Klokkenluider van het eerste uur Dr Nico Mul, helpt al jaren ouders in hun strijd tegen bjz.
 
Bureau Jeugdzorg is niet verbonden aan justitie, het is gewoon een stichting!
 
Wat wordt er bedoelt met kinderhandel?
 
Drs Nico Mul heeft een dossier, waarin duidelijk wordt dat een medewerker van bureau jeugdzorg een kind belooft krijgt, en er vervolgens op valse gronden kinderen van moeders afgepakt worden.
 
Vraag van journalisten: "Zitten bjz mederwerkers dan een kind uit te zoeken, en zodra ze er één zien die ze bevalt maken ze de moeder zwart zodat het pleeg gezin het kind kan krijgen?"
 
 
Pleeggezinnen krijgen €20,- per dag per kind.
 
Van de eigen gezinnen wordt €130,- per maand in gehouden.
 
Daarnaast moeten ouders de proceskosten betalen.
 
Kinderroof, zegt de journalist.
 
Ouders hadden zich verenigd in een groep, "de wervelwind", Daarin werden bewijzen van kinderroof
 
Eén OTS (Onder Toezichtstelling)  levert bjz (bureau jeugdzorg) €40.000,- op,  een UHP (Uithuisplaatsing) nog meer, zo'n €50.000,-
 
Dat is zogenaamd voor zorg. Maar uit het dossier blijkt dat er helemaal geen zorg verleend is.
 
Is gewoon een indicatiebesluit wat gemaakt wordt.
 
Iemand die wel gerigisseerd kinderpsycholoog is, en zegt dat er niets mis is met het de relatie tussen het kind en de moeder, daar wordt niet naar geluisterd.
 
Waarom is dit allemaal niet eerder bekend geworden?
 
Een groep ouders heeft zich in de jaren '80 verzameld in een groep die "De Wervelwind" heet. Ze verspreidden pamfletten waarin bewijzen stonden van de kinderhandel. Dus kinderen die "op bestelling" geroofd worden. Waar het dus gaat om het pleeggezin dat een kind wil, helemaal niet om ouders die ongeschikt zijn. Dat is een toneelstukje dat wordt gespeeld zodat het kind afgepakt kan worden.
 
De wervelwind heeft in 1989, dus nog voor internet algemeen was,  een pamflet verspreid waarin deze misstanden vermeld werden. Ze lieten dat overal achter, bij bushaltes, op stations, in wachtkamers.
 
Kinderrechters chanteerden ouders, met dat als ze meededen aan de verspreiding van die pamfletten, ze hun kind nooit meer zouden mogen zien, zo vertelt Dr. Nico Mul hier.
 
Dr. Nico Mul: "Er zou een recht van het kind moeten zijn op de onvoorwaardelijke liefde van beide ouders. Let wel, ik heb het niet over het recht van de ouders op hun kinderen. Dat recht kunnen ze verspelen, door drugsgebruik, verwaarlozing, dat is een zeer kwalijke zaak. Maar geen enkel kind vraagt om scheiding van de ouders."
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TeUjg_s5gpk
 
 
 
 
 
 
 
 
Drs blog van Drs Nico Mul over de rechtzaak van Professor  Arnold Heertje 6 mei 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

woensdag 7 mei 2014

Namen noemen

 
 
 

Geheel in de stijl die jeugdzorg wenst, noem ik hier maar even geen namen… de meeste lezers hebben aan een half woord genoeg en begrijpen het onderstaande relaas.
Afgelopen donderdag, 1-5-2014, was er om 11.00 u een wrakingszitting tussen een prof. A.H.  en een voorzieningen-rechter mr. v. W. . De reden voor wraking: deze rechter besloot op aanvraag van de eister (St. BJAA of St. JBRA / dat is even onduidelijk!), zonder het horen van prof. A.H. , dat een door eiseres tegen prof. A.H. aangespannen kort geding bepaalde dat de zitting achter gesloten deuren zou moeten worden behandeld. Bij die wrakingszitting, zogenaamd gesloten, mocht BJAA (of JBRA) met 2 advocaten naar binnen, terwijl die geen partij waren.  De geïnteresseerden in de zaak, die aan de kant van prof. A.H.  stonden mochten niet mee naar binnen. Na ca. 45 minuten werd de zitting beëindigd, uitspraak op vrijdag 14.00 u:
De wraking was toegewezen, er komt een nieuwe rechter op de zaak!
 
Dinsdag 6-5-2014 15.00 u
 
Het kort geding begint nu echt. Ditmaal veel publiek: ca. 35 mensen, waar onder enige journalisten, o.a. van een landelijk dagblad.
Iedereen naar binnen.  Eerst zou het verzoek over de gesloten verklaring behandeld worden, dus alle publiek uit de zaal.
 
Ca. 30 minuten later gingen de zaaldeuren open, iedereen weer naar binnen. Het argument waar eiseres meestal mee komt ( 'privacy van de kinderen' dan wel in dit geval 'privacy van de medewerkers') is niet gehonoreerd door de voorzieningenrechter. 0-1 alvast in het voordeel van gedaagde, prof. A.H. dus.
 
En dan begint het echt….
 
Door de rechter werd ingeleid met de mededeling dat de eisen naar de uitgever van het boek van A.H.  en naar de website GS waren ingetrokken. Met beiden was en compromis bereikt, de namen van jeugdzorgmedewerkers waren verwijderd en de uitgever had verzekerd dat er geen namen van jeugdzorgmedewerkers in het boek zouden staan.  Dit moest schriftelijk vastgelegd worden.
 
De advocaat van eiseres opende het vuur met de beschuldiging / vaststelling dat gedaagde 'onrechtmatig had gehandeld' door namen van medewerkers van jeugdzorg te noemen en hun handelen te betitelen als 'ontvoering' en daar zich negatief over uit te laten.
Ook stelde de advocate dat BJAA zorgvuldig werkt en de privacy van kinderen en ouders zeer belangrijk acht.  Ook is het handelen bij een uit huisplaatsing niet het werk van jeugdzorg, maar 'opdracht van de rechter'.(hoongelach vanuit het publiek). In dit specifieke geval is het kind door opdracht van de rechter weggerukt van school:  de hoofdverblijfplaats zou bij vader worden, dus is het kind, onder het oog van ca. 28 klasgenoten tijdens de les weggehaald door 2 BJAA-medewerkers uit de klas, geen afscheid van moeder, geplaatst in een geheim pleeggezin.  Dit zou 'in overleg met vader' zijn gebeurd. 
A.H.  zou ook zelf namen van medewerkers en van het kind gepubliceerd hebben. Dit heeft tot schade bij hen geleid….
Ook de gevolgschade van de publicaties van A.H.  werd genoemd: de artikelen verschijnen op sites als G.S. , sociale media en Darkhorse…..
 
En nu de tegenpartij….
 
Gedaagde prof. A.H. liet het woord grotendeels over aan zijn advocaat mr. L..
Ook deze had een keurig voorbereid pleidooi, dat er niet om loog…..Enige items:
-         L. haalde enige Europese jurisprudentie aan over hetgeen 'toelaatbaar' is in columns en kleine publicaties.
-         De vrijheid van meningsuiting dient gerespecteerd te worden.
-         A.H. heeft nimmer het rechterlijk vonnis aangevochten waar bepaald werd dat de hoofdverblijfplaats van het kind bij vader zou zijn, hij heeft alleen de manier van werken van 'jeugdzorg' aan de kaak gesteld!
-         De publicatie van de medewerkers van jeugdzorg is niet gebeurd door A.H., maar stonden duidelijk vermeld bij de uitspraak op www.rechtspraak.nl en wel op 9-3-2014, ca. 1 maand voor het artikel van A.H..
-         De naam van het kind van het artikel van A.H. is NIET door A.H.  gepubliceerd, maar is zelf door eiseres bekend gemaakt in de dagvaarding!!!!
-         Er is op geen enkele wijze enig stuk ingebracht door eisers dat af zou komen van de medewerkers die zogenaamd schade geleden hebben door de publicaties van A.H.. Enig bewijs van schade is ook niet te vinden!
-         Er is niets ingebracht van de ouders dan wel het kind in kwestie waaruit enige klacht of schade zou blijken! De bewering van jeugdzorg over de schadelijkheid voor ouders en kind van de publicaties van A.H. is nergens uit gebleken
-         L. memoreerde eerdere gewoonweg schandalen van 'jeugdzorg' aan als 'meisje van Nulde', 'Savanna', 'Maasmeisje' en het rapport van de Nationale Ombudsman over het falen van 'jeugdzorg'.
-         Ten slotte memoreerde hij hoe het overbrengen van het kind in kwestie, het weghalen van school tijdens het onderwijs, geen afscheid nemen van moeder, klasgenoten en vriendjes werkt voor het kind en de kinderen in zijn omgeving. Jeugdzorg houdt geen enkele rekening met hoe traumatiserend dit soort taferelen is en hoe dit doet denken aan taferelen die onder het mom van 'het beste voor het kind' gebeurden in de Tweede Wereldoorlog.
 
Het werd doodstil….en toen volgde 
 
een daverend applaus….
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels is het 16.55 u. de zitting wordt 10 minuten geschorst.
 
De repliek van jeugdzorg:
 
Dat de namen op de uitspraak stonden was bekend, maar het gaat er om dat A.H.  de namen in een bepaalde context zet. De jeugdzorgmedewerkers moeten beschermd worden, omdat ze anders last zouden kunnen krijgen van bedreigingen. Ook werd nogmaals gesteld dat het gevaar groot zou zijn als A.H. verder zou publiceren over jeugdzorg, omdat A.H. had aangegeven hier nog levenslang mee verder te gaan.
 
De repliek van mr. L, advocaat van A.H.:
 
Er werd nogmaals onderstreept dat het handelen van jeugdzorg gewoonweg onnodig grievend en mensonterend was, A.H.  zijn vrijheid van meningsuiting heeft en zijn 2 artikelen eerder een column zijn in plaats van een officieel wetenschappelijke verhandeling of ander soort artikel. Ook ingezonden stuk aan een landelijk dagblad is te zien als een column, geplaatst in de rubriek 'opinie'. Ook merkte L.  op dat net een dag van te voren de bestuursvoorzitter van BJAA, dhr. E.G., wederom een column had geplaatst over de risico's van zijn medewerkers en het belang van anonimiteit… hij pleit zelfs voor een wetswijziging om Jz-medewerkers nergens meer te vermelden, ook niet in rechterlijke uitspraken…
 
A.H. werd vervolgens ondervraagd door de rechter. Hem werd onder andere gevraagd of hij het eens is met de strekking van de reacties zoals 'nazi-praktijken' op de artikelen op de website GS.  Hij zei dat hij dit soort woorden niet zou zeggen. Nogmaals herhaalde A.H. zijn grieven over mensonterend wegrukken van kinderen door 'jeugdzorg' zonder rekening te houden met andere kinderen, en het beeld dat geschetst wordt voor de omgeving van ouders/ kind. Applaus viel A.H. ten deel….

 
Mr. L. merkte op dat de dagvaarding was uitgebracht door de 'Stichting Jeugd Bescherming Regio Amsterdam' (St. JBRA), een volgens hem niet bij de KvK ingeschreven stichting, er bestaat alleen een 'Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam' (St. BJAA). De rechter eiste daarop een bewijs van inschrijving van St. JBRA, indien dit niet zou komen zou het namelijk een zaak zijn van een niet bestaande stichting en dat zou betekenen dat de gehele zaak niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Zie hieronder bij 'opmerkingen'.
 
De rechter sloot af met de mededeling dat  van eisers verwacht werd dat zij zo spoedig mogelijk een bewijs van inschrijving bij de KvK van de Stichting JBRA zou worden toegezonden en dat deze op 20-05-2014 uitspraak zal doen een en bericht zal uitbrengen!
 
Enige kleine opmerkingen
 
Enig zoeken op de site www.kvk.nl  levert het volgende op bij het zoeken naar 'Jeugdbescherming' in Amsterdam:
 

·         William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

o    KVK 41200490
o    Bijlmerdreef 101
o    1102BP
o    Amsterdam
o    Rechtspersoon
... William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering. Postbus 12685, 1100AR, Amsterdam Zuidoost, Nederland 1100 AR. ...

·         Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

o   KVK 34185945
o    Overschiestraat 57
o    1062HN
o    Amsterdam
o    Rechtspersoon
34185945. Ambulante jeugdzorg. Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam...

·         Vereniging van Landelijk Werkende Instellingen voor Jeugdbescherming en Jeugdzorg

o   KVK 40539053
o    Bijlmerdreef 101
o    1102BP
o    Amsterdam
o    Rechtspersoon
... Vereniging van Landelijk Werkende Instellingen voor Jeugdbescherming en Jeugdzorg. Postbus 12685, 1100AR, AmsterdamZuidoost, Nederland ...

·         Belangenvereniging Medewerkers Bureau Jeugdzorg

o    KVK 40597522
o    Bijlmerdreef 101
o    1102BP
o    Amsterdam
o    Rechtspersoon
... Bijlmerdreef 101, 1102BP, Amsterdam, Nederland 1102 BP. ... betrekking tot hun functioneren als medewerkers in dejeugdbescherming in Nederland ...
 
U ziet: een Stichting Jeugdbescherming Regio Amsterdam staat er NIET bij!
(Ik neem aan: einde zaak…. A,.H. kan doorgaan met publiceren….!)
 
Treurig is het feit dat jeugdzorg kennelijk geheel in anonimiteit wil werken. Professionals, zoals artsen, rechters, advocaten en politiemensen zetten altijd hun handtekening onder hun stukken, zelfs een politieagent zet zijn eigen naam onder een proces-verbaal. Jeugdzorg wil anonieme meldingen, baseert zijn beleid op 'anonieme tip', bepaalt met een anoniem team of er een UHP komt en wil vooral niet dat de medewerkers een naam hebben…. Vooral dus verschuilen…. Alleen mensen die iets te verbergen hebben hullen zich in anonimiteit….
 
Graag had ik willen getuigen over de juistheid van de strekking van de artikelen van A.H.  Getuigen mocht helaas niet.  Jammer is eigenlijk dat niet vermeld werd hoe een UHP in de regel in zijn werk gaat: 1. Anonieme melding 2. Spoed UHP, waarbij kind zo nodig met politie wordt weggehaald. (Op grond van telefonisch verzoek van BJZ aan een rechter, die per fax een spoed-machtiging UHP afgeeft!) 3. Ouders krijgen de mededeling dat hun kind is ondergebracht in en 'crisispleeggezin' (en zijn de wanhoop nabij) , 4. Ouders krijgen enige weken later een 'indicatiebesluit' vol met pertinente onwaarheden en mogen bij de rechter komen, waarbij ouders helemaal de grond in geboord worden door 'jeugdzorg'…. De rechter beslist en gelooft alleen BJZ…
Dit is eerder standaard dan uitzondering! (Inderdaad: BJAA / BJZ plaatst geen kinderen uit huis....!!)
 
Er is in de zitting geheel niets aan de orde gekomen dat met enig kind of ouder te maken had, het ging alleen en uitsluitend over de jeugdzorgmedewerkers.
 
Opvallend was dat jeugdzorg zo bang was voor prof. A.H.  wegens zijn voornemen méér te publiceren over wat 'jeugdzorg' heet en, juist omdat hij dank zij zijn artikelen 'de meest verschrikkelijke verhalen' kreeg toegezonden, hij door wilde gaan tot zijn dood…
Jeugdzorg is dus BANG VOOR de WAARHEID!
 
Een tip voor de lezers die mijn verhaal niet geloven: zoek eens op Youtube 'jeugdzorg' of kijk eens op diverse face-book pagina's over 'jeugdzorg' dan wel 'BJZ'/ 'WSG'/ 'LdH J&R' / SGJ.  U komt de meest verschrikkelijke verhalen tegen.
 
Prof. A.H.  is in ieder geval niet de eerste die men probeert het zwijgen op te leggen…. Ik kan er van meepraten!
 
DRIE KEER kreeg prof. A.H.  dan wel zijn advocaat mr. L. APPLAUS in de rechtszaal, deze verdienden het! Bij deze nogmaals HULDE!
 
 
Ik heb in bovenstaande de zaak Jeugdzorg Amsterdam vs prof. A.H. zo goed mogelijk geprobeerd weer te geven. Mijn excuus voor mogelijke onjuistheden en de onvolledigheid.
 
Ik heb, om maar geen problemen te krijgen, hier even geen namen genoemd….
Ik sluit af met mijn eigen naam……
 
Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul


meldpuntjeugdzorg@gmail.com

 
 

5 opmerkingen:

 1. Dank je wel Nico, mi prima weergave van hoe het verloop van de zitting was en ik kan het weten ik was daar.

  Yvonne

  Beantwoorden
   
   
 2. Nico, ook hulde aan jou! 

  Waar blijft toch die Parlementaire Enquete? 
  Of mag dat niet omdat dan alle waarheden over het falen van jeugdzorg én de corrupte rechters op tafel wordt gelegd?
  Een mogelijkheid voor jou om met A.H. iets dergelijks op te zetten?

  Inderdaad, niet stoppen maar doorgaan en afmaken die handel!

  Beantwoorden
   
   
 3. Nico het is uitstekend weergegeven, misschien worden mensen eindelijk wakker wat er speelt in Nederland. Wij hebben misschien het begin van het einde van dichtbij mee gemaakt. Ik was ook hier aanwezig. 
  BBN

  Beantwoorden
   
   
 4. Belang van kinderen telt nog steeds niet, dat is het verdrietige van alles, en dan maar doen of de rechters de schuld zijn, die nemen alles aan van BJZ zonder waarheidsbevingen, hoe kan dit in 2014? 

  Beantwoorden
   
   
 5. Mooi en duidelijk geschreven. Ik had er best bij willen zijn, maar tijd, geld en vervoer nekt mij om op locatie te komen. Maar ik houd het dagelijks bij op FB. Ga zo door, zo hoop ik met mijn onderneming ook mensen te kunnen steunen tegen de corruptie van JZ.

  Beantwoorden
   
   
 

 

 

 

 
Abonneren op: Reacties plaatsen (Atom)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2014/05/namen-noemen.html

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 09-12-2014 19:28