Kamp Nederland

Om iets te begrijpen van het Nederlandse beleid rond kinderen en gezinnen moet je beseffen dat Nederland een  verborgen klassenmaatschappij is. Wat als laagste klasse wordt  beschouwd wordt bewust niet geleerd zich goed uit te drukken en daarmee monddood gehouden, en het overschrijden van de grenzen van wat als de eigen klasse wordt gezien wordt streng bestraft.

Scholen die bieden wat kinderen nodig hebben die volgens de heersende groep van het moment niet tot de elite worden berekend worden gesaboteerd, Kinderen die thuis komen te zitten doordat scholen waar ze terecht kunnen worden gesloten en andere scholen  ze weigeren,  komen onder toezicht te staan en riskeren uithuisplaatsing. Zo kunnen ouders helemaal buiten hun schuld  hun kinderen voorgoed  kwijtraken.

Nu is dat op zichzelf al een traumatische ervaring, en zou het al ellendig zijn ook al kwamen kinderen vervolgens op veilige plekken terecht Maar de commissie Samson heeft bewezen dat er al 60 jaar sprake is van structureel misbruik van kinderen in pleegzorg. Een kind in pleegzorg heeft 3 tot 4 keer zoveel kans seksueel misbruikt te worden als een kind wat bij de ouders woont.

Daar zijn excuses voor aangeboden door minister van justitie Opstelten (zie http://uvrm.wordpress.com/2013/08/14/vervolg-brief-aan-minister-opstelten/)  , en jeugdzorg wordt overgeheveld naar de gemeenten, maar de voorspellingen zijn dat alles alleen maar erger gaat worden straks met de gezinscoach.wordt ingevoerd.

Inmiddels zijn er 45.000 uithuisgeplaatste kinderen in Nederland. Velen daarvan onterecht.

Er zijn grote geldbedragen gemoeid met deze uithuisplaatsingen, en pleegzorginstellingen krijgen ook veel geld. Daarnaast lijkt het er nogal eens op dat kinderen worden geregeld voor pleegouders door biologische ouders moedwillig zwart te maken. Dat kan ongestraft, want degenen op wiens advies kinderen uit huis worden geplaatst staan niet onder ede en kunnen dus ongestraft leugens vertellen in rechtszaken. En datgene wat zij zeggen wordt niet gecontroleerd.

Jeugdzorgmedewerkers zitten in scholen, en het is daar waar de ellende vaak begint. Scholen die hieraan weigeren mee te doen worden achter elkaar afgekeurd als school in de zin van de schoolplicht.

Hier een samenvatting van de themabijeenkomst "Wat is leren." op de Tra, .

https://www.youtube.com/watch?v=PgTXpnN8B_U

Wat Addy Vork hier omschrijft als ideale leermethode, dus een doorlopende leerlijn tot het 16de jaar en daarna toegang tot welke school dan ook, bestaat. Maar deze scholen zijn alleen toegankelijk voor kinderen van EU ambtenaren: http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Internationaal+onderwijs/Europese+scholen

Minister van OCW Jet Bussemaker vraagt om creatieve dwarsdenkers en constructieve neezeggers, maar ondertussen wordt zelfs de kleinste stap richting datgene wat zij zegt als ideaal te hebben afgestraft.

Kort na de “Wat is leren?” bijeenkomst werd de Tra afgekeurd als school in de zin van schoolplicht, omdat ze geen dwang uitoefenen op kinderen.

Ook de particuliere school in Eerde waar Hugo en Enrique Claassen, de kinderen van Guillermo Claassen en Annelies Schillemans, op werden aangenomen na hun zeiltocht, is onder een ander bestuur gekomen waardoor het aangepaste programma niet meer gevolgd kan worden. Geen enkele elite school komt weg met het aannemen van andere dan de beoogde leerlingen.

Zelfs mini aanpassingen, zoals wat de Steve Jobs schol wilde door flexibelere schooltijden en vakanties aan te houden, worden stukje bij beetje afgeknabbeld, zodat ook deze school steeds meer gelijk wordt aan de norm, de hoofdschool, zoals hoogleraar educatie en pedagogiek Paul Leseman  dat noemt (http://www.radio1.nl/item/207951-Thuisonderwijs:%20verbieden%20of%20openstellen?_html=) 

Als je je afvraagt waarover hij het toch heeft als hij zo hamert erop dat iedereen Darwin moet leren als argument tegen thuisonderwijs, terwijl de evolutie theorie op een half A 4tje samen te vatten is,  dan is het misschien interessant  te beseffen dat hij zich erg bezig houdt met erfelijkheidsfactoren als het gaat om intelligentie(zie http://books.google.nl/books?id=CIpQFWeY-qUC&pg=PA89&lpg=PA89&dq=Paul+Leseman&source=bl&ots=-VjzhxQBZa&sig=jyjZ0idfDncgTgyzzK7KbP8WZyM&hl=nl&sa=X&ei=pY3nU4_oI6ie0QXWyYGgBA&ved=0CHgQ6AEwDA#v=onepage&q=Paul%20Leseman&f=false)

Zet dit eens naast de oorsprong en intenties van scholen zoals John Taylor Gatto ontmaskert, en kijk vanuit  welke uitgangspunten er wordt gedacht, en je begrijpt waarmee we te maken hebben. Het is zeer wrang dat na de uitslagen van de commissie Samson en t terwijl de voormalig secretaris generaal van justitie terecht staat op verdenking van pedofilie, het nog steeds de ouders zijn die onder vuur staan, en waar scherpe controle op verlangd wordt. Dit hardnekkige vertrouwen en de overheid en dit ongegronde wantrouwen tegen ouders heeft alles te maken met de sprookjes die geloofd blijven worden tegen alle feiten in, zoals die van Freud, Paulus, en de klassenleer van neef van Darwin, Francis Galton,  ondermeer uiteengezet in dit artikel. 

We leven in Nederland in een verborgen kaste systeem, en scholen zijn daar een uiting van. Schoolkeuzes worden niet op grond van prestaties bepaald, de dossiers worden aangepast naar de klasse waar schoolhoofden kinderen vinden horen. Scholen zijn geen plaatsen waar kinderen samenwerken aan complexe problemen  zoals Paul Leseman beweert, maar plekken waar fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen niet worden gewaarborgd. Erg gevaarlijke, onveilige plekken dus, waar jeugdzorg vrijspel heeft..

Als je alleen protesteert tegen de laatste fundamentele mensenrechtenschendende maatregel, dan loop je telkens een stap achter, want ter vervanging van de ene fundamentele mensenrechtenschendende maatregel heeft de overheid de volgende alweer klaarstaan. Als voorbereiding op het vrijgeven van thuisonderwijs, het enige antwoord op de rond de 20.000 kinderen zonder school, worden de gezinscoaches ingevoerd, die zonder tussenkomst van de rechter kinderen uit huis kunnen plaatsen

Vandaar dat in de petitie Stop de kinderroof en maak Nederland Humaan er gewoon gepleit word voor handhaving van de fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen , altijd en overal. Dat kan door het afschaffen van artikel 120, wat het toetsen van wetten en regels aan de grondwet of aan de internationale verdragen verbiedt, en dat kan ook door het instellen van een constitutioneel hof in Nederland. Dat is een plek waar wetten en regels aan de grondwet en internationale verdragen worden getoetst.

Voordat de fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland gegarandeerd worden blijven de deuren naar corruptie wagenwijd openstaan, en zal elk plan om misstanden aan te pakken binnen de kortste keren misbruikt worden om kinderen en gezinnen in Nederland nog meer te onderdrukken dan nu al gebeurt. De fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen waarborgen is dus een onontkoombare eerste stap naar welk verbetering dan ook van de omstandigheden van kinderen en gezinnen in Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 11-08-2014 08:01