Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude

van ‘jeugdzorg’:

Geachte redactie van krant De Stentor,

Ten aanzien van de zaak Sylvano (

http://www.destentor.nl/regio/moeder-sylvano-na-elf

-

dagen-op-vrije-voeten-1.4591454

) wil ik laten weten wat jeugdzorg qua niveau voorstelt.

Enig schoolverzuim zou al voldoende reden zijn tot

OTS en Uithuisplaatsen. Onder staan

feiten hoe ernstig risicovol Uithuisplaatsen is voor een ontvankelijk kind.

Misbruik en pesten komen heel vaak voor in pleegset

tingen. De commissie Samson is daarin

ook duidelijk, en uit gegevens is te berekenen dat

in pleeg-settingen het risico op

seksueelmisbruik 100 x groter is dan in thuissituaties. Maar ook ander misbruik en pesten is erg

ernstig voor een kind. Als schoolkinderen te weten

komen dat een pleegkind door jeugdzorg

uithuis is geplaatst, soms zelfs met roddel over "s

lechte ouders", dan worden ze al te vaak ook

op school gepest. Dat negeert jeugdzorg en pleegzor

g maar al te vaak, blijke uit dossiers.

Vaak zijn korte contacten tussen ouder(s) en kind m

et een lage frequentie schadelijk voor het

kind. Er kan oudervervreemdingssyndroom ontstaan, en een verminderd vertrouwen leidt tot

secundaire onveilige gehechtheid

(https://www.dropbox.com/s/h7yvgf5wsqm1ei5/2012%20FJ

R-95%2B%20Hechtingsstoornis%20en%20juridiserend%20han

delen.pdf?dl=0) naar de indeling

van De Lange.Sylvano

krijgt door jeugdzorg c.q. gezinsvoogdij een loyali

teitsconflict opgelegd, en dat

moge geen taak aan het kind zijn om opgelegd te kri

jgen, ook niet door derden, zoals

jeugd'zorg':

Hij weet dat zijn moeder gevangen zat; hij moest du

s een keuze maken om haar vrij te krijgen

door zelf terug te gaan naar de pleegsetting waarin

hij signalen uitzond misbruikt te worden,

òf zijn moeder zou vast blijven zitten. Hiermee too

nt jeugdzorg aan dat deze OTS met UHP

geen jeugdzorg-taak kan zijn, daar de Wet op de jeu

gdzorg anders denkt over zorg aan een

kind, pedagogischer.

Ook dreigt jeugdzorg/gezinsvoogdij om hem gevangen

te zetten in een gesloten setting. Dit is

zonder enige diagnostische of therapeutische reden

een ernstige en valse bedreiging naar een

kind van net 11 jaar!

Hoe moet hij, de reden wetende, nog vertrouwen kunn

en stellen in volwassenen? Dit is

volkomen onpedagogisch!

Ook enige hulp in de zin van het Eerste Burgerlijk

Wetboek artikel 257 (BW1:257 t.o.v.

BW1:254 lid 1) heeft BJZ niet laten verstrekken doo

r een hoger opgeleide dan de

gezinsvoogd als sociaal werkster zelf. Inspanningsv

erzuim van jeugdzorg wordt toegedekt

door ouders in diskrediet te brengen, wat als besch

uldigingen en insinuaties wordt ervaren;

vandaar de algehele roep om waarheidsvinding.

Hieronder staan redenen waarom een uithuisplaatsing

, laat staan een gesloten uithuisplaatsing,

enkel op diagnostieke gronden èn als aller uiterste

middel zou kunnen worden ingezet, indien

alle andere middelen hebben gefaald. Welke middelen

heeft BJZ ingezet? Geen diagnostieke

middelen, waarop een toegesneden therapeutisch hulp

traject kon worden ingezet!

In het algemeen toont jeugdzorg al dat ze te laag g

eschoold zijn en andere belangen in hun

beroepsgroep spelen dan die van het kind met diens

kind-ouderband en familiebanden.

De vertrouwde omgeving van een kind wordt te vaak n

iet gebruikt. Dat toonde onderstaande

wetenschappers aan....

Er speelt meer nu de aanstaande jeugdwet de gemeent

en de toeleiding in handen geven naar

jeugdzorg (BJZ) via wijkteams en dergelijke gemeent

elijke initiatieven.

De Bureaus jeugdzorg (BJZ) hebben dusdanige imagosc

hade opgelopen dat ze andere namen

gaan aannemen.

De gemeenten zijn o.a. door de SSF op de hoogte geb

racht van het regelmatig schadelijke

karakter van BJZ:

 

2

https://www.dropbox.com/s/pk8mr8f20ucaqtj/2013.07.2

3%20B%26W%20Gemeente-

inkoop%20TransitJeugdzorg.pdf?dl=0

.

Ook hoogleraren, psychiaters, hebben gewaarschuwd:

http://www.artsennet.nl/blogs/artsennetbloggers/rob

ert-vermeiren/blogbericht-robert-

vermeiren/130655/kinderpsychiatrie-uit-het-basispak

ket.htm

- met petitie!

Wat wil het geval:

BJZ heeft twee petten op:

De sociaal werksters, die jeugdzorgwerkers worden g

enoemd en de spil zijn in wat

'onderzoeken' worden genoemd, indiceren, maar al te

vaak naar de wettelijke Regeling

Normbedragen Jeugdzorg (

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026916/geldigheidsda

tum_23-

10-2014#Hoofdstuk2

) door het opplakken van etiketten (dus niet op eff

ectiviteit), en dat

zonder diagnose, of door het stellen van sturende,

beperkende onderzoeksvragen aan een

deskundige die vaak de cliënt niet eens te zien kri

jgt. Deze financieringsregeling werkt

werkgelegenheid in de hand, maar is ook dwangzorg v

oor de gezinsdyade.

De tweede pet is dwangzorg, OTS, UitHuisPlaatsen, e

n na een jaar of wat Ontheffing uit

gezag. Dit geeft werkgelegenheid voor jaren aan de

jeugdzorgwerker/gezinsvoogdij.

Dat gaat dus op speculatie, suggesties, insinuaties

, zònder echte diagnose (

http://jeugdzorg-

darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/08/de-transitie-med

ische-diagnostiek.html

)!

Dit kan nogal schadelijk zijn voor veel kinderen di

e in aanraking komen met de dwangzorg

van jeugdzorg.

Vooral het UitHuisPlaats-beleid in Nederland (extre

em koploper UHP in Europa!!) is meestal

schadelijk.

https://www.dropbox.com/s/z5pxvdz5v4ntvpo/Publeaks%

20verzameling%20links.14.pdf?dl=

0

In het onderzoek '909 zorgen' van prof. N.W. Slot b

lijkt dat OTS-sen te vaak niet leiden tot

verbetering, maar wel tot verslechtering:

https://www.dropbox.com/s/1tvvn22rqnjywtu/Effect%20

OTS%2028%25in%20klr.pdf?dl=0

(72% verbeterde níét na 2 jaren OTS, verslèchterde

deels wèl).

Uit het onderzoek van Joseph Doyle in 2007 bleek da

t kinderen met dezelfde problematiek

beter af waren thuis mèt toegesneden hulpverlening

dan die kinderen die in pleegsettingen

werden ''veiliggesteld'', zoals jeugdzorg dat noemt

:

https://www.dropbox.com/s/6dirasxuyx9guuy/2007%20J.

J.Doyle%20ZorgThuis-

OfPleegzorg.pdf?dl=0

.

Dit werd voor Nederland bevestigd door prof. Jo Her

manns in Zeeland. Na 04:20 in

https://www.youtube.com/watch?v=1tpsfF4Mh3s&list=UU

aUR5EX-N7KX5XkOT5hg9aw

.

Ook hier wordt de 72% van prof. Slot benaderd (~75%

).

We zagen in de vorige eeuw reeds wetenschappelijke

rapporten (van buiten jeugdzorg

geëntameerd) dat jeugdzorg en kinderbescherming gee

n juiste meetinstrumenten gebruikt tot

dwangzorg. In 1983 reeds het rapport van Junger-Tas

(willekeur in jeugdzorg). Prof. Van

Acker adviseerde in 2009 om jeugdzorg op te doeken.

Met reden...

Zo adviseerde prof. René A./C. Hoksbergen reeds in

2000

(

https://www.dropbox.com/s/r4q8hjejft3xcmg/IBAP%2020

00%20advies.pdf?dl=0

) voor een

doelgroep een gespecialiseerde ingang tot onderzoek

en aangepaste

therapietrajecten/hulpverlening.

In 2004 adviseerde de SSF ook het instellen van ges

pecialiseerde ingangen voor diverse

doelgroepen opdat er niet te veel mis-gekeken werd

door jeugdzorg, dat tot verkeerde

trajecten leidt voor opgroeienden. Er werd ook gead

viseerd om jeugdzorg op te doeken en de

gezinsvoogdij over te laten aan een verbeterde opze

t van de RvdK+ (Raad voor de

kinderbescherming Plus). Dit werd in 2012 opnieuw i

ngebracht:

https://www.dropbox.com/s/hjyxiropp33csur/2012-Verk

ort%20Jeugdbeschermingsplan-

JzBlH.pdf?dl=0

(kort op blz. 8 en 11).

 

3

Diagnose is nodig:

https://www.dropbox.com/s/atc2k7oz18h99tb/Jeugdzorg

%20vs%20Diagnostiek%20-

%20vanderGaag.pdf?dl=0

; prof. RJ. van der Gaag adviseert 'zwaargewichten

' in die ingang

tot zorg voor jeugd, die de cliënt zien en onderzoe

ken. Dat past geheel bij de adviezen om

gespecialiseerde ingangen.

Vorig jaar vertelde prof. Carlo Schuengel dat dwang

in de jeugdzorg te vaak contraproductief

werkt:

https://www.dropbox.com/s/n4erkb54uf4lzbp/2013.PPS%

20C.Schuengel%20-

%20dwang-gevolgen.pdf?dl=0

of tekst onder

http://prezi.com/x_ejjwaojdri/bjaa-academie-

jeugdzorg-zonder-dwang-zonder-pics/?utm_campaign=sh

are&utm_medium=copy

.

https://www.dropbox.com/s/7l2wnwcj9fh1mc1/Waarmee%2

0dienen%20verantwoordelijken

%20en%20Afschuifsystemen%20in%20Jz.14.pdf?dl=0

is een schema hoe gezinnen in

diskrediet worden gebracht: jeugdzorg neemt zelf he

t ideaalbeeld aan en zetten gezinnen in de

onderste regio; alle gezinnen die door jeugdzorg en

AMK werden benaderd heetten

risicogezinnen, met "kwetsbare kinderen in de knel"

.

Er wordt door jeugdzorg snel beweerd dat het kind e

en hechtingsstoornis heeft. Dat komt

vaak voor. Maar diagnose en therapie, die bestaan,

blijven onder OTS uit! Dat roept vragen

op!

Daarover is in het juristenmaandblad FJR november 2

012/95 gepubliceerd op blz. 291-293:

https://www.dropbox.com/s/h7yvgf5wsqm1ei5/2012%20FJ

R-

95%2B%20Hechtingsstoornis%20en%20juridiserend%20han

delen.pdf?dl=0

(vierde punt).

Dat ook enige wakkere rechters hun twijfel hebben o

ver jeugdzorg blijke uit FJR 2010/92:

https://www.dropbox.com/s/1oyxy9pmvo1zhr3/FJR%20201

0-10%20citaten-grijs.pdf?dl=0

met opsomming van enige door hem onderkende knelpun

ten.

Dat in jeugdzorg gespecialiseerde advocaten het bel

eid van jeugdzorg zorgwekkend achten

blijke uit de open brief aan de Eerste Kamer:

http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.OPENBRIEFE

ERSTEKAMER.htm

met vele

namen.

De ombudsman schreef in 2011 in FJR 2011/76 al over

nodige waarheidsvinding

(

https://www.dropbox.com/s/q3f4zj444u1l5fo/FJR%20201

1%2C%2076.Brenninkmeijer%2C

%20vZanten.%20Waarheidsvinding%20in%20Jz.pdf?dl=0

), al dacht hij dat diagnostiek door

een leuk-werkende specialist pijnlijker zou zijn vo

or een kind dan dwangzorg, onterecht!

De Kinderombudsman rapporteerde eind vorig jaar ove

r vele 'fouten' in de rapportages van

jeugdzorg aan de rechters:

http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-

professionals/publicaties/rapport-is-de-zorg-gegron

d/?id=325

!

De mentaliteit van jeugdzorgwerkers zal met naamsve

randeringen en p.r. (mooipraat door de

jeugdzorglobby) niet echt structureel veranderen. E

r worden andere werkplekken gecreëerd.

Namen veranderd. Maar men blijft niet-medisch-acade

misch opgeleid. De interne

gedragsdeskundigen binnen BJZ zien de cliënt niet -

dat is tegen de beroepsethiek een

diagnose af te geven na onderzoek waar de cliënt is

onderzocht.

Toen aan de regering werd geadviseerd om artikel 35

van het Uitvoeringsbesluit bij de Wet op

de jeugdzorg aan te vullen dat deze "gedragswetensc

happers" van BJZ naar hun beroepscode

de cliënt moeten onderzoeken, is dit artikel prakti

sch buiten werking gesteld. Het is door de

Kamer gejast onder het kopje "risicojongeren", also

f baby's en kleuters daar onder vallen, en

dit binnen een wirwar aan andere artikelen over moe

ilijke jongeren. Nu hoeft er niet

diagnostisch gekeken te worden voordat een kind uit

huisgeplaatst wordt.

Uithuisplaatsen is voor een kind als gevangen gezet

worden in een voor hem ònvertrouwde

omgeving; de contacten met zijn ouders zijn vaak te

minimaal en contacten met familie

uitgesloten. Het kind voelt zich vaak juist onveili

g onder de noemer "in veiligheid gebracht"

door de gezinsvoogdij. Contacten duren maar een wen

uurtje per maand of wat, end at is veel

te weinig, en wordt na dat uur afgestraft met afsch

eid moeten nemen van je ouders, terwijl je

als kind hoopt mee teruggenomen te worden.

 

4

In de adoptiewetenschappen weet men dat 85% van de

kinderen uiteindelijk behoefte heeft al

zijn ouders en familie te 'kennen', en niet enkel v

an documenten of een foto. Dat 'kennen' doet

een opgroeiende niet door een paar losse uurtjes pe

r jaar diens ouders te zien onder dwang-

omstandigheden waar de dwingende gezinsvoogd bij zi

t (in plaats van een orthopedagoog),

die ook nog eens het kind en de ouders afzonderlijk

heeft verboden over bepaalde

onderwerpen te spreken, wat de spontaniteit en open

heid zeer belemmert. Dit heeft ook een

weerslag op het kind in pleegsetting. Het vertrouwe

n in diens ouders wordt zo geschaad; het

zelfbeeld wordt aangetast (minderwaardigheidscomple

x vergroot zo!).

Het moge duidelijk zijn dat het mooipraat is dat ‘j

eugdzorg verbetert’. Mooipraat is geen

praktijk!

De gemeentelijke ambtenaren/jeugdteams zullen 'luis

teren' naar het gezin, zo heet het: "Één

plan, één gezin, één hulpverlener". Maar vaak worde

n daarbij 'fouten' gemaakt, waarover

bovenstaande wetenschappers en onderzoekenden hun g

emotiveerde twijfels hebben getoond.

Kinderpsychiater dr. M. Oosterhoff

heeft daartoe ook blogs geschreven

(

http://www.artsennet.nl/blogs/artsennetbloggers/men

no-oosterhoff/blogbericht-menno-

oosterhoff/135648/dokter-overheid-en-zijn-assistent

-gemeente.htm

), net zo als op

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/

vele artikelen staan met onderbouwing en

dossieronderzoeken (ook dossiers die jeugdzorg niet

toonde).

De inspectie jeugdzorg doet slechts aan meta-analys

e en dossieronderzoek bij het BJZ, dat

geschoond en geselecteerd is door de spil van alles

, de gezinsvoogd. Klachtencommissies

geven geen effect als de klacht al gegrond verklaar

d wordt na bagatellisaties binnen de

procedure. De kinderrechter heeft te weinig tijd en

is zeker geen medicus. De rechter gelooft

de ene juridische partij, jeugdzorg (ondanks de aan

getoonde 'fouten'). Er is geen effectief

kwaliteitscontrolemechanisme.

Kinderen waarbij jeugdzorg/gezinsvoogdij aan uitste

ltactiek heeft gedaan (verbieden van

diagnose, verkeerde onderzoeksvragen indienen die n

iet leiden tot helderheid waarna weer

een rechtszaak nodig is, contact verbieden zodat ou

ders de problemen van het kind niet

kunnen zien of horen, enz.) worden na één jaar of t

wee ont-ouderd: Ontheffing van ouderlijk

gezag, want dat heet dat er een 'perspectief-bieden

d pleeggezin' beter zou zijn voor de

zekerheid van het kind. Al is aangetoond dat pleegk

inderen wel 5 jaren moeten wennen aan

een pleegsetting, en BJZ plaatst pleegkinderen vaak

meermalen over naar een andere

pleegsetting, en soms zelfs naar een gesloten setti

ng omdat ze weglopen, na misbruik of

pesten. Overplaatsen zou wel goed zijn binnen dat '

perspectief' bieden?! Aan terugplaatsen

wordt, ondanks de beweringen van jeugdzorg, zeer we

inig gedaan.

(Wat moeten we - nogmaals - van jeugdzorg denken al

s zelfs een enkele wakkere rechter

knelpunten onderkent in jeugdzorg (maandblad FJR 20

10/92):

https://www.dropbox.com/s/1oyxy9pmvo1zhr3/FJR%20201

0-10%20citaten-

grijs.pdf?dl=0

??!!

Wat moeten we van ‘jeugdzorg’ denken als jeugdzorg-

advocaten een open brief over zorg aan

jeugd schrijven aan de Eerste Kamer:

http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.OPENBRIEFE

ERSTEKAMER.htm

??!!! En

de bevindingen van ombudsmannen??!!!)

Ook bij omgangssabotage na scheiding krijgen de oud

ers geen toegesneden hulp, maar wordt

aangemodderd zodat het uitloopt op wat een 'vechtsc

heiding' heet, en dan als oorzaak de

ouders worden beschuldigd. M.i. is het inspannings

verzuim van jeugdzorg om de ouders door

een deskundige te laten voorlichten de oorzaak! Je

ugdzorg heeft in de praktijk aangetoond

dat ze kinderen (te lang) als objecten in eigen beh

eer houden. Gescheiden ouders met

ongenoegens jegens de ex moeten voorgelicht worden

wat ze hun kinderen kunnen aandoen

(

https://www.youtube.com/watch?v=lTdqCNNHVUY&list=UU

aUR5EX-

N7KX5XkOT5hg9aw

); ze moeten daarbij voor de keuze gesteld worden m

entaal hun

ongenoegens op de eerste plaats te stellen waardoor

de kinderen die signalen opvangen en

problemen als oudervervreemdingssyndroom (PAS) en l

oyaliteitsconflicten kunnen oplopen,

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/9nw0y6ivw6iwh8l/Tj%20W%20Strubbe%20Zaak%20Sylvano%20met%20feiten%20en%20cijfers%20over%20rampzalige%20effecten%20uhp..pdf?dl=.

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 24-05-2015 19:07