INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND 
 
Artikel 1 Definitie van het kind 
Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. 
 
Artikel 2 Non-discriminatie 
Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder uitzonderingen. De overheid neemt maatregelen 
om alle rechten te realiseren en moet ervoor zorgen dat elk kind wordt beschermd tegen 
discriminatie. 
 
Artikel 3 Belang van het kind 
Het belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. De 
overheid moet het welzijn van alle kinderen bevorderen en houdt toezicht op alle voorzieningen 
voor de zorg en bescherming van kinderen. 
 
Artikel 4 Realiseren van kinderrechten 
De overheid neemt alle nodige maatregelen om de rechten van kinderen te realiseren en moet 
via internationale samenwerking armere landen hierbij steunen. 
 
Artikel 5 Rol van de ouders 
De overheid moet de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van ouders en voogden 
respecteren. De ouders en voogden moeten het kind (bege)leiden in de uitoefening van zijn of 
haar rechten op een manier die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. 
 
Artikel 6 Recht op leven en ontwikkeling 
Ieder kind heeft het recht op leven. De overheid waarborgt zoveel mogelijk het overleven en de 
ontwikkeling van het kind. 
 
Artikel 7 Naam en nationaliteit 
Het kind heeft bij de geboorte recht op een naam en een nationaliteit en om geregistreerd te 
worden. Het kind heeft het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen verzorgd te worden. 
 
Artikel 8 Identiteit 
Het kind heeft recht zijn of haar identiteit te behouden, zoals nationaliteit, naam en 
familiebanden. De overheid steunt het kind om zijn of haar identiteit te herstellen als die 
ontnomen is. 
 
Artikel 9 Scheiding kind en ouders 
Het kind heeft recht om bij de ouders te leven en op omgang met beide ouders als het kind van 
een of beide ouders gescheiden is, tenzij dit niet in zijn of haar belang is. In procedures hierover 
moet naar de mening van kinderen en ouders worden geluisterd. 
 
Artikel 10 Gezinshereniging 
Ieder kind heeft recht om herenigd te worden met zijn of haar ouder(s) als het kind en de 
ouder(s) niet in hetzelfde land wonen. Aanvragen hiervoor moet de overheid met welwillendheid, 
menselijkheid en spoed behandelen. Het kind dat in een ander land dan zijn of haar ouder(s) 
verblijft, heeft recht op rechtstreeks en regelmatig contact met die ouder(s). 
 
Artikel 11 Kinderontvoering Het kind heeft recht op bescherming tegen kinderontvoering naar het buitenland door een ouder. 
De overheid neemt ook maatregelen om ervoor te zorgen dat het kind kan terugkeren vanuit het 
buitenland als het ontvoerd is. 
 
Artikel 12 Participatie en hoorrecht 
Het kind heeft recht om zijn of haar mening te geven over alle zaken die het kind aangaan. De 
overheid zorgt ervoor dat het kind die mening kan uiten en dat er naar hem of haar wordt 
geluisterd. Dit geldt ook voor gerechtelijke en bestuurlijke procedures. 
 
Artikel 13 Vrijheid van meningsuiting 
Het kind heeft recht op vrijheid van meningsuiting, dit omvat ook de vrijheid inlichtingen en 
denkbeelden te verzamelen, te ontvangen en te verspreiden. Daarbij moet rekening gehouden 
worden met de rechten van anderen. 
 
Artikel 14 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst 
Het kind heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en de vrijheid deze te 
uiten. De overheid respecteert de rechten en plichten van ouders en voogden om het kind te 
(bege)leiden bij de uitoefening van dit recht op een manier die past bij zijn of haar leeftijd en 
ontwikkeling. 
 
Artikel 15 Vrijheid van vereniging 
Het kind heeft recht met anderen vreedzaam samen te komen, lid te zijn of te worden van een 
vereniging en een vereniging op te richten. 
 
Artikel 16 Privacy 
Ieder kind heeft recht op privacy. De overheid beschermt het kind tegen inmenging in zijn of 
haar privé- en gezinsleven, huis of post en respecteert zijn of haar eer en goede naam. 
 
Artikel 17 Recht op informatie 
Het kind heeft recht op toegang tot informatie en materialen van verschillende bronnen en in het 
bijzonder op informatie en materialen die zijn of haar welzijn en gezondheid bevorderen. De 
overheid stimuleert de productie en verspreiding hiervan en zorgt ervoor dat het kind beschermd 
wordt tegen informatie die schadelijk is. 
 
Artikel 18 Verantwoordelijkheden van ouders 
Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het belang van het kind 
staat hierbij voorop. De overheid respecteert de eerste verantwoordelijkheid van ouders en 
voogden, geeft hen ondersteuning en creëert voorzieningen voor de zorg van kinderen, ook voor 
kinderopvang als de ouders werken. 
 
Artikel 19 Bescherming tegen kindermishandeling 
Het kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke 
mishandeling en verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid neemt 
maatregelen ter preventie en signalering hiervan en zorgt voor opvang en behandeling. 
 
Artikel 20 Kinderen zonder ouderlijke zorg 
Een kind dat tijdelijk of blijvend niet in het eigen gezin kan opgroeien heeft recht op bijzondere 
bescherming. De overheid zorgt voor alternatieve opvang, zoals een pleeggezin of indien nodig 
een kindertehuis. 
 
Artikel 21 Adoptie Het belang van het kind moet voorop staan bij adoptie. Als er voor het kind geen oplossing 
mogelijk is in het eigen land, is internationale adoptie toegestaan. De overheid houdt toezicht op 
de adoptieprocedures en bestrijdt commerciële praktijken. 
 
Artikel 22 Vluchtelingen 
Een kind dat asiel zoekt of erkend is als vluchteling, heeft recht op bijzondere bescherming en 
bijstand ongeacht of hij of zij alleenstaand of bij zijn ouders is. De overheid moet proberen de 
ouders of andere familieleden van alleenstaande gevluchte kinderen op te sporen. Als dat niet 
lukt, heeft het kind recht op dezelfde bescherming als elk ander kind zonder ouderlijke zorg. 
 
Artikel 23 Kinderen met een handicap 
Een kind dat geestelijk of lichamelijk gehandicapt is, heeft recht op bijzondere zorg. De overheid 
waarborgt het recht van het gehandicapte kind op een waardig en zo zelfstandig mogelijk leven 
waarbij het kind actief kan deelnemen aan de maatschappij en zorgt voor bijstand om de 
toegang tot onder meer onderwijs, recreatie en gezondheidszorg te verzekeren. 
 
Artikel 24 Gezondheidszorg 
Het kind heeft recht op de best mogelijke gezondheid en op gezondheidszorgvoorzieningen. De 
overheid waarborgt dat geen enkel kind de toegang tot deze voorzieningen wordt onthouden. 
Extra aandacht is er voor de vermindering van baby- en kindersterfte, 
eerstelijnsgezondheidszorg, voldoende voedsel en schoon drinkwater, zorg voor moeders voor 
en na de bevalling en voor voorlichting over gezondheid, voeding, borstvoeding en hygiëne. De 
overheid zorgt ervoor dat traditionele gewoontes die schadelijk zijn voor de gezondheid van 
kinderen, worden afgeschaft. 
 
Artikel 25 Uithuisplaatsing 
Een kind dat uit huis is geplaatst voor zorg, bescherming of behandeling van zijn of haar 
geestelijke of lichamelijke gezondheid, heeft recht op een regelmatige evaluatie van zijn of haar 
behandeling en of de uithuisplaatsing nog nodig is. 
 
Artikel 26 Sociale zekerheid 
Ieder kind heeft het recht op voorzieningen voor sociale zekerheid. 
Voorbehoud: Nederland geeft kinderen geen eigen aanspraak op sociale zekerheid maar regelt 
dit via de ouders. 
 
Artikel 27 Levensstandaard 
Ieder kind heeft recht op een levensstandaard die voldoende is voor zijn of haar lichamelijke, 
geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Ouders zijn primair 
verantwoordelijk voor de levensomstandigheden van het kind maar de overheid moet hen hierbij 
helpen door bijstand en ondersteuning zodat het kindop het minst voldoende eten en kleding en 
adequate huisvesting heeft. 
 
Artikel 28 Onderwijs 
Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht. De 
overheid zorgt ervoor dat het voortgezet - en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind, in 
overeenstemming met zijn of haar leerniveau. De overheid pakt vroegtijdig schooluitval aan. De 
handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en kinderrechten 
respecteren. International samenwerking is nodig om analfabetisme te voorkomen. 
 
Artikel 29 Onderwijsdoelstellingen Het kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op: de ontplooiing van het kind; respect voor 
mensenrechten en voor de eigen culturele identiteit, de waarden van het eigen land en van 
andere landen; vrede en verdraagzaamheid; gelijkheid tussen geslachten; vriendschap tussen 
alle volken en groepen en eerbied voor het milieu. Iedereen is vrij om een school naar eigen 
inzicht op te richten met inachtneming van deze beginselen en de door de overheid vastgestelde 
minimumnormen voor alle scholen. 
 
Artikel 30 Kinderen uit minderheidsgroepen 
Een kind uit een etnische, religieuze of linguïstische minderheidsgroep heeft recht om zijn of 
haar eigen cultuur te beleven, godsdienst te belijden of taal te gebruiken. 
 
Artikel 31 Recreatie 
Het kind heeft recht op rust en vrije tijd, om te spelen en op recreatie, en om deel te nemen aan 
kunst en cultuur. De overheid zorgt ervoor dat ieder kind gelijke kansen heeft om dit recht te 
realiseren en bevordert recreatieve, artistieke en culturele voorzieningen voor kinderen. 
 
Artikel 32 Bescherming tegen kinderarbeid 
Het kind heeft recht op bescherming tegen economische uitbuiting en tegen werk dat gevaarlijk 
en schadelijk is voor zijn of haar gezondheid en ontwikkeling of de opvoeding hindert. De 
overheid moet een minimumleeftijd voor arbeid en aangepaste werktijden en 
arbeidsvoorwaarden vaststellen. 
 
Artikel 33 Bescherming tegen drugs 
Het kind heeft recht op bescherming tegen drugsgebruik. De overheid moet maatregelen nemen 
zodat kinderen niet ingezet worden bij het maken of in de handel van drugs. 
 
Artikel 34 Seksueel misbruik 
Het kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De 
overheid moet maatregelen nemen om kinderprostitutie en kinderpornografie te voorkomen. 
 
Artikel 35 Handel in kinderen 
Het kind heeft recht op bescherming tegen ontvoering en mensenhandel. De overheid 
onderneemt actie om te voorkomen dat kinderen worden ontvoerd, verkocht of verhandeld. 
 
Artikel 36 Andere vormen van uitbuiting 
Het kind heeft recht op bescherming tegen alle andere vormen van uitbuiting die schadelijk zijn 
voor enig aspect van het welzijn van het kind. 
 
Artikel 37 Kinderen in detentie 
Marteling en andere vormen van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing 
van het kind zijn verboden. Kinderen mogen niet veroordeeld worden tot de doodstraf of tot 
levenslange gevangenisstraf. Opsluiting van een kind mag alleen als uiterste maatregel en dan 
zo kort mogelijk. Als een kind wordt opgesloten, moet de rechter zo snel mogelijk beslissen of 
dat mag. Het kind heeft daarbij recht op juridische steun. Kinderen mogen niet samen met 
volwassenen opgesloten worden. Alle kinderen in detentie hebben recht op een menswaardige 
behandeling en op contact met hun familie. 
Voorbehoud: in Nederland kan op kinderen vanaf zestien jaar het volwassenenstrafrecht worden 
toegepast. 
 
Artikel 38 Kinderen in oorlogssituaties Een kind in een oorlogssituatie heeft recht op extra bescherming en zorg. De overheid 
waarborgt dat kinderen jonger dan vijftien jaar niet voor militaire dienst worden opgeroepen. 
 
Artikel 39 Bijzondere zorg voor slachtoffers 
Een kind dat slachtoffer is van oorlogsgeweld of van uitbuiting, misbruik, foltering of een andere 
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing heeft recht op bijzondere zorg - in 
een omgeving die goed is voor het zelfrespect, de gezondheid en de waardigheid van het kind -
om te herstellen en te herintegreren in de samenleving. 
 
Artikel 40 Jeugdstrafrecht 
Ieder kind dat verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor een strafbaar feit heeft recht op een 
pedagogische behandeling die geen afbreuk doet aan de eigenwaarde en de menselijke 
waardigheid van het kind, die rekening houdt met de leeftijd van het kind en die de herintegratie 
en de opbouwende rol van het kind in de samenleving bevordert. Ieder kind heeft recht op een 
eerlijk proces en op juridische bijstand. De overheid houdt kinderen zoveel mogelijk buiten 
strafrechtelijke procedures. 
Voorbehoud: in Nederland krijgt een kind bij lichte overtredingen soms geen juridische bijstand. 
file:///C:/Users/Anna%20Elize/Downloads/194.pdf
 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 20-06-2014 00:31