Mislukt initiatief van februari 2013, terwijl het rapport van de kinderombudsman van 16 mei 2013 wel bejubeld werd, maar alweer kapotgeschoten werd door de brief van Sander Dekker van 13 juli 2013.

En de doemscenario's worden één voor één uitgevoerd. Niemand snapt waarom, maar dat is wat er gebeurt als niemand bereid is tot tegenwicht geven. Leiders van ouderverenigingen hebben het te druk met vliegjes afvangen bij ouders die volgens hen te fel tegen het overheidsbeleid zijn om er zelf wat aan te doen.

En zo worden we met zijn allen de vernieling in geholpen, weerloos. Want degenen die opstaan worden neergemaaid en de uitbuiters kunnen ongebreideld doorgaan. Lang leve Nederland! Dus wees niet verbaasd over de waardeloze plannen, ze zijn lang te voren aangekondigd.Maar acties komen maar niet van de grond om de bovenstaande redenen.

Eén advies. De perfecte bewoording is er nooit om tegen slechte plannen in te gaan. Maar alles is beter dan niks zeggen en doen.

ALLES!!!!!!!!!!!!!!

 

K.O.O.G (Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie)

Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie (K.O.O.G.): Voor vrijheid, veiligheid, kwaliteit en kosteloosheid van onderwijs:

Dat onderwijsvernieuwing nodig is in Nederland, is niet alleen duidelijk vanwege de 16500 thuiszitters, de 36250  vroegtijdige schoolverlaters en vanwege de vele misstanden in en rond het onderwijs, maar dat is ook al duidelijk als je kijkt naar de discrepanties in regelgeving die te zien zijn op de website van de Rijksoverheid.

Er zijn momenteel in Nederland vele onderwijsvernieuwingsbewegingen actief, maar echt iets veranderen is lastig, om niet te zeggen onmogelijk, zolang daar door de politiek geen ruimte voor wordt gemaakt.

Verschillende politici zeggen behoefte te hebben aan één geluid waar alle onderwijsvernieuwingsbewegingen achter staan zodat zij daar beleid van kunnen maken. Het rapport van kinderombudsman Marc Dullaert van 16 mei j.l. is hoopgevend ( zie http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM2.2013.OnderwijsThuiszitters.pdf.), maar het verleden bewijst dat feiten, onderzoeken, rapporten en aanbevelingen alleen niet genoeg zijn om beleid te veranderen, hoe vooraanstaand de onderzoekers ook zijn. De reactie van Sander Dekker laat dat ook weer zien. http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/thuiszitters/ .

Hij baseert zijn mening op vooroordelen over thuisonderwijs alsof dat thuis zitten achter een boekje is , terwijl het juist de scholen zijn die kinderen opsluiten. Thuisonderwijs betekent erop uit kunnen gaan om je kind de plaatsten te laten zien waar hij over leert. En Sander Dekker kent blijkbaar ook het onderzoek van Dr Henk Blok van het Kohnstamm instituut niet, wat  uitwijst dat thuisonderwezen kinderen op alle fronten voorlopen op hun schoolonderwezen leeftijdgenoten, dus zowel intellectueel als sociaal emotioneel. http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/pdf_documenten/effectiviteit.pdf

De vele strafzittingen tegen ouders die hun kinderen naar afgekeurde scholen hebben laten gaan nog steeds door, terwijl deze scholen als er gehoor zou worden gegeven aan het rapport van Marc Dullaert helemaal niet meer afgekeurd zouden mogen worden, en vaak zelfs volgens de huidige regels ten onrechte zijn afgekeurd

Pikant detail is dat Scholen waar kinderen van Europese Unie Ambtenaren naar toe gaan niet aan de absurde inspectie eisen hoeven te voldoen

 http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Internationaal+onderwijs/Europese+scholen

Het lijkt dus alsof de inspectie wordt gebruikt als middel om het volk eronder te houden, want de grootste angst van de Europese Unie is dat er een geweldadige opstand zal komen.

Deze petitie is een poging tot dat ene geluid te komen waar de verschillende politici behoefte aan zeggen te hebben in de hoop dat de politiek eindelijk gehoor geeft aan de roep om verandering.

Het lijkt tegenstrijdig om achterom te kijken om vernieuwing te bewerkstelligen, maar het blijkt dat het een enorme vooruitgang zou betekenen als Nederland zich zou gaan houden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en waar Nederland zich nog steeds aan zegt te houden, zoals te lezen is op de website van de Rijksoverheid (zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenrechten/vraag-en-antwoord/wat-is-de-universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens.html)

Onze wens is dat de Nederlandse regering zich aan haar woord gaat houden,  en ook in het onderwijs zich houdt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals overeengekomen door alle landen van de Verenigde Naties op 10 december 1948.

Laat Nederland net als de rest van de wereld vrijheid van onderwijs krijgen, wat ondermeer betekent dat alle ouders met hun kind(eren) op elk moment vrijelijk mogen kiezen voor thuisonderwijs.

Laat Nederland daarnaast ook veiligheid, kwaliteit en kosteloosheid van onderwijs krijgen.

PETITIE

Wij

Iedereen die voor vrijheid, veiligheid, kwaliteit en kosteloosheid van onderwijs is, en iedereen die wil dat de fundamentele mensenrechten zoals opgesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in het onderwijs in Nederland worden gewaarborgd.

constateren

Dat de vrijheid,veiligheid, kwaliteit en kosteloosheid van onderwijs zoals die in artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beloofd is in het Nederlandse onderwijs ver te zoeken is, terwijl wel beweerd wordt dat Nederland zich houdt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zoals opgesteld in 1948. (zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenrechten/vraag-en-antwoord/wat-is-de-universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens.html). Tevens constateren wij dat de middelen en plannen er liggen om dit te verbeteren, maar als ze niet al door wetten die tegen de UVRM in gaan verboden worden, de ruimte die er al is in de wet om tot oplossingen te komen niet gebruikt kunnen worden vanwege interpretaties van die wetten  door de onderwijsinspectie (zie www.uvrm.wenst.nl hoofdstuk K.O.O.G.)

A.Punten waarop de vrijheid van onderwijs wordt aangetast zijn:

A.1.Schoolplicht: Nederland, Noord Korea ,Duitsland en sinds kort ook België zijn de enige vier landen ter wereld waar leerplicht gelijkgesteld wordt aan schoolplicht. Dit in zich is al een schending is van de fundamentele rechten van de mens, immers UVRM Artikel 20 lid 2  stelt "Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren." Daarnaast worden zeer veel fundamentele mensenrechten op scholen geschonden.

A.2. Er kan niet op elk moment voor thuisonderwijs gekozen worden door kinderen met hun ouders, ook al is dit de beste en soms de enige optie voor het kind, omdat de wetten en bureaucratie die daarmee gemoeid zijn de keuze daarvoor schier onmogelijk maken, en zelfs mensen die deze mogelijkheid kiezen uit nood vaak gedwongen zijn het land uit te gaan als ze niet willen leven onder continue dreiging van onder toezichtstelling of uithuisplaatsing van kinderen door jeugdzorg. Zo'n 20.000 kinderen hebben we het dan over (http://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/financieel-en-cijfers/19180-uithuisplaatsingen-tot-aan-eind-septembe-r1744)En dat terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat thuisonderwezen kinderen op alle fronten voorlopen op hun schoolgaande leeftijdgenoten, zowel intellectueel als sociaal emotioneel. (Zie http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/pdf_documenten/effectiviteit.pdf)

A.3. Scholen worden belemmerd in het naar eigen inzicht les geven, en scholen die dit toch doen worden door de inspectie gedwongen te veranderen zoals gebeurd is met de Tra, of worden afgekeurd als scholen in de zin van de leerplicht, zoals gebeurd is met de Koers en de Kampanje, en de schoolleiders gerechtelijk worden vervolgd, evenals de ouders van de kinderen die toch naar deze scholen blijven gaan, of per ongeluk ooit een dag zijn blijven gaan nadat de school niet meer als school erkend werd in de zin van de leerplicht (zie www.uvrm.wenst.nl hoofdstuk K.O.O.G)

A.4. Het op de basisschool al bepalen op welk niveau kinderen verder mogen en hier bindende adviezen over geven is naast zeer stressvol ook onrealistisch.Tests zijn daardoor  vaak meer klasse dan niveaubepalend . Bovendien is op zo’n jonge leeftijd al een bovengrens aangeven ook een vorm van kindermishandeling.Ook krijgen basisscholen hierdoor onevenredig veel macht. DIe bepalen nu immers welke vervolgopleiding een kind mag doen, en daarmee bepalen ze  de hele toekomst van een kind op een leeftijd  dat kinderen nig helemaal de mogelijkheid niet hebben gehad te ontdekken wat er allemaal in de wereld is, wat ze willen en wat ze kunnen.

B.Punten waarop de veiligheid van onderwijs wordt aangetast zijn:

B.1.De afwezigheid van toezicht op de terechtheid van zorgindicaties en de afwezigheid van toezicht op de besteding van de daartoe beschikbare gelden zet  de deuren naar corruptie wagen wijd open. (zie ook C.1) Dit zorgt voor groot leed bij kinderen en gezinnen.

B.2. Ouders van kinderen die buiten hun schuld om thuis komen te zitten worden vervolgd en school heeft de macht kinderen zonder medeweten van de ouders in zorgtrajecten te doen en bureau jeugdzorg heeft de macht kinderen uit huis te plaatsen.Jeugdzorg doet niet aan waarheidsvinding en vaart blind op het oordeel van  de school. School heeft er groot financieel belang bij om labels op te plakken, waarbij de deskundigheid tot het maken van de betreffende diagnoses ontbreekt. Kinderrechters varen blind op het oordeel van de gezinsvoogd, die bij rechtzittingen niet onder ede staat.Hoe respectloos jeugdzorg te werk gaat laat de volgende documentaire zien:: http://dokument.ncrv.nl/ncrvgemist/11-3-2013/ncrv-dokument-gezinsvoogd en hoe groot de ontsteltenis hierover is bij de Nederlandse bevolking laat de volgende petitie zien: http://petities.nl/petitie/stop-machtsmisbruik-door-wsj-en-jeugdzorg. Hoe onzorgvuldig bureau jeugdzorg te werk gaat is ook te zien op http://vimeo.com/25033553. Drs. N.J.M.Mul is een arts die zich inzet voor de slachtoffers van jeugdzorg. Onder toezichtstelling levert bureau jeugdzorg €50.000,- per jaar op. Uit huis plaatsing €80000,-.! Wat gebeurt er met dat geld? Naar zorg gaat dat geld niet, noch naar onderzoek. Ze maken indicatie besluiten over kinderen die ze niet zien.Straks wordt het ook nog verboden om externe deskundigen in te schakelen! Onafhankelijke klachtencommissies zijn er ook niet, Ook het Leger des Heils verbiedt ouders hun kinderen te zien. Ouders wie niets mankeert, want aan waarheidsvinding wordt niet gedaan.. Ouders die hun kinderen terug willen worden als niet meewerkend gezien en mogen hun kinderen helemaal niet meer zien! Waarom horen we hier niets over? Omdat ouders die dit bekendmaken zelfs door kinderrechters worden gechanteerd met dat ze als ze de publiciteit opzoeken en bekend maken wat hen overkomt ze hun kinderen nooit meer mogen zien.

B.3. a. De rechteloosheid van ouders en kinderen en het gebrek aan transparantie van het handelen van scholen geeft veel mogelijkheden tot manipulatie wat ten koste gaat van het geluk, de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen.  

B.3.b. Klachtencommissies hebben geen enkele zeggenschap,

B.3.c.Alle vergrijpen van school verjaren na een jaar.

B.3.d.Scholen zijn ook niet verplicht de school veilig te maken voor kinderen, maar ouders van kinderen die niet veilig zijn op school worden wel beboet door bureau leerplicht op het moment dat vermoed wordt dat ouders een kind uit veiligheidsoverwegingen thuishouden!

B.3.e. Discriminatie is bij wet toegestaan in scholen. Op de website van OCW staat zelfs: "Het is toegestaan om leerlingen en docenten te weigeren als hun overtuiging in strijd is met de grondslag van de school. Een gereformeerde school mag bijvoorbeeld een joodse leerling weigeren." (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzonder-onderwijs).

Dit is behalve strijdig met de fundamentele mensenrechten ook nog dom en racistisch, omdat jodendom niet alleen een godsdienst, maar ook een ras is.

En het gaat nog eens in tegen artikel 1 van onze eigen grondwet:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

B.4. Schoolleiders hebben contact met elkaar bij schoolwisselingen, waardoor kwaadsprekerij alle ruimte krijgt en kinderen de mogelijkheid ontnomen wordt ergens anders een frisse start te maken.

C. Punten waarop de kwaliteit van onderwijs wordt aangetast zijn:

C.1.a De huidige wijze van bekostiging en de controlepunten van de onderwijsinspectie stimuleren dat scholen zoveel mogelijk zorgpunten signaleren bij kinderen en dat scholen hierdoor vaak de neiging kunnen hebben gericht te zijn op zorgsignalering in plaats van op talentontwikkeling. Normaal krijgen schole €4800,- per kind per jaar, met indicaties kan dat bedrag oplopen tot €22100,- per kind per jaar. Controle op de terechtheid vam de indicaties, alsmede op de besteding van de gelden ontbreekt.Gemiddeld komt het neer op €5700,- per leerling per jaar in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs is het €7600.  (http://www.poraad.nl/content/cijfers-uit-de-sector ) (zie ook B.1)

C.1.b. Particuliere scholen nu nog een veilige haven zijn voor deze neiging, dus dat het ook nog bekostigen van particuliere scholen zonder dat school en zorg losgekoppeld worden en zonder dat  de schoolplicht opgeheven wordt niet wenselijk is, omdat er dan helemaal geen uitwijkmogelijkheid meer is om te ontkomen aan de opgedrongen zorg en het winstbejag ten koste van kinderen en gezinnen met alle ellendige gevolgen van dien.

D.Punten waarop de kosteloosheid van onderwijs wordt aangetast zijn:

D.1. a.Het is niet zo dat er in Nederland voor alle onderwijsbehoeften kosteloze  varianten bestaan. Daardoor zijn kinderen met bepaalde onderwijsbehoeften uitgesloten van bekostigd onderwijs, en soms zelfs van elk onderwijs. Voorbeelden van onderwijsbehoeften waaraan onvoldoende tegemoet wordt gekomen in het bekostigde onderwijs zijn hoogbegaafdheid, autisme, dyslexie, of combinaties hiervan, en zo zijn er vele onderwijsbehoeften te noemen waar bekostigde scholen niet aan voldoen waardoor kinderen buiten hun schuld of dat van hun ouders zonder school kunnen komen te zitten, of gedwongen zijn naar particulier onderwijs uit te wijken.

D.1.b.Ook tests om hoogbegaafdheid aan te tonen worden niet vergoed door de verzekeringen terwijl het enorme consequenties heeft als het niet herkend wordt. Dat is geen verschil tussen meer of minder succesvol, dat is een verschil tussen vliegen of crashen. Het wel bekostigen van de ene onderwijsbehoefte en niet de andere is een vorm van discriminatie met verregaande negative gevolgen voor de desbetreffende kinderen, de gezinnen waar ze in opgroeien en de samenleving als geheel, die met het huidige kindonvriendelijke beleid haar grootste talenten verminkt  in plaats dat het ze toestaat zich te ontwikkelen tot de lichten voor iedereen die ze anders zouden kunnen zijn.

D.2. Op het moment dat ouders en kinderen kiezen voor anders dan bekostigd onderwijs het geld bestemd voor het kind  tot wel anderhalf jaar of langer in maandelijkse termijnen blijft gaan naar de school waar het kind niet meer naar toe gaat, en daarna terugstroomt in de staatskas, en dit voor ouders grote financiële consequenties heeft, terwijl het beschikbaar stellen van de minimale subsidie aan ouders van kinderen die geen gebruik (meer) maken van bekostigd onderwijs zodat ze daarmee kunnen voorzien in de optimale ontwikkeling van hun kind enorme voordelen voor kind, maatschappij en gezinnen oplevert, en tegelijkertijd een enorme bezuiniging zal opleveren voor de samenleving.

D.3 Noodoplossingen door ouders bedacht om dit onrecht op te heffen worden ofwel door de onderwijsinspectie ofwel door schoolbesturen gedwarsboomd.

en verzoeken

De regels van artikel 26 van de Universele Verklaring van de Mens toe te passen op scholen, en Nederland eindelijk de vrijheid, veiligheid, kwaliteit en kosteloosheid van onderwijs krijgt die het al in 1948 beloofd is, en dat de fundamentele mensenrechten van kinderen, gezinnen en ieder mens zoals vastgesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens overal en altijd worden gewaarborgd, en dat waar dit door regelgeving wordt verhinderd hogere wetgeving prevaleert boven lagere en de richtlijnen zoals aangegeven Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opgevolgd worden, en hiervoor het plan te volgen wat staat op www. uvrm.wenst.nl bij het hoofdstuk K.O.O.G. om dit zonder extra onkosten voor elkaar te krijgen met middelen die al voorhanden zijn uit te voeren. Daarin staan onder meer de volgende verzoeken:

A.Voor de invoering van de Vrijheid van Onderwijs verzoeken wij dat:

A.1.a.Leerplicht niet meer gelijk gesteld wordt aan schoolplicht.

A.1.b.Leerplicht wordt veranderd in ontwikkelrecht, wat tevens niet gelijkgesteld wordt aan schoolplicht.

A.2.Ouders en hun kinderen, als die dat willen, op elk moment voor thuisonderwijs mogen kiezen.

A.3.Scholen vrij worden gelaten in welke methoden ze gebruiken, mits ze de fundamentele mensenrechten niet schenden en in overeenstemming zijn met de vrijheid, veiligheid, kwaliteit en kosteloosheid van onderwijs.

A.4. Dat tests niet bovengrens, maar ondergrens bepalend zijn en kinderen de mogelijkheid krijgen elk niveau op elk moment te proberen zonder hierin belemmerd te worden.

B.Voor de invoering van de Veiligheid van Onderwijs verzoeken wij dat:

B.1.Scholing en zorg los van elkaar komen te staan en los van elkaar worden gefinancierd: scholing door de overheid, zorg door de ouders via hun eigen zorgverzekering. Scholen mogen adviezen opvolgen, maar nooit opdringen en ze hebben ook geen zeggenschap over de zorg of over de gelden besteed aan zorg. Dat is aan de ouders en de professionals die zij daarvoor inschakelen, en de zorgverzekeringen hebben dat te vergoeden.

B.2. Alle ondertoezichtstellingen en sluitingen  van scholen en vervolgingen van ouders van kinderen die buiten hun schuld thuis zijn komen te zetten per direct stoppen en worden teruggedraaid.

B.3. a. Ouders ten allen tijden toegang hebben tot en inzicht hebben in de leerling gegevens van hun kind.

B.3.b. Er onafhankelijke klachtencommissies voor kinderen en ouders komen die bindende adviezen kunnen geven.

B.3.c. De verjaringstermijn van vergrijpen van school komt te vervallen.

B.3.d. Scholen de plicht hebben de veiligheid van leerlingen te garanderen, en dat als ze dat niet kunnen ouders het recht hebben hun kind thuis te houden.

B.3.e. Leerrecht moet inhouden dat scholen kinderen niet mogen weigeren op grond van hun levensovertuiging of ras.

B.4. Bij een schoolwisseling is het net wenselijk en niet toegestaan dat schoolleiders zonder uitdrukkelijk toestemming van de ouders onderling contact hebben om een kind te bespreken. Dit wel doen wordt gezien als ongwenste inmenging en schending van de privacy, en is niet zonder consequenties.

C.Voor de invoering van de Kwaliteit van Onderwijs verzoeken wij dat:

C.1.a. Er alleen toezicht wordt gehouden op de waarborging van de fundamentele mensenrechten in scholen.

C1.b. Dat in elk geval voor particulier onderwijs maar het liefst voor al het onderwijs scholing en zorg worden losgekoppeld, en dat het bedrag voor scholing voor alle kinderen gelijk wordt gesteld, en dat alles wat daar bovenop komt aan extra zorg of ondersteuning via de verzekering van de ouders wordt gefinancierd.

D.Voor de invoering van de Kosteloosheid van Onderwijs verzoeken wij dat:

D.1.a.Wanneer kinderen die voor thuisonderwijs of anders dan bekostigd onderwijs kiezen de overheid het minimale onderwijssubsidie bedrag overmaakt aan de ouders van de kinderen ten behoeve van hun optimale ontwikkeling. Dus waar het kind is, is het geld. Niet na maanden, maar meteen. En waar de regelingen dit belemmeren worden de oplossingen om dit onrecht op te heffen toegestaan.

D.1.b. Alle tests om te kijken welk onderwijs het meest geschikt is vergoed worden, en gezien de grote risico’s als hoogbegaafdheid niet erkend wordt en het feit dat er specialisten voor nodig zijn om het te herkennen ook die voor hoogbegaafdheid bij ECHA specialisten bijvoorbeeld.

D.2.Mogelijk wordt gemaakt dat altijd waar het kind is ook het geld bedoeld voor zijn of haar ontwikkeling is.

D.3. Tot dit gerealiseerd is noodoplossingen die ouders zelf bedenken om de optimale ontwikkeling van hun kinderen te garanderen door vrijheid, veiligheid, kwaliteit en kosteloosheid van onderwijs worden toegestaan.

 

Zou je deze petitie ondertekenen? Klik dan op interessant bij de open linked-in groep "OORvoorU"bij de discussie:"Conceptpetitie K.O.O.G".

(Zie:http://www.linkedin.com/groups/OORvoorU-5043452?goback=.anp_5043452_1369908018172_1) 

Zou je het niet ondertekenen, zet dan bij het commentaar wat je anders zou willen zien.

Alvast bedankt!

Als je het ook belangrijk vindt dat er aandacht komt voor de schendingen van de fundamentele mensenrechten in Nederland, stem dan op mijn droom voor Nederland op

https://deeljouwdroom.nl/participants/16237

Je kunt op zoveel dromen stemmen als je wilt!

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tot zo ver de petitie. Hieronder de redenering en bronnen waarop het gebaseerd is, en tevens het plan om het waar te maken:

Plan voor her oplossen van de knelpunten in het Nederlandse Onderwijs wat kan met de middelen die er zijn, wat naast leedoplossend, geluk brengend  en talent stimulerend ook nog eens enorm kostenbesparend is.

Ik heb op grond van onze eigen ervaringen en dat van andere ouders, leerkrachten, schoolhoofden, bestuursleden en gesprekken met alle denkbare instanties (leerplichtambtenaren, ministerie van OCW, onderwijsinspectie, Ouders en Co LOBO etc) en met behulp van de input van discussies op linkedin een concept opgesteld met de problemen in het Nederlandse onderwijs en oplossingen die ervoor zouden kunnen zijn.

K.O.O.G. (Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie) in het kort (K.O.O.G. is dus wat anders dan KOB, KOB gaat alleen over geld wat naar de staatskas terugstroomt, KO.O.G. gaat over een heel arsenaal aan plannen om ervoor te zorgen dat leerrecht gegarandeerd wordt voor alle kinderen in Nederland. KOB geeft zo'n garantie allerminst, en kan een hele verkeerde kant op gaan, waardoor particuliere scholen als laatste vlucht mogelijkheid voor de akelige zorgmoloch in het reguliere onderwijs verdwijnt, en dan zijn we nog verder van huis.

Plannen om van Nederland  een veilige haven maken voor gezinnen die alleen maar goed onderwijs willen voor hun kinderen en voor mensen die dat willen geven door ervoor te zorgen dat de in artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bepaalde vrijheid, veiligheid, kwaliteit en kosteloosheid van onderwijs eindelijk realiteit wordt!

Er zijn veel ideeën om het onderwijs in Nederland toekomstgerichter en kindvriendelijker te maken. Al die mooie plannen lopen echter stuk op belemmerende regelgeving, en belemmerende uitleg van regelgeving door de inspectie. De enige manier om iets van ademruimte te creëren is veelal het uitwijken naar particulier onderwijs, maar ook die is onderworpen aan strenge regelgeving, en ook de hoge kosten zijn problematisch voor veel mensen. En ook in die scholen zijn de fundamentele mensenrechten zoals opgesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet gewaarborgd. En ook die scholen worden afgekeurd als scholen in de zin van de leerplicht, ook al erkennen de inspecteurs zelf dat de kinderen er goed worden voorbereid op de toekomst en dat de kinderen er gelukkig zijn. Scholen verbieden mag niet, maar de ouders die hun kinderen na zo'n vernietigende conclusie van de inspectie, hoe slecht onderbouwd ook, toch nog naar deze scholen laten gaan, ook al is het maar één dag, worden om deze reden strafrechtelijk vervolgd! Dit is ongehoord!

Heel veel is er niet voor nodig om alles in rechte banen te leiden.

De kosteloosheid van alle soorten onderwijs kan grotendeels geregeld worden door geld wat ongebruikt ligt bij scholen waar de kinderen niet meer naar toe gaan te krijgen bij de kinderen waar het voor bestemd is.

Door school en zorg te scheiden wordt het niet meer lucratief voor scholen om zorgtrajecten uit te delen, waardoor de schoolkosten enorm zullen dalen, en alle kinderen subsidiëren goedkoper zal zijn dan nu een deel inclusief alle loze zorgtrajecten.

De kwaliteit is er al in de leerkrachten en scholen, alleen door verkeerde interpretatie van regelgeving hebben ze niet de mogelijkheid het bij de kinderen te brengen zoals ze zouden willen.

De voorwaarden voor de vrijheid- en de veiligheid van onderwijs zijn al genoemd in de Universele  Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het plan om dit alles voor elkaar te krijgen is, is hieronder opgesteld.

De oplossing voor  de 16500, en misschien zelfs 36250 leerplichtige kinderen die geen gebruik meer maken van het Nederlandse Onderwijs, en de onbekende aantallen die het land zijn uit gevlucht vanwege de kindonvriendelijke en mensonterende interpretatie van regelgeving rond onderwijs, en de onbekende aantallen kinderen die met onterechte indicaties ongelukkig zijn binnen het Nederlandse onderwijs is al gegeven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zoals opgesteld in 1948.

Als die regels toegepast worden krijgt Nederland eindelijk de vrijheid, veiligheid, kwaliteit en kosteloosheid van onderwijs krijgt die het al 65 jaar geleden beloofd is.  Hier een plan om dit zonder extra onkosten voor elkaar te krijgen met middelen die al voorhanden zijn.

K.O.O.G. (Kinder Optimale Ontwikkelings Garantie): suggesties om de in artikel 26 van de UVRM  beloofde Vrijheid, Veiligheid, Kwaliteit en Kosteloosheid van onderwijs waar te maken, en daarmee van Nederland een veilige haven te maken voor gezinnen die alleen maar goed onderwijs voor hun kinderen willen en de mensen die dat willen geven!

Er gebeuren vreselijke dingen met kinderen in Nederland. 

De dalende prestaties van kinderen op school zijn het minste van de problemen. http://www.cpb.nl/publicatie/nederlandse-onderwijsprestaties-in-perspectief.Wat ernstig is, is dat de mensenrechten van kinderen in Nederlandse scholen op geen enkele manier gegarandeerd zijn. Sterker nog, ouders die hun kind thuishouden omdat het niet veilig is op school, of waar het vermoeden ook maar van bestaat dat ze hun kinderen om die reden thuishouden, kunnen worden beboet door leerplichtambtenaren en riskeren dat hun kind door jeugdzorg onder toezicht wordt gesteld en uit huis wordt geplaatst! Hetzelfde geldt voor kinderen die buiten hun schuld of dat van hun ouders  om zonder school komen te zitten.

Noord Korea, Duitsland en Nederland zijn de enige drie landen ter wereld waar leerplicht gelijk wordt gesteld aan schoolplicht.

Veelal staat schoolplicht echter de leerplicht in de weg, doordat scholen vaak door hoe ze verplicht zijn te werk te gaan het leren belemmeren en de ontwikkeling tegenhouden in plaats van het te stimuleren.

Scholen zijn niet vrij om het soort onderwijs te geven wat ze willen, en als het aan de regering ligt, zijn ouders straks niet meer vrij om zelf de school te kiezen die ze willen, en mogen scholen zelfs bepalen welk zorgtraject kinderen gaan volgen zonder dat de ouders inspraak krijgen!

Scholen krijgen grote sommen geld voor zorgtrajecten, zonder dat er controle op is of ze ergens op slaan en hoe de gelden worden besteed. Wel worden scholen verplicht door de onderwijsinspectie zorgvragen zo vroeg mogelijk te detecteren, zonder dat er controle op is of dit wel terecht is. Scholen die hier niet aan mee willen doen worden uitgesloten van subsidie, gesloten of als zeer zwak bestempeld en onder dreiging van bovenstaande maatregelen gedwongen in het stramien te lopen.

Ouders die niet toestaan dat hun kinderen valse labels krijgen en in onterechte zorgtrajecten komen en met deskundigen rapporten komen om hun gelijk te bewijzen worden weggepest, en komen voor hoge kosten te staan voor privé scholen en onderzoeken die niet vergoed worden.

Voor hoogbegaafdheid, bijvoorbeeld, wordt geen extra subsidie gegeven, voor andere aanpassingen in het lesaanbod wel.

Om toch maar aan die extra subsidie te komen worden vaak andere diagnoses gesteld,

Normaal krijgen scholen namelijk €4800,- per jaar per kind. Met zorgindicaties kan dat oplopen tot wel €22000,- per jaar per kind. Scholen maakt het niet uit, in hun ogen gaat het om de individuele begeleiding, en onder welke noemer dat zal hun een zorg zijn.

Maar de hilariteit bij de klasgenoten is groot als het jongetje of meisje wat altijd alle antwoorden heeft opeens met de remedial teacher mee moet, en het daarop volgende gepest onverdraaglijk. Bij hoogbegaafde kinderen heeft dit het effect dat ze hun hoogbegaafdheid gaan verbergen om maar geen andere behandeling te krijgen, zeker als het een vernedering betekent zoals met de remedial teacher mee moeten.

Daarnaast zijn de bochten waarin de scholen zich wringen om de leugenachtige diagnoses te stellen ook akelig voor de hoogbegaafde kinderen en de ouders.
 

16500 leerplichtige kinderen zitten thuis, en 36.250 leerlingen verlieten in het jaar 2011/2012 school voortijdig (zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanval-op-schooluitval/feiten-en-cijfers-schooluitval )

Allen hebben het continue conflict met jeugdzorg en de dreigingen van uit huis plaatsing, of het nu hun schuld is of niet. Hoe respectloos jeugdzorg te werk gaat laat de volgende documentaire zien:: http://dokument.ncrv.nl/ncrvgemist/11-3-2013/ncrv-dokument-gezinsvoogd en hoe groot de ontsteltenis hierover is bij de Nederlandse bevolking laat de volgende petitie zien: http://petities.nl/petitie/stop-machtsmisbruik-door-wsj-en-jeugdzorg.  Daarbij zijn dus de talloze  kinderen die ongelukkig onder de valse labels en zorgtrajecten op scholen wegkwijnen niet meegerekend, en ook niet de gezinnen die in groten getale het land uit zijn gevlucht vanwege de wantoestanden in het onderwijs.

Vijfentwintigduizend is het aantal waarnaar ze schooluitval willen terugdringen in 2016. Dit jaar was het 36250, het jaar daarvoor 38600.In 2002 schijnt het nog om 71000 jongeren te zijn gegaan die zonder diploma van school gingen. (In totaal zitten er in Nederland twee en een half miljoen kinderen in het Basis- en Voortgezet onderwijs.)
( zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanval-op-schooluitval/feiten-en-cijfers-schooluitval en http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=03753&D1=a&D2=1-2,6,8-9,13,%28l-2%29-l&D3=0-2&D4=0&D5=a,!0-9&HD=130305-2018&HDR=T,G3,G4&STB=G2,G1)

De overheidsinitiatieven om schooluitval te voorkomen gaan ervan uit dat er op school geleerd wordt, terwijl dat lang niet altijd het geval is. Het scholen afrekenen op uitval heeft het averechtse effect van strengere selectie aan de poort. In plaats van meer ruimte te geven wordt de kramp steeds groter. (Zie http://www.aanvalopschooluitval.nl/)

Om thuisonderwijs te kunnen volgen, wat in Nederland verboden is, zeilen de broers Enrique en Hugo Claassen nu al bijna een jaar op de internationale wateren, terwijl de scholen waar ze wel terecht zouden kunnen gesloten worden of gedwongen worden te veranderen in scholen waar ze niet terechtkunnen.

Toch zijn de problemen  in het Nederlandse onderwijs niet onoverkomelijk. De kennis, het geld en de wetten of bepalingen om ze op te lossen zijn er al. Het wordt hoog tijd dat die eindelijk toegepast worden.

Officieel houdt Nederland zich aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenrechten/vraag-en-antwoord/wat-is-de-universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens.html), maar op scholen is daar niet veel van te merken. Ook leerplicht is opgenomen in artikel 26 van de UVRM, maar dan is het wel ingebed in heel veel omstandigheden waar scholen nu al niet aan voldoen, en straks met de voorgenomen invoering van Passend Onderwijs worden de fundamentele mensenrechten in scholen nog meer geschonden.

Artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zegt het zo:

1.         Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.

2.         Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.

3.         Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

De knelpunten in het Nederlandse onderwijs zijn daar waar het Nederlandse onderwijssysteem ofwel afwijkt van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, ofwel van de grondprincipes van democratie.

1.Om te beginnen is het niet zo dat er in Nederland voor alle onderwijsbehoeften kosteloze  varianten van onderwijs bestaan. Daardoor zijn kinderen met bepaalde onderwijsbehoeften uitgesloten van bekostigd onderwijs, en soms zelfs van elk onderwijs. Voorbeelden zijn hoogbegaafdheid, autisme, dyslexie, of combinaties hiervan, en zo zijn er vele redenen te noemen waarom kinderen buiten hun schuld of dat van hun ouders zonder school kunnen komen te zitten.

2.Thuisonderwijs is ook geen optie, omdat de wetten en bureaucratie die daarom heen zit de keuze daarvoor schier onmogelijk maken, en zelfs mensen die deze mogelijkheid kiezen uit nood vaak gedwongen zijn het land uit te gaan als ze niet willen leven onder continue dreiging van onder toezichtstelling of uithuisplaatsing van kinderen door jeugdzorg. Dat is een schending van UVRM Artikel 20 lid 2 "Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren."

3.Het bekostigde primaire- (of basis-) onderwijs krijgt per kind per jaar in ieder geval €4800, - bedragen die met leerlinggebonden financiering kunnen oplopen tot wel €22.100, - per leerling per jaar! Gemiddeld komt het neer op €5700,- per leerling per jaar in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs is het €7600.  (http://www.poraad.nl/content/cijfers-uit-de-sector )

Geld, dat voor tenminste 5500 van de 16500 kinderen die geen gebruik meer maken van het bekostigde onderwijs, blijft gaan naar scholen waar ze nog wel ingeschreven staan, terwijl daarvoor tijdelijk geen diensten worden verricht, en ze waarschijnlijk onder begeleiding of behandeling staan van andere maatschappelijke instellingen. (3)

Voor de overige 11000 leerlingen ontvangen de scholen, als de leerling na een bepaalde datum is uitgeschreven, in veel gevallen voor het lopende en soms het daaropvolgende schooljaar nog de volledige bekostiging, inclusief de leerlinggebonden financiering. (Deze cijfers zijn terug te vinden op https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=c32cd68f2c&view=att&th=13cb40e70063ea2c&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P89-F8LVienTd0GHih_CyPw&sadet=1362513836463&sads=P-1o8YKyIfLCkaBQ1eSdNL1xOjs  en ophttps://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=c32cd68f2c&view=att&th=13cb40e70063ea2c&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P89-F8LVienTd0GHih_CyPw&sadet=1362513861816&sads=nCd_09aBXBjXcsRsXqtsvI7Xbuw (3)

Veel thuiszitters worden niet gemeld, zoals dit onderzoek ook laat zien, http://www.ouders.nl/pdf/rapport_de_dunne_lijn.pdf, en waardoor het aantal in werkelijkheid veel hoger kan liggen.

Er zijn  voorbeelden van reguliere scholen die dit zelf ook onredelijk vinden maar die toch geen geld mogen overhevelen naar door de inspectie goedgekeurde al of niet bekostigde scholen die de diensten wel verrichten. (3)

Dit kan leiden tot schrijnende situaties, als er bijvoorbeeld kinderen zijn die  de ene helft van het jaar in het ene gebied, en de andere helft in het andere wonen. De ene school krijgt dan vol geld, de ander niks, terwijl ze evenveel doen voor de leerlingen. , En toch mag de school die vol geld krijgt niets overhevelen naar de andere die niks krijgt. (3)

Of situaties waar bekostigde scholen geld krijgen voor leerlingen waar ze niets meer voor doen, terwijl ouders veel geld moeten betalen voor privé scholen. En als ze dat niet kunnen opbrengen komen de kinderen thuis te zitten. Niet rustig, maar met bergen bureaucratische ellende, en continue dreiging van uithuisplaatsing.(3)

Volgens het onderzoek onder thuiszitters zijn lang niet alle thuiszitters geregistreerd. De cijfers zijn in werkelijkheid dus nog hoger. (Zie http://www.ouders.nl/pdf/rapport_de_dunne_lijn.pdf) Schooluitval was voor 2011/2012 38600 ( http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanval-op-schooluitval/schooluitval-voorkomen) (3)

4.De ene leer-, en/of zorgbehoefte financieren en de andere niet is een vorm van discriminatie, en dat mag niet volgens artikel 7 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ". Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling."" Achterstelling leidt tot ongelijke kansen, met alle ongewenste maatschappelijke gevolgen van dien.

Zo gaan alle subsidie kranen open op het moment dat een kind een leerachterstand heeft of zwakbegaafd is. De subsidies kunnen wel oplopen tot €22.000, - per jaar. Maar is een kind hoogbegaafd, dan mogen ouders alle onderzoeken en de scholing die daarvoor nodig is zelf betalen, terwijl het bekend is dat het heel erg mis kan gaan met hoogbegaafde kinderen die niet de scholing krijgen die bij ze past, terwijl als ze dat wel krijgen ze niet alleen zelf vliegen, maar voor heel veel mensen de oplossingen kunnen geven die we vandaag de dag zo hard nodig hebben. (4)

5.De excellentie programma’s zijn er maar voor een klein deel van de hoogbegaafden, want over het algemeen voldoen de gangbare tests niet om hoogbegaafdheid te signaleren, noch zijn leerkrachten vaak in staat het te herkennen, omdat hun training voornamelijk gericht is op het signaleren van leerproblemen. Maar er goed of niet goed mee omgaan betekent het verschil tussen vliegen of crashen, een tussenweg is er eigenlijk niet. (Zie www.ieku,nl en http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/03_Testen/vermoeden_tot_test.html)

6.Vrijheid van onderwijs (UVRM artikel 26 lid 3) wordt ook aangetast doordat  op jonge leeftijd gedane tests een veel te bindend karakter hebben, en een veel te grote invloed op de rest  van de schooltijd en dus de toekomst van het kind. Een kind op zijn of haar  twaalfde al een bovengrens  opleggen is ook een vorm mishandeling, en de stress en trauma die het veroorzaakt zijn voor niemand goed.

7.Er is geen scheiding en evenwicht van machten op scholen, want er zijn geen externe instanties die de veiligheid, en de handhaving van de mensenrechten binnen scholen en bij kwesties rond scholen garanderen, terwijl dat toch een democratisch grond principe is. Je kunt kinderen in een ondemocratische setting niet voorbereiden op het leven in een democratie.

8.Als de fundamentele mensenrechten op scholen geschonden worden, is er geen enkele manier om je kind te beschermen en er is  geen enkele manier om de school te dwingen deze na  te leven. Sterker nog, als je kan bewijzen dat je kind niet veilig is op school, dan word je nog door de leerplichtambtenaar gedwongen je kind naar school te brengen, terwijl er geen enkele actie wordt ondernomen je kind te beschermen! Zelf mag je als ouder ook niets doen om je kind te beschermen! Als je jouw kind toch thuis houdt krijgen de ouders boetes, niet de school.

9.Zelfs bij de meest grove schendingen van de mensenrechten waar de ombudsman wordt bijgehaald is de uitkomst slechts een advies wat de school naast zich neer mag leggen. Er is geen  enkele manier om schoolhoofden en leerkrachten die kinderrechten schenden aan te pakken. Dit is een overtreding van artikel 3 van de UVRM: "Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon,”.en artikel 8 van de UVRM: “Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.” En het is  ook nog een schending van artikel 30 van de UVRM, "Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben," want één artikel van de UVRM, wordt gebruikt om een andere te schenden. In dit geval wordt de leerplicht van artikel 26 lid 1 gebruikt om niet alleen artikel 3, het recht op veiligheid te schenden."Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon," maar zoals we gezien hebben ook artikel 7 en artikel 20 lid 2 te schenden, en zoals we straks zullen zien ook artikel 12.

10.Daarnaast is er ook nog eens een verjaringstermijn van één jaar, waarna niet eens meer een klacht mag worden begonnen tegen een vergrijp van school.

11.Scholing en zorg worden op één hoop gegooid, terwijl leerkrachten opgeleid zijn om les te geven, en dat ook de taak van scholen is,  niet diagnoses stellen of zorgpunten signaleren. Alleen al het zoeken  naar zorgpunten bij kinderen  door leerkrachten, intern begeleiders of schoolhoofden zou uitgelegd kunnen worden als vallend onder de noemer "ongewenste inmenging", hetgeen gezien kan worden als een schending van artikel 12 van de UVRM. Het is niet alleen ongepast en onaangenaam, maar ook erg ongezond en slecht voor het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van een kind als er op die manier naar hem of haar gekeken wordt.

12.Daarnaast is de opleiding van leerkrachten gericht op het herkennen van leerproblemen, niet op het herkennen van hoogbegaafdheid, wat ook voor veel fout labelen zorgt, en ervoor zorgt dat hoogbegaafde kinderen worden gezien als kinderen met leerproblemen in plaats van dat ze extra uitdaging krijgen die ze nodig hebben, Dit is natuurlijk rampzalig voor hun ontwikkeling en voor hun slagingskansen. Het wantrouwen van scholen tegen echte experts maakt dat hier niet doorheen te komen is.

13.De Onderwijsinspectie is gericht op zorg, niet ontwikkeling. Het verwacht van scholen vroeg zorgpunten te signalen en handelplannen voor zorg te maken, maar er is geen enkele controle of dit wel conform de feiten is, en of het geld wat de school ervoor krijgt ook terechtkomt waar het moet terechtkomen. Dit maakt het lucratief voor scholen om zorgpunten te signaleren. (zie: http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2012/brochure-toezichtkader-voortgezet-onderwijs-2013 ) .Dit geeft belangenverstrengeling alle ruimte en zet aan tot een verkeerde gerichtheid, waar leerkrachten niet toe opgeleid zijn, en wat ongezond is voor het kind, en wat kan leiden tot schrijnende situaties waar kinderen in verkeerde zorgtrajecten worden geplaatst de ze schaden, wat duur is voor de maatschappij.

14.De druk op leerkrachten is te hoog.  Ze hebben veel te weinig vrijheid in hoe ze les mogen geven,  wat hun het plezier in het werk ontneemt.  Daarnaast zijn ze door alle eisen die aan ze worden gesteld 30% van hun tijd kwijt aan overhead, zoals administratie, leerlingvolgsystemen, besprekingen, etc. Tijd die afgaat van de tijd die ze les kunnen geven, of van hun vrije tijd. Het gaat dus of ten koste van de lessen of van de leerkrachten, en dat zorgt voor veel uitval door ziekte, en ook veel leerkrachten die helemaal ermee stoppen omdat ze niet geloven dat de eisen die de onderwijsinspectie stelt de ontwikkeling van kinderen ten goede komt (zie: http://www.stichtinghistos.nl/wg%20kleuters.html)

15.Scholen hebben geen vrijheid om les te geven zoals zij geloven dat het beste is, maar staan onder strenge controles van de Onderwijsinspectie, met een continue dreiging van verlies van subsidies en dwang om “verbetertrajecten”in te gaan, zoals de Tra in Uithoorn, en zelfs van verlies tot het recht van school zijn in de zin van de leerplicht, zoals de Koers in Beverwijk en de Kampanje in. http://www.dichtbij.nl/amstelland/regio/artikel/2631851/kind-volgen-niet-sturen.aspx, http://www.zelfontwikkelingsonderwijs.nl/, http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/De-Koers-in-Beverwijk-is-geen-school.aspx, http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX4695.  Scholen die zo lesgeven als waar de politiek aangeeft behoefte aan te hebben worden veelal net gefinancierd (zie de aflevering van Buitenhof van 9 december 2012 vanaf de 30.54 ste minuut:http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1311692 Het betreft een discussie met Anne-Wil Lucas, Tweede Kamerlid VVD, Gert de Wit van de St. Josephschool in Hooglanderveen en onderzoeker Hanno van Keulen van de Universiteit van Utrecht. Wat Anne-Wil Lucas hier beschrijft is exact de manier waarop particuliere scholen veelal te werk gaan)

16.Directies van scholen worden gecontroleerd door besturen, waarin weer toezichthouders worden benoemd, die weer verantwoording bij de inspectie moeten afleggen. Dit zijn verdeel en heers situaties die de sfeer op scholen niet ten goede komen.

17.Door de minimale leerlingengrens voor subsidie moeten in vele dorpen de scholen gesloten worden, wat slecht is voor het moraal en de economie  van de dorpen in kwestie, en voor de ontwikkeling van kinderen. Zo’n minimale leerlingengrens voor bekostiging is ook nog eens een handicap voor scholen wiens lesmethode juist kleinschaligheid nodig heeft.

18.Het gaat niet om wetten, maar om interpretaties van wetten door Inspecteurs van het Onderwijs, waardoor niemand weet waar hij staat. Het oordeel van de Inspectie is alles bepalend voor een school.

Het is dus een systeem waar iedereen in een wurggreep zit, directies, leerkrachten, ouders,  en hele gezinnen, en wat het aller ergste is, de kinderen zelf. (18)

19.Zoals. Enrique en Hugo Claassen het zeggen:“Wij willen naar school maar mogen niet. Laura Dekker mocht niet de wereld rond zeilen, ze moest naar school. Leerplicht  heet dat in Nederland. Dus wel leerplicht maar geen Recht op onderwijs.”

http://www.sailingforeducation.com/index_4.htm

20.De eerder genoemde aantallen thuiszitters zijn boven tafel gekomen door de onvermoeibare inspanningen van hun moeder Annelies Schillemans om wat te doen aan de misstanden in het Nederlandse onderwijs. Daarvoor werden die aantallen verborgen, en werd er gedaan of het maar zo’n 2000 leerlingen betrof die geen plek op school konden krijgen (http://www.ingrado.nl/actueel/news/wat_is_een_thuiszitter_en_hoeveel_zijn_er en http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2011%2F01%2F24%2Frapport-met-een-kwalitatieve-analyse-van-de-thuiszitterdossiers%2Fthuiszitters.pdf&ei=Yr0kUeifMKGx0AXM84GYDw&usg=AFQjCNEJHuIjb7alzb1aUsHDfVLDJgaQ3Q&sig2=AD3jmB_8PJ8G0dZAlQ5i-w&bvm=bv.42661473,d.d2k). Dit gebrek aan transparantie is ondemocratisch en een enorm probleem in zichzelf wat de deur naar corruptie wijd open zet, en wat betekent dat de werkelijkheid nog wel eens veel hoger dan de genoemde 16500 liggen, De cijfers van voortijdig schooluitval liggen voor 2011-2012 op36.250  (ziehttp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanval-op-schooluitval/feiten-en-cijfers-schooluitval )

21.En daarin zijn nog steeds de kinderen niet meegerekend die binnen de schoolmuren vermangeld worden, fout gelabeld worden zonder dat iemand daar iets tegen kan beginnen of giftige medicijnen krijgen via zorgtrajecten, waar ze aan mee moeten werken want anders worden ze van school gegooid.

22.En als ze dan van school worden gegooid, kunnen ze bureau leerplicht en bureau jeugdzorg op de stoep verwachten, en rechterlijke bevelen tot onder toezichtstelling en uit huis plaatsing. Instanties waarvan je toch zou mogen verwachten dat ze er zijn om fatsoenlijke gezinnen te steunen keren zich juist vol tegen ze.

23.Vanaf 2014 is er niet eens meer een handtekening van ouders nodig om kinderen in zorgtrajecten te plaatsen, dan mag de school elk willekeurig moment elk kind elk label geven en de daaraan gekoppelde maatregelen nemen, tot en met uithuisplaatsing toe. Dus gaven ouders met de inschrijving in een school voorheen 51% van hun ouderlijke macht op, straks wordt dat 100% als er niets tegen ondernomen wordt.

24.De steeds voortschrijdende afname van macht van ouders en echte deskundigen gaat niet alleen lijnrecht  tegen de UVRM in, maar ook lijnrecht tegen wetenschappelijke bevindingen in. Sinds de verhalen over de blunderende jeugdzorg naar buiten zijn gekomen, en bekend is dat een kind in een pleeggezin twee en een half keer meer kans heeft om misbruikt te worden, is jeugdzorg alleen maar machtiger geworden, en de dreiging van uithuisplaatsing van kinderen alleen maar groter, omdat, tegen alle verontrustende cijfers in, scholen vanaf 2014 direct gaan samenwerken met jeugdzorg! http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/10_oktober/29/binnenland/excuses-kabinet-aan-slachtoffers-misbruik-jeugdzorg.xml en http://www.nrc.nl/nieuws/2012/10/29/kabinet-biedt-excuses-aan-voor-seksueel-misbruik-in-jeugdzorg/ .29 oktober 2012, was dat. En krijgt jeugdzorg dan een minder grote rol? Welnee! Het krijgt een nog veel grotere rol!In haar maidenspeech voor de eerste kamer 8 december 2007 had mr. dr. A.W. Duthler (VVD) al de chaos in de jeugdzorg aangekaart.
http://www.eerstekamer.nl/maidenspeech/_196 Dus kon een school ouders in het verleden gezinnen alleen maar van school pesten met het proberen op te dringen van valse zorgtrajecten, nu krijgen ze de macht tot kinderen uit huis plaatsen zonder controle mogelijkheid tot de terechtheid daarvan, want een handtekening is niet meer nodig! En was de schoolkeuze al beperkt, straks met Passend Onderwijs gaan scholen ook nog eens bepalen waar de kinderen geplaatst worden en hebben ouders helemaal geen stem meer.

25..Dat de wereld zo absurd zou worden dat er in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens iets vermeld zou moeten worden over willekeurig van je kinderen beroofd worden hebben ze in 1948 duidelijk niet voorzien, al zou dat goed te scharen zijn onder een combinatie van artikel 3 “Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon”en artikel  17 lid 2 “Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.”

26. Samen met Noord Korea en Duitsland is Nederland één van de enige drie landen waar leerplicht gelijk is gesteld aan schoolplicht. Dat is een schending van artikel 20 lid 2 van de UVRM, waarin staat dat niemand gedwongen mag worden lid te worden van een vereniging.

27.Het koppelen van leerplicht met de plicht om naar een schoolgebouw  gaan en vervolgens geen interesse te hebben in wat er binnen die schoolmuren gebeurt is een schending van vele mensenrechten, en  helemaal in tegenspraak met de bedoeling van de leerplicht, wat eigenlijk beter ontwikkelingsrecht zou kunnen heten.

28.Leerplicht gelijkstellen aan schoolplicht is tevens een schending van artikel 30 van de UVRM, wat stelt dat “Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.”

29.Vrijstelling van leerplicht mag alleen op basis van levensovertuiging voor het 5de jaar, wat weer een schending is van artikel 18 van de UVRM waarin onder meer staat: “Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, “

30.Subsidies worden uitgedeeld op grond van levensovertuiging die een school vertegenwoordigd, of onderwijsmethode, wat maakt dat scholen vaak in methodes blijven hangen waar ze allang niet meer in geloven om maar subsidie te blijven krijgen.

31. Scholen krijgen door de levensovertuiging of de onderwijsmethode op grond waarvan ze hun bestaansrecht hebben vaak iets krampachtigs en sektarisch. Ook bij particuliere scholen is er geen garantie dat je daaraan ontkomt, want ook die staan onder streng toezicht van de inspectie met continue dreiging van hun status als school kwijt raken. Dat gecombineerd met het Stanford gevangenis experiment van Zimbardo effect wat absolute macht op mensen heeft, en waar geen enkel bewijs van is dat schoolleiders daar immuun voor zijn, en gecombineerd met het gebrek aan transparantie maakt dat je in alle scholen met de meest krankzinnige vormen van machtsmisbruik te maken kan hebben (Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Stanford-gevangenisexperiment).. Dossier vervalsing, gerommel met leerlinggegevens, niets is ondenkbaar in scholen. Er is dus geen manier om eraan te garanderen dat je kind niet onder moreel zeer abjecte omstandigheden verkeert in school

31.a. Discriminatie mag op scholen. Bij de rijksoverheid informatie staat gewoon ongegeneerd: "Het is toegestaan om leerlingen en docenten te weigeren als hun overtuiging in strijd is met de grondslag van de school. Een gereformeerde school mag bijvoorbeeld een joodse leerling weigeren." (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzonder-onderwijs). Hoeveel mensenrechten dit schendt behoeft geen betoog lijkt me. Tussengevallen worden niet benoemd, zoals wanneer ze er pas later achter komen dat iemand best Joodse opvattingen heeft. De ervaring leert  helaas dat scholen die achteraf toch vinden dat kinderen niet passen bij hun idee genadeloos hard kunnen zijn en kinderen wegpesten hoe zij ook hun best doen.

32.Door waar ze op beoordeeld worden is het voor scholen lastig mee te gaan met de eisen en ontwikkelingen van de tijd, en de behoeftes van de maatschappij, waardoor ze eigenlijk altijd achter de feiten aanlopen en kinderen niet goed op de maatschappij worden voorbereid.

33.Niet alle levensovertuigingen zijn vertegenwoordigd in kosteloos onderwijs. De belangrijkste scheidslijn tussen levensovertuigingen is niet benoemd door onderscheid te maken tussen katholiek, protestant, joods,  Islamitisch of openbaar. Zelfs holistisch dekt de lading niet. De levensovertuiging die dwars door alle geloven en stromingen heen loopt is die waarin de ziel als heilig en kwetsbaar wordt gezien, en het maar op los peuteren en wroeten erin  als zeer schadelijk wordt beschouwd. De levensovertuiging dat je kinderen niet mag oordelen naar hun zogenaamde zwakheden of beperkingen, en dat zelfs al het zoeken er naar beschadigend is, is niet vertegenwoordigd in het kosteloze onderwijs, terwijl er toch een substantieel aandeel van de bevolking is die er zo over denkt. Voor deze groep is scheiding van school en zorg cruciaal. Het niet tegemoet komen aan deze wens zou als een schending van heel veel fundamentele mensenrechten kunnen worden beschouwd. Met name artikel 12 van de UVRM  "Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet." Maar ook artikel 18 van de UVRM:"Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst."

34. Zonder zorgindicatie is er helemaal nergens hulp te krijgen. Dit impliceert dat er dus iets met een kind mis zou moeten zijn als het wordt gepest op school. Daarentegen kunnen pesters wel zonder label geholpen worden. De boodschap die hier vanuit gaat is dat niet de pester verkeerd bezig is, maar dat er iets mis  met iemand moet zijn als hij of zij het slachtoffer is van pesterij. Dit heeft  verregaande negatieve consequenties voor kinderen en de maatschappij als geheel.

35.Al in 2002 had Dr. Henk Blok van het Kohnstamm Instituut geconstateerd dat thuisonderwijs minstens net zo goed was als schoolonderwijs, en dat de wet op primair onderwijs van 1969 nodig moest worden herzien http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/pdf_documenten/effectiviteit.pdf

Het is eigenlijk vreemd dat daar nu, 11 jaar later, nog steeds geen gehoor aan gegeven is, maar beter laat dan nooit. Misschien dat het rapport van kinderombudsman Marc Dullaert van 16 mei 2013 helpt ( zie http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM2.2013.OnderwijsThuiszitters.pdf.)  Ook hij wil van leerplicht naar leerrecht..

Ook Coen Free pleit voor een totale herziening van het onderwijssysteem (zie http://www.profielactueel.nl/content/coen_free_schotschrift_mei_2013.pdf)., evenals iedereen die  ogen en oren heeft en ook maar 8 seconden nadenkt over wat er in het Nederlandse onderwijs gebeurt.

 Middels dit plan hopen wij dat de Tweede Kamer de regelgeving zo aanpast  dat artikel 26 van de in 1948 opgestelde Verklaring van de Rechten van de Mens werkelijk doorgang vindt, en er werkelijk vrijheid van onderwijs komt en veiligheid binnen scholen.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is wat het Nederlandse onderwijs betreft in het jaar dat zij volwassen had horen te worden op non actief gesteld.  Dan mag zij op haar pensioengerechtigde leeftijd hopelijk toch eindelijk eens aan de slag:

1.Hier de ideeën om de in UVRM artikel 26 lid 1 bepaalde kosteloosheid van onderwijs waar te maken: (oplossing voor punt 3,4,5, 31,32,34 en 35)

a.Alle in Nederland woonachtige kinderen in de leer- of kwalificatieplichtige leeftijd die geen gebruik (meer) maken van een vorm van bekostigd primair- (basis-) of voortgezet (middelbaar-) onderwijs, zouden, ten behoeve van hun optimale ontwikkeling, in aanmerking moeten komen voor een door de ouders of verzorgers voor hen aan te vragen Kinder Ontwikkelings Garantie (KOOG), ter hoogte van het bedrag dat ook beschikbaar is voor het onderwijs van hun leeftijdgenoten in het bekostigde onderwijs in Nederland, voor zolang als zij redelijkerwijs nodig hebben om hun lagere- en middelbare schoolopleiding te voltooien, en/of totdat zij een studiebeurs ontvangen. (zie: http://petities.nl/petitie/kindgebonden-onderwijs-budget)

b.Ook voor kinderen in de leer- of kwalificatieplichtige leeftijd in vervolgopleidingen die verder voor geen enkele regeling in aanmerking komen zou hier aanspraak op kunnen worden gedaan, zodat geen enkel kind meer tussen wal en schip valt.

c. Indien een bekostigde school waar het kind geen gebruik (meer) van maakt bekostiging voor het kind ontvangt, kan die bekostiging met inhouding van 5% administratiekosten ten behoeve van de "detacherende school" of organisatie, overgedragen worden aan de ouders of verzorgers middels een door de bekostigde school en de ouders of verzorgers te ondertekenen "detacheringsovereenkomst", zodat het geld ingezet kan worden op de plaats waar het kind op dat moment zijn of haar onderwijs ontvangt. Dit om zowel dubbele bekostiging als oneerlijke verdeling te voorkomen.

d. Mocht de detacherende school nog wel enkele door ouders en leerling gewenste diensten verlenen aan de niet meer aanwezig zijnde leerling kan dat verrekend worden met een percentage boven op de administratie kosten wat ingehouden wordt op de bekostiging, uiteraard weer met toestemming van de ouders.

e. Kort gezegd: waar het kind is, of waar er diensten voor het kind verleend worden, hoort het geld te zijn, en als dat niet al zo is horen regelingen om dat mogelijk te maken niet alleen toegestaan te worden, maar moeten ze zelfs verplicht worden.

f. Niet scholen, maar kinderen moeten worden gesubsidieerd. (zie 3h)

g. Er moet ten alle tijde volledige transparantie zijn over alle cijfers en geldstromen.

h. Ter controle kunnen ouders gevraagd worden een aparte bankrekening te openen voor de KOB die alleen voor de ontwikkeling voor het kind gebruikt wordt, dus voor plusklassen, schoolgeld bij een particuliere school, leermaterialen  of begeleiding die niet door de verzekering wordt vergoed. Ontwikkeling mag ruim opgevat worden, maar moet wel uitgelegd kunnen worden.

2.Hier de ideeën om de in artikel 26 lid 3 van de UVRM bepaalde vrijheid van onderwijs waar te maken: (oplossing voor punt 1,2,6,13,14, 15, 16,19,20,22, 23, 25,26, 27, 28,29, 30, 31 2de  maal, 32 2de  maal, 33, 34,35 2de  maal)

a. De keuze voor bekostigd, niet bekostigd of thuisonderwijs, met als doorslaggevende argument het aller beste belang van het kind, mag op elk moment door kind en ouders of verzorgers samen genomen worden, en er mag ook ten allen tijde tussen gewisseld worden mocht dat gewenst zijn door kind en ouders of verzorgers.

b. Scholen en ouders dienen de ruimte te krijgen samen te bepalen welke aanpak het beste is voor een kind. De inspectie dient daar geen belemmerende rol in te spelen.

c. Toezichthouders horen buiten de school, niet binnen het bestuur van de eigen school. Dat geeft scheve verhoudingen en komt de sfeer niet ten goede.

d. Scholen dienen vrij te zij hun eigen lesmethodes toe te passen. De inspectie dient er alleen op toe te zien dat de UVRM gehandhaafd wordt. In de lesmethodes dienen leerkrachten vrij te zijn datgene te doen wat binnen de UVRM het beste past bij het kind. Ook de mogelijkheid tot deelcertificaten halen moet mogelijk worden gemaakt, zodat kinderen niet op beperkingen worden afgerekend, maar in hun krachten worden aangemoedigd.

e. Tests horen beschouwd te worden als ondergrens aangevend, niet als bovengrens aangevend. Kinderen horen vrij te zijn elk niveau te proberen wat ze ambiëren, en de taak van scholen is daar ondersteunend en aanmoedigend in te zijn. Ook dat hoort bij vrijheid van onderwijs: de vrijheid voor kinderen zelf het niveau van onderwijs te bepalen wat ze willen volgen, en als dat hoger ligt dan wat er uit tests komt mogen ze dat toch ten allen tijde proberen.

3.Hier de ideeën om de in UVRM artikel 26 lid 2bepaalde waarden, welbevinden en veiligheid van onderwijs waar te maken: [oplossing voor punt 7, 8. 9,10,11,12,13 (2e maal).14 (2de maal), 15 (2de maal),16 (2de maal), 17, 18, 19 (2de maal), 21,23,24, 25 (2de maal), 30(3de maal), 31 (3de maal) , 32 (3de maal), 33 (2de maal)]

a. We leven in een democratie, en daar zouden scholen een voorbereiding op horen te zijn, doordat kinderen en ouders daar ook inspraak en een stem hebben.

b. Op scholen dienen de in 1948 opgestelde bepalingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gehandhaafd te worden en alle kinderen dienen zich er veilig en gelukkig te kunnen voelen.

c. Als de onderwijsinspectie of het bureau leerplicht maar het geringste signaal ontvangt dat kinderen op school niet veilig zijn, ook al betreft het maar één kind, zou dat direct onderzocht moeten worden, en dienen die maatregelen genomen te worden die nodig zijn om de school weer veilig te maken, en mag het kind per direct thuisgehouden worden. Als de onderwijsinspectie of bureau leerplicht  dat onderzoek en die garantie niet op zich willen nemen moet de mogelijkheid bestaan een instantie op te richten die laagdrempelig en kosteloos of in elk geval makkelijk betaalbaar voor iedereen overal de fundamentele mensenrechten bewaakt voor elk gezin. Indien de school zelf niet voor thuisonderwijs zorgt zouden de gelden die de school krijgt voor het onderwijs van dat kind naar de ouders of verzorgers moeten gaan zodat die het kunnen inzetten om het kind thuisonderwijs te geven. Het  kind zou dan pas weer naar school moeten hoeven gaan als de maatregelen genomen zijn die nodig zijn om er voor te zorgen dat de in de UVRM gemelde omstandigheden ook heersen, en het kind daar werkelijk emotioneel en fysiek veilig is en optimaal gelukkig kan zijn.

d. Daarnaast moet er een onafhankelijke instantie komen die met kracht de fundamentele mensen rechten kan verdedigen van elk kind en elk gezin, en die bij elke melding van elke schending daarvan net zo snel ter plekke is als de brandweer bij een brand, en het grondig aanpakt. Het UVRM bewakingsteam, oftewel het U-team.

e. Waar kinderen en/ of ouders of scholen de dupe worden van regelgeving die de UVRM in de weg staat, zou hogere wetgeving moeten prevaleren boven lagere, en horen de rechten zoals beschreven in de UVRM  gehandhaafd te worden.

f. De verjaringstermijn van een jaar voor klachten zou moeten vervallen. Terecht bevonden klachten zouden bindende consequenties voor de school moeten hebben.

g. Als scholen zich alleen bezig kunnen houden met lesgeven en niet met zorg coördineren  geeft dat duidelijkheid en rust en houdt dat de gerichtheid van scholen gezond en op datgene waar ze voor bedoeld zijn, namelijk talentontwikkeling. 

h. Zorg is aan ouders of verzorgers en de deskundigen die zij daarvoor willen raadplegen, via hun eigen zorgverzekeraar. Als ouders ervoor kiezen om dit toch door te school te laten doen en de school wil dat mag dat, ook maar ouders mogen er nooit toe verplicht worden of onder druk gezet worden, en mogen er ook op elk moment weer vanaf zien als het een kant op gaat die ze niet bevalt 

i. Niet scholen, maar leerlingen moeten bekostigd worden, en

j. zodoende moet de minimale leerlingen grens voor bekostiging ook losgelaten worden.

k. Ouders dienen ten allen tijde toegang tot leerlingendossiers te hebben, en daar mag geen enkele ontmoedigende maatregel tegen genomen worden.

l.Alle cijfers en dossiers dienen ten allen tijde transparant en toegankelijk te zijn voor alle direct betrokkenen.

Ben je het met deze tekst eens, en zou je de  voorgaande conceptpetitie ondertekenen, klik dan op interessant bij de open linked in groep "OORvoorU" bij de discussie:"Conceptpetitie K.O.O.G".

(zie:http://www.linkedin.com/groups/OORvoorU-5043452?goback=.anp_5043452_1369908018172_1) 

Zou je het niet ondertekenen, zet dan bij het commentaar wat je anders zou willen zien.

Alvast bedankt!

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 06-11-2013 20:46