IJmuider Courant, 27 mei 2013

VELSEN-ZUID - Edwin de Bree uit Beverwijk stond maandag terecht voor het niet voldoen aan de leerplicht, evenals Ton Grimminck uit Santpoort-Noord.

Beiden hebben kinderen op de school De Koers in Velsen-Zuid zitten. De overheid erkent de school niet. Diverse rechtszaken werden daar al over gevoerd.

Een strafrechtelijke veroordeling voor spijbelen is voor De Bree en Grimminck ’onacceptabel’, betoogde Peter Hartkamp van De Koers.

,,Bij een veroordeling staan ze voor een duivels dilemma. Zoals emigreren naar een land waar het onderwijssysteem van De Koers wel wordt erkend, zoals Duitsland of Denemarken.''

,,Als ze hun kinderen toch naar De Koers laten gaan, lopen ze het risico dat Jeugdzorg ze onder toezicht stelt en de kinderen uit huis laat halen. Bij een veroordeling komt dat erg dichtbij.’’

http://www.ijmuidercourant.nl/regionaal/ijmond/article22649383.ece/Ouders-De-Koers-Velsen-Zuid-vrezen-Jeugdzorg

De Wereld op zijn Kop

Maandag 27 mei, Gerechtshof Haarlem, Hannie Schaftzaal, 11:30-13:30, Strafzitting tegen Ouders met kinderen op de Koers

Door mijn verbazing over de welbespraaktheid ,degelijkheid, beschaafdheid en verfijning van de verdedigers bij de strafzaak van maandag 27 mei j.l. tegen ouders van kinderen die op  de Koers zitten,  Edwin de Bree (tevens oprichter van de Koers)  en Ton Grimminck betrapte ik mezelf erop dat ik in mijn verwachting over wat voor mensen het zouden zijn , ondanks mijn ervaring met de ziekheid van de overheid, me toch had laten beïnvloeden door het feit dat ze aangeklaagd waren. Daar heb je toch blijkbaar onbewust een idee bij van “dat zullen ze er wel naar gemaakt hebben”en “er zal wel reden tot zorg zijn van de overheid”, en je verwacht ongewassen types, misschien arrogant, asociaal, plat pratend, en dus toch niet de hoogopgeleide zeer beschaafde mensen die hier zaten. En dat terwijl ik schoolleiders van een andere door de inspectie afgekeurde school ken, en de school zelf ken, dus uit ervaring weet dat het juist hele integere, bewuste mensen zijn die erg goed weten wat ze doen en erg goed voor de kinderen zijn die het hardst aangepakt worden door overheidsinstanties.

Want we worden niet verdrukt en vervolgd omdat we onze kinderen te kort zouden doen, het zijn juist de beste ouders die worden gepakt, de meest veelbelovende kinderen die de naarste labels krijgen, de beste scholen die worden gesloten.

Als ik maar steeds versteld blijf staan  hoe het kan het dat zulke goede mensen de dupe zijn hiervan lijk ik een beetje  op die leerkrachten van de vorige school die bij ons kind elke keer verbaasd uitten dat alle eigenschappen van ons kind helemaal niet pasten bij de negatieve labels die het schoolhoofd tevergeefs op hem wilde plakken, maar desondanks niet tot de conclusie kwamen  dat die labels misschien niet klopten.

Zo moeten we een keer ophouden te denken dat we een overheid hebben die het goed met ons meent, want dat hebben we niet.

De rechter en de officier van justitie luisterden wat gegeneerd naar de verdediging die vertelde hoe goed ze bezig zijn, hoe hun school kinderen gelukkig maakt, hoe goed de kinderen terechtkomen. Ze zouden misschien wel willen zeggen, “Ja dat weten we ook wel, anders zat u hier niet”maar dan zouden ze door de mand vallen, dus er kwamen vreemde uitspraken van de officier van justitie als “Ja, maar ik heb nog geen uitzonderlijke situatie gehoord waarom we zouden moeten twijfelen aan de bestuurlijke uitspraak van de Rechtbank in Utrecht dat de Koers geen school mag zijn in de zin van de leerplicht.”

Dit volgend op de verdediging van Peter Hartkamp die het volgende rijtje opnoemde:

-de Koers voldoet zelfs volgens het inspectierapport op grond waarvan de Koers is afgekeurd aan alle eisen van de leerplicht

-kinderen worden zelfs volgens dat inspectierapport goed voorbereid op de toekomst

-kinderen zijn er zelfs volgens dat inspectierapport gelukkig

-kinderen stromen goed uit en komen goed terecht

-Sudbury is een geaccepteerde, zelfs door de overheid bekostigde schoolvorm in tal van landen.

-het inspectierapport voldeed op 143 punten niet aan de eisen die gesteld worden aan inspectierapporten

-scholen dienen volgens de wet vanuit hun eigen pedagogische visie beoordeeld te worden. Dit is bij de Koers niet gebeurd.

--Een Engelse oud onderwijsinspecteur had het inspectierapport bekeken en was ontsteld over de slechte kwaliteit ervan.

-Bovendien: de Koers heeft  een experimenten status, waardoor het niet eens hoeft te voldoen aan de eisen van de inspectie!

De officier van justitie bleek niet op de hoogte te zijn ervan dat scholen zichzelf deze status kunnen geven.

Verdediger Peter Hartklamp uitte zijn ontsteltenis erover dat in plaats van een vangnet functie te vervullen indien mensenrechten geschonden worden, het de overheid zelf is die mensenrechten schendt door zich zonder dat daar een reden voor is te mengen in opvoedkundige visies, terwijl dat grondrechten zijn die op hetzelfde niveau staan als het verbod op slavernij en het verbod op foltering.

(Hij haalde andere verdragen aan, zoals de grondwet en de EVRM, De Europese Verklaring van de Rechten van de Mens, omdat daar wel een beroep op kan worden gedaan, en kennelijk er geen instantie is waar je bij aan kan kloppen als de UVRM geschonden wordt, maar voor het gemak hou ik het maar even bij de UVRM, ook omdat ik hoop dat dit snel verandert en er wel instanties komen die garant staan voor de waarborging van de fundamentele mensenrechten zoals hierin vermeld)
 UVRM artikel 12 zegt:

”Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.”

Het is de wereld op zijn kop dat het de overheid zelf is die deze fundamentele mensenrechten schendt, merkte Peter op.

Snoevend antwoordde de niet voorbereide officier van justitie, want ze zou de stukken niet hebben ontvangen al had het OM Edwin de Bree toegezegd hier zorg voor te zullen dragen: : “Ja maar er staat ook in de verdragen voor mensenrechten dat mensen niet van hun vrijheid beroofd zullen worden, en daar wordt bij arrestaties toch ook inbreuk op gedaan.”

Het blijkt dat betreffende officier van justitie al even beroerd op de hoogte is van de fundamentele mensenrechten als van deze zaak, immers de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft het alleen over “willekeurige” arrestatie, detentie of verbanning waar niemand aan onderworpen zal worden.

 
Artikel 9

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning

Bij de strafzaak tegen de Koers lijkt er wel degelijk sprake te zijn van willekeurige inmenging. Want er zijn geen kinderen waarmee het beroerd gaat. Het zijn gelukkige kinderen, gelukkige ouders, dus waar is de grond voor deze inmenging?

Jammer genoeg werd deze vraag niet gesteld, want ik was wel heel benieuwd geweest naar het antwoord. Of nee, de grond is de uitspraak van het gerechtshof in Utrecht vorig jaar,  wat gebaseerd was op een inspectierapport wat  zelf toegeeft dat kinderen op de Koers gelukkig zijn en goed worden voorbereid op de toekomst.

Pardon? Is dat niet waar scholen voor bestaan?

En hoort een land kinderen en gezinnen niet te beschermen in plaats van ze aan te vallen?

Want een kind wat wordt mishandeld op school, daar kraait geen haan naar. Geen enkele manier dat je als ouder gehoor krijgt waar dan ook, niet bij de inspectie, het AMK mag je als ouder geen melding doen, alleen als school, zelf ingrijpen mag al helemaal niet, en de leerplichtambtenaar staat klaar met represailles als er een vermoeden bestaat dat je jouw kind beschermt tegen pesterijen op school door het thuis te houden. Jij hebt een plicht om je kind naar school te brengen, maar de school heeft geen enkele plicht jouw kind veiligheid te bieden op school!

Scholen die kinderen mishandelen komen dus nimmer voor de rechter te staan, maar wel scholen waar ouders en kinderen zielsgelukkig mee zijn!

De verdediging benoemde ook nog eens een manco in de bestuurlijke rechtszaak in Utrecht wat ging over het school in de zin van de leerplicht mogen zijn van de Koers, waarbij één van de rechters ook een adviseur van de aanklagers was.

Nu is algemeen bekend dat Nederland niets snapt van de grondbeginselen van democratie, de scheiding en evenwicht van machten, de Trias Politica, maar dit is wel heel ernstig.

De aanklacht is dat de ouders zich niet zouden hebben gehouden aan de leerplichtwet. Niet dat hun kinderen niet naar school gingen, maar omdat hun kinderen naar de Koers waren blijven gaan nadat deze was afgekeurd als school in de zin van de leerplicht.

Desondanks werden de krachtige argumenten waarom de Koers nooit afgekeurd had mogen worden als school in de zin van de leerplicht afgedaan als niet ter zake doend, want dit was een strafrechtelijke zaak, en alleen bij hoge uitzondering kon een bestuursrechtelijke beslissing, zoals vorig jaar bij de rechtbank in Utrecht genomen was, herzien worden, om zo tot de conclusie te komen dat er in het geheel geen strafbaar feit was gepleegd. Tot ieders ontsteltenis bleef ze maar volhouden dat ze geen uitzonderlijke omstandigheid had gehoord waardoor de bestuursrechterlijke beslissing over de Koers herzien zou moeten worden.

Het leek een beetje op een moordzaak, waarbij de verdediging naast het feit dat er geen lijk is, en de patholoog toegeeft dat het slachtoffer een normale hartslag en ademhaling heeft, en uiteindelijk ook nog eens laat zien dat de zogenaamd vermoorde persoon nog leeft door hem de rechtszaal in te laten wandelen, en dat de aanklager zegt: “Maar ik heb nog niets gehoord waarom eraan getwijfeld zou moeten worden dat de beschuldigde deze persoon heeft vermoord..”

Dit Kafkaëske gevoel van verbijstering bleef de hele zitting, waar twee maal een spontaan applaus losbarstte vanwege de uitstekende verdediging van Peter Hartkamp, waarvan de rechter bij het eerste applaus zei: “Dat kwam uit uw tenen,”en iemand uit de zaal zei “dat kwam uit het hart.”

Ik schat dat we met zo’n vijftig toeschouwers in de rechtszaal waren.

Op de aanhoudende vraag van de rechter en de officier van justitie om  argumenten waarom er sprake zou zijn van een uitzonderlijke situatie waarom binnen deze strafzaak getwijfeld zou worden aan de bestuursrechtelijke uitspraak gedaan in Utrecht over het bestaansrecht van de Koers als school in de zin van de leerplicht werd op Edwin de Bree's verzoek even reces gehouden zodat de verdediging zich kon beraden, waarop bovenstaand rijtje hopelijk kort genoeg werd opgenoemd voor de officier van justitie om te kunnen volgen, want ze raakte wel snel in de war.

De rechter en officier van justitie schrokken ook al van het grote pak papier wat de verdediging aan ze overhandigde aan het begin van de zitting, en er werd gevraagd of dat allemaal voorgelezen ging worden, en af en toe werd Peter Hartkamp  onderbroken en werd gevraagd of het niet korter kon. Kortom, de betrokkenheid straalde er van af.

De verdediging vroeg nog of de Koers niet gewoon open mag blijven zolang het proces bij het Europese Hof nog loopt. Het kan namelijk wel 4 jaar duren, en het zou mosterd na de maaltijd zijn als de Koers na opgeheven te zijn alsnog gelijk krijgt. Op het gehakkel van de officier van justitie greep de rechter in met dat het uiteindelijk haar beslissing was.


De aanklagers (twee andere dames dan de rechter en officier van justitie) hebben misschien drie zinnen gezegd als antwoord op de vraag van de rechter. Ze zaten er alleen op grond van het inspectierapport, maar konden verder niets zeggen over de terechtheid ervan. Ze zaten er verlegen en ongemakkelijk bij, in schril contrast met de rust en uitstraling van de twee aangeklaagden en hun twee adviseurs.

Het betoog van Ton Grimminck, de andere  vader tegen wie dit schijnproces werd gehouden, was hartverscheurend.. Kinderen die doodongelukkig waren in het regulier bekostigde onderwijs, en die helemaal tot bloei waren gekomen bij de Koers en hoe hij er tegen op zag ze weer terug te moeten doen naar het reguliere onderwijs. Hij uitte zijn ontsteltenis dat in al die zaken niemand hem ooit vroeg naar zijn kinderen.

Hij gaf ook aan dat er veel sprake van angst was voor ondertoezichtstellingen  en uithuisplaatsingen door bureau jeugdzorg. De rechter zei sussend dat dit wel niet zo’n vaar zou lopen, waarop een  golf van verontwaardiging door de zaal ging.

Weet de rechter dan niet dat ouders van kinderen die buiten hun schuld om thuis komen te zitten automatisch bij bureau jeugdzorg gemeld worden? Of van de 12000 uithuisplaatsingen per jaar. En weet ze niet dat er bij rechtszittingen om uithuisplaatsing van kinderen  niet aan waarheidsvinding wordt gedaan, en dat kinderrechters bij uithuisplaatsing blind varen op gezinsvoogden, die niet onder ede staan? En weet ze niet van de enorme bedragen die jeugdzorg verdient aan onder toezichtstellingen en uithuisplaatsingen? Dat gaat om bedragen van €80000 per jaar, waarvoor gezinnen kapot gemaakt worden. Is dit echte of gespeelde naïviteit? Laat ze dan maar eens kijken naar http://dokument.ncrv.nl/ncrvgemist/11-3-2013/ncrv-dokument-gezinsvoogd en hoe groot de ontsteltenis hierover is bij de Nederlandse bevolking laat de volgende petitie zien: http://petities.nl/petitie/stop-machtsmisbruik-door-wsj-en-jeugdzorg.

Hoe onzorgvuldig bureau jeugdzorg te werk gaat is ook te zien op http://vimeo.com/25033553. Ouders wie niets mankeert mogen hun kinderen nooit meer zien, want aan waarheidsvinding wordt niet gedaan.. Ouders die hun kinderen terug willen worden als niet meewerkend gezien en mogen hun kinderen helemaal niet meer zien!

Waarom horen we hier niets over? Omdat ouders die dit bekendmaken zelfs door kinderrechters worden gechanteerd met dat ze als ze de publiciteit opzoeken en bekend maken wat hen overkomt ze hun kinderen nooit meer mogen zien.

De blog http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/ geeft ook een idee van deze gruwel, wat niet ergens ver weg in een onderontwikkeld land plaatsvindt, wij zijn zelf dat onderontwikkelde land  wat in deze nachtmerrie leeft en kinderen en gezinnen ongestraft kapot laat maken!

Er is geen enkel excuus voor. Sinds de verhalen over de blunderende jeugdzorg naar buiten zijn gekomen, en bekend is dat een kind in een pleeggezin twee en een half keer meer kans heeft om misbruikt te worden, is jeugdzorg alleen maar machtiger geworden, en de dreiging van uithuisplaatsing van kinderen alleen maar groter, omdat, tegen alle verontrustende cijfers in, scholen vanaf 2014 direct gaan samenwerken met jeugdzorg! http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/10_oktober/29/binnenland/excuses-kabinet-aan-slachtoffers-misbruik-jeugdzorg.xml 29 oktober 2012, was dat. En krijgt jeugdzorg dan een minder grote rol? Welnee! Het krijgt een nog veel grotere rol!In haar maidenspeech voor de eerste kamer 8 december 2007 had mr. dr. A.W. Duthler (VVD) al de chaos in de jeugdzorg aangekaart.
http://www.eerstekamer.nl/maidenspeech/_196

Dus kon een bekostigde school ouders in het verleden gezinnen alleen maar van school pesten met het proberen op te dringen van valse zorgtrajecten, nu krijgen ze de macht tot kinderen uit huis plaatsen zonder controle mogelijkheid tot de terechtheid daarvan, want een handtekening is niet meer nodig! En was de schoolkeuze al beperkt, straks met Passend Onderwijs gaan scholen ook nog eens bepalen waar de kinderen geplaatst worden en hebben ouders helemaal geen stem meer.

De rechter, die doet of ze hier niets van weet, gaat dus bepalen of de kinderen van Edwin de Bree en Ton Grimminck ook dit wrede lot staat te wachten, wat alle gezinnen wacht waarvan de kinderen buiten hun schuld om zonder school komen te zitten.


Ik ben er niet zo blij ermee dat de rechter het vonnis schriftelijk wil geven Bang voor een rel denk ik dan. Dan houdt ze dus toch de mogelijkheid open voor een negatieve uitspraak.

Twee weken zou de officier van justitie nemen om te reageren, en daarna zou de verdediging weer twee weken krijgen, en daarna de rechter weer twee weken, zo werd het afgesproken.

Inmiddels is de uitspraak bekend. Boetes voor de ouders.

Ook de Tra in Uithoorn wed afgekeurd. Ook een school waar ouders en leerlingen zeer tevreden over waren.Zij zitten nu in een "verbeter traject". Een tranendal.Kinderen die opbloeiden kwjnen weer weg.

De Kampanje onderging een zelfde lot als de Koers . Deze Sudburry scholen  gaan in hoger beroep. Dat kost handen vol geld. Hier de aktie om deze ouders in hun strijd te steunen.

https://www.facebook.com/events/1418546128365815/

De zitting voor het hoger beroep is uitgesteld naar 4 februari 2014. Er is €20.000,- nodig. Er is nu ( 4 november 2013) €11.000,- binen, en nog €9000,- nodig.De zitting voor het hoger beroep is uitgesteld naar 4 februari 2014. Er is €20.000,- nodig. Er is nu ( 4 november 2013) €11.000,- binen, en nog €9000,- nodig.Steun deze ouders  in hun hoger beroep voor vrijheid van onderwijs!

Strafzittingen tegen ouders en kinderen die alleen maar goed onderwijs willen is helaas geen uitzondering, maar regel: Ondanks een rpport van de psycholoog waarin stond dat het niet in het belang van het knd was om naar school te gaan werd vader veroordeeld tot een boeten van €250,- en de zoon tot een taakstraf.

https://www.dropbox.com/s/92p30ygzoh14lrr/Geanonimiseerde%20Pleitnota%20zitting%204%20oktober%202013%20%281%29.docx

Steun ze in hun hoger beroep.

De lijst  afgekeurde scholen en de lijst gesloten scholen is ellenlang. Ook de lijst leerkrachten die wat op gangbare scholen van overheidswege van ze wordt geeist niet kunnen rijme met het beste belag van het kind is De lijst  afgekeurde scholen en de lijst gesloten scholen is ellenlang. Ook de lijst leerkrachten die wat op gangbare scholen van overheidswege van ze wordt geeist niet kunnen rijme met het beste belag van het kind is lang.

 

Het gebrek aan vrijheid van onderwijsin Nederland  is een  internationaal onderwerp van zorg. Zie ook http://uvrm.wordpress.com/2013/08/29/the-lack-of-educational-freedom-is-a-national-disaster-in-the-netherlands/

 

Interviews met ondermeer Ton Gremmink, Edwin de Bree en Peter Hartkamp na de rechtszitting 27 mei 2013 https://www.facebook.com/photo.php?v=498953363514109&set=o.253299204809762&type=2&theater 


 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 30-01-2014 21:54