient als welvarend land zijn verantwoordelijkheid te nemen en te investeren in kinderrechten en onderwijs in ontwikkelingslanden.

•    Het Kinderrechtencollectief maakt zich zorgen over de militaire opleidingen die jongeren in Nederland al vanaf hun vijftiende kunnen volgen.
Vraagtekens worden gezet bij het gebrek aan speciale richtlijnen of instructies voor de omgang met kinderen, de zwaarte van de mentale en fysieke trainingen, en het gebrek aan toezicht tijdens stageperiodes op het terrein van Defensie.

Het Kinderrechtencollectief vraagt de Nederland overheid zich sterker in te zetten om de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité uit 2009 op te volgen en zo het kinderrechtenbeleid te verbeteren. Het Kinderrechtencollectief mist een minister van Jeugd die de aansluiting van al deze beleidsmaatregelen en aandachtspunten kan coördineren.

Klik hier voor een pdf van het rapport Kinderrechten in Nederland.
Klik hier voor een pdf van de Engelse versie van het rapport Kinderrechten in Nederland.
Klik hier voor de rapportage over het Facultatief Protocol over kinderen in gewapende conflicten (Engels)
Klik hier voor de jongerenrapportage van de NJR uit 2012.
Klik hier voor de update van de jongerenrapportage uit 2014.

 

 

 

http://www.kinderrechten.nl/p/13/992/kinderrechtencollectief-bespreekt-kritisch-rapport-bij-vn-kinderrechtencomit%E9

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 26-05-2015 20:07