Website van professor Heertje, bedoeld om jeugdzorg Nederland te ontmaskeren http://humaniseringvandejeugdzorg.nl/

31 oktober 2013 18:49

Arnold Heertje

Fraude en verspilling in de zorg

 

 
 

De Algemene Rekenkamer heeft in een rapport blootgelegd dat de controle op nota’s van ziekenhuizen ernstig tekortschiet. Verzekeraars controleren onvoldoende waardoor onrechtmatig en onnodig veel geld aan ziekenhuiszorg wordt uitgegeven. Een weeffout in de procedures is dat deze geldstromen buiten de patiënten om gaan, terwijl de zorg hen in de eerste plaats betreft. Daarom staat vast dat de Rekenkamer niet meer dan het topje van de frauduleuze ijsberg heeft opgespoord.

Zo is ook in de thuiszorg sprake van vergelijkbare praktijken. Vivium Zorggroep kwam onlangs negatief in het nieuws. Honderden medewerksters werd de wacht aangezegd. Het lid van de Raad van Bestuur mevrouw Mariëtte Keijser rept in haar recente column in het magazine van Vivium met geen woord over deze mokerslag voor het personeel.

Vivium zwijgt ook over de werkwijze buiten de patiënten om thuiszorg te declareren bij het Centraal Administratie Kantoor bijzondere zorgkosten (CAK). Het CAK stuurt patiënten, die ook wel cliënten worden genoemd, facturen over geleverde thuiszorg zonder nadere specificatie. De uren worden ontleend aan overzichten van Vivium. Omdat deze instelling voor thuiszorg buiten de patiënten om uren opschrijft zonder relevante details is sprake van een route voor grootscheepse fraude. Oplettende patiënten die via het CAK Vivium nopen tot nadere informatie stellen een forse afwijking vast tussen de zorguren die zorgaanbieder Vivium bij het CAK aanlevert en de werkelijk verleende zorg in uren.

Deze fraude ontstaat door de patiënten in de declaratieprocedure over te slaan. Managers van de thuiszorg benutten deze lacune in de ondoordachte regelgeving. Minister Schippers doet er verstandig aan deze weeffout te corrigeren, niet alleen in dat onderdeel van de zorg, maar in de hele sector. Ook voor de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) is er werk aan de winkel door boekenonderzoek te doen bij Vivium en de andere verleners van thuiszorg.

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/column/arnold-heertje/fraude-en-verspilling-de-zorg

09 april 2014 11:39

Arnold Heertje

"Jeugdzorg ontvoert jongetje"

 

Op 9 mei verschijnt van mijn hand een nieuw boek met de titel Economie. Daarin geef ik een positiever beeld van de economische wetenschap dan tegenwoordig gebruikelijk is. Reeksen misverstanden worden weerlegd. Aan de andere kant wordt ook blootgelegd wat er aan schort op de werkvloer van de Nederlandse samenleving. Het afschuwelijkste dossier is de jeugdzorg.

Bureaucratie, inhumanisering, een doorgeschoten calculatiecultuur en overmatige regelgeving in de zorg, het onderwijs en de woningsector. Een van de afschuwelijkste dossiers is de jeugdzorg. Tot zover ziet deze sector kans het inhumane optreden van bestuurders, gezinsvoogden, pleegouders, de Raad voor de Kinderbescherming en de bureaus Jeugdzorg aan het oog van de samenleving te onttrekken door een beroep op privacy. Het Bureau Jeugdzorg in Amsterdam onder leiding van de legendarische oud-gemeentesecretaris Erik Gerritsen verspreidt brieven waarop staat ‘Ieder kind veilig’. In feite worden door bestuurders en medewerkers kinderen als objecten behandeld, die geld opleveren en werkgelegenheid bieden.

In het boek Economie laat ik zien hoezeer perverse prikkels een gedrag uitlokken van medewerkers op de werkvloer dat niet past in een vredelievende en humane samenleving.

Jongetje ontvoerd

Hier bespreek ik twee gevallen omdat er een einde moet komen aan praktijken die de formele karakteristieken vertonen in de ogen van de kinderen van een bezetting, ook al ontbreken uniformen en laarzen.

In het geval van een jongetje van zeven jaar maak ik sinds 23 november 2013 uit eigen waarneming de volgende handelingen van Bureau Jeugdzorg Amsterdam mee. Nadat het kind bijna vier jaar vredig woonde bij zijn moeder en naar een goede school in Amsterdam ging, de Willemsparkschool, werd hij op 23 november ’s middags om 14.30 uur van die school ontvoerd door Jeugdzorg, naar een geheime plaats vervoerd, buiten het zicht van de moeder gebracht die om 15.00 uur tevergeefs haar kind uit school kwam halen. De jongen werd naar een geheim pleeggezin gebracht, op een voor hem inferieure school geplaatst, mocht zijn moeder nauwelijks meer zien en ansichtkaarten van vriendjes werden niet aan hem uitgereikt. Een senior gezinsmanager weigerde onlangs het schoolrapport van de jongen aan hem en zijn moeder te laten zien. Ook zegde zij heel laat bezoekmomenten van moeder en kind af. Afspraken voor telefonische contacten tussen moeder en zoon werden op last van de gezinsmanager afgezegd. Door haar en een medewerker van het pleegouderbureau Spirit wordt het kind verboden te spelen met vriendjes van hem van een half jaar geleden. Kortom, onder leiding van Gerritsen wordt uitvoering gegeven aan een programma van geestelijke kindermishandeling, uitgevoerd door hardvochtige leken. De jongen is diep ongelukkig doordat hij in feite als een jeugdgevangene wordt behandeld en geïsoleerd.      

Zoiets speelt ook bij Jeugdzorg Zutphen, waar twee kinderen uit huis zijn geplaatst omdat de moeder uit Letland alleen Russisch spreekt. Deze casus trekt internationaal de aandacht, onder andere van de zijde van de Russische ambassadeur in Nederland. Hier wordt een onmenselijk programma uitgevoerd door het Leger des Heils, dat de kinderen medische verzorging onthoudt, de moeder intimideert door haar onnodig psychisch te laten onderzoeken en rechters op het verkeerde been zet.

Gerritsen stuurt dreigbrieven, waarin hij zegt dat geestelijke kindermishandeling onder zijn hoede niet mag worden vergeleken met de lichamelijke mishandeling van kinderen in de oorlogsjaren. Hij ontkent echter niet dat moreel sprake is van vergelijkbare handelingen, nu in vredestijd.

Ik vind daarom dat Bureau Jeugdzorg in Amsterdam en het Leger des Heils in Zutphen een einde moeten maken aan praktijken, waarvoor heel Nederland zich moet schamen.

Prof. Arnold Heertje

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/column/arnold-heertje/jeugdzorg-ontvoert-jongetje
17 april 2014 12:11

Arnold Heertje

Jeugdzorg in beweging

 

Mijn column over de inhumane handelingen van jeugdzorg heeft veel reacties opgeroepen. Op de site van RTLZ, maar ook persoonlijk, ben ik op de hoogte gesteld van wangedrag van gezinshoofden, teamleiders en andere medewerkers van jeugdzorg.

Het gaat telkens om onmenselijke bejegening van kinderen die juist door jeugdzorg in bescherming behoren te worden genomen. Van bescherming is in Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Rotterdam en Leeuwarden geen sprake. In dit samenspel van geestelijke mishandeling van kinderen treft men merkwaardig genoeg ook het Leger des Heils op de verkeerde plek aan.

Zo werd ik gisteren geconfronteerd met het geval van een meisje dat onder toezicht staat van het Leger des Heils in Zutphen, van haar moeder een paar schoenen kreeg en aan wie vervolgens werd verboden de schoenen aan te doen omdat deze ‘te arrogant zouden zijn en slechts jaloezie kunnen opwekken’.

Hoe inhumaan kun je jegens weerloze kinderen en hun moeder zijn? In mijn naïviteit heb ik altijd gedacht dat de Bijbel andere aanwijzingen geeft.

De beweging die nu is ontstaan vergt een systematische en weloverwogen aanpak. Met enkele van de mensen die mij hebben benaderd, wil ik aan tafel zodat de kwalijke praktijken op tafel komen en een plan van aanpak wordt ontwikkeld om aan de wantoestanden een einde te maken. Niet versagen, niet buigen voor intimidatie en andere bedreigingen, blijft de boodschap. Blootleggen wat er in dit hele dossier niet deugt is de gezamenlijke opgave voor alle betrokkenen. Onder geen beding de kinderen in de steek laten.

Toen ik de leeftijd had van de kinderen waar hun nu om gaat, leerde ik de tekst: ‘Laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet want derzulken is het Koninkrijk der Hemelen’ (Mattheüs 19, vers 14). Daar houd ik mij aan.

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/column/arnold-heertje/jeugdzorg-beweging

BREAKING: RECHTBANK VAN HORROR-EN PEDO-PRESIDENT CARLA ‘INTEGRITEIT’ ERADUS GAAT FLAT DOWN IN ZAAK VAN JEUGDZORG TEGEN PROF. HEERTJE * HORROR-RECHTER EN MICHA-KWELGEEST VAN WALRAVEN AFGESERVEERD * ONDER JORIS DEMMINK VERANDERDE JEUGDZORG IN PEDO-ZORG DAT WORDT AFGEDEKT DOOR PEDO-RECHTERS MAAR DE SAMENLEVING PIKT HET NIET LANGER

PROF. HEERTJE WORDT KINDERHELD IN STRIJD TEGEN DE NIEUWE NAZI’S VAN JEUGDZORG * JEUGDZORG DOET ER ALLES AAN DE NAMEN VAN DE NIEUWE MENGELE’SGEHEIM TE HOUDEN EN ROEPT DAAROM DE HULP IN VAN PEDO-PRESIDENT CARLA ERADUS EN HAAR ‘PEDO-TEAM’


Rechtbank Amsterdam, 6 mei rond 18 uur. Na een eerderesuccesvolle wraking van de corrupte rechter Van Walraven geeft prof. A. Heertje een interview aan de Joodse Omroep dat door ons werd opgenomen. De Joodse Omroep had zelf geen camera.

Hieronder een verslag van onze speciale verslaggever Nico van den Ham die reeds eerder op zijn blog aandacht besteedde aan deze zaak.

Aankomst rechtbank. Ik was een uur te vroeg. Ongeveer 10 mensen stonden met een spandoek voor de rechtbank. Filmpje daarvan volgt!


Prof. A. Heertje op de zitting: “Jeugdzorg hanteert criminele activiteiten”.

Meer mensen arriveerden, mijn oproepen op Twitter en die van anderen hebben gewerkt! Uiteindelijk waren er 40 mensen. Meer plaats was er ook niet in de zaal, dus die zat vol.

Eerst kwam aan de orde of zitting openbaar mocht zijn. Rechter Van Walraven was succesvol gewraakt, dus kreeg Heertje een nieuwe rechter. Deze rechter mevrouw mr. Berkhout moest nu opnieuw beslissen of de zitting openbaar mocht zijn. Wij waren bij dat pleidooi en de rechter zag dus, dat er vele belangstellenden (en belanghebbenden) waren. De schorsing duurde niet lang en publiek mocht er weer in, dus de zitting was openbaar.

Kern van de zaak. Jeugdzorg vindt dat Heertje zich onrechtmatig heeft uitgelaten in een radio-uitzending, zijn columns en in diverse interviews over Jeugdzorg en haar medewerkers, met name door namen van medewerkers te noemen. Ook in het boek van Heertje met de titel ‘Economie’ is een hoofdstuk over Jeugdzorg (geld verdienen aan kinderen waarschijnlijk!)

Aandacht komt Heertje wel goed uit volgens Jeugdzorg. Heertje dreigt met nieuwe uitspraken in de media en is blij met alle aandacht volgens Jeugdzorg.

Heertje vergelijkt de handelswijze van Jeugdzorg met die van het uit hun huizen halen van Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog, wat hij nog duidelijk in zijn herinnering heeft. Het is een Befehl ist Befehl-situatie. ‘Alleen de uniformen ontbreken nog’ zou Heertje hebben gebezigd.

Er is geen sprake van dat zaken in doofpot moeten worden gestopt, beweert Jeugdzorg, maar medewerkers worden door Heertje aan de Schandpaal genageld, volgens Jeugdzorg althans.

Heertje is van plan door te gaan. Directeur Gerritsen heeft Heertje gevraagd te stoppen, maar Heertje wil dat niet.

De eis van Jeugdzorg: Heertje moet alle namen en privé-gegevens van medewerkers verwijderen en vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog verwijderen. Tevens moet Heertje Google verzoeken alle zoektermen te verwijderen.

Advocaat van Heertje Loonstein: Heertje bestrijdt dat hij grens heeft overschreden onder verwijzing naar Art. 7 grondwet en Art. 10 EVRM.

Belangenoverwegingen: het gaat om de aard van de beweringen. Een jongetje van 7 is weggehaald van school door jeugdzorg. Moeder wist van niets en kwam haar zoon ophalen, maar die was er niet. Omdat de moeder van niets wist is er sprake van ontvoering. Moeder verzorgde haar kind jarenlang op de juiste wijze, waar niets op aan te merken was. Jeugdzorg kwam in actie op aanwijzingen van vader. Heertje is voorts niet de eerste die namen naar buiten brengt van Jeugdzorg-medewerkers.

De rechter onderbreekt de advocaat en stelt dat het niet om de namen ging, maar op de manier waarop Heertje het brengt.

Heertje aan het woord: ik kan uitlatingen op websites niet verwijderen. Hij gaat daar niet over. Nazi-praktijken heeft Heertje niet gezegd. Heertje voelt zich niet verantwoordelijk voor verspreiding uitspraken. Heertje stelt echter ook: er is geen reden om me te matigen. Bij jeugdzorg werken ‘kinderloze wijven’. Wat er ook aan regelgeving moge zijn: ik vind de werkwijze van Jeugdzorg uitermate inhumaan. Jeugdzorg hanteert criminele activiteiten.

Advocaat Loonstein: Heertje kan uitgever niet beïnvloeden boek niet uit te geven. Boek komt uit op 9 mei a.s.

Ongebruikelijk is in de rechtszaal, zo vertelde de rechter, dat er wordt geapplaudisseerd. Er werd drie keer langdurig voor Heertje geapplaudisseerd. Heertje zijn vrouw was er ook. Ook al zo’n charmante vrouw. Zitting duurde van 15.00 u. tot ong. 18.30 u. Daarna napraten buiten. Uitspraak 20 mei.

http://www.klokkenluideronline.is/2014/05/jeugdzorg-en-de-nieuwe-holocaust/

 

Vandaar dat er in de Jeugdzorg-wereld groot belang wordt gehecht aan de uitkomst van dit kort geding Jeugdzorg versus Heertje. Heertje heeft het
dus wel degelijk goed gezien, en legde onlangs in een opiniestuk in de Volkskrant ook nog eens het verband uit tussen allerlei economische ontwikkelingen (zoals graaiende bestuurders), en toenemend inhumaan gedrag van bureaucratische systemen.http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3622255/2014/03/26/Domheid-en-arrogantie-hebben-de-Partij-van-de-Arbeid-genekt.dhtml
Lees het hele artikel nauwkeurig door!!
http://925.nl/archief/2014/05/07/professor-heertje-is-woest-over-de-perverse-prikkels-bij-jeugdzorg

 
Natuurlijk kent u professor Arnold Heertje, u en vele anderen
925.NL
 

 

Heertje hels op Jeugdzorg

Heertje hels op Jeugdzorg

 

Ondanks een kort geding van bureau Jeugdzorg Amsterdam - waarin wordt geëist dat professor Heertje zich niet langer beledigend uitlaat over de jeugdhulpverlening - hield de 80-jarige ex-hoogleraar in Dit is de Dag een tirade tegen de Jeugdzorg.

Jeugdzorg daagt econoom Arnold Heertje voor de rechter, omdat hij namen van jeugdzorgmedewerkers noemt in zijn nieuwe boek dat volgende week verschijnt.Donderdag dient het kort geding. Aanvankelijk waren ook GeenStijl en de uitgever gedaagd, maar met die partijen is overeenstemming bereikt. Heertje laat zich bijstaan door een advocaat. 'Ze willen me de mond snoeren', liet hij na afloop van het radio-interview weten.

Professor Heertje ziet het als zijn plicht om de uitwassen en misstanden van Jeugdzorg aan de kaak te stellen: ‘Soms moet je de mensen in beeld brengen, die de inhumane dingen doen op de werkvloer van de samenleving, om ze te veranderen. Dingen die meestal verborgen blijven onder het mom van privacy.’

Als voorbeeld noemt Heertje het verhaal van een jongen, die bij zijn school werd ‘ontvoerd’ door Jeugdzorg, zonder dat zijn moeder op de hoogte was. ‘Dat gebeurde in de oorlog ook met Joodse kinderen, overigens met de beste bedoelingen. Jeugdzorg heeft geen legitimatie om zoiets nu, in vredestijd, te doen.’ Het boek van Heertje verschijnt eind volgende week.

http://www.radio1.nl/items/193101-Heertje%20hels%20op%20Jeugdzorg.html

 
 
 
 
 
 
00:00/00:00
 

 

 

Arnold Heertje (Breda, 1934) was meer dan veertig jaar als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tot zijn bekendste boeken behoren De kern van de economie en het internationaal veelgeprezen Economics and Technical Change.

In het boek Economie geeft de onbetwiste nestor van de beoefening van de economie in Nederland (Arnold Heertje) een inzicht in de actuele stand van de economische theorie en vraagt alsmede aandacht voor het oplossend vermogen van de economische wetenschap.

Economie raakt iedereen. Van hoog tot laag, van links tot rechts. Voor het...
BOL.COM
 

 

http://www.bol.com/nl/p/economie/9200000022071033/

6mei Professor Arnold Heertje wraakt rechter

https://www.youtube.com/watch?v=zn2Mal2VVAQ

woensdag 7 mei 2014

Namen noemen

 
 
 

Geheel in de stijl die jeugdzorg wenst, noem ik hier maar even geen namen… de meeste lezers hebben aan een half woord genoeg en begrijpen het onderstaande relaas.
Afgelopen donderdag, 1-5-2014, was er om 11.00 u een wrakingszitting tussen een prof. A.H.  en een voorzieningen-rechter mr. v. W. . De reden voor wraking: deze rechter besloot op aanvraag van de eister (St. BJAA of St. JBRA / dat is even onduidelijk!), zonder het horen van prof. A.H. , dat een door eiseres tegen prof. A.H. aangespannen kort geding bepaalde dat de zitting achter gesloten deuren zou moeten worden behandeld. Bij die wrakingszitting, zogenaamd gesloten, mocht BJAA (of JBRA) met 2 advocaten naar binnen, terwijl die geen partij waren.  De geïnteresseerden in de zaak, die aan de kant van prof. A.H.  stonden mochten niet mee naar binnen. Na ca. 45 minuten werd de zitting beëindigd, uitspraak op vrijdag 14.00 u:
De wraking was toegewezen, er komt een nieuwe rechter op de zaak!
 
Dinsdag 6-5-2014 15.00 u
 
Het kort geding begint nu echt. Ditmaal veel publiek: ca. 35 mensen, waar onder enige journalisten, o.a. van een landelijk dagblad.
Iedereen naar binnen.  Eerst zou het verzoek over de gesloten verklaring behandeld worden, dus alle publiek uit de zaal.
 
Ca. 30 minuten later gingen de zaaldeuren open, iedereen weer naar binnen. Het argument waar eiseres meestal mee komt ( 'privacy van de kinderen' dan wel in dit geval 'privacy van de medewerkers') is niet gehonoreerd door de voorzieningenrechter. 0-1 alvast in het voordeel van gedaagde, prof. A.H. dus.
 
En dan begint het echt….
 
Door de rechter werd ingeleid met de mededeling dat de eisen naar de uitgever van het boek van A.H.  en naar de website GS waren ingetrokken. Met beiden was en compromis bereikt, de namen van jeugdzorgmedewerkers waren verwijderd en de uitgever had verzekerd dat er geen namen van jeugdzorgmedewerkers in het boek zouden staan.  Dit moest schriftelijk vastgelegd worden.
 
De advocaat van eiseres opende het vuur met de beschuldiging / vaststelling dat gedaagde 'onrechtmatig had gehandeld' door namen van medewerkers van jeugdzorg te noemen en hun handelen te betitelen als 'ontvoering' en daar zich negatief over uit te laten.
Ook stelde de advocate dat BJAA zorgvuldig werkt en de privacy van kinderen en ouders zeer belangrijk acht.  Ook is het handelen bij een uit huisplaatsing niet het werk van jeugdzorg, maar 'opdracht van de rechter'.(hoongelach vanuit het publiek). In dit specifieke geval is het kind door opdracht van de rechter weggerukt van school:  de hoofdverblijfplaats zou bij vader worden, dus is het kind, onder het oog van ca. 28 klasgenoten tijdens de les weggehaald door 2 BJAA-medewerkers uit de klas, geen afscheid van moeder, geplaatst in een geheim pleeggezin.  Dit zou 'in overleg met vader' zijn gebeurd. 
A.H.  zou ook zelf namen van medewerkers en van het kind gepubliceerd hebben. Dit heeft tot schade bij hen geleid….
Ook de gevolgschade van de publicaties van A.H.  werd genoemd: de artikelen verschijnen op sites als G.S. , sociale media en Darkhorse…..
 
En nu de tegenpartij….
 
Gedaagde prof. A.H. liet het woord grotendeels over aan zijn advocaat mr. L..
Ook deze had een keurig voorbereid pleidooi, dat er niet om loog…..Enige items:
-         L. haalde enige Europese jurisprudentie aan over hetgeen 'toelaatbaar' is in columns en kleine publicaties.
-         De vrijheid van meningsuiting dient gerespecteerd te worden.
-         A.H. heeft nimmer het rechterlijk vonnis aangevochten waar bepaald werd dat de hoofdverblijfplaats van het kind bij vader zou zijn, hij heeft alleen de manier van werken van 'jeugdzorg' aan de kaak gesteld!
-         De publicatie van de medewerkers van jeugdzorg is niet gebeurd door A.H., maar stonden duidelijk vermeld bij de uitspraak op www.rechtspraak.nl en wel op 9-3-2014, ca. 1 maand voor het artikel van A.H..
-         De naam van het kind van het artikel van A.H. is NIET door A.H.  gepubliceerd, maar is zelf door eiseres bekend gemaakt in de dagvaarding!!!!
-         Er is op geen enkele wijze enig stuk ingebracht door eisers dat af zou komen van de medewerkers die zogenaamd schade geleden hebben door de publicaties van A.H.. Enig bewijs van schade is ook niet te vinden!
-         Er is niets ingebracht van de ouders dan wel het kind in kwestie waaruit enige klacht of schade zou blijken! De bewering van jeugdzorg over de schadelijkheid voor ouders en kind van de publicaties van A.H. is nergens uit gebleken
-         L. memoreerde eerdere gewoonweg schandalen van 'jeugdzorg' aan als 'meisje van Nulde', 'Savanna', 'Maasmeisje' en het rapport van de Nationale Ombudsman over het falen van 'jeugdzorg'.
-         Ten slotte memoreerde hij hoe het overbrengen van het kind in kwestie, het weghalen van school tijdens het onderwijs, geen afscheid nemen van moeder, klasgenoten en vriendjes werkt voor het kind en de kinderen in zijn omgeving. Jeugdzorg houdt geen enkele rekening met hoe traumatiserend dit soort taferelen is en hoe dit doet denken aan taferelen die onder het mom van 'het beste voor het kind' gebeurden in de Tweede Wereldoorlog.
 
Het werd doodstil….en toen volgde 
 
een daverend applaus….
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels is het 16.55 u. de zitting wordt 10 minuten geschorst.
 
De repliek van jeugdzorg:
 
Dat de namen op de uitspraak stonden was bekend, maar het gaat er om dat A.H.  de namen in een bepaalde context zet. De jeugdzorgmedewerkers moeten beschermd worden, omdat ze anders last zouden kunnen krijgen van bedreigingen. Ook werd nogmaals gesteld dat het gevaar groot zou zijn als A.H. verder zou publiceren over jeugdzorg, omdat A.H. had aangegeven hier nog levenslang mee verder te gaan.
 
De repliek van mr. L, advocaat van A.H.:
 
Er werd nogmaals onderstreept dat het handelen van jeugdzorg gewoonweg onnodig grievend en mensonterend was, A.H.  zijn vrijheid van meningsuiting heeft en zijn 2 artikelen eerder een column zijn in plaats van een officieel wetenschappelijke verhandeling of ander soort artikel. Ook ingezonden stuk aan een landelijk dagblad is te zien als een column, geplaatst in de rubriek 'opinie'. Ook merkte L.  op dat net een dag van te voren de bestuursvoorzitter van BJAA, dhr. E.G., wederom een column had geplaatst over de risico's van zijn medewerkers en het belang van anonimiteit… hij pleit zelfs voor een wetswijziging om Jz-medewerkers nergens meer te vermelden, ook niet in rechterlijke uitspraken…
 
A.H. werd vervolgens ondervraagd door de rechter. Hem werd onder andere gevraagd of hij het eens is met de strekking van de reacties zoals 'nazi-praktijken' op de artikelen op de website GS.  Hij zei dat hij dit soort woorden niet zou zeggen. Nogmaals herhaalde A.H. zijn grieven over mensonterend wegrukken van kinderen door 'jeugdzorg' zonder rekening te houden met andere kinderen, en het beeld dat geschetst wordt voor de omgeving van ouders/ kind. Applaus viel A.H. ten deel….

 
Mr. L. merkte op dat de dagvaarding was uitgebracht door de 'Stichting Jeugd Bescherming Regio Amsterdam' (St. JBRA), een volgens hem niet bij de KvK ingeschreven stichting, er bestaat alleen een 'Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam' (St. BJAA). De rechter eiste daarop een bewijs van inschrijving van St. JBRA, indien dit niet zou komen zou het namelijk een zaak zijn van een niet bestaande stichting en dat zou betekenen dat de gehele zaak niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Zie hieronder bij 'opmerkingen'.
 
De rechter sloot af met de mededeling dat  van eisers verwacht werd dat zij zo spoedig mogelijk een bewijs van inschrijving bij de KvK van de Stichting JBRA zou worden toegezonden en dat deze op 20-05-2014 uitspraak zal doen een en bericht zal uitbrengen!
 
Enige kleine opmerkingen
 
Enig zoeken op de site www.kvk.nl  levert het volgende op bij het zoeken naar 'Jeugdbescherming' in Amsterdam:
 http://www.kvk.nl/zoeken/#!zoeken&q=Jeugdbescherming%20Amsterdam&index=4&site=kvk2014&start=0
 
http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.fr/

Net terug thuis van zitting Heertje vs. BJZ. Het verliep wat mij betreft fantastisch Het heeft weer veel gespreksstof opgeleverd. 
Iedereen waanzinnig bedankt dat jullie er hebben gestaan en de mensen die vanuit huis hebben meegeleefd ook merci! Hopelijk zijn jullie er de volgende keer dat de kans zich voordoet om ons te laten zien bij! Maar vooral grote, grote, grote dank aan meneer Arnold Heertje!
 — gezegend, met Via Von en 2 anderen bijRechtbank Amsterdam. (4 foto's)

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 04-01-2016 17:04