Meer dan 25 dingen die je moet weten voor je je kind op een school in Nederland inschrijft:

1.         Bezint eer ge begint: Door de in 1969 ingevoerde schoolplicht kan de keuze van naar school gaan zolang je in Nederland woont nooit meer teruggedraaid worden. Zelfs rapporten van deskundigen dat schoolgang slecht is voor de ontwikkeling van een bepaald kind kunnen strafrechtelijke vervolging, boetes en verplichte schoolgang niet voorkomen. Ook kinderen die een hogere opleiding willen dan datgene die de school dat ze volgen worden, net als hun ouders, strafrechtelijk vervolgd.Van religie veranderen mag niet en geldt niet als argument om je kind van school te halen en thuisonderwijs te geven. Dat je scholen slecht vindt ook niet. Naast emigreren is de enige manier om onder de schoolplicht uit te komen als je kind eenmaal naar school is geweest is zware labels accepteren waar je kind nooit meer vanaf komt en die kunnen leiden tot uitbuikplaatsing als je kind zelf ooit kinderen wil krijgen.

2.        In scholen gelden fundamentele mensenrechten niet. Er is geen onafhankelijke instantie waar je klachten neer kunt leggen en zelfs al krijg je gelijk bij de klachtencommissie die nauw met school verbonden is, en soms uit ouders bestaat wiens kinderen naar dezelfde school gaan, de school hoeft er niet naar te handelen.

3.         Als je kind mishandeld wordt op school heb je als ouder geen enkele manier om ervoor te zorgen dat je kind beschermd wordt. Wordt je verdacht van je kind thuishouden om je kind te beschermen krijg jij een boete en riskeer je uithuisplaatsing van je kind. School hoeft niets te doen.  En als je dacht dat niets doen erg was, dan moet je maar eens lezen wat de anti pestprogramma's inhouden die Nederlandse scholen hanteren.

4.         De kans op misbruik bij een pleeggezin is twee en een half keer groter dan thuis. Toch houdt dit feit, noch 60 jaar systematisch misbruik van kinderen door bureau jeugdzorg niet dat de massale uithuis laatsing  van kinderen in Nederland onverminderd doorgaat.

5.         Het komt voor dat kinderen zelfmoord plegen en op hun afscheidsbrief zetten dat het door gepest op school komt. Vaak klagen ouders over het gebrek aan medeleven van scholen zowel voor als na de zelfmoord van hun kind.

6.            Jeugdzorg instellingen zijn net gevangenissen waar kinderen opgesloten en mishandeld worden.

7.         De verklaring van goed gedrag die leerkrachten moeten hebben gaat alleen over de omgang met kinderen. Verder mogen ze een ellenlang strafblad hebben.Je hebt dus geen enkele garantie dat je met een moreel persoon te maken hebt.

8.            Leerkrachten hoeven niet ontslagen te worden, hoe slecht ze kinderen ook behandelen. In België is dat veel beter geregeld. Daar heb je een klachtenlijn als fundamentele mensenrechten van welk kind dan ook waar dan ook geschonden worden. Zoiets zouden we in Nederland ook moeten hebben

9.         Scholen werken direct samen met de van 60 jaar misbruik beschuldigde bureau jeugdzorg, die zonder waarheidsvinding kinderen uit huis kan laten plaatsen. zonder tussenkomst van een rechter. Niet dat dit veel uitmaakt, de rechters zijn zelf benoemd op aanbeveling van een van pedofielie verdachte procureur generaal. En naar rechters luistert bureau jeugdzorg toch al niet. Bewezen foutief uithuisgeplaatste kinderen worden ondanks gerechtelijke bevelen niet teruggeplaatst bij de ouders. En vanaf 2015 is Nederland helemaal een totalitaire staat geworden, want dan krijgt ek gezin automatisch een gezinscoach toegewezen die kinderen op elk moment zonder waarhidsvinding en zonder tussenkomst van een rechter uit huis kan plaatsen. In Schotland werd dit plan afgekeurd als tegen de fundamentele mensenrechten indruisend. In Nederland is dat geen reden om iets niet door te voeren, maar juist een reden om het extra snel in te voeren!

10.       Voor een kind zonder labels krijgt een school rond de €5000,- per kind per jaar, voor een kind met labels kan dat oplopen tot meer dan €20.000,- per kind per jaar.Voor hoogbegaafdheid wordt geen extra geld gegeven. Vandaar dat bij hoogbegaafde kinderen naar labels wordt gezocht zodat de extra tijd die erin wordt gestopt ook vergoed wordt. Hoogbegaafde kinderen hebben dit door en gaan hun ga vertoppen, waardoor ze als onder gemiddeld worden ingeschat.

11.       Een kind onder toezicht plaatsen levert bureau jeugdzorg zo'n €90.000,- op., en uithuisplaatsen zo'n   €150.000. Er is geen controle op hoe dit geld wordt besteed. Geruchten van kinderhandel zijn hardnekkig, d.w.z. dat scholen cadeautjes van jeugdzorg krijgen als ze kinderen aanleveren, en dat jeugdzorg weer kinderen levert aan pedofielen.De cijfers van de commissie Morkhoven liegen er niet op: 98000 kinderen op beelden die circuleren in pedofiele netwerken komen uit jeugdzorginstellingen.

12.       Vanaf september 2014 krijgen scholen geen extra geld meer voor labels en krijgen ze allemaal een vast  bedrag, en ze worden afgerekend op prestaties, waardoor ze potentiële zorgkinderen mijden. Ze krijgen wel zorgplicht, wat betekent dat schoolbesturen mogen bepalen welk kind op welke school zit en ouders geen enkele inbreng hebben.

13.       Als leerkrachten discrimineren is daar eveneens geen manier om daar iets tegen te doen. Naar een nieuwe school gaan betekent daar binnen komen met een introductie van de oude school, dus een kwaadwillend schoolhoofd kan ervoor zorgen dat de kansen op een nieuwe school erg slecht worden.

14.            Onderzoek heeft uitgewezen en blijft uitwijzen dat thuisonderwezen kinderen beter presteren dan hun schoolgaande leeftijdgenoten, zowel intellectueel als sociaal emotioneel.

15.      Cito is een commercieel bedrijf dat veel geld verdient met tests die scholen moeten gebruiken, terwijl scholen, ouders en kinderen er niet gelukkig mee zijn.

16.       Tests die kinderen op hun elfde doen zijn bepalend voor hun verdere schoolcarrière, hun academische toekomst, en dus in feite voor hun hele leven.Scholen kunnen goede testresulataten van kinderen verbergen en uit het dossier laten zonder dat iemand daar iets aan kan doen. Europese scholen waar alleen kinderen van EU ambtenaren naar toe mogen hebben die stressvolle allesbepalende tests niet.. Die hebben een doorlopende leerlijn van 4-18, en krijgen daarna een baccalaureaat wat toegang geeft tot de universiteit. Komt een niet elite kind op zo’n school dan wordt de school gesloten.

17.      Leraren verlaten massaal het onderwijs omdat ze niet achter de manier staan waarop ze door de eenheidsworst benadering gedwongen zijn om te gaan met kinderen. John Taylor Gatto heeft 25 jaar als leraar gewerkt, is leraar van het jaar in New York geweest, maar stopte met zijn werk omdat hij scholen als erg slecht voor de ontwikkeling van kinderen zag. Sindsdien geeft hij lezingen over de hele wereld om te ontmaskeren dat scholen helemaal niet bedoeld zijn voor de optimale ontwikkeling van kinderen, maar bedacht zijn om ervoor te zorgen dat mensen inzetbaar, maar niet weerbaar zijn.

18.       Het is niet waar dat je as ouder zelf een school kan beginnen. De regels daarvoor worden zo star en onredelijk geïnterpreteerd dat zelfs volleerde leerkrachten met een ruimte, brinnummer, tevreden leerlingen en ouders het onmogelijk gemaakt wordt om door te gaan.

19.       Er zijn goede scholen, maar dat zijn degenen die het meeste risico lopen afgekeurd te worden als school in de zin van de leerplicht.Dit gebeurt dan ook met grote regelmaat.

20.            Thuisonderwijs wordt bijzonder lastig gemaakt doordat je het elk jaar opnieuw met eindeloze formulieren bij de rechter moet aanvragen, en elk jaar opnieuw het risico loopt dat het afgewezen wordt, wat betekent dat je kind uithuisgeplaatst kan worden als je dan niet binnen de kortsts keren een school gevonden hebt.

21.      Vele deskundigen adviseren de schoolplicht wet van 1969, de bron van alle bovenstaande ellende, terug te draaien. Deskundigen adviezen worden echter systematisch genegeerd door het Ministerie van OCW. (Schoolplicht is wat anders dan leerplicht. Leerplicht is de picht om je kind een bepaald niveau te laten bereiken. Eigenlijk zou dit een recht moeten zijn, want alle zinnige ouders willen hun kinderen de beste kansen geven. Schoolplicht is de picht een bepaald aantal uren in een school door te brengen, of dit nu goed voo de ontwikkeling is of niet. Schoolplicht zit leerrecht vaak in de weg, omdat het niet alleen ouders belemmert in de keuze te maken die ze willen voor hun kind, het belemmert scholen ook in de mogelijkheid de best mogelijke oplossingen voor kinderen de realiseren)

22.       Er zijn vele protesten  tegen het onderwijsbeleid en acties voor vrijheid van onderwijs in Nederland. 

23.  Als een school begint over vertrouwen, dan is dat een teken dat ze van je af willen. Als je dan niet weg gaat zal de school het proberen te laten lijken of je aggressief bent geweest, en daarover liegen. Ze zullen je provoceren tot het bot, en met je kind in hun absolute macht is dat erg makkelijk voor ze. Je kind zal gestraft worden voor goed doen, andere kinderen zullen beloond worden als ze jouw kind treiteren. Je kind thuis houden is door de schoolplicht wet van 1969 strafbaar, en zonder school zitten betekent onmiddelijk bij jeugdzorg terecht komen en betekent dat je kind uithuisgeplaatst kan worden. Zelfs met gerechtelijke bevelen krijg je je kind dan niet terug, bureau jeugdzorg trekt zich alleen wat van rechters aan als dat betekent dat ze kinderen van ouders af mogen pakken. Aan kinderen terug geven aan ouders doen ze niet. je bent dus aan de wolven overgeleverd als je ruzie met een school krijgt. Zorg dus altijd voor getuigen, en neem gesprekken altijd op als je voelt dat er iets niet klopt.Hier heb je een lijst van instanties die hulp geeft aan schoolplichtslachtoffers.

24. Thuisonderwijs moet in Nederland bij rechters aangevraagd worden. Rechters kiezen, net als bureau jeugdzorg, over het algemeen partij voor de shool, Er is nou eenmaal tegen alle onderzoeksresultaten in een die geloof in schoolgang. Ook al lukt het thuisonderwijs aan te vragen, je zult altijd met wantrouwen bekeken worden. Daarom kiezen veel mensen die thuisonderwijs willen geven voor emigratie naar een land waar thuisonderwijs wel mag. Dat zijn er velen, want vrijheid van onderwijs is volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een fundamenteel meensenrecht, en gelukkig is Nederland één van de weinige landen die dat volkomen aan zijn laars lapt.Hier vind je weke landen wel, en welke niet hun woord houden dus de landen waar thuisonderwijs wel en niet is toegestaan, hoeveel gezinnen voor thuisonderwijs kizen, en welke regels daar verder bij komen kijken.  Voor informatie over Thuisonderwijs kun je terecht bij de NVvTO (De Nederlandse Vereniging voor Thuis Onderwijs).

25. Er zijn ook andere privé scholen, die iets meer vrijheid hebben. Die moeten echter een aparte filosofie hebben om te mogen bestaan, wat betekent dat je daar in sekte achtige situaties terecht kan komen. Degenen die hart hebben voor kinderen en ouders worden achter elkaar verboden, degenen die ouders en kinderen absurd behandelen mogen blijven bestaan. Immers is mensen uitroeien de verborgen agenda, vandaar dat je met redelijke argumenten waarom iets goed is voor je kind niet ver komt. Of je hebt namelijk iemand tegenover je die zo dom is dat die denkt dat de krankzinnige werkwijze van scholen goed is voor kinderen. Die geloven dan ook dat ouders slecht zijn voor kinderen, en dat omdat er een percentage ouders is dat kinderen slecht behandelt, er persé in elke klas een ouder is die zijn kinderen mishandeld. Dus je denkt met een zinnig persoon te maken te hebben als je een leerkracht van een reguliere school tegenover je hebt, maar je hebt iemand tegeover je wiens hele opleiding en zijn begrip van zijn vak bestaat uit fouten zien bij kinderen en ouders zien als de vijand. Dus je moet inschatten met wat voor persoon je te maken hebt. Is het er één die werkelijk goed wil, maar misleid is door een knullige opleiding en gebrekkige informatie, dan helpt informatie waarmee je laat zien wat deskundigen zeggen. . Informatie is dan de sleutel. Heb je iemand tegenover je die denkt dat de mensheid uitgeroeid moet wrden en willens en wetens je kind doet, dan moet je meer filosofsch en theologisch te werk gaan om ze op andere gedachten te brengen. Vaak is het echter een mengelmoes, dus scholen die niet alle kinderen, maar bepaalde kinderen kapot willen hebben, omdat zij menen te mogen bepalen welke mensen wel en niet mogen overleven, of hoge opleidingen mogen hebben.

26. Schoolplicht eist nogal eens dodelijke slachtoffers. Als kinderen doodgepest worden door inadequaat gedrag van school volgen er doorgaans geen excuses, en zijn ouders ontsteld van de lompe reakties van scholen op de dood van hun kind ( zie http://www.omroepwest.nl/nieuws/08-05-2012/school-reageert-niet-op-doodpesten-livia)

27. Vervolgens worden kinderen zonder hun hersens en harten begraven, zonder dat iemand daar iets tegen kan beginnen Weer een rechtsvacuüm als het gaat om fundamentele mensenrechten in Nederland.(zie http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleveringen/08-05-2014)

28. Degenen met wie het zogenaamd wel goed gaat lijden allen aan het Narcissistic Abuse Syndrom, domweg vanwege de scheve machtsverhoudingen die er besteaan in scholen, dankzij de schoolplicht en het toetsingsverbod.  Kinderen

zijn helemaal niet bezig met hun eigen toekomst en dromen, maar alleen maar met hoe het schoolhoofd gelukkig te houden, aangezien die zo absurd veel mach heeft, waar niet onderuit te komen is. Dat geeft ongelofelijk veel schade.

 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 08-04-2018 17:02