13 juli 2013, nog geen 2 maanden na het rapport van de kinderombundsman "van leerplicht naar leerrecht" van 16 mei 2013 schreef Sander Dekker, Staatssecretaris van OCW, een brief naar de tweede kamer waarin hij pleitte voor afschaffing van thuisonderwijs. Het absolute tegenovergestelde van wat de kinderombudsman bepleitte.http://www.thuisonderwijs.nl/staatssecretaris-wil-thuisonderwijs-gaan-verbieden/

 

15 november 2013 Goed nieuws: Sander Dekker pleit voor meer ruimte voor scholen om aan leerbehoefte van alle leerlingen tegemoet te komen en nodigt scholen uit creatief te zijn in de begeleiding van hoogbegaafde

leerlingen. Ik denk dat er echter vele stappen verder gegaan moet worden. Geef alle leerlingen, ouders en scholen de vrijheid om voor elk kind het allerbeste onderwijs de realiseren, en wees als overheid slechts faciiliternd

om kwaltatief zo hoog mogelijke kwaliteit  te bieden, met bijvoorbeeld een KOB, dus een bedrag voor ieder kind om onderwijs zo in te vullen als het wil, en ook de mogelijkheid tot elke vorm van onderwijs op elk moment voor

ieder kind mogelijk te maken, dus ook thuisonderwijs.  

http://pauwenwitteman.vara.nl/media/304284

 

Een beetje als mosterd na de maaltijd, maar voor volgende verkiezngen goed om rekening mee te houden: verschillende partijen en hun houding t.o.v. Thuisonderwijs, overgenomen van de facebookgroep thuisonderwijs:

Alexander Stakenburg
21 uur · Bewerkt
Beste mede-TO'ers,
Zoals jullie weten zijn morgen de Europese Verkiezingen. 
Omdat Europa heel bepalend is voor de Nederlandse wetgeving aangaande TO, willen we jullie graag attent maken op de verschillende partijen en hun ideologie betreffend TO.
We noemen elke partij die zijn positie tov TO noemt. Van de partijen die niet genoemd worden is dus niets bekend.
CDA (voor TO met meer toezicht)
Het CDA is vóór de mogelijkheid tot vrijstelling van de leerplicht op levensbeschouwelijke gronden. Wel vindt zij dat de kwaliteit beter gewaarborgd moet zijn dan nu in Nederland het geval is. 
(https://www.cda.nl/actueel/toon/biskop-thuisonderwijs-moet-verbeterd-worden/)
PVV (voor TO met voorwaarden basisniveau onderwijzer)
De PVV is geen tegenstander van thuisonderwijs. Volgens onderwijswoordvoerder Harm Beertema gaat het hierbij om slechts een paar honderd ouders die op buitengewoon consciëntieuze wijze hun eigen kinderen onderwijzen en dat met veel succes doen.
Het voorkomen van misbruik, samen met het uitgangspunt dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs en dat het de taak is van de overheid om dit te waarborgen, maakt het volgens Beertema noodzakelijk na te denken over aanscherping van de voorwaarden waaronder vrijstelling wordt verleend. Elke ouder zou individueel in staat moeten zijn tot het geven van verantwoord onderwijs. De minimale voorwaarde die de PVV stelt is beheersing van de Nederlandse taal. ‘Degenen die daar niet aan voldoen doen een taaltoets, geheel op eigen kosten’ aldus Harm Beertema. 
(http://www.pvv.nl/index.php/75-fj-related/harm-beertema/4143-pvv-voor-vrijheid-en-verantwoordelijkheid-in-thuisonderwijs.html)
PvdA (tegen TO op grond van levensovertuiging)
"De PvdA-fractie wil graag af van artikel 5b." (Metin Çelik)
(http://www.rijksbegroting.nl/2012/kamerstukken,2011/12/21/han8851a03.html)
"Voor de PvdA-fractie zijn er maar 2 echte uitzonderingen voor thuisonderwijs en die staan genoemd onder 5a. en c. Het liefst waren wij 5b. kwijt, maar de meerderheid heeft daar niet voor gekozen." (Metin Çelik)
(https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vivqa14tl1oc)
VVD (tegen TO op grond van levensovertuiging)
Van de Leerplichtwet mag je nu vrijstelling vragen van onderwijs op school op basis van religie. Dat betekent dat thuisonderwijs ook is toegestaan als je in kabouters gelooft. Dat is niet in het belang van de leerling. De VVD is streng op basis van religieuze vrijstellingen, maar wil wel bijzondere (bijvoorbeeld medische) redenen toestaan om wél thuisonderwijs te kunnen geven.
(http://www.vvd.nl/standpunten/167/vrijheid-van-onderwijs)
D66 (tegen TO op grond van levensovertuiging)
"De D66-fractie is geen voorstander van structureel thuisonderwijs." 
"Thuisonderwijs kan heel nuttig zijn. Ik denk aan een leerling met een lichamelijke of geestelijke handicap. Of je wilt een wereldreis maken en je gaat onder strenge voorwaarden thuisonderwijs geven. Maar D66 ziet niet veel in thuisonderwijs als structureel alternatief voor schoolonderwijs. Een-op-een-onderwijs kan best goed zijn voor het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. Daarom ook vinden wij dat de klassen kleiner moeten worden en dat er meer docenten moeten komen. Tegelijkertijd zien wij dat leerlingen in het thuisonderwijs voor een groot deel beperkt worden in hun contacten met leerlingen die er soms andere opvattingen op na kunnen houden. Ook voor bijvoorbeeld orthodox bijzonder onderwijs hebben we een bepaalde schaal waarin het belang van de leerling een prominentere plek krijgt ten opzichte van het belang van de ouders die bepaalde vormen van onderwijs aan hun kinderen willen meegeven. Artikel 23 biedt meer ruimte om kleur te geven aan het basisonderwijs dan aan het secundair onderwijs. In de laatste schoolsoort begint een kind immers steeds meer een individu te worden. Dan moet er ruimte zijn voor opvattingen en ontwikkelingen die meer van het kind zijn en wat minder te maken hebben met alleen maar de wens van de ouders. Daar zitten gradaties in. Ik denk dat de vrijheid van kinderen om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen in het thuisonderwijs niet voldoende gegarandeerd is. Wij zijn dus niet enthousiast over het thuisonderwijs." 
"De vrijheid van het individu om zich te ontwikkelen in het thuisonderwijs moet worden gegarandeerd. En daarover kan je zorgen hebben als het gaat om het orthodox religieus onderwijs. Die zorgen worden alleen maar groter als er geen andere mensen zijn waarmee je wordt geconfronteerd. Mede daarom hebben wij bezwaren tegen het religieus geïnspireerd thuisonderwijs." (Boris van der Ham)
(https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vivqa14tl1oc)
SP (tegen TO op grond van levensovertuiging)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat voor de regering "het naar school gaan" boven alles gaat; constaterende dat ouders een vrijstelling van de Ieerplicht kunnen krijgen op grond van hun levensbeschouwing (richtingsbedenkingen); verzoekt de regering, de vrijstelling van de leerplicht op grond van richtingsbedenkingen te schrappen, en gaat over tot de orde van de dag.
"De vrijstelling op grond van levensbeschouwing vind ik buitengewoon onwenselijk." 
"De SP-fractie is voor hervorming van artikel 23. Het is 2011 en niet 1917. Wij vinden vrijstelling op grond van levensbeschouwing geen legitiem argument om niet naar school te hoeven gaan."
"Wel wil ik er nog even aan toevoegen dat thuisonderwijs in mijn ogen in strijd is met artikel 23, lid 1, waarin staat dat het onderwijs een zorg der regering is. Thuisonderwijs wordt echter juist vrijgesteld van die zorg der regering." (Jasper van Dijk) (http://www.rijksbegroting.nl/2012/kamerstukken,2011/12/21/han8851a03.html)
ChristenUnie-SGP (voor TO)
De ChristenUnie vindt dat ouders die richtingbezwaren hebben op basis van levensbeschouwing, het recht op vrijstelling van de leerplicht moeten blijven behouden. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn vindt het onnodig hier extra regels voor te verzinnen: ,,Ouders blijken op een gewetensvolle manier thuisonderwijs te geven. Kinderen ondervinden geen nadelen in het vervolgonderwijs, zo blijkt ook uit het onderzoek.” 
(http://www.christenunie.nl/k/nl/n29626/news/view/499855/347467/christenunie-hekelt-regelzucht-thuisonderwijs.html)
JEZUS LEEFT (voor TO)
Weet je dat één op één begeleiding de beste leermethode is? 
Daarom thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren. 
(http://www.jezusleeft.nl/images/programma-algemeen/Europa%20Partijprogramma%20Jezus%20Leeft.pdf)
Partij voor de Dieren (voor TO met meer toezicht)
De Partij voor de Dieren wil ouders zoveel mogelijk vrijheid bieden in het maken van opvoedings- en onderwijskeuzes en vindt daarom dat thuisonderwijs mogelijk moet zijn.
Voorwaarde is wel dat de overheid kaders stelt om er zeker van te zijn dat kinderen die thuisonderwijs krijgen dezelfde kennis en vaardigheden opdoen als hun leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. Dat betekent dat er in elk geval waarborgen nodig zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, het behalen van de onderwijsdoelstellingen en de sociale ontwikkeling van het kind.
(https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/i/292/thuisonderwijs)
Het is lastig te bepalen welke partij het beste bij je past, want er zijn natuurlijk zoveel meer thema's dan TO. Maar we zijn ervan overtuigd dat als je puur naar TO kijkt, je de beste keus maakt met CU/SGP.
Vriendelijke groet,
Namens Stichting Christenen voor Onderwijsvrijheid
Alexander Stakenburg
Hannah Elsenbroek

Aanvulling:
Jesse Klaver (Groen links) "thuisonderwijs moet mogelijk zijn. Belangrijk dat het aan kwaliteitseisen voldoet."

Marco van Berkum, Piraten Partijd: marco op stream-portal.org 
Za Sep 28 05:54:33 CEST 2013
Vorig bericht: [Algemeen] thuisonderwijs
Volgend Bericht: [Algemeen] thuisonderwijs
Messages sorted by: [ date ] [ thread ] [ subject ] [ author ]
Ik ben van mening dat thuisonderwijs wel mogelijk moet blijven.
Zij het onder strikte voorwaarden en met kwaliteits-toetsingen, zoals die
nu ook al gebeuren.

 

https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/permalink/787925787914169/

 

 

 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 23-05-2014 06:39