Schoolplicht is wat anders dan leerplicht. (English translation below, Francais dessous)

Leerplicht is de plicht die ouders hebben hun kind zich optimaal te laten ontwikkelen. Dit zou eigenlijk een recht moeten zijn, want alle weldenkende ouders willen de beste mogelijkheden voor hun kind.

Schoolplicht is de plicht dit op een bepaalde plek te laten gebeuren, een school. En die scholen zelf krijgen steeds minder ruimte om tegemoet te komen aan wensen van ouders en leerlingen. De scholen die dat wel doen worden beboet en afgekeurd als school in de zin van de schoolplicht.

De meeste ouders beseffen niet eens wat de schoolplicht inhoudt totdat het een keer mis gaat op school. Dan merken ze dat in plaats van dat ze steun krijgen en hulp om het weer goed te laten gaan, ze als een soort criminelen behandeld worden en instanties klaar staan om ze te beboeten en zelfs dreigen met hun kind afpakken als ouders doen wat het meest logische is als hun kind niet veilig is op school: het kind beschermen.

Als een kind niet veilig is op school hebben scholen geen enkele plicht die veiligheid te garanderen. Ouders hebben wel de plicht hun kinderen naar school te brengen, of die nu veilig is of niet.

Dat druist niet alleen tegen elk spoor van gezond verstand in. De schoolplicht is in zichzelf al een schending van vele fundamentele mensenrechten.

Daarbij veroorzaakt het heel veel ander leed en heel veel andere mensenrechten schendingen. Zelfmoorden, kinderen die verboden wordt zich op de toekomst van hun dromen voor te bereiden, scholen die niet tegemoet mogen komen aan de wensen van ouders en leerlingen, dit zijn allemaal gevolgen van de schoolplicht. Hier vind je een opsomming van sommige van de gevaren van scholen.

Het is niet voor niets dat deskundigen steeds opnieuw adviseren de schoolplichtwet van 1969 te herzien en de schoolplicht af te schaffen.

Nederland doet ook hier het tegenovergestelde van wat deskundigen zeggen, en de schoolplicht wordt alleen maar strenger naarmate meer onderzoeken aantonen hoe slecht het is. Dat de overheid al klaar is voor een eventueel afschaffen van schoolplicht bewijst de nieuwe onder toezichtstelling van alle ouders, namelijk de gezinscoach die vanaf 2015 ingevoerd gaat worden volgens de planning. Ook weer een schending van vele fundamentele mensenrechten.

En zo gaat het dus steeds met elke onderdrukkende maatregel die aangepakt wordt in de Nederlandse politiek. Er komt gewoon weer een andere, nog ergere onderdrukkende maatregel voor in de plaats.

Het wordt dus hoog tijd dat fundamentele mensenrechten werkelijk gerespecteerd gaan worden in Nederland 

( zie ook https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/)

ENGLISH

The difference between obligitory schooling  and  obligatory learning.

Obligatory learning is the duty ,parents have to give their children the opportunity and possibilty to develop optimally. This should be a right, because all sensible parents want the very best for their children.

Obligatory schooling is the obligation parents have to bring their children to a certain school building.Schools keep getting less opportunties to meet students needs and wishes. In the Netherlands, schools that do so any ways are fined and disqualified as schools where the obligatory schooling obligation can be met.

Most parents don't even realise what obligatory schooling is until isomething goes wrong at their child's school. Then they notice that instead of support and help to make things go better, they are treated like criminals , and governmental facilities are ready to fine them and even threaten to take their child away if parents do what is most sensible when a child is not safe at school, and that is to protect their child.

If children are not safe at schools, schools have no obligation whatsoever to guarantee their safety. Parents do have the obligation to bring their children to school, whether the school is safe or not.

That does not just go against common sense, obligatory schooling in itsself is a violation of many fundamental human rights,

Besides that it causes much suffering and many other violations of fundamental human rights. Suicides, children who are forbidden to prepare for the future of their dreams, schools which are not allowed to meet childrenś needs or parents wishes, these are all consequences of obligatory schooling. Here you find a summary of some of the dangers of obligatory schooling.

It is no coïncidence that experts advise again and again to reassess the mandatory schooling law of 1969 and to abondon manatory schooling. 

In this aspect, as in many others, the Netherlands do exactly the opposite of what experts say, and mandatory schooling just becomes more strict the more research shows how bad it is.

It is therefore high time that fundamental human rights will truly be safe guarded in The Netherlands.

( See also https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/)

Francais

La différence entre la scolarité obligatoire et l'apprentissage obligatoire.
 
L'apprentissage obligatoire est le devoir, les parents doivent donner à leurs enfants l'occasion et la possibilité de se développer de manière optimale. Cela devrait être un droit, car tous les parents avisés veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants.
 
La scolarité obligatoire est l’obligation pour les parents d’emmener leurs enfants dans un certain bâtiment scolaire. Les écoles ont de moins en moins d’occasions de répondre aux besoins et souhaits de leurs élèves. Aux Pays-Bas, les écoles qui le font de toutes les manières sont condamnées à une amende et disqualifiées comme écoles où l'obligation de scolarité obligatoire peut être remplie.
 
La plupart des parents ne réalisent même pas ce qu'est la scolarité obligatoire jusqu'à ce que quelque chose ne va pas à l'école de leur enfant. Ensuite, ils constatent qu'au lieu de soutenir et d'aider à améliorer les choses, ils sont traités comme des criminels et les services gouvernementaux sont prêts à les sanctionner et même à menacer d'emmener leur enfant si les parents agissent de la manière la plus sensée lorsqu'un enfant n'est pas en sécurité. à l'école, et c'est pour protéger leur enfant.
 
Si les enfants ne sont pas en sécurité dans les écoles, celles-ci n’ont aucune obligation de garantir leur sécurité. Les parents ont l'obligation d'amener leurs enfants à l'école, que celle-ci soit sûre ou non.
 
Cela ne va pas à l’encontre du sens commun, la scolarité obligatoire constitue en soi une violation de nombreux droits de l’homme fondamentaux,
 
En outre, cela provoque beaucoup de souffrances et de nombreuses autres violations des droits fondamentaux de l'homme. Les suicides, les enfants à qui il est interdit de préparer l'avenir de leurs rêves, les écoles qui ne sont pas autorisées à subvenir aux besoins des enfants ou aux souhaits de leurs parents, sont autant de conséquences de la scolarité obligatoire. Vous trouverez ici un résumé des dangers de la scolarité obligatoire.
 
Ce n’est pas une coïncidence que les experts conseillent à plusieurs reprises de réévaluer la loi sur la scolarité obligatoire de 1969 et d’abandonner la scolarité obligatoire.
 
À cet égard, comme dans de nombreux autres pays, les Pays-Bas font exactement le contraire de ce que disent les experts. En effet, la scolarité obligatoire devient de plus en plus stricte, plus les recherches montrent à quel point il est mauvais.
 
Il est donc grand temps que les droits de l'homme fondamentaux soient vraiment protégés aux Pays-Bas.
 
(Voir aussi https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/)

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 04-02-2019 19:10