De Stentor 01/11/2014
Copyright (c)2014 De Stentor 01/11/2014
November 1, 2014 8:18 am / Powered by TECNAVIA
Copy Reduced to %d%% from original to fit letter page
10
SPECTRUM
M
et hulp van een ondergronds
netwerk weet de 11-jarige Syl-
vano sinds 16 september uit
handen van justitie en jeugd-
zorg te blijven. Hij leeft als on-
derduiker en wisselt regelma-
tig van adres om ontdekking
te voorkomen. Als het aan hem ligt, blijft dat zo tot
hij achttien is en zelf mag beslissen waar hij woont.
Hoe kon het zover komen? Dat begint met de
vraag: Wie is Sylvano? Het antwoord is afhankelijk
van degene aan wie je het vraagt, zo blijkt uit ge-
sprekken met diverse betrokkenen en uit documen-
ten in dit dramatische dossier. Het is een plezierige
jongen, die goed zijn best doet, zegt de directeur
van een basisschool waarop hij zat. Hij is creatief
en fantasierijk, geïnteresseerd en leergierig, vindt
een psycholoog. Hij voelt zich vaak niet begrepen,
zegt Sylvano over zichzelf.
Bureau Jeugdzorg (BJZ) gebruikt in december 2012
andere woorden om bij de rechter verlenging van
de ondertoezichtstelling te krijgen: hij kan schaam-
teloos liegen, manipuleren en afwijzen. Hij heeft
een opgeblazen zelfbeeld. Heeft last van ongecon-
troleerde boosheid en agressie. Sylvano is dan 9.
H
et jochie dat de afgelopen jaren is beoor-
deeld door ruim twintig deskundigen, van
gedragstherapeut tot psycholoog, en onder-
werp is van ordners vol rapporten wordt op 8 okto-
ber 2003 geboren in de gemeente Smallingerland.
De bevalling duurt lang. Hij is blauw bij de geboor-
te. Als baby huilt hij veel, maar hij is rustig in de ar-
men van zijn moeder Annelies (34). Zij heeft altijd
de indruk dat hij meer wil dan zijn lijfje hem toe-
laat en dat hij daardoor vaak gefrustreerd is.
Sylvano beleeft een redelijk onbezorgde jeugd. Het
gaat mis als hij zes jaar is. In april 2010 wordt hij on-
der toezicht gesteld van jeugdzorg. De reden is
dat BJZ zorgen heeft over zijn ontwikkeling
door schoolverzuim (van te laat komen tot
helemaal niet verschijnen). Als Annelies
in de ogen van BJZ te weinig doet om
Sylvano naar school te krijgen,
wordt hij in januari 2012 uit huis ge-
plaatst. De Kinderrechter steunt
de aanvraag in ‘belang van de verzorging en opvoe-
ding’ van het kind. Om zicht te krijgen op zijn ont-
wikkeling wordt hij eerst zes weken in een observa-
tiegroep geplaatst. Dat levert geen resultaat op. Ver-
volgens zit hij zeventien maanden in een therapeu-
tisch gezinshuis in Sneek.
Onverwacht mag Sylvano in juli 2013 weer naar
huis. De reden is opvallend: de deskundigen van
Jeugdzorg komen tot de conclusie dat er in de an-
derhalf jaar dat hij uit huis is geplaatst geen enkele
vooruitgang is geboekt. Volgens BJZ komt behande-
ling niet van de grond door de houding van Anne-
lies en haar openlijk en ondergronds verzet. Jeugd-
zorg hoopt dat er in de thuissituatie meer mogelijk-
heden voor beter onderzoek zijn.
Sylvano moet wennen aan de nieuwe situatie, aan
(het gezag van) zijn moeder, aan het weer naar
school gaan. Annelies kent haar kind nauwelijks
weer. Hij is angstig, onrustig, onzeker, durft niet al-
leen te slapen, plast weer in bed. Durft niet te
douchen. Hij heeft meer last van paniekaanvallen
en plotselinge boze buien. Hij hoort stemmetjes in
zijn hoofd. „Ik kreeg een beschadigd
kind terug.”
Ze schakelt hulp in en uit onder-
zoek van een psycholoog blijkt
dat Sylvano een posttraumatische
stressstoornis (PTSS) heeft opge-
lopen door de uithuisplaatsing.
„Stukje en beetje kwamen de ver-
halen los en vertelde hij wat hij
meemaakte en zo erg vond,
maar ik vrees dat ik nog alles
niet heb gehoord.” Heel erg
vindt hij de holding-technie-
ken, waarbij hij door volwas-
senen stevig wordt vastgepakt
en vastgehouden. „Er is op-
zettelijk pijn toegebracht
om hem rustig te krijgen.
Dat mag helemaal niet”,
zegt Annelies’ advocaat Lu-
cien Nix. Het is hooguit toegestaan in justitiële
jeugdinrichtingen bij ernstige vormen van agressie.
Sylvano voelt zich niet begrepen. Hij wil alleen
maar naar zijn moeder en als hij daarover boos
wordt, krijgt hij straf. Hij vertelt dat de begeleiders
hem pijn doen en hem voor straf op blote voeten
buiten laten lopen, in weer en wind, door weilan-
den, door regen en zelfs sneeuw.
Als hij eenmaal weer thuis woont, speelt hij veel
met speelgoedwapens. Een hulpverlener die door
Annelies is ingeschakeld, merkt op dat hij daarmee
zijn eigen oorlog uitvecht. „Met de vechtspelletjes
en z’n speelgoedwapens verdedigt Sylvano zich te-
gen de boze buitenwereld.”
Sylvano blijkt tien maanden geen normaal onder-
wijs te hebben gehad. Annelies regelt een school
voor hem. Al snel doen zich problemen voor die
achteraf blijken te passen bij het beeld van PTSS. In
overleg met de leerplichtambtenaar en een psycho-
loog wordt besloten Sylvano ziek te melden. „Het is
beter dat hij voorlopig even niet naar school gaat.
Ook om de druk van het moeten er bij hem af te ha-
len”, zegt de schooldirecteur.
Een klinisch psycholoog stelt in september 2013
vast dat ook Annelies een ernstige posttraumati-
sche stressstoornis heeft opgelopen door de hele
toestand. Hij rapporteert bovendien dat het ‘falen-
de beleid’ van jeugdzorg het gezin in problemen
heeft gebracht. „Er is eerder sprake van een strijd
die er geleverd wordt dan dat er werkelijk gekeken
wordt wat er in het gezin echt nodig is.” Er is nog
een lezing. Een gezinsvoogd zegt: „Het opvoeden
van een jongetje zoals Sylvano is zeker niet gemak-
kelijk. Het is aan weinig mensen gegeven om dat te
kunnen. We weten niet of moeder dat kan want er
is nooit onderzoek gedaan naar haar vaardigheden.”
Annelies vindt een therapeut die een goede klik
krijgt met Sylvano. Bovendien schakelt ze een orga-
nisatie van de gemeente in die vooruitlopend op de
reorganisatie van jeugdzorg hulp verleent. Bureau
Jeugdzorg accepteert deze hulpverlening niet. Een
nieuwe uithuisplaatsing blijft daardoor als een
zwaard van Damocles boven het gezin hangen.
Diverse hulpverleners vinden daar wat van. De the-
rapeut durft de stelling aan dat Jeugdzorg zoveel
problemen en onrust veroorzaakt dat die ‘para-
achtergrond
Sylvano,
zijn moeder
en het netwerk
Wie is Sylvano en wat bezielt zijn moeder Annelies?
Dat zijn de meest gestelde vragen die deze krant kreeg
na verhalen over een kind van net 11 jaar dat al 47
dagen op de vlucht voor jeugdzorg ondergedoken zit.
Een kroniek van een aangekondigd drama.
door
Anne Boer
anneboer@destentor.nl
DE STENTOR
ZATERDAG 1 NOVEMBER 2014
SPECTRUM
11
doxaal genoeg tenslotte als argument gaan dienen
een uithuisplaatsing te onderbouwen’.
Op vrijdag 11 april 2014 valt het zwaard. Annelies
bezoekt - met Sylvano en haar tweede kind Jermai-
ne, die dan een jaar oud is - een vriend in Deven-
ter. Als ze de kinderen voor een boodschap alleen
laten, gaat het mis. Sylvano sluit zich buiten en
roept hulp van een buurman in. Die waarschuwt
de politie. Een paar dagen later (14 april) worden
beide kinderen - waarschijnlijk mede door de hele
voorgeschiedenis - uit huis geplaatst. Sylvano gaat
terug naar het gezinshuis in Sneek en Jermaine be-
landt in een pleeggezin.
S
ylvano vindt het vreselijk. Hij voelt zich ge-
vangen gezet en loopt vaak weg. Op 12 juni
2014 klopt hij in Sneek aan bij het huis van
een goede kennis van zijn moeder. Annelies pikt
hem daar op. Vooral door de verhalen van haar
zoon, die zij gelooft, besluit ze hem niet terug te
brengen. De politie stuurt een Amber Alert de we-
reld in. Vier dagen na zijn verdwijning wordt de au-
to waarin Sylvano, zijn moeder en haar toenmalige
vriend zitten in Den Helder door de politie klemge-
reden. Sylvano wordt overgedragen aan jeugdzorg
en Annelies belandt vijftien dagen in een cel.
Het Openbaar Ministerie vermoedt een vooropge-
zet plan en wil de moeder hiervoor zwaar straffen.
De officier van justitie eiste op 24 oktober voor de
meervoudige kamer van de rechtbank in Leeuwar-
den 135 dagen gevangenisstraf (waarvan 120 voor-
waardelijk) en een taakstraf van 180 uur. Het be-
langrijkste argument: de moeder heeft het recht in
eigen handen genomen en geen respect getoond
voor uitspraken van de kinderrechter.
Advocaat Lucien Nix probeert de hele kwestie te-
rug te brengen tot de vraag: wat mag een moeder
doen om haar kind te beschermen? Hij krijgt toe-
stemming geluidsopnamen te laten horen waarin
Sylvano vertelt hoe hij geestelijk en lichamelijk
werd mishandeld in de instelling. Om maar duide-
lijk te maken dat de moeder moest ingrijpen.
„Geen band is zo sterk als die tussen moeder en
kind. Geen instantie gaat er zo respectloos mee om
als Jeugdzorg. Annelies zat gevangen tussen twee
plichten. Ze moest haar kind terugbrengen en tege-
lijk waken voor zijn welzijn. Dan is er sprake van
overmacht. Ze had geen andere keuze. Toen de gele-
genheid zich voordeed, heeft ze die keuze moeten
maken. Iemand die als een goede moeder heeft ge-
handeld, verdient geen straf”, vindt Nix.
Annelies heeft geen spijt. Ze zegt: „Er was een
grens bereikt. Je wilt je kind niet op die manier
zien lijden. Ik geloof hem. Bovendien zijn er veel
meer kinderen met dezelfde verhalen.”
Volgens justitie waren er genoeg alternatieven en
ontbreekt het aan bewijs. Moeder en advocaat zeg-
gen dat uitgebreid is geprobeerd aandacht te krij-
gen voor de ervaringen van Sylvano, via onder
meer een klacht bij de Inspectie Jeugdzorg en zelfs
aangifte bij de politie. „Deze officier van justitie
vraagt om bewijs van mishandeling van een kind
in een jeugdzorginstelling terwijl een collega van
hem niets heeft gedaan met de aangifte daarover.
Er is geen onderzoek verricht. Geen bewijs verza-
meld. Dat er geen bewijs is, heeft het OM dus aan
zichzelf te wijten”, vindt Nix.
Intussen is de zaak verder geëscaleerd. Nadat Syl-
vano in juni wordt teruggebracht naar de groep
waar hij zegt mishandeld te zijn, blijft hij weglo-
pen. Op 16 september lukt hem dat weer, om dit
keer onder te duiken met hulp van een onder-
gronds netwerk, zoals deze krant onthulde. Dat net-
werk zegt zich in te zetten voor kinderen die door
jeugdzorg worden vermalen. De leden hebben alle
vertrouwen in de rechtstaat verloren.
Volgens advocaat Lucien Nix gaat het om een diffu-
se verzameling mensen die zich hebben verenigd
in een verzetshouding. „Ze hebben elkaar kunnen
vinden in een opvatting hoe je met kinderen en de
relatie kind-ouder omgaat. Op basis daarvan willen
ze kinderen uit het destructieve nest van jeugdzorg
houden. Dat dit gebeurt, komt ook doordat jeugd-
zorg ongevoelig is voor kritiek en simpelweg blub-
ber in de oren heeft.” Het begrip onderduiken heeft
een zware lading maar leden van het netwerk en
sympathisanten maken toch welbewust de vergelij-
king met de oorlogsjaren. „Meerdere joodse men-
sen zijn betrokken. Wij mogen het zeker zo aandui-
den. We weten als geen ander wat het betekent”,
zegt iemand. Een ander merkt op: „Het lijkt ook
oorlog als je met jeugdzorg te maken krijgt.”
De politie maakt een verbeten jacht op het net-
werk. Diverse mensen zijn afgeluisterd en sommi-
gen ook geschaduwd. De afgelopen weken zijn drie
personen aangehouden, waaronder Annelies. Ze zat
twaalf dagen in de cel. Twee dagen na haar vrijla-
ting was de rechtszaak in Leeuwarden over het inci-
dent in juni. Tegen de rechter zegt ze dat ze niet
weet waar haar zoon is, maar ervan overtuigd is dat
Sylvano nu veiliger is dan in handen van jeugdzorg.
B
ureau Jeugdzorg stuurt intussen aan op plaat-
sing in een gesloten instelling. Woensdag
was hierover een zitting. Advocaat Joancy
Breeveld stond Annelies daar bij. „Wat BJZ vraagt
kan wettelijk niet en is pure spierballentaal. Er is
geen begin van een diagnose die een dergelijk
zwaar middel rechtvaardigt.”
Toch heeft Breeveld voorzichtig hoop op een goede
afloop. Jeugdzorg heeft in de rechtbank aangegeven
bereid te zijn tot een gesprek met Annelies en haar
advocaat. Dat gaat komende week gebeuren. Het ge-
sprek leidt wellicht tot een benadering die een psy-
chosociaal therapeut opperde. „Moeder is geen
doorsnee vrouw. Sylvano is geen doorsnee jongen.
Daar past dan dus ook niet een doorsnee hulpverle-
ning en een doorsnee aanpak op.” Annelies hoopt
op een gewillig oor voor een zogenaamde netwerk-
plaatsing. „Ik heb fantastische mensen in mijn om-
geving bereid gevonden mijn beide zoons in huis
te nemen. Ze hebben altijd pleegkinderen gehad.”
Sylvano wacht af op zijn onderduikadres. Om zijn
gevoelens te uiten, zingt hij rap-liedjes met teksten
als
Alleen op de wereld / Met niemand in gedachten / Ik
deal met familie om de pijn te verzachten / Klaar om te
strijden / Met God aan mijn zijde / En een engel op mijn
schouder / Om het kwaad te bestrijden / Mij te bevrijden
van honger en mislukking / Dood is een feit maar nooit
meer onderdrukking
.
Iemand die als een goede
moeder heeft gehandeld,
verdient geen straf
foto
David Rozing/HH

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 26-11-2014 20:56