Stop de kinderroof en maak Nederland humaan! (English translation below)

Er zijn ernstige misstanden in Nederland. Kinderen waarmee niets aan de hand is worden met geweld van hun families weggevoerd naar geheime adressen zonder onderzoek naar de noodzaak. Zelfs gerechtelijke bevelen voor de terugkeer naar hun families worden door de jeugdzorg instellingen genegeerd. Er zijn vele voorbeelden van overheidsterreur te noemen waardoor Nederland geen veilig land is voor kinderen en gezinnen die alleen maar de beste ontwikkeling voor hun kinderen willen.

Ons inziens zijn er vier dingen nodig om dit te stoppen:
-Ten eerste zouden alle artikelen van internationale verdragen en alle wetten die tegen de in 1948 ingestelde UVRM ingaan afgeschaft moeten worden, zodat er geen inhumane, tegen de UVRM ingaande wetten meer zijn, zoals bijvoorbeeld artikel 2 van de EVRM, die het toestaat mensen van het leven te beroven bij opstanden.
-Daarna zou artikel120 van onze grondwet afgeschaft moeten worden, zodat rechters wetten en regels mogen toetsen aan de internationale verdragen.
-Dan zou artikel 51 van het handvest van de grondrechten van de EU teruggedraaid moeten worden, zodat het Europese Parlment kan ingrijpen bij mensenrechten schendingen van lidstaten.
-Vervolgens zouden alle ambtenaren en regeerders moeten beloven de fundamentele mensenrechten van alle burgers te waarborgen, waardoor het handhaven van de fundamentele mensenrechten prioriteit wordt in Nederland, zonder uitzonderingen, en de rechtsmiddelen om dit te verzekeren zouden laagdrempelig en ten allen tijde beschikbaar moeten zijn. Dit zou zeer helpen met het ten allen tijde op alle plaatsen garanderen van de fundamentele mensenrechten van alle burgers

Op het ogenblijk is het staatshoofd de enige in Nederland die in zijn ambtseed beloofd heeft de fundamentele mensenrechten van de burgers te handhaven, wat ook de reden is dat deze petitie aan hem gericht is.

Wij willen hem dringend verzoeken om te doen wat binnen zijn mogelijkheden als staatshoofd ligt om de kinderroof te stoppen en Nederland humaan te maken.

Een aantal van de in OOR4U verzamelde beheerders van groepen voor humanisering van het beleid jegens kinderen en gezinnen iNederland:

TakeCare4eu
Stop Child Traffic Now
We Fight for Positivity

Fight against childabuse and violence in institutes and youth care

OORvoorU

Voor de hele brief en meer informatie, zie:https://www.dropbox.com/s/ryq6o8uf5i5pnc6/Brief%20aan%20Koning%20Willem%20Alexander.doc
zie ook:
https://www.facebook.com/OORvoorU

English


Stop Child trafficking and make The Netherlands humane!

Terrible thngs are happening to children in the Netherlands. Perfectly fine children are being violently taken away from their perfectly fine families to secret addresses without research in the necessity of such harsh measures. Even court orders for their return are being ignored by the juvenile care agencies in the Netherlands. This is just one of the many examples of how inhumane Dutch society has become.

Four things are needed to stop this:
-First of all revoking all articles in international charters that are violations of the UVRM of 1948, such as Article 2 of the EVRM, which allows for the death penalty and killing to suppress opposition.
-Once that is done, revoking article 120 of the Dutch constitution would be a next logical step, since this law prohibits judges from checking if laws are consistent with the fundamental human rights. 
- Then article 51 of the Charter of human Rights of the European Union should be revoked since this prohibits the European Union to intervene in fundamental human rights violations of its member states
-Fourthly, including the obligation of securing the fundamental human rights of all citizens in all the oaths for civil servants and government officials, not just the king's, and making the ensuring of the fundamental human rights of all citizens a priority in the Netherlands, with no exceptions and making legal help to ensure this easily accessible and readily available at all times should be a big help for fundamental human rights to be guaranteed for all citizens at all times in all places. 

At present the King is the only one who has promised to ensure the fundamental human rights of all Dutch citizens, which is why this petition is directed towards him.

We are asking the King to do whatever he can to stop this robbing of children from their families and make The Netherlands humane.

A number of the administrators of groups for making Dutch society more humane , joined in OOR4U

TakeCare4eu

Stop Child Traffic Now
We Fight for Positivity

Fight against childabuse and violence in institutes and youth care

OORvoorU

For the whole letter and more background information, see
https://www.dropbox.com/s/ryq6o8uf5i5pnc6/Brief%20aan%20Koning%20Willem%20Alexander.doc

See also
https://www.facebook.com/OORvoorU

 

 

Dit is het concept voor een brief aan Koning Willem Alexander. Mis je nog iets of zou je nog iets anders gesteld willen zien? Denk alsjeblieft mee, bij https://www.facebook.com/OORvoorU

 

                                                                                                             1 juni 2014

 

Majesteit,

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de commissie Samson heeft vastgesteld dat er sprake is van zestig jaar structureel misbruik van kinderen binnen gastgezinnen en jeugdzorginstellingen.

 

Tot onze ontsteltenis heeft dit niet geleid tot minder macht van bureau jeugdzorg, maar heeft  bureau jeugdzorg sindsdien  meer macht dan ooit. Alleen wat naamsveranderingen zijn een kennelijk gevolg van de onthullingen, maar de praktijken blijven hetzelfde, en in de toekomst wordt hun macht, als de plannen die op tafel liggen worden uitgevoerd, alleen maar nog groter. 

 

Bureau jeugdzorg of bureau jeugdbescherming of de Willem Schrikker groep, of onder welke naam ze ook opereren is aanwezig in scholen, en haalt zonder waarheidsvinding kinderen weg bij scholen en brengt ze naar geheime adressen waarvan de ouders niet op de hoogte worden gebracht.

 

Professor Heertje heeft zich met zo’n zaak bemoeid en erover geschreven.

 

Weer leidt dit niet tot inbinden van bureau jeugdzorg, maar tot een soort berisping van professor Heertje. Het benoemen van wandaden wordt blijkbaar erger gevonden dan ze plegen. Maar zo houdt het natuurlijk nooit op.

 

De indruk wordt gewekt dat dit alleen mensen overkomt die onmachtig zijn hun kinderen een goede opvoeding te geven.

 

Het tegenovergestelde blijkt echter het geval. Dit overkomt gezinnen waarvan zelfs leerkrachten melden dat de ouders prima voor hun kinderen zorgen. Dit komt omdat bureau jeugdzorg zonder waarheidsvinding en op grond van anonieme tips kinderen uit huis kan plaatsen, wat ze vanwege de bonusregelingen, of “perverse prikkels”zoals Professor Heertje die noemt en wat het hoofd BJAA (Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) toegeeft, ook gretig doet.

 

In wezen zijn ouders dus nooit verzekerd ervan of zij hun kind wel op school aantreffen als zij die willen ophalen.

 

Zelfs gerechtelijke bevelen worden door deze zogenaamde bureaus om kinderen te beschermen genegeerd.

 

De ervaring leert dat het zo goed als onmogelijk is een eenmaal uit huis geplaatst kind weer bij de ouders terug te krijgen.

 

Dit gaat niet om kinderen mishandelende gezinnen. Dit zijn normale gezinnen, met normale, leuke kinderen en aan hun kinderen toegewijde ouders. Nederland heeft het hoogste percentage uit huisgeplaatste kinderen ter wereld.

 

Scholen die kindvriendelijk zijn worden achter elkaar gesloten, en ook buiten hun schuld zonder school zittende kinderen lopen het risico uit huis geplaatst te worden. De sfeer in de meeste scholen die wel goed gekeurd zijn volgens de schoolplicht is dermate slecht, dat leerkrachten massaal uit het onderwijs stappen.

 

Veel ouders komen dus voor de onmenselijke keus: of hun kind naar een school brengen die slecht voor de ontwikkeling van hun kind is, of riskeren dat hun kind wordt afgepakt door jeugdzorg. Ouders die dat kunnen emigreren naar landen waar fundamentele mensenrechten wel gerespecteerd worden.

 

Al zouden uit huis geplaatste  kinderen bij geweldige gastgezinnen terechtkomen, dan nog is het trauma wat dit gescheiden van de ouders zijn aanricht niet te overzien. Deskundigen zeggen dat het erg slecht is voor kinderen om niet bij hun natuurlijke ouders op te groeien, al zouden de gastgezinnen uitmuntend zijn, wat je daar ook maar onder wil verstaan.

 

Maar het blijkt ook nog eens dat de gastgezinnen eer vaak onder de maat zijn, en dat kinderen in gevangenissen terechtkomen. Wij kunnen het niet genoeg benadrukken: niet alleen probleem kinderen, niet alleen probleem gezinnen, niet alleen slechte ouders, maar ook hele normale kinderen met prima ouders overkomt dit, dus geen enkel gezin is veilig in Nederland.

 

Verder valt het op dat mensen die het voor deze groep opnemen uit hun huizen gepest worden. Woning coöperaties delen hun bestanden met jeugdzorg en artsen en vice versa.

 

Vele  fundamentele mensenrechten die in deze praktijken geschonden maar door artikel 120 in de grondwet hebben rechters geen mogelijkheid wetten aan de grondwet en internationale verdragen te toetsen, en door artikel 51 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie kan de Europese Unie niet ingrijpen bij schendingen van de fundamentele mensenrechten.

 

En de zo prachtig opgestelde UVRM wat 10 december 1948 door o goed als alle landen ondertekend is werd door de EVRM van 1950 alweer ondermijnd. Er wordt beweerd dat het een aanvulling was die de doodstraf verbood, maar wat blijkt? De doodstraf wordt in artikel 2 van de EVRM niet alleen toegestaan als legitieme reden om levens te beëindigen! En niet alleen dat, maar ook opstanden worden als legitieme redenen gezien om levens te beëindigen!  Dit is een regelrechte schending van de UVRM.

 

Dus wat nodig is, is dat alle internationale verdragen opnieuw getoetst worden aan de UVRM, en de wetten en bepalingen die deze tegenspreken dienen bijgesteld te worden, naar maatstaf van de UVRM, en vervolgens dienen artikel 120 van onze grondwet en artikel 51 van het handvest van de Europese Unie opgeheven worden, zodat rechters wetten wel kunnen toetsen aan de internationale verdragen.

 

Waartoe dienen regeringen en wetten immers anders, dan om de fundamentele mensenrechten van haar burgers te waarborgen?  Wetten en regels niet mogen toetsen aan de grondwet en internationale verdragen is als verboden worden een routeplanner, kompas of kaart te gebruiken bij het navigeren.  Natuurlijk verdwaal je dan als volk, en dat lijkt nu precies te zijn wat er gaande is.

 

Alle van oorsprong goede regels worden door de  typische Nederlandse dwang verpest. Er schijnt gedacht te worden dat kinderen naar school gaan vanwege de schoolplicht, maar het is andersom. Er zijn scholen omdat ouders over het algemeen de best mogelijke ontwikkeling voor hun kinderen willen. Schoolplicht staat dat vaak juist in de weg.

 

Volgens deskundigen is thuisonderwijs juist beter, maar naar deskundigen wordt in Nederland allang niet meer geluisterd. Dat mag niet eens.

 

En uit huis plaatsen is nooit goed. Om te blijven in de eerder gebruikte beeldspraak, meer betrokken chauffeurs dan de ouders zijn veelal  niet denkbaar voor een kind, en juist die worden bij voortduring van de bestuurdersplaats van de auto verdreven, en vervangen, niet door betere chauffeurs, alsof die bestaan, maar door jeugdzorg medewerkers die zelf toegeven veel te zware caseloads te hebben en niet bij machte zijn om de zaken goed te regelen.

 

De ouders hebben niet eens inspraak in wie op de plek van de bestuurder mag komen te zitten, want bij uithuisplaatsingen en de wet op passend onderwijs is er niet gedacht aan inspraak geven aan ouders als het gaat om het lot van hun eigen kinderen. En in de planning staat dat elk gezin een gezinscoach krijgt. Dan worden alle ouders dus helemaal op de achtergrond gedrongen als het gaat om de opvoeding van hun eigen kinderen!

 

Opvallend veel mensen die dit aan de kaak stellen worden uit hun huizen gezet. Klokkenluiders en getuigen van misdrijven sterven bij bosjes plotselinge doden. De pakkans bij misdrijven is nu minder dan 2% maar er staan wel 1500 ME ers paraat voor het geval er een opstand uitbreekt.

 

De fundamentele mensenrechten schendende uithuisplaatsingen en uithuiszettingen worden in uw naam uitgevoerd. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u hier achter staat.

 

Met al deze gezinsleven saboterende maatregelen lijkt de overheid  wel uit te zijn op het decimeren van de bevolking, terwijl ideeën van overbevolking worden weersproken door vooraanstaande wetenschappers , en het blijkt dat de aarde vele malen mensen meer aankan dan er nu zijn, dus er is geen enkel excuus voor deze gezinssaboterende praktijken.

 

Ook is er geen enkele reden voor de doofpot praktijken als het gaat om falen van overheden. De achterliggende gedachte, die ook wel eens uitgesproken wordt, is dat de rechtsstaat zou worden aangetast als openlijk toegegeven wordt hoezeer bestuurders zich (hebben) misdragen. Maar ook hier wordt een grote denkfout gemaakt. Alsof mensen gewelddadige wezens zijn die met man en macht onderdrukt moeten worden om te voorkomen dat er chaos komt/. Maar het omgekeerde is waar. Het gros van de mensen is vredelievend, en we hebben juist een regering om  aan onze behoefte aan orde, rust en rechtvaardigheid te voldoen, zodat we het best mogelijke leven kunnen leiden.

 

Een overheid die in plaats daarvan het volk gaat onderdrukken voert zijn taken niet naar behoren uit en dient vervangen te worden door een regering die wel de fundamentele mensenrechten van het volk waarborgt.

 

Helaas hebben we in Nederland geen clausule zoals de Amerikanen hebben in de onafhankelijkheidsverklaring, waarin het volk niet alleen het recht, maar zelfs de plicht heeft een regering af te zetten die het volk onderdrukt.  We hebben alleen u, die als enige in Nederland middels de ambtseed beloofd heeft de fundamentele rechten en vrijheden van het volk te waarborgen.

 

Wij hopen dat u zich aan deze belofte gaat houden en zich actief gaat inzetten om de fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland te waarborgen, zodat Nederland eindelijk van deze terreur verlost wordt en veilig wordt voor kinderen en gezinnen, want dat is het nu niet!

 

 

Hoogachtend,

 

 

Een aantal van de in   OOR4U  verenigde beheerders van groepen tegen mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland. Niet allemaal, niet omdat ze het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, want dat zijn ze wel, maar omdat velen diep teleurgesteld zijn in het koningshuis, omdat veel van deze zaken in uw naam gebeuren. We hopen dat u daadkrachtig  gaat bewijzen dat uw ambtseed niet hol is en dat u werkelijk gaat opkomen voor de fundamentele mensenrechten van uw burgers om gezinnen te mogen hebben en hun kinderen naar eigen inzicht op te voeden bij hun eigen ouders in hun eigen huis!

 

 

Patricia Duits en Harrie Pollaert van TakeCare4eu

Alexandra van Dam van We Fight for Positivty

En van Fight Against Child abuse and inYouthcare and Institutions

Somar Aicul Andaira van Stop Child Traffic Now!

Anna de Geus-de Heer van OORvoorU en  https://www.facebook.com/OORvoorU

Teken deze petitie op:

https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 23-02-2018 17:05