Jeugdhulp verlenen zonder toestemming ouders

Belang van het kind staat centraal

3
mr. Roel Meertens , redacteur

Ik ben Roel Meertens. Sinds februari 2014 werk ik als senior juridisch vakredacteur bij Schulinck. In deze functie zorg ik voor de inhoud en actualiteit van Grip op Jeugd. Ik vind het leuk om gemeenten goed te ondersteunen bij de uitvoering van de Jeugdwet. Hierbij staan twee zaken voor mij voorop: inhoudelijk juiste informatie geven en moeilijke onderwerpen uitleggen in begrijpelijke taal.

Meer informatie over mr. Roel Meertens

Vrijwillige verlening van jeugdhulp kan in principe alleen plaatsvinden als het kind daarmee instemt. Gaat het nog om jonge kinderen, dan moeten de ouders met gezag of de voogd toestemming geven voor het inzetten van jeugdhulp. Maar wat nu als de ouders het niet met elkaar eens zijn en één van de ouders geen toestemming geeft? Kan het kind de jeugdhulp dan tóch krijgen? In bepaalde gevallen wel.

De hoofdregel is dat toestemming nodig is als jeugdhulp verleend gaat worden. Wie de toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind.

Is er geen ouder met gezag, maar wel een voogd? Dan moet de voogd toestemming geven voor verlening van jeugdhulp. Het is dus niet nodig toestemming te vragen van een ouder die geen gezag heeft. Wel heeft deze ouder recht op informatie over de verlening van de jeugdhulp aan het kind.

Ouder weigert toestemming

In bepaalde situaties kan het kind toch jeugdhulp krijgen als één of beide ouders hiervoor geen toestemming geeft. Het belang van het kind staat daarbij centraal.

Een kind ouder dan 16 jaar kan zelf besluiten dat het jeugdhulp wil. Ook als de ouders dit niet willen. In 2 situaties kan een kind in de leeftijd van 12 tot 16 jaar toch jeugdhulp krijgen tegen de wil van de ouder:

Gaat het om een kind jonger dan 12 jaar en willen de ouders niet dat hun kind jeugdhulp krijgt? Dan kan een verzoek tot onderzoek gedaan worden bij de Raad voor de Kinderbescherming. Hieruit kan naar voren komen dat het in het belang van het kind is om jeugdhulp te geven. In dat geval kan het kind toch de hulp krijgen, ook als de ouders dit niet willen. Meestal is er dan ook reden om een gezagsmaatregel te treffen.

Geen toestemming vragen

Het is niet altijd nodig om toestemming te vragen. In een acute situatie kan een professional jeugdhulp geven als dat nodig is om ernstig nadeel voor het kind te voorkomen. Het maakt dan niet uit of de ouders eigenlijk wel willen dat hun kind jeugdhulp krijgt.

Voor enkele specifieke vormen van jeugdhulp hoeft ook geen toestemming gevraagd te worden aan de ouders. Dat is het geval bij jeugdhulp met verblijf in een gesloten instelling. Bij kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering is logischerwijs ook geen toestemming nodig. Het gaat in deze situaties namelijk om gedwongen jeugdhulp.

Rol gemeenten 

Volgens de wet is toestemming nodig bij de 'verlening' van jeugdhulp. Dat veronderstelt dat er al een beslissing is van de gemeente waarbij jeugdhulp wordt toegekend. Meestal is het vervolgens geen probleem om toestemming van de ouders te krijgen voor verlening van de jeugdhulp. Maar het kan voorkomen dat een ouder met gezag niet wil dat het kind jeugdhulp krijgt. Of dat beide ouders met gezag het niet met elkaar eens zijn over jeugdhulp aan hun kind. Wat dan?

Het is van belang om de ouders zo vroeg mogelijk te betrekken bij het proces van hulpverlening. Een van de mogelijkheden die de wet hiervoor biedt, is het opstellen van een familiegroepsplan. Gemeenten kunnen ouders en kind vroeg in het proces hierop wijzen. Het familiegroepsplan is een plan dat het kind en de ouders maken samen met familie, vrienden en anderen in de omgeving van het kind. In het plan geven de ouders en het kind zelf aan welke ondersteuningsbehoefte ze hebben en hoe ze kunnen bijdragen aan een betere opvoed- en opgroeisituatie. In een familiegroepsplan zullen de betrokkenen het er in ieder geval over eens zijn dat jeugdhulp nodig is. Het is dan onwaarschijnlijk dat ouders daarna geen toestemming geven voor de verlening van jeugdhulp.

Ook kan het helpen als de gemeente al bij indiening van de aanvraag voor jeugdhulp om toestemming vraagt aan de ouders met gezag (of voogd). Dan is al vroeg duidelijk of toestemming bij de verlening van jeugdhulp problemen zal opleveren. De gemeente kan dan eventueel maatregelen nemen.

Gerelateerde opiniestukken en nieuwsberichten

Reacties (3)

, door francis , slachtoffer 
jeugdhulp of jeugdzorg is een nederlandse vorm van maffia praktijken kinderhandel misbruik mishandeling die dan in eens mag in deze wet .want de wet geld in hun geval niet .wetboek kennen ze niet .en wijs je ze hier op o ja dan ben je borderliner of ggz forensisch rijp . ook als kind slachtoffer van hun dus jeugdhulp laat me niet lachen zorg geven is voor hun onbekend en mij dan ook nooit geboden.

 

Vandaag 15:03

, door Kik de Jong 
Ik ben het volledig eens met dhr. Venekamp. Jeugdhulp wordt opgedrongen om maar zoveel mogelijk geld en werkgelegenheid te genereren voor jeugdzorg. Dit bereikt men door in de rapporten een negatief beeld van de ouders te schetsen. Klachten hierover worden genegeerd. Gezinnen worden uit elkaar gerukt en het aantal OTS en UHP, zeer schadelijke en geldverspillende maatregelen, rijst de pan uit. Lees de site van prof. Heertje hoe de werkelijkheid van jeugdzorg is. Jeugdzorg in een gezin betekent een groot probleem erbij voor het gezin. Wijzelf, hoogopgeleide, betrokken ouders zijn niet voor niets naar het buitenland vertrokken, nadat 1 van onze kinderen uitviel van school en jeugdzorg dit op wilde lossen met een uithuisplaatsing. Binnen instelling gaan kinderen vaak niet naar school, krijgen medicijnen om rustig gehouden te worden en worden in de isoleercel gehouden. Het belang van het kind? Wees niet zo naïef!

 

Vandaag 14:41

, door Johannes J Venekamp , Beschermings bewindvoerder en als zodanig verbonden met ouders die door jeudgzorg en dienst verleners in de hoek worden gedrukt en ervarings deskundige mbt handels wijze WSG 
Praktijk nu en zeker bij WSG is dat voogdij medewerker bepaald wat goed en slecht is voor het kind en daarin de stem van gezag hebbende ouders totaal negeert zelfs wraak nemen door UHP als ze het met ouders niet eens zijn , ik hoor deze signalen ook van andere jeugdzorg ( of moeten we zeggen jeugd verminkings) organisaties . ouders kunnen negens terecht met hun vragen en klachten over handelen van deze vaak psychopaten , advocaten blijken vaak op de hand van jeugdzorg en rechters helemaal , naar kind of ouders wordt niet geluisterd , als kind klaagt over misstanden bij dienst verleners of plaag gezinnen , krijgen de niet verzorgend ouders de schuld , want die zullen het kind wel opzetten , waarom lopen zo veel kinderen weg bij plaag gezinnen en kinder te huizen ?? Waarom mag een kind in die situatie niet aangeven dat het ( seksueel ) wordt misbruikt in te huis of pleeg gezin , waarom wordt een kind dat daarvoor vlucht gesloten geplaatst , wat heel hoge kosten voor de zorg met zich mee brengt . De groet besparingen in de zorg kunnen bereikt worden door naar ouders en kinderen te luisteren en de ongebreidelde onderlinge door verwijzing naar vaak niet helpende remedien te stoppen !!

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 24-12-2014 19:02