Ik stop ermee! (8)

Ik stop ermee! (8)
30 sep, 2013

Erica Ritzema gaf 29 jaar onderwijs aan kleuters. Afgelopen schooljaar is zij gestoptomdat zij zich niet meer kon conformeren aan alles wat er van haar werd verlangd als leerkracht. Met haar ingezonden stuk ‘Kleuter in Nederland verdient beter’ haalde ze de pers (o.a. Noordhollands Dagblad, d.d. 10-11-’12). Hieronder haar opzegbrief:

“IK STOP ERMEE!

Na (met KLOSakte A en B, applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzeres en een l.o. handenarbeidakte) 38 jaar lang les te hebben gegeven op een basisschool in Tilburg, waarvan negenentwintig jaar aan kleuters, heb ik besloten aan het eind van dit schooljaar mijn werkzaamheden te gaan beëindigen.

Ik kan en wil mij niet conformeren aan de huidige vorm van onderwijs, die mij zo dwingend wordt opgelegd.

Ik herinner me nog levendig de tijd dat ons verweten werd, dat we teveel vorderingen van kinderen vastlegden en geen vertrouwen zouden hebben in de natuurlijke ontwikkeling van het kind. Daarop volgde een periode, waarin we projectmatig moesten gaan werken en de inhoud juist moesten laten groeien vanuit de bijdragen van de kleuters. Wij  leerkrachten plaatsten toen grote vraagtekens bij zo’n vrijblijvende manier van werken.

Nu ben ik beland in een periode, waarin de kleuters de leerstof van groep drie krijgen voorgeschoteld en de resultaten moeten worden geregistreerd in een observatiemodel wat is voortgekomen uit de orthopedagogiek [alsof er alleen nog maar kinderen met afwijkingen zouden bestaan]. Wie hoort in deze situatie nog iets terug over het begeleiden van en het vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling van kleuters? Ik niet. Kinderen zijn gereduceerd tot vaatjes, waarin ik dagelijks van bovenaf opgelegde informatie moet stoppen en daarnaast dien ik onmiddellijk de korte termijn resultaten te registreren. Alle accenten liggen op het cognitieve vlak, waarbij de mathematische en linguïstische onderdelen
verreweg het zwaarst vertegenwoordigd zijn. Alles draait om snelle winst, opbrengstgericht werken wordt dat genoemd, just for profit, not for people. Het is daarnaast niet meer mogelijk veel tijd en aandacht te besteden aan expressievakken en mede hierdoor denderen de motorische vaardigheden achteruit. Ik meen daardoor mee te werken aan het ontwikkelen van een maatschappij, waarin mensen geen uiting meer zullen kunnen geven aan hun emoties en dit zal zich gaan openbaren in een explosieve toename van zelfmoordpogingen en een verharding van de maatschappij.

Onmiddellijk komt bij mij de herinnering aan de Japanse moeders bovendrijven, wier mannen jaren geleden bij de Nederlandse afdeling van Fuji werkten en die zo dankbaar waren dat hun kinderen in Nederland, waar spelenderwijs geleerd mocht worden, hun kleutertijd door konden brengen. In Japan lag de prestatiedruk toen al veel hoger en dat  resulteerde in veel depressieve pubers, die moeite bleken te hebben met het aangaan van relaties, omdat het Japanse onderwijs individualisten opleidde.

Helaas heeft het Nederlandse kleuteronderwijs dat recht op spelend leren inmiddels ook verspeeld. Er bestaat in de huidige klassensituatie voor mij zelden nog de mogelijkheid om uit te gaan van de belevingswereld van kinderen en de kinderen wordt niet eens meer de gelegenheid geboden de nieuw ontdekte buitenwereld mee naar binnen te brengen, want ik dien vanuit de methode “Kleuterplein” te werken. De lesstof wordt van bovenaf bepaald, sluit niet meer aan en boeit daardoor vaak niet. De lessen zijn puur resultaat- en niet kindgericht, dit druist enorm in tegen mijn kleuterleidstersprincipes. Er ontstaat hierdoor een middelmatigheid in het lesaanbod (alle juffen in Nederland bieden binnenkort dezelfde lesstof aan), want er kan niet meer worden ingegaan op de interesses en de gevoelige periodes van kinderen, waardoor overigens ook nog eens de individuele talenten van de leerkrachten onbenut blijven.
De identiteit van kleuters wordt door deze vorm van lesgeven meer dan ontkend, de kleuter in Nederland is zijn identiteit verloren en mag helemaal geen echte kleuter meer zijn, want wij gaan voorbij aan deze unieke levensfase, waarin wereldverkenning, verwondering, beleving en zintuiglijke waarneming centraal zouden moeten staan. Kinderen zouden vanuit eigen ervaring en beleving hun inlevingsgevoel moeten kunnen ontwikkelen en van daaruit moeten leren hun medemensen en hun omgeving met respect te bejegenen. Hierdoor is een enorm hiaat in de ontwikkeling en de opvoeding aan het ontstaan, met alle gevolgen van dien. Dit gebrek aan oerervaringen kan niet worden gemeten in zo’n
observatie/registratiemodel op de korte termijn, maar zal zich pas op de lange termijn gaan wreken. Wij zijn de kweekvijver van een neurotische, egocentrische samenleving en daar wens ik niet aan mee te werken.

Tevens zorgt het feit dat onderwijsvernieuwingen als projectielen op ons worden afgevuurd, zonder de tijd om ze zorgvuldig te kunnen implementeren, voor de nodige frustraties. Ik constateer dat ook mijn collega’s balanceren op het randje van overspannenheid en dat hun het plezier in het lesgeven, door alle contemporaine eisen in het huidige  onderwijsbeleid, wordt ontnomen. Zover wil ik het bij mezelf liever niet laten komen. Ik lijd reeds aan beroepsdeformatie en oververmoeidheid, ik verwaarloos mijn familie en vrienden, heb weinig tijd om de actualiteiten bij te houden en besteed vrije dagen en weekenden aan mijn werk en dit alles terwijl ik slechts parttime werk. Mijn lichaam is moe en mijn hoofd draait overuren om alles op een rijtje te kunnen houden. Nadat ik van een collegaatje hoorde dat ze het afgelopen weekend geen enkel moment van rust en aandacht voor haar gezin had weten in te bouwen, wist ik dat het niet alleen mijn probleem was.
De eisen, die ons worden gesteld, grenzen aan waanzin.
Daarnaast wordt op deze wijze ook nog eens een latente burgerlijke ongehoorzaamheid gecreëerd, omdat onmogelijk aan alle eisen kan worden voldaan. Het weten, dat bij alle activiteiten onzorgvuldigheid de boventoon voert, omdat ook het onmogelijke, in onvoldoende mate, helaas direct gedaan moet worden, brengt ook veel frustraties met zich mee.

Resumé: iedereen werkt zich te pletter, maar niemand houdt daar nog een voldaan gevoel aan over. Het werk is n.l. nooit af en de kans om de zorgvuldigheid te betrachten, waar ieder kind recht op heeft, wordt ons ontnomen door het enorme aan ons opgelegde pakket aan eisen. Na gedane arbeid is het niet meer goed rusten in het hedendaagse onderwijs.
Ook het contact tussen de teamleden heeft onder deze werkdruk vreselijk te lijden. Wij hebben op onze school een geweldig team, maar de momenten waarop je met collegae van gedachten kunt wisselen zijn spaarzaam geworden. Zij zijn door hun drukke werkzaamheden slechts passanten, die je in de gang groet. Indien een van de collega’s een zware periode doormaakt, maakt hij/zij dat kenbaar via de mail, omdat er te weinig gelegenheid is voor een persoonlijk gesprek. Het sociale aspect is verschraald door de werkdruk. Ooit vielen ouders bij het binnenkomen als een blok voor onze school,, zonder enig methodisch achtergrondverhaal te hebben aangehoord, omdat ze vonden dat ze in een warme, blije
sfeer stapten waarvan ze hun kind graag deel wilden laten zijn.

Ik kan alleen maar constateren dat ik vaak het dubbele aantal uren werk van mijn wettige aanstelling en daarin voornamelijk met secundaire zaken bezig ben om aan de buitenkant te voldoen, in plaats van dat ik [in een tijd waarin de behoefte aan een warme, veilige plek voor kinderen alleen maar groter is geworden] bezig
ben met de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen in mijn groep en daar pas ik voor. Neem daarnaast ook nog de cabareteske plannen op het gebied van passend onderwijs en zorg op maat. Wat een giller, we zijn er nooit verder van verwijderd geweest en die afstand groeit nog steeds! Mijn ambities liggen echt op een hoger niveau, ik wil niet dat mijn onderwijsaanbod economisch inzetbare pionnetjes aflevert, maar ik wil streven naar een maatschappij met sociaal vaardige en respectvolle mensen, waar ik mijn steentje aan
heb mogen bijdragen. Onderwijs is dé investering in onze toekomstige samenleving en grote zorgvuldigheid is daarbij geboden. Mijn besluit ligt daarom vast: ik ga stoppen met het geven van onderwijs, ik heb n.l. niets meer te verliezen, mij is alle zin in en van het lesgeven ontnomen.

De kleuter in Nederland heeft zijn bestaansrecht verloren. Ik geef de strijd op.”

http://wegwijs.in/kleuteronderwijs/2013/09/30/ik-stop-ermee-8/

Uit het telefoongesprek met Peter ter Riele (onderwijsadviseur) gisteren, interessante inzichten over hoe zaken ervoor staan binnen het onderwijs:

- Het onderwijs loopt vast vanwege de toenemende regelgeving en de alsmaar toenemende beperkingen die het systeem oplegt.
- De pluriformiteit wordt aan alle kanten tegen-/weggewerkt. Van onderwijsvormen als Montessori, Jenaplan, etc is nog nauwelijks iets over en wat er nog van over is, kalft steeds verder af.
- Onderwijzers met vuur voor hun werk en hun leerlingen, die iets nieuws willen opzetten, krijgen alleen maar tegenstand en tegenwerking. De enige manier om iets nieuws te bereiken is met behulp van externe geldschieters, danwel het bedrijfsleven.
- Het onderwijs wordt ondertussen vooral gerund door bestuurders, de (oude) school-directeuren met hart voor het vak, worden stelselmatig eruit gewerkt.
- Docenten mogen niet openlijk vertellen over de problemen die er zijn. Ze mogen b.v. ook niet tweet'en. Dat is contractueel zo geregeld. Anders: ontslag.
- De talentvolle, initiatiefrijke docenten stappen veelal over naar het bedrijfsleven. (Peter ter Riele heeft ook een eigen bedrijf.)
- Er is een enorme vervlakking binnen het onderwijs en steeds meer murw-geslagen, volgzame, niet-creatieve docenten.
- Er wordt steeds meer 'to-the-test' lesgegeven.
- Als leerlingen met belangrijke levenskwesties bij docenten aankomen (b.v. vragen over depressie of seks) dan hebben docenten van tegenwoordig daar in toenemende mate geen tijd voor. B.v. de lerares vindt dat ze "Frans geeft" en geen therapeute is.
- Het onderwijs begint steeds meer op intensieve veehouderij te lijken: alles wordt gedaan op basis van uren, normen en voorschriften. Er is nog nauwelijks oog/tijd voor het individu. Degenen die niet in dit systeem passen worden of ziek of eruit gegooid.

Het vreselijke gevolg van dit alles is dat steeds meer kinderen hieraan onderdoor gaan. En steeds meer jongeren zelfmoord plegen. (Peter ter Riele's echtgenote is orthopedagoge.)

Conclusies:
- Er is onvoldoende informatie beschikbaar voor het publiek over andere onderwijsvormen (dan school).
- Een klein groep samenwerkende mensen kunnen veel bereiken.
- Nieuwe onderwijs initiatieven zullen alleen vanuit de burgers zelf of (in samenwerking met) het bedrijfsleven ontstaan.
- Als evolutie onvoldoende is, dan is revolutie nodig.

Je kunt kennis maken met Peter ter Riele via onderstaande video. Hij heeft, vanwege de leerplichtwet, uiteindelijk 7 rechtszaken gevoerd! Het is een principe kwestie geworden. Zijn zaak ligt bij het Europese Hof.

http://babyboom.ncrv.nl/uitzendinggemist/fragment/onderwijsadviseur-riskeert-celstraf-vanwege-reis-met-leerplichtige-kindere
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Zwartboek

 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/WerkgroepKleuteronderwijs
 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159897577501493&set=a.150925685065349.34318.150924048398846&type=1&theater
 
 
 
 
 
 
 
http://wegwijs.in/kleuteronderwijs/definitieve-versie-zwartboek-2/
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Van Marianne van Lelieveld
Uit het telefoongesprek met Peter ter Riele (onderwijsadviseur) gisteren, interessante inzichten over hoe zaken ervoor staan binnen het onderwijs:

- Het onderwijs loopt vast vanwege de toenemende regelgeving en de alsmaar toenemende beperkingen die het systeem oplegt.
- De pluriformiteit wordt aan alle kanten tegen-/weggewerkt. Van onderwijsvormen als Montessori, Jenaplan, etc is nog nauwelijks iets over en wat er nog van over is, kalft steeds verder af.
- Onderwijzers met vuur voor hun werk en hun leerlingen, die iets nieuws willen opzetten, krijgen alleen maar tegenstand en tegenwerking. De enige manier om iets nieuws te bereiken is met behulp van externe geldschieters, danwel het bedrijfsleven.
- Het onderwijs wordt ondertussen vooral gerund door bestuurders, de (oude) school-directeuren met hart voor het vak, worden stelselmatig eruit gewerkt.
- Docenten mogen niet openlijk vertellen over de problemen die er zijn. Ze mogen b.v. ook niet tweet'en. Dat is contractueel zo geregeld. Anders: ontslag.
- De talentvolle, initiatiefrijke docenten stappen veelal over naar het bedrijfsleven. (Peter ter Riele heeft ook een eigen bedrijf.)
- Er is een enorme vervlakking binnen het onderwijs en steeds meer murw-geslagen, volgzame, niet-creatieve docenten.
- Er wordt steeds meer 'to-the-test' lesgegeven.
- Als leerlingen met belangrijke levenskwesties bij docenten aankomen (b.v. vragen over depressie of seks) dan hebben docenten van tegenwoordig daar in toenemende mate geen tijd voor. B.v. de lerares vindt dat ze "Frans geeft" en geen therapeute is.
- Het onderwijs begint steeds meer op intensieve veehouderij te lijken: alles wordt gedaan op basis van uren, normen en voorschriften. Er is nog nauwelijks oog/tijd voor het individu. Degenen die niet in dit systeem passen worden of ziek of eruit gegooid.

Het vreselijke gevolg van dit alles is dat steeds meer kinderen hieraan onderdoor gaan. En steeds meer jongeren zelfmoord plegen. (Peter ter Riele's echtgenote is orthopedagoge.)

Conclusies:
- Er is onvoldoende informatie beschikbaar voor het publiek over andere onderwijsvormen (dan school).
- Een klein groep samenwerkende mensen kunnen veel bereiken.
- Nieuwe onderwijs initiatieven zullen alleen vanuit de burgers zelf of (in samenwerking met) het bedrijfsleven ontstaan.
- Als evolutie onvoldoende is, dan is revolutie nodig.

Je kunt kennis maken met Peter ter Riele via onderstaande video. Hij heeft, vanwege de leerplichtwet, uiteindelijk 7 rechtszaken gevoerd! Het is een principe kwestie geworden. Zijn zaak ligt bij het Europese Hof.

http://babyboom.ncrv.nl/uitzendinggemist/fragment/onderwijsadviseur-riskeert-celstraf-vanwege-reis-met-leerplichtige-kindere

(x-post via Onder de Boom)
babyboom.ncrv.nl
 
Ook ggz psychiaters zelf vinden het huidige jeugdzorg systeem waar het gaat om productie draaien weerzinwekkend. Als ze kunnen stappen ze eruit en beginnen ze voor zichzelf.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 08-07-2015 22:25