Correcties en aanvullingen bij artikel: Stop de Kinderroof!

Drs Nico Mul: Goed artikel, jammer dat de getallen niet allemaal kloppen: een OTS levert slechts ca. 7600 €/kind/jaar op voor BJZ en niet 80.000 €... Het is markant hoe men omgaat met 'risico's': ls een ouder 2 of 3 oppassen voor de kinderen heeft, dan is dat ernstig zorgelijk, als de Koning en Koningin 10 dagen op een afstand van 24 u reizen verblijven en hun 3 kinderen aan minstens 5 oppassen / verzorgers overlaten, dan is dat geen enkele reden tot zorg... 'Normale' kinderen zouden allang uit huis geplaatst zijn wegens 'ontbreken van continuïteit in de verzorging' en 'ouders laten de verzorging over aan wisselende personen'....of 'Moeder verkiezen hun eigen belang boven hun kinderen'.... Een ieder die met BJZ te maken heeft / had weet wat ik bedoel! Nico Mul /www.meldpuntjeugdzorg.nl / www.meldpuntjeugdzorg.blogspot.nl

Zie ook de pagina Klokkenluider van Het Eerste Uur.

Drs Nico Mul: Toch even een kleine opmerking bij de zaak Arlette Heskes: Zij heeft sinds 2011 een tweede kind, zelfde vader, zelfde woning, zelfde omstandigheden...nu mankeert moeder niets, geen OTS, geen UHP... voor haar zoon uit 2004 is moeder, volgens BJZ (niet volgens deskundigen), behept met 'psychische stoornissen' enz. Haar zoon mag niet bij zijn ouders opgroeien, zijn zus wel... De zoon was BELOOFD aan een medewerkster van pleegzorg, die gewoonweg een kind voor haarzelf wilde hebben...Hoe vaak komt dit nog meer voor? (Ik heb al diverse zaken gehad, waar 'pleegouders' gewoon werkzaam dan wel betrokken waren bij jeugdzorg! Is er sprake van 'kinderhandel' onder het mom van 'jeugdzorg'?)

Roelof Velkers Als jeugdzorg zelf haar "klanten" mag werven, zonder verantwoording af te leggen, dan kun je dit vergelijken met een bedrijf die willekeurige mensen verplicht bij hun in te kopen. Ook wettelijk verboden!!! Dit mag niet gebeuren. Ook nu al zie je gezinsvoogden een ots-aanvraag bij de kinderechter promoten. Hoe zo pleiten voor eigen parochie? Tsja, je baantje zal maar afhankelijk zijn van ots-toekenningen. Nou neem van mij aan, dan ben je super gemotiveerd om dat gedaan te krijgen. Uh wat was de doelstelling van jeugdzorg al weer?, help ze even, want hun weten het niet meer!!!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel van Sven Snijer:
 

maandag 30 december 2013

De perverse prikkels in de Jeugdzorg

 
Meer over geldstromen bij BJZ 


De ellende ontstond volgens mij (deels) in 2009, toen een nieuw financieringsplan van start ging en de jeugdzorg zelf mocht aangeven hoeveel zij wilden hebben. Dit plan omvatte een jaarlijks een uitbreiding van de budgetten  en BJZ kreeg meer vrijheid om ermee te doen wat zij wilden.  Deze blanco cheque, in combinatie met de evidente chaos die er bij jeugdzorg heerst (zie o.a. rapport van commissie Samson), is natuurlijk een hemel op aarde voor perverse lieden, inclusief  de kinderhandelaars.... 

Prognoses

De financiering van de jeugdzorg voor de provincies en de drie grootstedelijke regio’s wordt vanaf 2009 op een nieuwe leest geschoeid.

In de nieuwe systematiek krijgen zij een budget dat rekening houdt met de prognoses van de vraag naar jeugdzorg. Provincies krijgen meer mogelijkheden om eigen accenten te leggen in hun jeugdbeleid.  

Dat is een van de doelen van minister Rouvoet, die de nieuwe financieringssystematiek in 2009 wil laten in gaan. Het voorstel voor de wijziging in de financiering van de provinciale jeugdzorg is inmiddels door de ministerraad aangenomen. De provincies schatten dat ze komende jaren structureel 188 miljoen euro nodig hebben. Het IPO (Interprovinciaal Overleg) heeft, in aanloop op de begrotingsbehandeling voor het ministerie van Jeugd en Gezin, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.  

Sterke groei

Daarin maakt de koepelorganisatie duidelijk waarom er: ‘Duurzame investeringen nodig zijn. Die investeringen vergen 123 miljoen euro meer dan de incidentele middelen – 65 miljoen – die het kabinet voor 2008 heeft toegezegd’. Het IPO geeft in de brief aan dat de jeugdzorg ook volgend jaar een sterke groei laat zien.  

Ten opzichte van 2006 stijgt aantal aanmeldingen van kindermishandeling met 60 procent. Verder groeit het aantal geaccepteerde aanmeldingen voor Bureau Jeugdzorg met 23 procent en het zorgaanbod met 11 procent. De nieuwe financieringsmethodiek brengt een nieuw – onafhankelijk - adviesorgaan voort: het Adviesorgaan Financiering Jeugdzorg (AFJ).  http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2007/11/09/vanaf-2009-nieuwe-financiering-jeugdzorg.html

Dat gaat adviseren over de hoogte van het totale budget aan minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin en aan het Interprovinciaal Overleg (IPO). Ook adviseert het AFJ over de verdeling van het budget over de 12 provincies en de drie grootstedelijke regio’s: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. 

“Provincies, waar meer vraag is naar jeugdzorg, krijgen meer geld. Als de provincies geld overhouden dan mogen ze dat houden, maar moeten dat geld dan de komende jaren binnen de jeugdzorg besteden. Komen provincies geld tekort, dan moeten ze dat uit eigen middelen aanvullen."
 
WN 

Redactie jeugdzorg Dark horse: zie onderstaande mail-correspondentie met Nine Kooiman.


E-mail van Nine Kooiman 11 oktober 2011

Van Nine Kooiman (SP)

From: n.kooiman@tweedekamer.nl
Date: Tue, 11 Oct 2011 21:23:59 +0200
Subject: RE: Quota pleegzorg


Beste Sven,

Bedankt voor je mail, je zorgen kan ik mij goed voorstellen. Ik deel je zorgen dat we altijd moeten voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. Het is voor kinderen ook een traumatische gebeurtenis om niet bij zijn/ of haar ouders te kunnen opgroeien. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat je zorgen hebt op de manier van financieren kan ik ook nog wel begrijpen, alleen denk ik dat wij daarin anders naar dit probleem kijken. Mijn grootste zorg is dat provincies vaak eisen van jeugdzorginstellingen dat zij productie draaien. Anders krijgen zij het jaar daarop minder begroot. Alleen kinderen zijn geen product en zo moet je naar mijn idee dus ook niet naar kijken. Helaas is de realiteit vaak anders.
 
Alleen trek ik niet de conclusie die u trekt. Er staan helaas nog heel veel kinderen op een wachtlijst voor pleegzorg. Dat er geacht wordt van een instelling om zoveel mogelijk kinderen te helpen, kijk dat kan ik mij wel voorstellen. Maar ben het met u eens dat we beter kunnen voorkomen, ook daar moet de provincie geld voor beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld voor eigen kracht conferenties of meer tijd voor hulpverleners om in het gezin te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dank voor het delen van deze informatie.


Met vriendelijke groet, 
Nine Kooiman 
SP Tweede Kamerlid 
Woordvoerder Jeugd en Justitie

Twitter: @ninekooiman 
Kijk ook eens op: 
www.sp.nl/jeugd en www.sp.nl/justitie
 
 
Ook hoofd bureau jeugdzorg Eric Gerritsen erkent dat er perverse prikkels zijn, zie hier zijn artikel, en de reaktie daarop van Sve Snijer:

vrijdag 13 april 2012

Perverse prikkels in de Jeugdzorg

 
 
Door Erik Gerritsen (Directeur Jeugdzorg Amsterdam, BJAA) 

(Gevolgd door commentaar van Dark horse)

Meerdere keren ben ik in mijn columns ingegaan op de verschillende perverse prikkels die er in de jeugdzorg voor zorgen dat sprake is van 'goede mensen in een slecht systeem'. Een cultuur van angst voor het maken van fouten leidt tot disfunctioneel indekgedrag en overbodige bureaucratie. 
Financieringssystemen ontmoedigen de zo noodzakelijke betere samenwerking. Eigenlijk is het een wonder dat er nog zo veel goed gaat in de jeugdzorg. Met dank aan de betrokken professionals die er tegen de stroom in het beste van proberen te maken.

Of het ooit goed komt met de cultuur van angst valt nog te bezien. De mediacratie laat zich lastig ombuigen naar een meer evenwichtige berichtgeving. Positief is de zelfkritiek op dit punt van de breed samengestelde parlementaire werkgroep jeugdzorg, die in haar eindrapport destijds pleitte voor minder incidentgedreven reageren, minder zwarte pieten en meer tolerantie voor fouten zolang er maar van geleerd wordt. En van bestuurders in de jeugdzorg mag verwacht worden dat ze hun medewerkers rugdekking geven. Veel meer dan regelmatig aandacht vragen voor deze perversiteit en zelf het goede voorbeeld geven weet ik niet te verzinnen.

Zonder meer veelbelovend is dat in het kader van de aanstaande stelselherziening op landelijk systeemniveau een einde wordt gemaakt aan een aantal perverse financiële prikkels die tot op heden een belangrijke oorzaak vormden voor gebrek aan samenwerking. Ik doel dan op de keuze voor één bestuurslaag (de gemeenten) die de beschikking krijgen over één gebundelde doeluitkering. Daarmee worden gemeenten in staat gesteld samenwerking tussen instellingen te belonen en zelf financieel te profiteren van de besparingen die dit gaat opleveren. Als de gemeenten ook nog zo verstandig zijn om het nieuwe financieringssysteem zo in te richten dat afgerekend wordt op daadwerkelijke resultaten in plaats van activiteiten en doorlooptijden, dan komt ook aan het perverse effect, dat met sturen op jeugdzorgtrajecten en maximale doorlooptijden het doel (kinderen zich veilig laten ontwikkelen) uit beeld raakt, een einde.

Voor één hardnekkige perverse prikkel is tot op heden nog te weinig aandacht. Die heeft te maken met de huidige financiering van de Bureaus Jeugdzorg. De taken in het gedwongen kader (jeugdbescherming/jeugdreclassering) worden vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie p x q gefinancierd. De taken in het “gedwongen vrijwillige” kader, waarin ouders, in situaties die net zo zorgelijk zijn als die in het gedwongen kader, “vrijwillig” meewerken, omdat ze een justitiële maatregel willen voorkomen, worden vanuit het ministerie van VWS, (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) “lump sum” gefinancierd. Dit verschil in financieringssystematiek leidt er toe dat wanneer Bureaus Jeugdzorg er door toenemende professionaliteit in slagen om meer gezinnen in het vrijwillige kader te houden, daarvoor financieel niet gecompenseerd worden in het vrijwillige kader. Vanwege de p x q systematiek bij Ven J, vloeit de besparing bij de jeugdbescherming/jeugdreclassering terug naar Ven J. Het extra werk dat dit oplevert in het gedwongen vrijwillige kader moet worden opgevangen binnen het vaststaande “lump sum” budget vanuit VWS.

Neem daarbij het eveneens perverse feit dat de al jaren tekortschietende financiering vanuit VWS van het vrijwillig gedwongen kader leidt tot een “caseload” van rond de 1 op 40 (terwijl is vastgesteld dat alleen met een “caseload” van rond 1 op 15 zoals die geldt bij de jeugdbescherming kwalitatief goed werk kan worden geleverd) en het onmogelijke dilemma tekent zich helder af. Het succesvol voorkomen van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen leidt tot een verdere stijging van de toch al onverantwoord hoge “caseload” in het gedwongen vrijwillige kader. De wal zal het schip dan vanzelf keren, omdat de extreem hoge “caseload” als opwerkfabriek gaat werken voor nieuwe ondertoezichtstellingen die weer wel p x q worden gefinancierd. En moet ik als bestuursvoorzitter medewerkers dan maar aanzetten tot het sneller dan nodig aanvragen van een gedwongen maatregel, omdat die tenminste p x q worden gefinancierd? De tekortschietende financiering en financieringsmethodiek van VWS leidt zo tot onnodige kostenstijging bij VenJ.

Deze perverse situatie is inmiddels kritiek geworden omdat we er, door gezinsgericht werken (één gezin, één plan, één gezinsmanager) steeds beter in slagen om ondertoezichtstellingen korter te laten duren en, beter nog, als gevolg van verdere professionalisering van medewerkers en de inzet van Eigen Kracht Conferenties, te voorkomen dat een ondertoezichtstelling nodig is. En dat is toch waar we naar toe willen met de jeugdzorg in Nederland?

De oplossing voor deze perverse prikkel is simpel en in lijn met de filosofie achter de aanstaande stelselwijziging: een ontschotte gezinsgerichte p x q financiering voor alle gezinnen waarvan, na een zorgmelding, is vastgesteld dat de veilige ontwikkeling van kinderen wordt bedreigd en dat inschakeling van een gezinsmanager van Bureau Jeugdzorg nodig is. Als de gemeenten per 1-1-2015 verantwoordelijk worden voor de taken van de huidige bureaus jeugdzorg kunnen ze deze systematiek natuurlijk zelf invoeren. Maar als we wachten tot 2015 dan missen we de kans om gewoon nu orde op zaken te stellen en belasten we de gemeenten in 2015 met de erfenis van een dolgedraaid systeem.
 
 
Reactie Dark horse:
 
Wat Erik Gerritsen hier aankaart is een belangrijk probleem, waar politici in Den Haag zo snel mogelijk mee aan de slag moeten gaan. Een onhandig financieringssysteem dat Bureau Jeugdzorg eigenlijk ‘straft’ voor het verminderen van gedwongen hulp. Wat het financiële gedeelte betreft, moet ik Gerritsen volkomen gelijk geven. Het is een perversiteit. Overheid, doe hier iets aan!
 
Een ander opvallend punt dat hij noemt: “Een cultuur van angst voor het maken van fouten leidt tot disfunctioneel indekgedrag en overbodige bureaucratie” Hij erkent dus wel degelijk, zij het op een algemene wijze, dat er een cultuur is van angst om fouten te maken en dat jeugdzorgmedewerkers als gevolg daarvan, beslissingen nemen die voor henzelf het minst risicovol zijn. (Gedwongen hulp als het niet echt nodig is?)
Hij voegt daar aan toe dat van bestuurders in de jeugdzorg verwacht mag verwacht worden dat ze hun medewerkers ‘rugdekking’ geven. Met andere woorden, ook al maken zijn medewerkers fouten, hij blijft loyaal aan zijn mensen, want ze moeten nu eenmaal werken in een systeem van ‘perverse prikkels’. En zij nemen niet altijd de meest wijze beslissingen, door het angstklimaat en de te zware bestraffing van fouten. 

Dat kan wel zo zijn, maar het lijkt er nu toch weer op dat we met zijn allen medelijden moeten hebben met die arme zorgprofessionals, terwijl ik wederom niet tegen kom in deze column, waar dat perverse beleid en die angstcultuur toe kunnen leiden. Wat voor gevolgen heeft het dan voor ouders? Meer gedwongen hulp, dat is duidelijk. Maar dat klinkt zo abstract…Wat dacht u van: “Ouders kunnen zonder zinnige reden hun kind kwijt raken en blijven jaren lang de speelbal van het machtspel van Jeugdzorg”? of “Kinderrechters worden misleid en voorgelogen, omdat de gezinsvoogd haar fouten niet durft toe te geven en daardoor wordt een gezin geruïneerd”?

Loyaliteit naar je eigen medewerkers is mooi en het begrip voor hun indekgedrag als gevolg van ‘het angstige klimaat’ is hartverwarmend, maar er is ook nog zoiets als de openheid die je creëert door je fouten een keer ruiterlijk toe te geven. Door gewoon te zeggen: “We zaten er volkómen naast en wat hebben we deze moeder / vader/ ouders/ dit kind, een groot onrecht aangedaan (omdat we onder grote druk staan) Dat kan bijzonder ontwapenend werken! Niemand is boos op degene die spijt betuigd en een serieuze poging doet om zijn fouten te herstellen. Mensen worden wel woedend op daders, die geen enkele spijt betuigen, of die fouten wel toegeven onder druk, maar daarbij meteen weer met excuses komen…

Er is echt wel meer aan de hand dan een systeem van perverse prikkels en een angstcultuur. Zo is er bijvoorbeeld te noemen, de ondeskundigheid waarmee gezinnen beoordeeld worden, omdat de jeugdbeschermers het zelf allemaal zo goed weten en het niet nodig vinden om een gedragswetenschapper deskundig onderzoek te laten doen. Als een moeder vier jaar lang aan Jeugdzorg vraagt haar zoon te diagnosticeren en daar wordt maar niet aan tegemoet gekomen, dan kan men zich toch afvragen waar dát mee te maken heeft. 

(Uiteindelijk kwam de diagnose, en werd het vermoeden van de moeder bevestigd) Vier jaar lang heeft BJZ lopen aanrotzooien! Dat kost toch ook een hoop geld? En welk gevaar schuilt er in een goede diagnose? Daar wordt bij mijn weten geen enkel risico mee genomen en het leidt tot snelle en effectieve hulpverlening. Jeugdzorg heeft het maar over de ‘belasting’ van de jeugdige met onderzoek. Is het dan geen belasting om jarenlang rond te stuiteren en de ouders gek te maken, zonder dat iemand weet wat er eigenlijk aan de hand is? Kies voor veiligheid én geldbesparing, door deskundig onderzoek. 

Sven Snijer

              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
 

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.fr/2012/04/perverse-prikkels-in-de-jeugdzorg.html

 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Correcties bij Stop de Kinderroof! | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Klokkenluiders en mensen die opkomen voor kinderen en gezinnen worden door gemeenten hun huis uitgepest | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 18-05-2014 11:19