Wat is  OOR4U?

Het beleid in Nederland, met name dat jegens kinderen en gezinnen, laat behoorlijk te wensen over.

Wij vinden het niet kunnen dat kinderen zomaar bij hun ouders weggehaald worden en ondanks gerechtelijke bevelen niet teruggeven worden.

Dat kinderen die buiten hun schuld zonder school komen te zitten bij de ouders weg worden gehaald Dat scholen waar kinderen en ouders tevreden mee zijn gesloten worden.Dat de onderdrukkende maatregelen in Nederland op elk gebied in het leven in het leven merkbaar zijn.

Als je tegen fundamentele mensenrechtenschendingen aanloopt heb je niets aan rechtbanken, want die voeren alleen maar bestaande regels uit. Om de regels te veranderen moet je bij de politiek zijn, en die wil eerst dat je draagvlak creëert voor je ideeën voordat ze er wat mee kunnen doen. Ze wilen een eensluidende stem vanuit alle fundamentele mensenrechtenbewegingen om beleid op te kunnen maken.

In OORvoorU zijn mensen verzameld die in het waarborgen van de fundamentele mensenrechten de weg zien om tot een samenleving te komen waar het mogelijk is de optimale ontwikkeling van kinderen te realiseren. Een aantal van hen beheren zelf groepen die tegen de fundamntele mensenrechten schendingen van kinderen en gezinnen zijn. Deze beheerders zijn verzameld in OOR4U.

In OOR4U zijn we het over een aantal zaken eens:

De Montesquieu gaf aan dat er scheiding en evenwicht van machten moest zijn wilde de democratie niet ontaarden in een tirannie van de helft plus één over alles wat kleiner is. Hij had het over de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht, die ervoor moest zorgen dat recht geschiede.

Daarnaast hebben we de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948. 30 eenvoudige, voor de hand liggende regels, waarvan wij zeker zijn dat als die gehandhaafd zouden worden de wereld een beter plek zou zijn en Nederland weer leefbaar zou worden.

En eigenlijk zouden we naast de drie gescheiden machten van de Montesquieu nog een vierde willen zien, de controlerende macht, die elk mens vanaf de geboorte zou moeten krijgen, en waar de media ook bij hoort, en wat vereist dat er openbaarheid van bestuur is, altijd.

We willen overal  laagdrempelig toegang tot recht, niet alleen voor de allerrijkste, maar gratis, voor iedereen, een absolute garantie op waarborging van de fundamentele mensenrechten van ieder kind en gezin. DAt betekent ook dat het toetsingsverbod afgeschaft moet worden.Zie de pagina Schaf het Toetsings Verbod Af

En een overheid die mensen dient, in plaats van onderdrukt.

Recht op bezit, recht om eerlijk  je eigen kostje te verdienen, en mensen te helpen.

Geen macht zonder verantwoordelijkheid en geen verantwoordelijkheid zonder macht. Geen winst door falen.Geen opgedrongen zorgtrajecten waarvan de noodzaak bepaald wordt door degene die geld verdienen aan die zorg. Geen verbod op second opinions.

Graag zouden we zien dat de schoolplicht werd afgeschaft, en leerrecht werd ondersteund voor ieder kind. We willen kortom dat er naar de professionals geluisterd wordt.

Kinderen waarvan aangetoond is dat die onterecht bij hun ouders zij weggehaald dienen onmiddellijk te worden teruggegeven. Hulp instanties dienen te werken ten dienste van en in opdracht van de hulpvrager, niet andersom.

Ieders fundamentele mensenrechten dienen ten allen tijden gewaarborgd te worden.

Daarbij horen dus ook vrijheid van internet verkeer, vrijheid van meningsuiting, recht op wonen, recht op gratis onderwijs en verder alles wat ons n de UVRm beloofd wordt.

We willen dus luisteren naar de echte professionals, de echte wetenschap, op elk onderwerp, en die informatie vrij toegankelijk houden voor iedereen.

En dan natuurlijk  OOR4U, de politieke partij die opgericht zou moeten worden waar de vierde macht ingevoerd wordt, de controlerende macht, die elk mens vanaf de geboorte zou moeten hebben. De macht namelijk om fundamentele mensenrechten schendingen hoe dan ook, waar dan ook aan de kaak te stellen. Geef je like als je ook vindt dat fundamentele mensenrechten waarborgen geen delict maar een plicht is.

OOR4U staat voor

OOR voor kinderen (Optimale Ontwikkelings Recht)
OOG voor kinderen (Optimale Ontwikkelings Garantie)
Roggker voor iedereen ( Recht op Gezondheid, Geluk, Kennis en Rechtvaardigheid)
U staat voor UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), geen bijzaak maar leidraad!

Doel: de Vrijheid, Veiligheid, Kwaliteit en Kosteloosheid van onderwijs bewerkstelligen die ons al in 1948 bij de aanvaarding van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beloofd is, en optimale Rechtvaardigheid, Waarheid, Geluk en Gezondheid bereikbaar maken voor iedereen!

 

Dit is in het kort waar we voor staan, maar er komt natuurlijk veel meer bij.

 

 

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has.

Margaret Mead

ENGLISH BELOW, FRANÇAIS DESSOUS
OOR4U is een poging om onder woorden te brengen wat er nodig is om Nederland een land te maken waar de optimale ontwikkeling van alle kinderen mogelijk is, waar iedereen recht heeft op gezondheid , geluk, kennis en rechtvaardigheid, en waar de UVRM doorslaggevend is.
OOR4U staat voor OOR voor kinderen (Optimale Ontwikkelings Recht) OOG voor kinderen (Optimale Ontwikkelings Garantie) Roggker voor iedereen ( Recht op Gezondheid, Geluk, Kennis en Rechtvaardigheid) U staat voor Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, geen bijzaak maar leidraad
Dit is ieders wens voor hun kinderen , voor elkaar en voor zichzelf wanneer ze erover nadenken.
Het doel van OOR4U wordt beschreven als: Het bereiken van de vrijheid, veiligheid, kwaliteit en betaalbaarheid van onderwijs beloofd in 1948 met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en optimale gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheidheid voor iedereen.
Op de OOR4U-facebookpagina worden zowel nieuws als initiatieven voor het waarborgen van fundamentele mensenrechten van over de hele wereld verzameld.
Als vrede en waardigheid voor iedereen je doelen zijn, moet je je realiseren dat deze doelen alleen met vreedzame en waardige middelen kunnen worden bereikt.
Eigen initiatieven van OOR4U zijn: "Schaf het Toetsingsverbod Af!" Op https://www.facebook.com/schafhettoetsingsverbodaf/
De petitie Stop Kinderhandel en maak Nederland humaan! toont enkele zeer eenvoudige wijzigingen in wetten die nodig zijn om de leemtes in het waarborgen van de mensenrechten in Nederland op te vullen,
https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/
Voor OOR4U beleidsideeën, zie
https://www.dropbox.com/s/k9clal7aq732rtq/OOR4U%20beleidsidee%C3%ABn.odt?dl=0
Zie verder:
http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=307987
Dank je wel!
ENGLISH
OOR4U is an attempt to put into words what is needed to make the Netherlands a country where the optimal development of all children is possible, where everyone has the right to health, happiness, knowledge and justice, and where the UVRM is decisive.
In Dutch, OOR4U stands for: Ear for children (Right to Excellent Education) Eye for children (Guarantee for Excellent Education) Right to health, happiness, knowledge and fairness for all Universal Declaration of Human Rights: Essential, not trivial!
This is everyone's wish for their children and for themselves when they think about it.
The purpose of OOR4U is described as: Achieving the freedom, safety, quality and affordability of education promised in 1948 with the Universal Declaration of Human Rights, and optimal health, happiness, knowledge and justice for all.
The OOR4U facebook page collects both news and initiatives for safeguarding fundamental human rights from all over the world.
If peace and dignity are your goals for everyone, you must realize that these goals can only be achieved with peaceful and dignified means.
Own initiatives of OOR4U are: "Abolish the Assessment Prohibition!" At https://www.facebook.com/schafhettoetsingsverbodaf/
The Petition Stop Child Trafficking and make the Netherlands humane! shows some very simple changes in laws that are needed to fill the gaps in the safeguarding of human rights in the Netherlands:
https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/
See also:
http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=307987
Thank you!
FRANÇAIS
OOR4U est une tentative de formulation de ce qui est nécessaire pour faire des Pays-Bas un pays où le développement optimal de tous les enfants est possible, où tout le monde a droit à la santé, au bonheur, à la connaissance et à la justice, et où l'UVRM est décisive.
OOR4U signifie
Oreille pour les enfants (droit sur le développement optimal)
Oeil pour les enfants (Garantie de développement optimal)
Sabocj pour tous (droit à la santé, au bonheur, à la connaissance et à la justice)
la Déclaration Universelle des droits de l'homme, pas une banalité mais essentielle.
C'est le souhait de tous pour leurs enfants, les uns pour les autres et pour eux-mêmes lorsqu'ils y réfléchissent.
L’objectif de OOR4U est décrit comme suit: Atteindre la liberté, la sécurité, la qualité et le caractère abordable de l’éducation promis en 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que la santé optimale, le bonheur, la connaissance et la justice pour tous.
La page Facebook de OOR4U rassemble à la fois des nouvelles et des initiatives en faveur de la sauvegarde des droits de l'homme fondamentaux du monde entier.
Si la paix et la dignité sont vos objectifs pour tous, vous devez comprendre que ces objectifs ne peuvent être atteints que par des moyens pacifiques et dignes.
Les initiatives propres à OOR4U sont les suivantes: "Arrêtez l'interdiction d'évaluation!" sur https://www.facebook.com/schafhettoetsingsverbodaf/
La pétition “Arrêtez la traite des enfants et rendez les Pays-Bas humains!” montre quelques modifications très simples de la législation nécessaires pour combler les lacunes en matière de protection des droits de l'homme aux Pays-Bas,
https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/
Voir aussi
http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=307987
Merci beaucoup!

 

 

 

 

 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 31-01-2019 21:02