Hierbij een beknopte versie van het verhaal van Irme en hansje.

Irme is gescheiden van haar man.
Man mishandeld kind.

Man wil perse omgangsregeling met kind. Dit mag en kan echter alleen gebeuren als de man onder toezicht in een omgangshuis zijn kind ziet.

Moeder brengt kind nadat het een dag heeft gehuild nacht heeft overgeslagen en compleet overstuur is naar het omgangshuis.

Op de video is te zien dat het kind doodsbang is voor zijn vader en hem niet wil zien.

Doordat de medewerkers van het omgangshuis geen verantwoording nemen om het kind binnen bij zijn vader te krijgen moet de moeder Irme alles zelf doen om het kind naar binnen te krijgen.

Hierdoor word moeder Irme afgeschilderd als onverantwoordelijk met als gevolg dat vandaag op 11-06-2014 hansje compleet is weggerukt bij zijn moeder.

Jeugdzorg faalt. Wederom.

Contact met SBS 6 Nederland is gezocht om dit schrijnende verhaal in de media te krijgen.
Zelf geeft SBS 6 aan achter de schermen al hard te werken aan een berichtgeving over de falende jeugdzorg in dit land aangezien zij hier overstelpt worden met klachten.

Kind Hans is nu op onbekende locatie.

Moeder is kapot van het huilen.

Mensen alsjeblieft. Deel en like deze pagina zodat Hans hopelijk snel terug kan naar zijn moeder. En Hans weer rust heeft.

Lieve mensen bedankt.

Groet Maikel Brands.

https://www.youtube.com/watch?v=N-0-flPt6Ls
Uithu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 5 mei 2013

Stapsgewijs uithuisplaatsen

 
Iedere liefhebbende ouder zou willen dat een kind optimaal opgroeit, met LIEFDE, AANDACHT en ZORG!

Eigenlijk is die bovenstaande regel overbodig.... Soms worden er echter zorgen geconstateerd. Om die reden heeft men allerlei instituten bedacht, waaronder de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugd GGZ, BJZ, Jeugdgezondheidszorg, consultatiebureau's enz enz.


Onze wetgever heeft het recht en de plicht om kinderen op te voeden vastgelegd in art. BW 1:247.
 

Internationaal is ons recht op gezinsleven en de 'onschendbaarheid' daarvan vastgelegd in art. 8 EVRM.


Feit is dat er wel eens signalen zijn die zorgen oproepen over de goede verzorging van kinderen, dan wel van problemen in gezinnen. Om die 'signalen' op te sporen worden diverse middelen ingezet, zoals het AMK waar mensen anoniem zorgen over kinderen kunnen melden, BJZ, de leraren en consultatiebureaus en niet te vergeten artsen, die binnenkort geacht worden meldingen te doen van 'kindermishandeling' als u zich meldt met uw kind bij de SEH van ziekenhuizen.

De wetgever heeft het volgende model bedacht: zijn er signalen, dan maakt een instantie een rapport op over de zorgen. Deze doen een verzoek aan de kinderrechter om te mogen ingrijpen en dan wordt een onder toezicht stelling uitgesproken. De instantie mag dan met beschikking van een rechter, ingrijpen in uw gezinsleven.

De wettelijke plicht van die instantie, nu BJZ, is volgens art. BW 1: 257, 'hulp en ondersteuning bij de opvoeding'.

Tot zover gaat het goed. En dan?
 
 
De hulp komt.....
 
 
Verwacht mag worden, dat als de door de rechter verordende 'hulp' er moet komen,  er met spoed iemand zich meldt aan uw voordeur met de vraag: 'waar kan ik mee helpen?' om dan een inventarisatie te maken van de problemen.

Zijn de problemen van huishoudelijke aard? U zou een huishoudelijke hulp kunnen verwachten.
Problemen met orde houden en onderlinge verhoudingen binnen het gezin? U zou een systeemtherapeut of gezinscoach kunnen verwachten.
Zijn er problemen die écht aan het kind liggen? Dan zou een onderzoek door een orthopedagoog-generalist of kinderpsychiater wenselijk zijn!
 
 
Helaas.....
 
 
De praktijk is helaas niet zo...U hoort na de rechterlijke uitspraak een hele tijd niets.... Dan meldt zich een persoon die zich voorstelt met 'ik ben uw gezinsvoogd' of degene noemt zich 'jeugdbeschermer'. Deze komt bij u thuis of nodigt u uit op zijn kantoor en gaat met u de 'zorgsignalen' bespreken. U wordt geacht 'open en eerlijk' te zijn. U vertelt zelfs de kleinste probleempjes waar u met uw kinderen tegen aan loopt. Het gesprek is meestal vriendelijk. U wordt gevraagd om machtiging te verlenen om informatie op te vragen bij huisarts, scholen en consultatiebureau en misschien wel bij andere hulpverleners. U wordt gevraagd uw handtekening te zetten op een blanco papier, onderaan...
Tot zover lijkt alles nog redelijk te gaan, maar...
 
 
Het 'hulpverleningsplan'
 
 
Volgens de wet komt er dan een 'hulpverleningsplan' binnen 6 weken bij u in de bus. Vaak duren die 6 weken wat langer...ik heb zelfs gehoord tot 8 maanden....
Als u het onder ogen krijgt, dan komt pas de schrik:
- Uw 'kleine zorgen' zijn opgeblazen tot enorme problemen.
- Uw openheid blijkt tegen u gebruikt te zijn. Als u bijvoorbeeld gezegd heeft 'word ik wat down van' dan wordt daarvan iets gemaakt als 'moeder is chronisch depressief'. (Enige jaren later staat er dan:'moeder lijdt aan chronische depressiviteit'....en dat zónder onderzoek door welke deskundige dan ook!)
- U blijkt opeens niet meer te beschikken over 'opvoedingsvaardigheden'.
- U blijkt ook 'niet leerbaar' te zijn als u bijvoorbeeld verteld heeft dat u voor bepaalde zorgen, buren en kennissen raadpleegt in plaats van de 'hulp door officiële (lees BJZ-gekoppelde) instellingen.
 
- Uw kinderen blijken opeens allerlei 'zorgtrajecten' nodig te hebben, wegens bijvoorbeeld kleine probleempjes die BZJ heeft uitvergroot. Voorbeeld: de school zegt: 'kind is soms wat druk en heeft soms wat extra aandacht nodig..' BJZ: school geeft aan dat kind een drukke leerling is die extra zorg behoeft....'
 
 De 'hulp van BJZ' 
 
Gezien het 'hulpverleningsplan' waar u zichzelf en uw kind geheel niet in terug kent, dient u de hulp te accepteren. Uw kind moet bijvoorbeeld naar  'buitenschoolse opvang', of moet naar een zorginstelling als 'Talent' of 'Bodaerdcentrum'....
Als u de zorg weigert en constateert dat het uw kind slechter af gaat na de 'hulp', heeft BJZ geen oren naar uw klachten. U wordt beschouwd als 'zorgweigeraar' als u uw kind beschermt tegen de hulpverleners. Als u zélf een echte deskundige uw kind laat onderzoeken, dan wordt dit onderzoek genegeerd door BJZ. Men weigert met u in gesprek te gaan over andere behandelingen en er wordt gedreigd met UHP....
BJZ vraagt vervolgens een uithuisplaatsing aan bij de kinderrechter. 
 
Het 'Indicatiebesluit tot UHP'

BJZ maakt hierna een indicatiebesluit voor UHP. U krijgt kort voor een zitting dit stuk, samen met een samenvatting van welke 'hulp' er geweest is. U ziet, in dit voorbeeld, dat u nu 'chronisch depressief' geworden bent en de kleine zorgen over uw kind 'ernstige zorgen' zijn en dat daar ook de zin in staat: 'hulp in de thuissituatie bleek niet mogelijk' (vaak een pertinente leugen, maar deze LEUGEN MOET, anders mag de rechter geen UHP uitspreken op grond van art. 4 van het Uitvoeringsbesluit bij de Wet op de Jeugdzorg) 
U krijgt nauwelijks de kans om het tegendeel van de beschuldigingen in te brengen bij de rechter, want deze beschouwt u immers als 'pedagogisch onmachtig' en als een 'falende ouder'... De rechter spreekt een machtiging tot UHP uit. 
 
De uithuisplaatsing 
 
De dag dat de uitspraak van de rechter zal komen is vaak een nachtmerrie: als uw kinderen op school zijn, komen ze niet meer thuis. Er verschijnen minstens 2 politiemensen bij u aan de deur, om te vertellen dat uw kinderen van school opgehaald zijn op last van de rechter....
Zijn uw kinderen nog te jong en thuis, dan komen er minstens 4 mensen: 2 man politie en 2 BJZ-medewerkers. U wordt verzocht uw kind mee te geven, desnoods rukken ze het met geweld weg... 
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/hartverscheurend-politie-en-jeugdzorg.html

U krijgt een verbod tot enig contact met uw kinderen en het adres waar de kinderen heen gaan wordt u niet verteld. Het 'crisispleeggezin' wordt wijsgemaakt dat uw kinderen 'ernstig mishandeld' dan wel 'ernstig verwaarloosd' zijn en dat zij nu moeten zorgen dat de kinderen goed verzorgd worden, omdat de ouders hierin faalden... Uw kinderen moeten op de eerste plaats 'hechten in het pleeggezin' voor een 'voorspoedige ingroei'.... 
Als men vooral niets doet om een terugplaatsingstraject te starten (overigens ook een wettelijke taak van BJZ: aangeven wat er moet gebeuren om de kinderen weer met hun ouders te herenigen, c.q. het gezin te herstellen) hebben tegenwoordig pleegouders een 'blokkaderecht': zij kunnen, via de rechter, verhinderen dat de kinderen terug gaan naar de echte ouders!

Of uw kinderen ooit thuis komen is maar de vraag en afhankelijk van het vinden van een rechter die wél kijkt naar de échte feiten, dan wel u als ouder serieus neemt. Die strijd kan jaren duren. 

Voorbeelden te over, zie de diverse verhalen op www.jeugdzorg-darkhors.blogspot.nl  of zoek eens 'BJZ' in www.youtube.com. U krijgt uw kinderen vaak weinig en soms zelfs geheel niet te zien. Na een jaar of 2-3 volgt de procedure voor 'ontzetting gezag' zodat u als ouder geheel bent afgeschaft. O nee, u moet leren 'ouder op afstand' te worden. 

 

WAAR gaat het nu écht mis?? 
 

De wetgeving is niet zo slecht: de wetgever heeft het goed bedoeld: hulp als die noodzakelijk geacht wordt. Alleen 'inbraak' binnen een gezin als de rechter dat toetst en uitspreekt. Die 'hulp' die zou moeten komen, komt vaak geheel niet, wel de ene na de andere 'jeugdzorg-interventie' of 'zorgtraject'. Naar ouders luisteren en deze serieus nemen is al helemaal niet aan de orde. U bent immers 'falende ouder', naar zowel het oordeel van BJZ als van de rechters.
 
 

De KOSTEN... 'geld speelt geen rol' 

 

 
Menigeen zal beamen dat het 'belang van het kind' voorop moet staan en niet de kosten. Toch schijnt er voor de jeugdzorg-industrie een bijna onbeperkte bron te zijn, die zelfs voor BJZ-bestuurders salarissen en bonussen oplevert tot ver boven de 'Balkenende-norm'.

Wat levert bijvoorbeeld een OTS op voor BJZ? Wat een 'zorgtraject'? Ik geef nu eens geen fantasie-getallen, maar verwijs naar de wetgeving: 'Normbedragen jeugdzorg' en kijkt u zelf maar, vooral naar art. 4 en 6-7!De pleegzorg pikt ook een graantje mee, zie hier de bedragen die een pleeggezin krijgt, een artikel uit de officiële Staatscourant.

Het kan nog duurder: mochten ze uw kinderen 'inhuisplaatsen' (dat is uit uw huis bij een ander!) in een 'gezinshuis' dan kost dit de overheid maar liefst 36.000 €/jaar aan de 'gezinshuisouders'. 

Het houdt niet op: hier boven komen nog de kosten voor alle 'jeugdzorg-interventies' dan wel 'trajecten' genoemd en de kosten voor advocaten, rechtszaken, salaris van rechters en niet te vergeten de vele reiskosten. 


U als ouder blijft niet alleen emotioneel geruïneerd, doch ook financieel kaalgeplukt achter: u moet immers ook nog de 'LBIO-bijdragen' betalen, omdat u niet in staat bent zelf voor uw kinderen te zorgen. 


Hoe kan het anders? 
 

Het zou juist goed zijn als de RECHTER (op aanvraag van de RvdK als er échte 'zorgen' zijn!) op de eerste plaats aan 'waarheidsvinding' gaat doen door bij tussen-uitspraak bijvoorbeeld een 'systeemtherapeut' of andere deskundige onderzoeker aan te stellen, die éérst inventariseert en aan de rechter terug rapporteert en dan:


- Bij lichte huishoudelijke problemen ouders dringend adviseert om zich bij te laten staan door vrijwilligers op ouder-ouder niveau. (voorbeeld: 'Home-Start / er zijn meerdere soortgelijke organisaties.)

- Bij huishoudelijke of ordeproblemen een systeemtherapeut aanstelt, die het gezin bijstaat in het op orde brengen van het huishouden.

- Bij het constateren van kind-gerelateerde problemen kinderen verwijst naar een orthopedagoog-generalist, naar keuze van de ouders (dan wel in overleg met hun huisarts) die direct goed onderzoek doet én behandeling kan instellen. 
 

Wat is hier het voordeel van?
 

- Waarheidsvinding, zowel door rechters als door deskundigen staat bovenaan.

- Ouders en kinderen worden serieus genomen.

- Ouders én kinderen krijgen de hulp die zij wensen.

- Er wordt direct goed onderzoek gedaan door echte, (BIG-) geregistreerde, deskundigen

- Het hele juridische traject wordt grotendeels uitgespaard.

- Er zullen méér gezinnen in stand blijven.

- Er is géén perverse financiële prikkel om onnodig veel hulptrajecten in te zetten of aan te sturen op uithuisplaatsing.

- Geheel BJZ kan worden opgeheven, met de bijgaande besparingen van enkele miljarden euro's. 
 

Conclusie
 

Hierboven is geïllustreerd waar het mis gaat. Dit is niet van vandaag of gisteren, maar al tientallen jaren aan de gang, ook immers bij de met andere namen te noemen voorgangers van BJZ, zoals JAC en MOB.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft de wettelijke taak kinderen te beschermen. De Raad is evengoed bevoegd om aan de rechter te verzoeken om te mogen ingrijpen in gezinnen. Zodoende zou de Raad zijn taak kunnen doen, zoals hierboven geïllustreerd: de Raad doet bij de rechter een verzoek tot 'hulp en ondersteuning' van een gezin en zorgt dan dat die hulp er ook werkelijk komt met respect voor de ouders.

Voor het overige is het wenselijk als ouders juist direct en dan via de huisarts toegang krijgen tot deskundigen als orthopedagoog en kinderpsycholoog / psychiater. Deze deskundigen worden juist door het huidige BJZ geweerd en soms wel buiten spel gezet, ten faveure van de 'ketenpartners' en hun 'jeugdzorg-interventies'.

Het overduidelijke falen van een instantie als BJZ, waar menig rapport over geschreven is, met als meest schokkende en recente het rapport Samson (waar ook nog de meest negatieve zaken uit weggelaten zijn....'omdat BJZ er anders zo slecht van af zou komen...'), is het nu zaak over te gaan tot de enige juiste maatregel: deze al meer dan 40 jaar falende organisatie gewoonweg OPHEFFEN...

Treurig dat nu juist bij de 'transitie van de jeugdzorg' de gemeenten alleen en uitsluitend in gesprek gaan met de 'zorgaanbieders' en OUDERS weer BUITEN SPEL staan.


BJZ: OVER en SLUITEN dus!

 
 
P.S. Jammer dat ca. 95 % van de mensen dit niet geloven... tot dat deze zélf te maken krijgen met 'jeugdzorg',  en dat kan sneller dan  men denkt!

Nico Mul, schrijvend uit 19 jaar ervaring....

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 17-09-2014 18:09