Scholen gebruiken afgekeurde pestprogramma's was 24 januari 2015 op het NOS journaal te horen. http://nos.nl/artikel/2015087-scholen-gebruiken-volop-afgekeurde-anti-pestprogramma-s.html

Wat houden die [estprogrammaś dan in? TjW Strubbe van stichting KOG legt het uit:

PESTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wanneer er een Pest-protocol op uw school is, dient u er verstandig aan te doen te controleren welke methode er gebruikt wordt.
Op https://www.dropbox.com/s/c1ev6wys6jdx62y/Pesten%2BMisverstanden%2BGevaar.pdf?dl=0 staat het derde artikel van Z. Wijnands, met een waarschuwing.
Wanneer er een Kanjertraining of Sensitivity Training (Sense Training) wordt aangeboden, een schijnbare vorm van rollenspel, die "onschuldig" wordt genoemd door de verkoper daarvan, is dat schadelijk voor elk gepest kind.
Lees maar:
Deze methode werkt met vernedering.
De druk op voornamelijk de gepeste lijkt op indoctrinatie, en wordt, zien wij, door dat kind ervaren als straf.
Een gepest kind wordt bij Kanjertraining midden in de klas gezet met een geel petje op met een plaatje van een (angst-)haasje of konijntje. Vervolgens wordt dat kind uitgescholden met de bedoeling dat het kind zich bewust wordt van zijn éígen gedrag en dit verandert. Daarna mag het een wit petje op met een 'kanjertijger' erop. Het gepeste kind moet zich aanpassen aan de groep. (Het moet geloven dat hij de veroorzaker is van het pesten, en daarmee worden de pesters niet aangepakt).
Niet alleen is dit een stimulans voor de pesters.
Het is tevens gevaarlijk tot traumatiserend voor de gepeste. Het gepeste kind mag volgens deze methode niet anders zijn dan het (lager-gevoelige) gemiddelde. Zeker bij autisme, onveilige gehechtheid, ADHD enz. - maar voor elk kind met een eigen karakter - is dit eigenlijk een signaal "niet te mogen zijn". Deze methoden torpederen het zich ontwikkelende gevoel van eigenwaarde. - - - Meer over de gepeste op https://www.dropbox.com/s/eriy5e3d7q0a1gj/Pesten%20anno%202014.pdf?dl=0
- Er zijn betere behandelmethoden voor de gepeste zowel als voor de pesters en ondeskundige scholen... https://www.dropbox.com/s/x9fgo0ht1pg9y7t/Pesten-Gehechtheid-IBAP-advies.pdf?dl=0
Ook over de sova- of weerbaarheidstraining in scholen wordt in https://www.dropbox.com/s/c1ev6wys6jdx62y/Pesten%2BMisverstanden%2BGevaar.pdf?dl=0 geschreven.
Nu er een jeugdzorgwerker (bijv. 'jeugdprofessional' misleidend genoemd) op vele scholen meeloopt en privacygevoelige informatie over gezinnen verzamelt zonder medisch-academisch opgeleid en bekwaam te zijn signalen juist medisch te interpreteren, kan dit een uitnodiging voor 'Jeugdbescherming' of 'Veilig Thuis' (het vroegere BJZ) zijn op wat signalen te verdraaien tot werkgelegenheidsargumenten, en kan het gezin de jeugdbescherming op de thee verwachten, soms met politiebegeleiding om het kind mee te nemen naar een pleeggezin. Jeugdbescherming hoeft enkel naar de rechter te beweren dat het kind in gevaar verkeert en dat de ouders niet willen meewerken. Jeugdbescherming laat het kind niet open diagnosticeren door een specialist die het kind mag zien en onderzoeken; de indicatie gaat vaak op wat de jeugdzorgwerker wil en kan overbrengen. Dat veelal met sturende, gesloten onderzoeksvraagstelling.

Artikel 800 lid 3 wet op de Rechtsvordering wordt vaak genegeerd door deze dwangzorgketen; die tekst luidt: "3.De beschikkingen tot voorlopige ondertoezichtstelling van een minderjarige en tot machtiging van de stichting Jeugdbescherming (c.q. Veilig Thuis, gecertificeerde instelling,) om een minderjarige uit huis te plaatsen alsmede een beschikking met betrekking tot de voorlopige voogdij kunnen alleen dan aanstonds worden gegeven, indien de behandeling niet kan worden afgewacht zonder onmiddellijk en ernstig gevaar voor de minderjarige. Deze beschikkingen verliezen haar kracht na verloop van twee weken, tenzij de belanghebbenden binnen deze termijn in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken.”

De Jeugdbescherming zinspeelt op de suggestie dat hulp niet zal werken (BW1:255 lid 1)[1]: “1. De kinderrechter kan een minderjarige onder toezicht stellen van een gecertificeerde instelling indien een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en:

o- a. de zorg die in verband met het wegnemen van de {onbewezen} bedreiging noodzakelijk is voor de minderjarige of voor zijn ouders of de ouder die het gezag uitoefenen, door dezen niet of onvoldoende wordt geaccepteerd, en

o-
b. de verwachting gerechtvaardigd is dat de ouders of de ouder die het gezag uitoefenen binnen een gelet op de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in BW artikel 247, tweede lid (en lid 1), in staat zijn te dragen.”

Bij een ontvankelijk kind kunnen ouders preventief wat doen aan het pestprotocol. Èn, schriftelijk (met verzendbewijs), aan het niet toestaan dat een jeugdzorgwerker of Jeugdbescherming informatie mag verkrijgen zonder toestemming van de gezaghebbende ouders vooraf, en niet mag deelnemen aan een kind-bespreking. Maak school duidelijk dat er geen voogd is buiten de gezaghebbende ouders, en dat gezinsvoogden ook geen recht hebben zonder toestemming van de ouders vooraf (met de Wet bescherming privacy Wbp als argument).

Het gebeurt regelmatig dat de jeugdzorgwerker (gezinsregisseur, gezinsmanager, jeugdbeschermer of hoe ze tegenwoordig zich ook mogen noemen) met misleiding toch binnendringt en met insinuaties u overvalt d.m.v. een machtiging tot dwangzorg via de rechter. Dan dient u als ouder direct te weten wat te doen. Ouders kunnen zo hun ontvankelijke kind kwijtraken. Droevig is dat dit als traumatisch gevoeld wordt door een kind. Dat is “jeugd-zorg”.

Er zijn ook andere signalen die - met enige verdraaiing van waarheid of aandikking - tot dwangzorg kunnen leiden. Maar één ervan is dus te voorkomen van een verkeerd pestprotocol.
_____________
[1]: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel14/Afdeling4/Artikel255/geldigheidsdatum_15-01-2015(nieuwe wettekst en artikelnummering vanaf 1-1-2015!!!)

Aldus TjW Strubbe

Zie ook http://www.alsjewordtbuitengesloten.nl/

En zo komen kinderen in jeugdzorginstellingen terecht, waar gretig medicatie wordt uitgedeeld.  http://healthbytes.me/medewerkster-farmaceutische-industrie-krijgt-spirituele-ontwaking/  


Ik zie pesten ook weer als een vorm van zondebokdenken. Van het idee dat er mensen zijn die er niet toe doen, om wat voor reden dan ook. Dit kan oppervlakkig zijn, maar het kan ook een restant zijn van diepgaande discriminatie. Denk aan katholieke leerkrachten die protestantse kinderen achterstellen, of atheisitische leerkrachten die gelovige kinderen achterstellen of vice versa. Dit kan bewust of onbewust gaan. De schoolplicht, die maakt dat kinderen op geen enkele manier kunnen ontkomen aan pestsituaties en die ouders en kinderen machteloos maakt werkt dit gedrag in de hand, zoals ook Stanford gevangenis experiment van Zimbardo aantoonde. Daaruit bleek hoe door en door verziekt menselijke verhoudingen raken als één groep absolute macht over de andere krijgt. In de schoolsituatie krijgen leerkrachten en schoolhoofden absolute macht over ouders en kinderen. Dat is zo ziek, dat niets anders dan het afschaffen van de schoolplicht zodat mensen vrij zijn zich te onttrekken aan de pestsituatie dat kan herstellen.

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 25-01-2015 13:43