Dit mooie project kan volgens de letter van de wet, maar in Nederland hebben we daar niet zo zeer mee te maken, als wel met interpretaties van wetten en gebruiken, met name door bureau leerplicht,  de Onderwijsinspectie, en nu ook nog eens door de regering, en dan mag en kan het niet.

En al zou je daar doorheen komen, dan nog heb je te maken met schoolbesturen, die vanuit hele andere belangen werken dan die van het kind.

Ik zet me nu in om daar verandering in te brengen, Zie de beginpagina van deze site voor de conceptpetite en links naar de linked in en facebookgroepen OORvoorU en U-team.

 

School zoekt ZUS (ZUS staat voor artikel Zesentwintig UVRM waarborg School)

Bent u een gesubsidieerde school die  een onrechtvaardige situatie wil  helpen oplossen, kinderen, ouders wil  helpen en risicoloos, volkomen legaal en zo goed als moeiteloos zowel honderden euro's per maand voor uw school verdienen als uw leerlingen aantal vergroten? Lees dan het volgende:

Inhoudsopgave:

I . Korte uitleg wat de bedoeling is

II. Uitgebreide uitleg: School zoekt ZUS (ZUS staat voor artikel Zesentwintig UVRM waarborg School )

III Wie wij zijn:

IV Concept detacheringsovereenkomst

V Vragen en opmerkingen over detachering die dit eventueel zou kunnen oproepen

VI. 5 vragen voor de detacherende school.

VII Contactgegevens

 

I. Korte uitleg wat de bedoeling is

De overheid betaalt de scholing van alle Nederlandse kinderen , maar niet van de kinderen in particulier onderwijs.

Een gesubsidieerde basisschool krijgt van de overheid minimaal  €5800, - per ingeschreven leerling per jaar, een bedrag wat op kan lopen tot€20.000, - per leerling per jaar.

Wat nou zo vreemd is, is dat op het moment dat een leerling sneller of trager is dan de rest, of gewoon een andere manier van kennis tot zich nemen prefereert waardoor het op een reguliere school de overheid veel meer zou kosten dan het basissubsidie bedrag, in plaats van op de reguliere school in vaak doodlopende trajecten te blijven naar een privé school gaat waardoor hij of zij wel les krijgt op een manier dat hij of zij kan gaan vliegen, de overheid opeens niets meer meebetaalt. En dat terwijl de kans dat hij of zij daarna slaagt in de maatschappij vele malen groter wordt, waardoor de kosten die hij of zij het onderwijs bespaart nog maar het begin zijn. Daaronder zit natuurlijk een scala van emotionele argumenten waarom het voor iedereen beter is als ieder kind dat soort onderwijs krijgt waar hij of zij het gelukkigste bij is en zich het beste kan ontwikkelen.

Als het goed is, is dat onderwijssubsidiegeld voor elk kind gereserveerd vanaf de geboorte. Wat gebeurt er dan mee, op het moment dat het geen aanspraak op dat geld meer maakt doordat het naar particuliere school gaat?

Detacheren, mogelijk gemaakt door WPO artikel 15, is een manier om ervoor te zorgen dat het schoolgeld van door de inspectie goedgekeurde privé scholen betaald kan worden met het geld van de subsidie die een reguliere school krijgt voor een leerling die bij de reguliere school ingeschreven wordt en dan naar de privé school gaat. Zo komt het voor dat kind door de overheid gereserveerde subsidiegeld alsnog bij het kind waar het voor bestemd was.

Het is de bedoeling dat minimaal 10 kinderen van een erkende door de inspectie goedgekeurde maar desondanks niet gesubsidieerde school zich bij uw school inschrijven. Dit omdat de subsidiepeildatumvan 1 oktober die bepaalt hoeveel subsidie er per 1 januari 2013 wordt uitgekeerd al geweest is en er bij een aanwas van 10 of meer leerlingen een nieuwe subsidie peildatum komt. Dan kunt u tegen een vergoeding van 5 % van het basissubsidiebedrag met de subsidie die u voor die kinderen krijgt hun schoolgeld van de niet gesubsidieerde school betalen, zodat deze kinderen het soort onderwijs kunnen blijven volgen die het best bij ze past voor een fractie van het geld wat ze waarschijnlijk in het reguliere onderwijs zouden kosten, want daar kan het basissubsidie bedrag wel 4 tot 5 keer hoger worden. Dat is met deze regeling uitgesloten, en dat is ook waarom het zo veilig is en nooit aangevochten zal worden door overheden, maar nu al toegejuicht wordt. Zo helpt u met een simpele administratieve handeling waardoor de wet nageleefd wordt deze kinderen, hun ouders, de samenleving, en uw school.

Help mee om de wet te volgen, en help zo ons, uzelf en uw school!

Wees er snel bij, de tijd dringt en de nood is hoog, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

In het volgende stuk wordt hier dieper op in gegaan en kunt u zien wat dit praktisch inhoudt. Dus eerst een uitgebreide uitleg van het bovenstaande, een contract, vragen en opmerkingen die dit op kan roepen en daarna vijf vragen waarvan het fijn zou zijn als u daarop in zou gaan zodat we weten hoe we verder kunnen.

Voor vragen laat degene die u hierover benaderd heeft zijn of haar contactgegevens achter.

contactgegevens zijn uvrm@wenst.nl

Bij lange gesprekken bel ik u terug om de kosten te drukken. Dit is ook niet om geld te verdienen maar om geen privé gegevens op internet te hoeven zetten.

Alvast bedankt!

 

 Anna de Geus-de Heer

II. Uitgebreide uitleg: School zoekt ZUS (ZUS staat voor artikel Zesentwintig UVRM waarborg School )

Als school bent u vast en zeker bekend met artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Voor de volledigheid is het hier geciteerd:

  1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
  2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
  3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/universele-verklaring-de-rechten-de-mens-uvrm-0

 

In deze tijd schijnt alle nadruk te zijn gaan liggen op de tweede zin van het eerste lid: “Het onderwijs zal verplicht zijn”, terwijl de hele rest vergeten lijkt te zijn.

In Nederland is de overheidsbijdrage aan de ontwikkeling van kinderen erg ongelijk verdeeld. Zit een kind in regulier onderwijs kan het bedrag wat de overheid per kind aan de ontwikkeling meebetaalt via subsidie aan de school variëren van €4800, - of €5500, - tot soms zelfs wel€20.000, - per kind per jaar. Maar gaat een kind naar particulier onderwijs dan betaalt de overheid opeens helemaal niets meer mee aan diens ontwikkeling!

De argumentatie die daar wel eens voor wordt gegeven is dat particulier onderwijs een keus zou zijn, en dat de overheid daardoor gerechtvaardigd is daar niet aan mee te betalen.

Maar het is geen keus, want er is geen kosteloos alternatief, en kinderen op niet gesubsidieerde scholen zitten daar over het algemeen niet voor niets. In elk geval zijn ze daar beter op hun plaats en gelukkiger dan ze waren op de school waar ze vandaan kwamen. Niet als kritiek bedoeld op reguliere scholen, maar iedereen weet dat dit niet voor alle kinderen de beste oplossing is. In elk geval gaan ouders geen honderden Euro’s per maand betalen voor iets wat ook gratis kan als daar geen goede reden voor is. Volgens Artikel 26 van de Universele Rechten van de Mens is dat al reden genoeg om de scholing als staat te bekostigen.

Maar vaak is er ook meer aan de hand. Kinderen kunnen hoogbegaafd zijn, en als ze dan geen onderwijs krijgen op de manier die past bij ze kunnen ze zich erg gaan vervelen en totaal hun interesse in leren verliezen. Het is vliegen of crashen, een tussenweg hebben ze niet.

Zo zal er voor elk kind een reden zijn om voor privé onderwijs te kiezen, en daardoor zou datzelfde kind in het reguliere onderwijs de samenleving waarschijnlijk vele malen meer kosten dan het basissubsidie bedrag, ongelukkiger zijn als kind, en daarom alleen al minder kans van slagen hebben als volwassene. De kosten die het de maatschappij als geheel uitspaart door naar een privé school te gaan zijn dus nog maar het begin, en dan heb je het alleen maar over geld. De emotionele gevolgen voor het kind en de ouders en alle betrokkenen zijn natuurlijk vele malen groter en heftiger. Het is dus absoluut niet logisch of rechtvaardig dat de overheid helemaal niets meer betaalt aan de ontwikkeling van deze kinderen.

Ouders horen weer vrij te zijn in het kiezen van welk onderwijs hun kind volgt. Een Kindgebonden Onderwijs Budget. Of een Kinder Scholingsgarantie en een Kinder Ontwikkelingsgarantie. Voor elk kind, in wat voor onderwijs dan ook, en de ouders bepalen wat ze goed vinden. Tot het zover is, hoort er een mogelijkheid te zijn om ervoor te zorgen dat er van de overheid geld gaat naar de ontwikkeling van elk kind, niet voor het ene kind wel en het andere niet.

Gelukkig is er in de jungle van verstikkende regelgeving nog een pad opengebleven naar artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De wet op primair onderwijs biedt via artikel 15 ruimte voor de mogelijkheid om vanuit een gesubsidieerde school het schoolgeld van een niet gesubsidieerde school te betalen met een detacheringsontract.

Dat de wet ruimte laat voor het toch bekostigen van privé onderwijs mag geen maas in de wet heten, maar een logische aanvulling op de wet op primair onderwijs, welke zich uitput in het individueel opnoemen van elk mogelijk geval waarin kinderen een ander soort onderwijs prefereren dan wat de norm is.

Detachering is een manier om dat te bekostigen. Een kind dat niet gesubsidieerd maar wel officieel erkend onderwijs volgt wordt dan ingeschreven bij een reguliere school. Deze detacheert dan het kind naar de niet gesubsidieerde school. Met het basissubsidie geld min 5% voor de detacherende school als vergoeding wordt het schoolgeld van de niet gesubsidieerde school betaald. (5% omdat dat de wettelijke norm is die als vergoeding voor administratie kosten mag worden gehandteerd).

Per contract worden de rechten en plichten van zowel detacherende als gedetacheerde school vastgelegd, die er in het kort op neer komen dat de detacherende school alleen een betaalplicht heeft aan de gedetacheerde school en verder geen enkele naar het gedetacheerde kind. Alle wetten, plichten en verantwoordelijkheden die bij een school liggen voor een leerling zijn voor de gedetacheerde school.

Het is een lapmiddel totdat de subsidie eis van 350 leerlingen wordt losgelaten en de gedetacheerde school gewoon de subsidie krijgt die het hoort te krijgen. Dat is namelijk de enige subsidie eis waar de gedetacheerde school niet aan voldoet, voor de rest voldoet het aan alles.

 

Het plan is bekeken door directeuren van basisscholen, leerkrachten, administrateuren, leerplichtambtenaren, schoolbesturen, werknemers van het ministerie van Onderwijs, . Niemand heeft gezegd dat het niet mag. Ook een juridisch deskundige met 15 jaar ervaring met onderwijszaken heeft het bekeken en zegt dat het geen enkel probleem is als het gaat  om een detachering naar een officieel erkende door de inspectie goedgekeurde school gaat, en dat er geen cent meer gevraagd wordt dan de basissubsidie. Het is dus risicoloos. Op veel privé scholen is het routine. De juridische onderbouwing is te vinden in de WPO artikel 15 (zie vragen en opmerkingen nummer 26 verderop in dit verslag.)

We hebben het over een groep vergeten kinderen in de Nederlandse wetgeving, en overheden zijn alleen maar blij en verwachten ook niet anders dan dat burgers dat zelf oplossen. De enige regel waardoor sommige scholen geen subsidie krijgen is louter en alleen omdat ze geen 350 leerlingen hebben. Maar het soort onderwijs dat ze bieden kan alleen maar kleinschalig zijn.

De reden dat er niet allang subsidie bestaat voor dit soort scholen is dat de overheid bang is voor oeverloosheid en het overzicht verliezen. Als het zelf subsidie gaat geven dan staat de deur wijd open voor subsidie verhogingen door rugzakjes, of samenwerkingsverbanden zoals dat nu heet. Maar gewoon de basissubsidie, dat vinden ze slaapverwekkend probleemloos als het daarbij blijft, en detachering garandeert dat het daarbij blijft. Het is een middel om ervoor te zorgen dat de wet nageleefd wordt, wat zegt dat basisonderwijs kosteloos hoort te zijn en ouders vrij horen te zijn in welk onderwijs ze kiezen voor hun kinderen.

Zo’n detachering aangaan geeft aan de detacherende school de status van Artikel Zesentwintig UVRM waarborg School. Een school dus die de naleving van artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarborgt. Een zus in meerder betekenissen van het woord. Want als ouders een kind vergeten, zijn het dan niet de broers en zussen doe zich over dat kind ontfermen?

Zo’n status van artikel Zesentwintig van de Universele Rechten van de Mens waarborg School is iets om trots op te zijn. Dat betekent dat je als school iets doet aan de ongelijkheid en willekeur die er in de samenleving geslopen is. Dat je iets doet aan de onrechtvaardigheid dat sommige mensen krom moeten liggen voor iets wat voor anderen gratis is, alleen omdat zij van mening zijn dat hun kind beter af is met een ander soort onderwijs. Hun recht op vrijheid van onderwijs wordt hen dus ontzegd, en u als school kunt er voor zorgen dat daar wat aan wordt gedaan. U doet dus iets aan het door onvoldoende opletten geslopen onrecht in de samenleving, en u w school verdient er nog aan ook.

Deze manier van werken is prettig voor alle betrokkenen. Voor het kind, omdat die het onderwijs krijgt wat het beste bij hem of haar past, voor de ouders, omdat zij nu niet krom hoeven te liggen voor iets wat voor andere ouders gratis is, voor de gedetacheerde school omdat zij verzekerd is van inkomsten en niet meer afhankelijk van ouders is die in deze tijden van crisis hun baan en geld niet meer zeker zijn, voor de detacherende school, want bij een basis subsidie van €4800,- per jaar betekent het €25, - per maand extra inkomsten per overschrijving. Bij 10 gedetacheerde leerlingen heb je het over €250, - extra per maand, €3000, - per jaar dus. De teller staat nu op 19, dus dat is €475,- extra per maand, en €5700,- per jaar

Voor de overheid en samenleving als geheel is het fijn, omdat kinderen de opleiding krijgen die bij ze past en die ze het fijnste vinden, een harmonischer ontwikkeling hebben en meer kans hebben tot productieve burgers worden, lusten in plaats van lasten voor de maatschappij dus.

Dus je doet goed voor een kind, de ouders, de overheid, de eigen school en voor de samenleving als geheel, heft een onrechtvaardige, onwettige situatie op, doet goed voor je medemens, het is moeiteloos, risicoloos, en het levert aardig wat op ook. Hoe vaak kom je zoiets tegen?

Daarvoor is het de bedoeling dat u toestaat dat minimaal 10 leerlingen van de gedetacheerde school zich bij uw school inschrijven, en dat u vervolgens met het subsidiegeld dat u voor deze leerlingen vanaf januari ontvangt, eveneens vanaf januari het schoolgeld van de gedetacheerde school betaalt. Minimaal 10, omdat er pas vanaf dat aantal een nieuwe peildatum voor subsidie wordt gehanteerd, daar de peildatum van 1 oktober al verstreken is. Dan zou de regeling in januari 2013 in kunnen gaan. Daarna zou het fijn zijn als nieuwe leerlingen van de gedetacheerde school zich bij u kunnen blijven inschrijven mocht zo’n detachering vanaf hun oude school niet tot de mogelijkheden behoren, of alleen tijdelijk kunnen. Uiteraard gaat het dan pas in vanaf het moment dat u subsidie voor de desbetreffende leerling ontvangt. Als vergoeding houdt u per inschrijving 5% van het basissubsidiebedrag.

III Wie wij zijn:

Voor detacheringsschool in aanmerking komende privé scholen zijn scholen die goedgekeurd zijn daar de onderwijsinspectie.

 

IV. Concept Detacheringsovereenkomst

I.Concept detacheringsovereenkomt tussen de (naam van de particuliere school, voortaan te noemen "gedetacheerde school" ) ,, en de ………………………………………………, …………………school  (de bekostigde school, voortaan te noemen detacherende school) te……………………………  en de ouders van…………………………………………………………….., …………………………, ………..

sofinummer:…………………………

II. Achtergrond van de overeenkomst:

De overheid betaalt de scholing van alle Nederlandse kinderen , maar niet van de kinderen in particulier onderwijs.

Een gesubsidieerde school krijgt van de overheid minimaal tussen de €4800,- en €5500, - per ingeschreven leerling per jaar, een bedrag wat op kan lopen tot€20.000, - per leerling per jaar.

Wat nou zo vreemd is, is dat op het moment dat een leerling sneller of trager is dan de rest, of gewoon een andere manier van kennis tot zich nemen prefereert waardoor het op een reguliere school de overheid veel meer zou kosten dan het basissubsidie bedrag, in plaats van op de reguliere school in vaak doodlopende trajecten te blijven naar een privé school gaat waardoor hij of zij wel les krijgt op een manier dat hij of zij kan gaan vliegen, de overheid opeens niets meer meebetaalt. En dat terwijl de kans dat hij of zij daarna slaagt in de maatschappij vele malen groter wordt, waardoor de kosten die hij of zij het onderwijs bespaart nog maar het begin zijn. Daaronder zit natuurlijk een scala van emotionele argumenten waarom het voor iedereen beter is als ieder kind dat soort onderwijs krijgt waar hij of zij het gelukkigste bij is en zich het beste kan ontwikkelen.

Als het goed is, is dat onderwijssubsidiegeld voor elk kind gereserveerd vanaf de geboorte. Wat gebeurt er dan mee, op het moment dat het geen aanspraak op dat geld meer maakt doordat het naar een particuliere school gaat?

Detacheren, mogelijk gemaakt door WPO artikel 15, is een manier om ervoor te zorgen dat het schoolgeld van door de inspectie goedgekeurde privé scholen betaald kan worden met het geld van de subsidie die een reguliere school krijgt voor een leerling die bij de reguliere school ingeschreven wordt en dan naar de privé school gaat. Zo komt het voor dat kind door de overheid gereserveerde subsidiegeld alsnog bij het kind waar het voor bestemd was, en wordt voldaan aan de in artikel 26 van de UVRM gestelde eis

Wat de bedoeling is dat minimaal 10 kinderen van een erkende door de inspectie goedgekeurde maar desondanks niet gesubsidieerde school zich bij de detacherende school inschrijven. Dit omdat de subsidiepeildatum van 1 oktober die bepaalt hoeveel subsidie er per 1 januari 2013 wordt uitgekeerd al geweest is en er bij een aanwas van 10 of meer leerlingen een nieuwe subsidie peildatum komt. Dan kan de detacherende school tegen een vergoeding van 5 % van het basissubsidiebedrag met de subsidie die zij voor die kinderen krijgt het schoolgeld van de niet gesubsidieerde school betalen, zodat deze kinderen het soort onderwijs kunnen blijven volgen dat het best bij ze past voor een fractie van het geld wat ze waarschijnlijk in het reguliere onderwijs zouden kosten, want daar kan het basissubsidie bedrag wel 4 tot 5 keer hoger worden. Dat is met deze regeling uitgesloten, en dat is ook waarom het zo veilig is en nooit aangevochten zal worden door overheden, maar nu al toegejuicht wordt. Zo helpt u met een simpele administratieve handeling waardoor de wet nageleefd wordt deze kinderen, hun ouders, de samenleving, en uw school.

Dit os een noodoplossing totdat er een rechtvaardige situatie komt waarbij scholen zelf direct gefinancierd worden door de overheid. Deze overeenkomst mag zoiets ook niet in de weg staan, het is immers bedoeld om iedereen te helpen, de  kinderen, de ouders en de scholen in kwestie. Zodra het voor één van de partijen geen steun maar een sta in de weg is geworden wordt met de ondertekenden  per direct een oplossing gezocht en uitgevoerd die voor alle ondertekenden de binnen de wet toegestane optimale uitkomst biedt zonder dat iemand te kort gedaan wordt.

Dit contract wordt opgesteld en mede ondertekend door een jurist met inspraak van alle ondertekenden, iedereen moet zich er prettig bij voelen.

III. De gedetacheerde school, ........................................... en de ……………………………………. te…………………………………, voortaan te noemen detacherende school en de ouders van…………………………………………………………….., sofi nummer:…………………………………………., op het moment van het ondertekenen van dit contract leerling van groep…….Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

IIIa:…………………………………………………….(naam leerling) te detacheren naar de.................................................................................., in principe  voor de periode van 1 jaar,met stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar tot wederopzegging. of totdat de wet zodanig gewijzigd wordt dat de overheid bij gaat dragen in de kosten van elk kind, ook van die in particulier onderwijs en deze noodoplossing dus niet meer hoeft. IIIb. principe is de 3 maanden voor 1 oktober, zodat beide partijen ruim voor 1 oktober, de peildatum voor subsidie, een andere oplossing kunnen zoeken.

III.c De betalingsafspraak is voor zo lang de leerling naar de gedetacheerde school gaat, en houdt op zodra de leerling daar vertrekt en gaat dan over naar waar de leerling dan toe mocht gaan.

III.d. Dit zal dan schriftelijk bekendgemaakt worden, en per direct ingaan. M.a.w. steeds zal het geld daar naar toe gaan waar de leerling op dat moment is ingeschreven en aangeeft dat het naar toe hoort te gaan binnen de wettelijk daarvoor toegestane grenzen. Vanzelfsprekend zal dat dan contractueel vastgesteld worden.

III.e.Ook wanneer er vanuit de overheid nieuwe maatregelen komen die ervoor zorgen dat kinderen die om wat voor reden dan ook geen onderwijssubsidie krijgen wel door de overheid gefinancierd worden zal opnieuw bekeken worden of deze noodmaatregel niet opeens een sta in de weg is geworden, en prevaleert de wet uiteraard. In goed overleg met alle betrokkenen zal dan bekeken worden hoe de overgang soepel te laten verlopen voor alle betrokkenen.

III.f.Bij onverhoopte onenigheid waar ook overleg geen uitkomst biedt is de wens van de ouders doorslaggevend, ervan uitgaande dat tevredenheid van alle partijen in het belang va het kind is en geen van de scholen nadeel ondervindt.

III.g.De gedetacheerde leerling is volledig leerling van de gedetacheerde school en is ook niet verplicht bij het weggaan bij of sluiten van de gedetacheerde school naar de detacherende school te gaan. Alle wettelijke rechten en plichten van school jegens leerlingen worden overgedragen aan de gedetacheerde school. Ook zullen uitslagen van cito scores e.d. niet meetellen of bijgehouden worden bij de detacherende school, dat is volledig de verantwoordelijkheid van de gedetacheerde school.

IV.Reden(en) van detachering is……………………………………………………………….........................................................................................................................…………………….......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................………………………………………………………………………..

V.Van de overheid ontvangt de detacherende school €………… …..per jaar subsidie voor deze leerling. Per maand komt dat op €…………………….. Daarvan wordt dan 12 maal per jaar het maandelijks het basissubsidie bedrag van die maand minus 5% is €…………. naar de gedetacheerde school overgemaakt, onder vermelding van de naam van de leerling en de desbetreffende maand. Die 5% wat neerkomt op €……. p.m. houdt de detacherende school als administratiekosten. Alle kosten die er verder onverhoopt mochten komen zijn voor rekening van de gedetacheerde school.

V.a.De detacherende school moet er geen omkijken naar hebben, en alles wat boven de normale administratieve taken uitgaat is voor rekening van de gedetacheerde school. Eventuele extra kosten die onverhoopt ondanks alle voorzorgsmaatregelen mochten ontstaan zijn voor rekening van de gedetacheerde school, en alle extra moeite is ook voor de gedetacheerde school.

V.b.Onverhoopte verzuim van betaling, behoudens overmacht, is wel geheel ten koste van de detacherende school , alsmede daaruit voortvloeiende kosten. Natuurlijk gaan we er niet vanuit dat dit voor zal komen en nemen we aan dat alles respectvol, prettig en in goed overleg zal gaan.

V.c. Bij overmacht  is verzuim van betaling ten koste van de gedetacheerde school.

V.d.Jaarlijks zal bekeken worden of de bedragen al dan niet aangepast moeten worden volgens de dan geldende subsidies en schoolgelden.

VI.e. Daar de ouders degenen zijn die anders het schoolgeld zouden moeten betalen wordt deze overeenkomst in de eerste plaats met de ouders gesloten.

VI.f Bijgevoegd zijn het inschrijfformulier van de gedetacheerde school, en alle voor de detacherende school nodige gegevens als burger servicenummer, kopie identiteitsbewijs, uittreksel geboorte register en indien van toepassing door ouders overlegd en goedgekeurd handelplan van externe deskundige waarvan verwacht wordt dat de gedetacheerde school die ook naleeft of dat de gedetacheerde school ook daadwerkelijk betere faciliteiten biedt dan een reguliere school om dat uit te voeren, ofwel andere stukken waaruit dit naar voren komt. Al deze zaken komen zowel in handen van de detacherende als gedetacheerde school

Vi.g..Daar de gedetacheerde leerling geen enkel gebruik maakt verder van de faciliteiten van de detacherende school kan in zijn of haar plaats een nieuwe leerling aangenomen worden.

VI.h.Ook zullen eventuele testscores van de gedetacheerde leerling niet meetellen bij de detacherende school, ten zij nadrukkelijk anders afgesproken.

VI.i. Wel zal de leerling officieel meetellen om het leerlingen aantal te vergroten van de detacherende school, maar zal i de moeken staan als gedetacheerde leerling.

VI.j. Bij de gedetacheerde school zal de detachering bij:betaalwijze vermeld staan. 

 VII. Artikelen i.v.m.: toepasselijk recht, bevoegde rechter, gevolgen van beëindiging, aansprakelijk, wijziging van de overeenkomst en de bijlagen.

Artikel 26 UVRM1.Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.2.Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.3.Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/universele-verklaring-de-rechten-de-mens-uvrm-0

BW WPO Titel II (Burgerlijk Wetboek Wet op Primair Onderwijs)Artikel 15. Meetellen tijd op andere school of school of instelling voor1. Indien een leerling onderwijs ontvangt op een andere school,[....] telt de tijd gedurende welke de leerling dit onderwijs ontvangt mee voor het aantal uren onderwijs dat de leerling ten minste moet ontvangen.De rest spreek je privaatrechtelijk of met de andere school. Daarheeft de overheid niks mee te maken (zolang de school een school in de zin van de Lpw en de Wpo is). "School" is in de Wpo een Basisschool http://www.st-ab.nl/wetten/0725_Wet_op_het_primair_onderwijs_WPO.htm

BW WPO Artikel 6 Uitgaven uit de openbare kasTen laste van een andere openbare kas dan van Rijk en gemeente worden geen scholen in stand gehouden, noch uitgaven voor een school gedaan. Gemeentendoen geen uitgaven voor een niet door de gemeente in stand gehouden school dan krachtens de wet. (Zolang je alleen de Rijkssubsidie aanwendt is er geenprobleem, en dat doen wij, dat is waarom we gegarandeerd niet meer dan de minimum subsidie vragen)http://www.wetboek-online.nl/wet/Wet%20op%20het%20primair%20onderwijs.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam, Contactgegevens en Handtekening en Contact Persoon en verantwoordelijke voor betaling detacherende school

 

 

 

Datum:

 

 

naam, Contactgegevens en Handtekening ouders

 

 

 

 

Datum

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

(Graag op alle pagina’s van dit contract een paraaf van alle betrokkenen.)

V. Vragen en opmerkingen over detachering die dit eventueel zou kunnen oproepen

1.Per wanneer kan het detacheren ingaan?

De subsidie peildatum is 1 oktober, en dan wordt per januari uitgekeerd. Door met 10 of meer tegelijk aan te melden kan de peildatum opgeschoven worden. Als zich nu 10 of meer leerlingen bij de detacherende school aanmelden kan de betaling per januari 2013 ingaan.

2.Wat zijn de voordelen voor de detacherende school?

Er zijn vele scholen met een leerlingen te kort die bedreigd worden met sluiting. Voor hen zou zoiets een uitkomst kunnen zijn, want zo komen ze misschien wel aan het minimum vereiste aantal leerlingen om sluiting te voorkomen. Win win dus.

Voor scholen met een leerlingen te kort betekent het extra leerlingen op de lijst wat hun redding kan betekenen als ze anders met sluiting bedreigd worden . De sluiting van een school is over het algemeen niet alleen traumatisch voor alle direct betrokkenen, maar ook slecht voor een gemeenschap, omdat jonge gezinnen dan weg zullen trekken wat weer slecht is voor de economie, met alle gevolgen van dien.

Vaak zullen zulke scholen ook kampen met een financieringstekort.Uitgaande van €25,- per leerling per maand, wat het geval is bij een basissubsidie van €4800,- per jaar, dan heb je het over zo’n €3000,- per jaar wat de detacherende school al verdient met 10 automatische overschrijvingen per maand en dus€300,- extra per leerling erbij terwijl ze daarmee ook een onrechtvaardige, en zelfs zoals nu blijkt, onwettige situatie opheffen. (We hanteren een tarief van 5%, omdat dat de wettelijke tarief is dat voor administratiekosten mag worden gerekend)

3.Wat moet ervoor gebeuren?

De detacherende school geeft aan voor welke datum kinderen van de gedetacheerde school zich moeten aanmelden om op tijd te zijn voor de tussentijdse peiling zodat januari 2013 begonnen kan worden met uitkeren aan de gedetacheerde school, en geeft aan hoe de kinderen aangemeld moeten worden. Ouders melden hun kinderen aan. De detacherende school tekent het contract en laat vanwege de aanwas van meer dan 10 leerlingen een tussentijdse peiling uitvoeren. De subsidie min zo’n 5% van de subsidie voor elk deelnemend kind wordt maandelijks overgemaakt naar de gedetacheerde  school (rekeningnummer staat op het contract) als schoolgeld met de namen van de kinderen voor wie het is en de desbetreffende maand erbij.

4.Waarom zijn er geen juristen of politici die openlijk hun naam en reputatie eraan verbinden?

De koningin gaat ook niet haar naam verbinden aan een huurcontract tussen anderen. Het is routine op veel privé scholen dit zo te doen, het mag van de wet en het staat er ook in als mogelijkheid (WPO artikel 15, zie vraag 26).

5.Wat als de detacherende school een wachtlijst heeft?

In het contract staat duidelijk dat de kinderen 100% leerling zijn van de gedetacheerde school), dat ze geen enkele aanspraak maken op de faciliteiten van de detacherende school en dat in de plaats van de gedetacheerde leerlingen andere leerlingen aangenomen kunnen worden. Je kan de detacherende school zien als een soort foster school. Iemand met 10 kinderen kon destijds ook nog foster parent worden van een kind in Colombia. Geen sprake van dat dat kind ooit bij ze in huis zou wonen, het kreeg alleen geld van ze.

6. Wat als er iets mis gaat met het kind? Straalt dan niet toch slecht af op de detacherende school?

In het contract staat (zie bijlage) dat de wetten en plichten 100% over gaan op de gedetacheerde school. Er wordt dus geen enkel verband gelegd tussen de leerling en de detacherende school.

7. Waarom is dit niet eerder geregeld?

De regels zijn allemaal niet zo makkelijk te vinden, en het regelen is helemaal een enorme klus. Ik ben er nu al vanaf half september, dat is dus al meer dan twee maanden uren per dag mee bezig, minimaal 5, sommige dagen wel 14, zonder er een cent voor te krijgen. Wie brengt dat op? Wie dat wil kan dat meestal niet en wie dat kan heeft meestal andere dingen aan zijn hoofd. Voor mij is het een missie dit soort weerzinwekkende onrechtvaardigheden op te heffen.Dus neem het vooral niemand kwalijk dat het niet al eerder zo geregeld is, en wees blij dat het nu kan.

8. Wat zijn de juridische implicaties? Blijft de Gedetacheerde School wel zichzelf?

Ja, 100%. Een gedetacheerde leerling is vol leerling van de gedetacheerde school. Het wordt alleen een school zonder geldproblemen, maar dat is toch geen ramp?Het aanname beleid blijft hetzelfde, de autonomie blijft hetzelfde. Dit tast de school in geen enkel opzicht aan. Ook voor de wijze van begeleiding heeft het geen consequenties. De school is goedgekeurd en hoeft dus voor detachering aan organisatie niets te veranderen. Alles blijft zoals het was, qua leerlingen, begeleiders, structuur, organisatie, alles. Het is ook niet zo dat de detacherende school zijn ongewenste leerlingen bij de gedetacheerde school kan lozen. Het gaat andersom. Tot de KOB erdoor is en de gedetacheerde school gewoon zelf subsidie krijgt als het dat wil, melden de ouders van leerlingen die aangenomen zijn, en dus consent hebben bij de gedetacheerde school, hun kind aan bij de detacherende school. De gedetacheerde school blijft in die zin meer zichzelf met zo'n regeling dan als het zelf subsidie krijgt, want een school moet wel erg stevig in zijn schoenen staan wil het niet verleid worden tot de valse labelwoede om maar extra subsidie geld te krijgen .

 

9. Is het echt risicoloos?

Ja, met als juridische grondslag WPO artikel 15, mits de minimum subsidie niet wordt overschreden (zie vraag 26). 5% is de legale hoeveelheid die gevraagd mag worden als administratiekosten. En omdat het helpt om een onrechtvaardige situatie op te lossen, namelijk onderwijs kosteloos maken, is het een middel om de wet ten uitvoer te brengen.

 

10. Wat zijn de precedenten?

Voor vele privé scholen is het routine kinderen vanuit de school van herkomst te detacheren.

Voorbeelden die de media gehaald hebben zijn "School at Sea",( zie: http://www.schoolatsea.com/1/school+at+sea.html ), waarbij de betreffende school als departement van een gesubsidieerde school werd gepresenteerd. Tussen de lange lijst scholen wordt de school "De Drietand" genoemd. Ik werd hierop geattendeerd door een medewerker van het Ministerie van OCW, die mij veel succes wenste bij het structureel maken van deze oplossing, en me ook de meest specifieke aanwijzingen gaf waar het bij de politiek neer te leggen.

Hier is een voorbeeld van een school in Amsterdam die kinderen detacheert naar een school in Zeeland: http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/07_juli/17/binnenland/zeeuwse-basisschool-wil-amsterdamse-kinderen.xml

Deze voorbeelden heb ik niet zelf gevonden, maar die zijn me gegeven door een woordvoerder van OCW, iemand die als kenner binnen de afdeling bekend staat en die me na een week belde met de informatie die ik nodig had om dit op te zetten.

11.Wat als de gedetacheerde school afhankelijk wordt van subsidies en ze dan plotseling kwijt raakt? Kan subsidie ooit teruggevorderd worden als de regelgeving in de toekomst zo veranderd wordt dat dit niet meer kan?

Op dit moment is detacheren wettelijk toegestaan, namelijk onder WPO artikel 15, en het is ook nog eens een manier om ervoor te zorgen dat art 26 van de UVRM wordt nageleefd. In die zin is het legaler om dit te doen dan om het niet te doen, want dit niet doen betekent dat het geld bestemd voor de scholing van kinderen niet komt waar het hoort. Dat het teruggevorderd zou worden is dus ondenkbaar. Even ondenkbaar als een winkelbediende die je opeens van diefstal gaat beschuldigen van de spullen die je net bij hem gekocht hebt en waarvan je ook nog de bon kan laten zien. Daar hoef je ook geen rekening mee te houden, dus ook net met dat dit teruggedraaid zou worden. Het zou pas gevaarlijk worden als je over de basissubsidie heen gaan, want dat zou een overtreding zijn artikel 6 van de WPO, en als het geen erkende school betrof. Maar dat doet het wel dus het is risicoloos, en het wordt zelfs toegejuicht.

Maar goed, als we dan toch van een dwazenscenario uitgaan, dan is het grootste risico voor de ouders van de kinderen die onder deze regling vallen, immers als een volkomen gek geworden overheid geld terug gaat vorderen is dat van de detacherende school, en die vordert het dan terug van de ouders, die dan hetzelfde af zijn als nu, dus ook voor hen is er geen risico. De gedetacheerde school blijft in alle denkbare scenario's buiten schot. Waar je aan zou kunnen denken is dat in zo'n geval de gedetacheerde school alles wat hetboven de €306,- heeft ontvangen beschouwt als vooruitbetaling en dat de ouders de €306,- per maand aan de detacherende school betaalt zodat die de subsidie terug kunnen betalen. Zo blijft dus in het ergste geval de situatie zoals die nu al is.Maar nogmaals, ook dit is ondenkbaar.

Daarnaast stelt Artikel 11 lid van de UVRM dat je niet achteraf voor iets gestraft kan worden wat op het moment dat je het deed toegestaan was, en op dit moment is detacheren gewoon toegetsaan. Hier staat Artikel 11 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geciteerd:

“Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.”

Al zou er een conflict bestaan tussen de WPO en de UVRM, dan geldt de UVRM als hogere wetgeving die prevaleert boven lagere. Maar er is in dit geval niet eens een conflict daartussen. In het geval dat uitvoerders anders gaan handelen dan de WPO of de UVRM, dan zijn zij fout, niet degenen die de wet naleven.

12.a. Waarom zijn er minimaal 10 leerlingen nodig?

1 oktober van elk jaar is de subsidie peil datum. Op grond van hoeveel leerlingen er op dat moment zijn ingeschreven in een school krijgt een school maandelijks subsidiegeld voor elke leerling. Op het ogenblik is het uitgangssubsidie bedrag voor PO (primair onderwijs) kinderen , zoals ik begrepen heb geen €4800,- zoals bij de poraad stond, maar €5500,-, per jaar en voor VO (voortgezet onderwijs) kinderen €7500,- per jaar. Aan die datum valt niet te tornen.Uitzondering is als er een aanwas van 10 of meer leerlingen is. Dan wordt een tussentijdse peildatum ingevoerd. Het lijkt me dan wel zo slim dit ruim voor januari geregeld te hebben, zodat dan het geld uitgekeerd kan worden.http://www.poraad.nl/content/cijfers-uit-de-sector

12.b.Vanaf wanneer wordt er uitgekeerd?

Vanaf augustus 2013.

12.c. Wat is de deadline?

Tot eind juni kan de detacherende school zijn leerlingenaantal doorgeven bij DUO.

Ik heb van het CFI Zoetermeer telefonisch 28 juni doorgekregen als uiterste datum waarop een substantiële stijging in het leerlingenaantal doorgegeven kan worden voor bekostiging vanaf augustus 2013.

Het is een officieuze datum die ze alleen telefonisch doorgeven en waarvan ze niet willen dat iedereen het weet, maar ik heb hem op twee verschillende gelegenheden van twee verschillende medewerkers gehoord. Vandaag sprak ik Mw Jamil. De officiële datum was 4 weken na 1 oktober, dus die is allang gepasseerd. Daarnaast schijnt er ook een officieuze inlever datum in december te zijn voor de april telling. Daar kwam waarschijnlijk de aanvankelijk veronderstelde datum van het werkgroepslid in maart vandaan.Het is daarom waarschijnlijk toch wel verstandig het allemaal zo snel mogelijk te doen, maar tegelijkertijd prettig te weten dat er ruimte is.

Het CFI Zoetermeer is te bereiken op het nummer van de helpdesk van ICO (Informatie Centrum Onderwijs) 0793232333.  Als je ze belt vragen ze naar het BRIN Nummer van de school.

In eerste instantie verwezen ze mij naar deze voor mij onleesbare kalender, misschien kan jij er wel wat mee: http://www.duo.nl/Images/Po%20Jaarkalender%202012%20-%20Vestiging%20Zoetermeer_tcm7-30052.pdf, maar toen ik terug belde kreeg ik telefonisch de bovenstaande datum door, en te horen dat deze datum bewust niet op de kalender gezet is, maar dat iedereen hem wel kent.

Ik ben naar de CFI doorverwezen door DUO op nummer 0505999999. Ook zij vragen ook naar het BRIN Nummer van de school.

 

13. Is het niet te veel gedoe?

We zijn erg dankbaar als een school ons wil helpen, en het lijkt ons fijn scholen te vinden die hier zelf ook mee geholpen zijn, dus scholen met een financierings- of leerlingen te kort die zo sluiting kunnen voorkomen. Dat lijkt ons de ideale samenwerking.

14. Ik vertrouw het niet, volgens mij komt er toch gelazer van.

Volgens artikel 15 van de WPO kan het (zie vraag 26), en bovendien volg je hierdoor artikel 26 van de UVRM. Het is routine op veel privé scholen dus probleemloos. Als je maar niet boven de minimum subsidie gaat zitten is het geen enkel probleem,anders krijg je een probleem door artikel 6 van de WPO.

15. Als op de website staat dat het schoolgeld voor de gedetacheerde school lager is dan dat van de bekostigde school., waarom zou de gedetacheerde school dan toch meer krijgen?

Vaak maken particuliere scholen gebruik van vrijwilligerswerk, en is het schoolgeld onrealisitisch laag.  rUit idealistische overwegingen wordt het minimum schoolgeld van sommige particuliere scholen kunstmatig laag gehouden omdat ze toegankelijk willen zijn voor iedereen en niet willen dat geld een barrière is. Ze zijn dan ook erg afhankelijk van ouders die meer kunnen en willen betalen, en van giften en donaties. Als ze het redden met het minimum subsidiebedrag is dat dus al erg mooi.

16. Wat als de leerling naar een andere school gaat?

Dan gaat de regeling over op de nieuwe school.

17. Wat als de leerling onverhoopt wat overkomt?

Misschien stopt de subsidie dan ook automatisch. Anders lijkt het me logisch dat in zo’n geval het geld naar de ouders gaat.

18. Waar ligt de wettelijke verantwoordelijkheid voor de naleving van het contract?

Bij de detacherende school als het gaat om betaling, bij de gedetacheerde school als het gaat om eerlijk zijn wat betreft het ontvangen hebben van betaling. De ouders bepalen de duur.

19.Als het niet blijkt te werken, (door welke reden dan ook) hoe kom je dan van het contract af?

Per reden zal dat verschillend zijn, en op al die redenen is ingegaan bij de vragen en opmerkingen.

20.Als de andere school dat niet wil of de ouders niet, kan de gedetacheerde school dan zeggen dat het contract toch wordt beëindigd?Daar zal de gedetacheerde school dan een goede reden voor moeten hebben. Maar waarom zou het plotseling geen geld meer voor een leerling willen krijgen?

21. Bij welke school wordt de hoogte van het leerlingen aantal vastgelegd? Dus als mijn kind wordt gedetacheerd komt hij dan bij het leerlingen aantal van de detacherende school of bij de gedetacheerde school?

Bij allebei.

22. Trekt mijn kind wellicht de gemiddelde hoogte van de citoscore van de detacherende school naar beneden? Komt daar dan onenigheid over?

Volgens het contract tellen de cito scores van de gedetacheerde niet mee bij de detacherende school.

23. Wat als de inspectie vindt dat er iets niet klopt bij die school of bij de gedetacheerde school, om welke reden dan ook, kan de inspectie dan voorwaarden/ regels opleggen?

De rol van de inspectie zal niet veranderen.

24. Blijft de gedetacheerde school  autonoom?

Ja, 100%. Meer dan als het direct onderwijssubsidie krijgt van de overheid, want dan moet het opeens wel aan alle subsidie eisen van bepaalde wc, stoel en tafelhoogten en wat al dies meer zij voldoen, waardoor het niet meer zichzelf kan zijn. Maar door dat de ZUSchool er nu tussen zit kan de gedetacheerde school blijven functioneren als altijd.

25. Is dit allemaal waterdicht?

Andere privé scholen werken al jaren met detachering en er is geen enkel probleem mee. Voor hen is het routine. Tegen de tijd dat dit in werking wordt gesteld is dit bekeken door directies van die scholen en hun juristen, die er ook met naam en toenaam bij zullen staan. Wat het zo veilig maakt is dat het juist een manier is om een onwettige situatie op te heffen door onderwijs wat nodig is kostenvrij voor ouders aan te kunnen bieden en de discriminatie in overheidsfinanciering op te heffen. Ook het feit dat de administratiekosten voor de detacherende school 5% zijn, en daarmee voldoen aan de wettelijk daarvoor gestelde norm, maakt dat het klopt.

26.Welke artikelen van de Wet op Primair Onderwijs en UVRM onderbouwen dit?

BW WPO Titel II (Burgerlijk Wetboek Wet op Primair Onderwijs)Artikel 15. Meetellen tijd op andere school of school of instelling voor1. Indien een leerling onderwijs ontvangt op een andere school,[....] telt de tijd gedurende welke de leerling dit onderwijs ontvangt mee voor het aantal uren onderwijs dat de leerling ten minste moet ontvangen.De rest spreek je privaatrechtelijk of met de andere school. Daarheeft de overheid niks mee te maken (zolang de school een school in de zin van de Lpw en de Wpo is). "School" is in de Wpo een Basisschool http://www.st-ab.nl/wetten/0725_Wet_op_het_primair_onderwijs_WPO.htm

artikel 26 UVRM 1.Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. 3.Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven. http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

Aangezien er geen kosteloos alternatief is voor het onderwijs wat de gedetacheerde school biedt is er dus geen mogelijkheid voor ouders om kosteloos datgene te kiezen wat zij het beste achten voor hun kind, dus dit is een hulpmiddel om de wet ten uitvoer te brengen.

Artikel 6. Uitgaven uit de openbare kas

Ten laste van een andere openbare kas dan van Rijk en gemeente worden geen
scholen in stand gehouden, noch uitgaven voor een school gedaan. Gemeenten
doen geen uitgaven voor een niet door de gemeente in stand gehouden school
dan krachtens de wet. (Zolang je alleen de Rijkssubsidie aanwendt is er geen
probleem, en dat doen wij, dat is waarom we gegarandeerd niet meer dan de
minimum subsidie vragen)

http://www.wetboek-online.nl/wet/Wet%20op%20het%20primair%20onderwijs.html

 

27. Maar er bestaan binnen de reguliere gesubsidieerde scholen toch al mogelijkheden voor alle denkbare geloofsovertuigingen en stromingen en voor alle soorten kinderen ? Excellentieprogramma's voor hoogbegaafden, remedial teaching voor kinderen met leermoeilijkheden, zorgtrajecten voor kinderen met gedragsproblemen en ga zo maar door?

Omdat Nederlandstalige intelligentietests niet geschikt zijn voor het meten van IQ’s boven de 130 (zie http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/03_Testen/vermoeden_tot_test.html) en Nederlandse leerkrachten niet getraind zijn in het herkennen van tekenen van hoogbegaafdheid, komen hoogbegaafde kinderen vaak niet alleen niet in aanmerking voor excellentieprogramma’s, ze worden vanwege hun overgrote aanpassingsvermogen aan het veel te lage niveau dat van ze verwacht wordt vaak ook nog eens gedwongen remedial teaching te volgen voor vakken waar ze 2,5 jaar in voor blijken te lopen als ze getest worden door iemand die er wel verstand van heeft. De verhalen zijn legio (zie www.ieku.nl). En zolang de kennis over geraffineerdesuikergevoeligheid zo erbarmelijk is worden kinderen ook voortdurend verkeerd ingeschat en in onterechte zorgtrajecten gestopt terwijl alleen wat simpele dieetmaatregelen nodig zij (zie www.scentses.isgezond,nl) Sterker nog, die dieetmaatregelen op zich zijn al reden voor reguliere scholen om de desbetreffende kinderen en ouders met wantrouwen te bejegenen en achter te stellen, met alle ellendige gevolgen van dien. En wat betreft de geloven en stromingen, daarbinnen zijn nuances te vinden die als dag en nacht verschillen van de hoofdstroming. Hoe die ook zijn of haar best doet zich aan te passen aan de hoofdstroming, zo iemand zal altijd weggepest worden en niet geduld worden bij zo’n school. Wat dacht je van de alternatieveling die het geen probleem vindt als zijn of haar kind op zijn of haar derde al leert lezen als het dat wil? Die zal niet verwelkomd worden op een Vrije School. Of de niet kerkelijke gelovige? Die zal op een openbare school uitgelachen worden om zijn of haar geloof, en die zal op een Christelijke school niet geaccepteerd worden vanwege zijn of haar niet kerkelijkheid. Voor de reguliere zijn particuliere scholen dus ook een verademing in zulke gevallen.

 

28. Waarom gaan jullie niet gewoon een samenwerkingsverband aan met een gesubsidieerde school?

Ten eerste zijn de gedetacheerde Kieft School in de regel geen scholen  voor probleemkinderen. Er is een strenge selectie op sociaal constructief functioneren, en probleemkinderen komen niet door de proeftijd heen.

Als wij zeggen dat we geen school zijn voor probleemkinderen bedoelen wij niet dat er nooit kinderen komen die wel door de school van herkomst als probleemkinderen worden gezien, alleen maar omdat ze een andere manier van leren prefereren, wat óf sneller, óf langzamer, óf op een andere manier anders is dan de norm. Dat zien wij niet als probleem, maar als een uniekheid die we vieren. Wij zijn bezig met kinderen hun eigen kracht en talenten te helpen ontdekken,, en wij zijn zeer zeker niet op zoek naar zwakheden waar we op kunnen cashen.

Ten tweede zijn we erg gesteld op onze autonomie.Wij willen dan ook geen cent meer van de overheid dan de basissubsidie, omdat voor ons gevoel elk subsidiegeld wat daarboven gaat in de huidige vorm besmet is. Meer geld krijgen door kinderen labels te geven die bepaald worden door mensen die wij niet als de meest deskundige zien om te bepalen of een kind wat mankeert zien wij als een vorm van mishandeling, en daar willen wij part noch deel aan hebben. Maar tegelijkertijd zien we ook dat door als enige niet gesubsidieerd te worden en dus veel te moeten betalen voor onderwijs wat voor anderen gratis is er een nieuwe onderlaag wordt gevormd in de maatschappij, en daar willen we wat aan doen.

Naast kinderen die overal goed functioneren vangen we ook nogal eens kinderen op die buiten de boot vallen bij de reguliere scholen, en waar de reguliere scholen zich over het algemeen geen raad mee weten. Denk aan kinderen die 2 klassen moeten overslaan, maar al klein zijn vergeleken met kinderen in hun eigen groep. Die kunnen nu op hun eigen niveau werken en toch tussen leefttijdsgenootjes blijven. En zo zijn er vele voorbeelden van juist niet probleemkinderen die beter op hun plaats zijn bij ons dan in het reguliere onderwijs. Zo helpen wij zowel de kinderen en hun ouders als de reguliere scholen door een fijne plek te zijn voor iedereen die zich om wat voor reden meer thuis voelt in het onderwijssysteem dat wij bieden dan in het reguliere onderwijs.

29. Had dit niet gewoon vanuit de oude school waar leerlingen vandaan komen kunnen worden geregeld?

Soms gebeurt dat ook, en als dat kan is dat natuurlijk altijd te prefereren. Maar niet alle leerlingen komen van een andere school, die hebben altijd op deze school gezeten. En sommige leerlingen zijn van scholen weggegaan waar een valse labelwoede heerste, en door te detacheren vanaf de oude school zou die deur nog open kunnen blijven, terwijl op deze manier die deur definitief gesloten blijft, juist omdat er niet meer dan de minimale subsidie gevraagd kan worden.

30. Wat is het verschil tussen detachering en dislocatie? Is dat niet eigenlijk hetzelfde?

Nee, detachering is absoluut wat anders dan dislocatie!

Bij een dislocatie betreft het een nevenvestiging van een hoofdschool. Een gedisloceerdeschool heeft hetzelfde bestuur als de hoofdschool. Er is dan sprake van een samenwerkingsverband. **http://www.digitaaldossierscholen.nl/nieuws/wetsvoorstel-verzelfstandiging-dislocaties-naar-de-kamer**

Bij detachering is dat zeer uitdrukkelijk niet het geval. Er is geen enkele sprake van samenwerking tussen detacherende en gedetacheerde school, op welk gebied dan ook. De enige verplichting die de detacherende school heeft naar de gedetacheerde school is een betalingsverplichting voor de gedetacheerde leerling. Verder geen enkele, noch naar de school, noch naar de leerling, en het heeft ook geen enkele andere verantwoordelijkheid dan dat.

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Detachering

De school waarnaar gedetacheerd is en blijft volkomen autonoom. Een gedisloceerde school is dat niet.

31.Als de gedetacheerde school alleen nog maar leerlingen heeft die gedetacheerd zijn vanaf een andere school, is het dan nog wel een school?

Ja natuurlijk. Je kunt de detacherende school een beetje zien als de verzekeraar die bijvoorbeeld de huisarts betaalt. De huisarts wordt toch niet minder huisarts als al zijn patiënten verzekerd zijn? Zijn patiëntenbestand is ook ingeschreven bij de verzekeraar. De detacherende school is dus eigenlijk een soort scholingskostenverzekeraar geworden voor de kinderen die het detacheert. De gedetacheerde leerlingen dienen dan alleen voor hen om het leerlingen aantal aan te vullen en om de 5% administratiekosten van de minimumsubsidie als inkomsten te krijgen, maar voor de rest zijn ze vol leerling bij de gedetacheerde school. Daar krijgen ze les, daar zijn ze verzekerd, daar tellen de cito scores, daar zijn ze volledig leerlingen, niet bij de detacherende school. Net zomin als dat je patiënt bent van de verzekeringsmaatschappij, je bent patiënt van de huisarts, de verzekering betaalt alleen maar.

 

32.Is dit niet gewoon een constructie om subsidiegeld door te sluizen van een gesubsidieerde naar een niet gesubsidieerde instelling?

Nee, het is een manier om ervoor te zorgen dat het geld dat door de overheid voor een bepaald kind bestemd is ook daadwerkelijk bij dat kind terechtkomt. Waar gaat het anders heen op het moment dat een kind naar particulier onderwijs gaat? In elk geval niet naar degene voor wie het bedoeld was, waardoor de overheid wel bijdraagt aan het onderwijs voor het ene kind, en niet aan dat van het andere, en dat is onrechtvaardig. Discriminatie. Noem het zoals je het wilt noemen, maar het klopt in elk geval niet. Detacheren zorgt dat het weer klopt, dat het geld daar komt waar het hoort te komen. Zoals een zus zich ontfermt over een broer of zus die de ouders vergeten zijn, zo ontfermd u zich over deze, door de overheid vergeten kinderen, waarmee u hen, hun ouders, uw school, hun school en de samenleving als geheel helpt, zonder dat het u iets kost, u verdient er zelfs minimaal €850, - p.m. mee, door een aantal kinderen ingeschreven te laten worden en maandelijks één overschrijving te doen. Dat is toch niet te veel gevraagd?

 

33. Wat als er vanuit de overheid maatregelen komen om leerlingen van particuliere scholen of hun ouders direct te financieren? Staat het detacheren dat dan niet in de weg?

Om die reden staat deze zin in het contract: "Ook wanneer er vanuit de overheid nieuwe maatregelen komen die ervoor zorgen dat kinderen die om wat voor reden dan ook geen onderwijssubsidie krijgen wel door de overheid gefinancierd worden zal opnieuw bekeken worden of deze noodmaatregel niet opeens een sta in de weg is geworden, en prevaleert de wet uiteraard. In goed overleg met alle betrokkenen zal dan bekeken worden hoe de overgang soepel te laten verlopen voor alle betrokkenen."

Als de nieuwe dijken gebouwd zijn, zijn de zandzakken immers niet meer nodig, en kunnen ze zelfs een sta in de weg worden. In dat geval moeten ze dus zonder probleem verwijderd kunnen worden. Aan de andere kant moet er natuurlijk ook rekening mee gehouden worden dat de detacherende school misschien die zandzakken nog wel nodig heeft als de particuliere school dat niet meer heeft. Ook in dat geval moet er gezorgd worden voor de prettigst denkbare oplossing voor iedereen.

34. Ik wil zelf een school oprichten. Is dit daar ook een goed idee voor?

Detacheren vanaf de school van herkomst is natuurlijk altijd te prefereren als dat maar enigszins kan. Dus zit een kind op een reguliere school en gaat het naar een particuliere school, probeer dan met het detacheringscontract of iets dergelijks het te regelen met de oude school. Dat dit nu zo gaat met een hele groep is omdat we geen keus hebben, maar gewoon vanaf de oude school is natuurlijk het rustigst en het prettigst voor iedereen.

35. Maar hoe gaat het dan met nieuwe leerlingen van de privé school? Dat is dan toch ook niet leuk voor ze als zij als enige schoolgeld uit hun eigen zak moeten gaan betalen terwijl iedereen anders zo'n regeling heeft?

Nieuwe leerlingen komen ofwel van een andere school, en dan kunnen ze het met hun oude school regelen, of ze komen van de peuters, en dan kunnen ze zich ook bij de detacherende school inschrijven, dat is althans wel de bedoeling.

36. Als de detacherende school door deze regeling aan hetvoor bekostiging benodigde aantal leerlingen komt, en er komen andere regelingen vanuit de overheid waardoor detachering niet meer nodig is voor de gedetacheerde school, is er dan een afspraak dat de gedetacheerde school niet in één keer al haar leerlingen terugtrekt zodat de detacherende school alsnog met een leerlingentekort blijft zitten en haar deuren kan sluiten?

Als de detacherende school  door de gedetacheerde school aan het gewenste leerlingen aantal komt, en de wet wijzigt, dan gaan de leerlingen van de gedetacheerde school  niet  weg bij de detacherende school maar die hebben ook hart voor de belangen van de detacherende school en zullen alleen andere maatregelen nemen als de detacherende school daar geen schade van ondervindt.

37..Kan er ook een tegenprestatie zijn, namelijk dat kinderen die van de detacherende school afkomen ook naar de gedetacheerde school kunnen?

Kinderen van de detacherende school kunnen in principe hun midelbare school bij de gedetacheerde school doen.

38. Eigenlijk moet er dan gezocht worden naar een bekostigde middelbare school waar vanaf gedetacheerd kan worden naar de particuliere school.

Dat is iets wat ook in de zoektocht opgenomen kan worden.

39. Zijn er ook scholen die hier ervaring mee hebben en hierover willen praten met het bestuur van de detacherende school?

Daar moet naar gezocht worden.

40. Juridische argumenten van inspectie waarom het niet zou kunnen:

Leerplichtambtenaar

Inleiding
Bij JZ is de vraag binnen gekomen of leerlingen van de ene school - waar zij staan
ingeschreven - bij de andere school gedetacheerd kunnen worden. Achtergrond
van deze vraag is of scholen die bekostigd worden, gelden kunnen overhevelen
naar niet bekostigd onderwijs (de zogenaamde B3 scholen). Bij deze vraag werd
verwezen naar een website (www.uvrm.wenst.nl) waar deze mogelijkheid expliciet
aan scholen wordt aangeboden. Hieronder gaan we achtereenvolgens in op:
- het systeem van de wet;
- de Leerplichtwet;
- de Wet op het Primair onderwijs; en
- de Wet op het Voortgezet onderwijs.

Systeem van de wet
Uit het systeem van de Leerplichtwet 1969 (Lpw) en de Wet op het Primair
onderwijs (Wpo) en Wet op het Voortgezet onderwijs (Wvo) blijkt dat de wetgever
ervoor heeft gekozen om me in acht neming van artikel 23 van de Grondwet
(vrijheid van onderwijs), onderscheid te maken in bekostigd en niet bekostigd
onderwijs. In de Lpw blijkt uit artikel 1 dat er er onderscheid is gemaakt in
bekostigd en niet bekostigd onderwijs. Een niet bekostigde school in de zin van de
Lpw (artikel 1b3 Lpw) moet aan een deel (artikel 1a1 Lpw) van de verplichtingen
uit de Wpo voldoen, namelijk aan titel 1 Wpo en de artikelen genoemd in artikel
1a1 Lpw. Ook uit de Wpo zelf vloeit voort dat titel II en III alleen van toepassing
zijn op bekostigd onderwijs. Het kan dus niet zo zijn dat via een omweg
bekostiging wordt overgedragen aan niet bekostigd onderwijs en zo de bepalingen
uit de Wpo worden ontlopen. Voor de Wvo geldt in principe dezelfde systematiek
alleen is daar in titel II een afzonderlijke afdeling II opgenomen welke handelt
over niet bekostigd onderwijs.

Lpw
Uit artikel 4 Lpw blijkt dat een leerling de school, waar hij staat ingeschreven,
regelmatig moet bezoeken. Schoolbezoek vindt geregeld plaats zolang geen les
of praktijktijd wordt verzuimd. Uitzonderingen kunnen alleen gelden als daar een
wettelijke grondslag voor bestaat.

Wpo
Uit artikel 15 Wpo blijkt dat leerlingen een deel van hun onderwijstijd mogen
doorbrengen op een andere school. Dit gaat slechts over een deel van hun
onderwijstijd en niet alle onderwijstijd. Uit dit artikel, dat geldt voor bekostigd
onderwijs, volgt dat, als een leerling gedurende een deel van de week gastlessen

Pagina 1 van

op een ander school volgt, die tijd meetelt voor het minimum aantal uren dat de
leerling ten minste moet ontvangen. De strekking van deze bepaling is thans niet
anders dan dat leerlingen op andere scholen gastlessen kunnen volgen.
Bovendien is in de artikelen 29 en 41 Wpo bepaald dat het bevoegd gezag
verantwoordelijk is voor de inhoud van het ond onderwijsactiviteiten volgen.
Hieruit volgt dat het niet mogelijk is om leerlingen ingeschreven te hebben op een
(bekostigde) school en de verantwoordelijkheid voor het onderwijs over te dragen
aan een ander.
Ook uit de bekostiginsartikelen in de Wpo (artikel 120 e.v) blijkt dat bekostiging
alleen overgedragen kan worden in de daar genoemde situaties. Uit artikel 172
Wpo blijkt ook dat het bevoegd gezag van een school verantwoording aflegt over
zijn bekostiging. Hieruit zou dan moeten blijken dat ten onrechte gelden zijn
overgemaakt naar niet bekostigde scholen.

Wvo
In de artikel 23a Wvo is opgenomen dat het bevoegd gezag zorg draagt voor de
kwaliteit van het onderwijs. Op grond van artikel 25a Wvo is het mogelijk dat
VO-scholen onderling samenwerken ter bevordering van doelmatig en doeltreffend
onderwijs. Voor zover in de onderhavige casus sprake is van zo’n samenwerking
zou zijn, kan het bevoegd gezag leerlingen in de gelegenheid stellen in het kader
van het onderwijs waarvoor zij aan de school zijn ingeschreven ook onderwijs te
ontvangen dat een school van een ander bevoegd gezag of een instelling voor
educatie en beroepsonderwijs verzorgt. Alleen onder de voorwaarden genoemd
in lid 2 van artikel 25a WVO kan een leerling dus op een andere school onderwijs
ontvangen. Deze omstandigheden zijn niet van toepassing in de genoemde casus.
Verder is in artikel 99 Wvo bepaald dat het bevoegd gezag de verstrekte
bekostiging en de betaalde bedragen besteed ten behoeve van die school (de
bekostigde school) op de wijze zoals aangegeven in het tweede tot en met vijfde
lid.
In artikel 99, zesde lid, Wvo is bepaald dat het bevoegd gezag de bedragen,
bedoeld in het derde lid, mede kan aanwenden voor de kosten van personeel of
voorzieningen in de exploitatie van een andere school voor voortgezet onderwijs.
Echter, in artikel 99, derde lid, Wvo is bepaald dat het voor personeels- en
exploitatiekosten betaalde bedrag wordt aangewend voor de kosten van
personeel, zoals onderscheiden in de artikelen 32 en 32a Wvo, voor voorzieningen
in de exploitatie. En uit die artikelen blijkt weer dat het moet gaan om bekostigde
scholen.

Datum
15 januari 2013

41. Weerwoord van mijn juridisch adviseur:

Inleiding (Wat bizar dat ik OP dit briefpapier en in een tekst van de
overheid wijzigingen kan aanbrengen, (Michaël)
Bij JZ is de vraag binnen gekomen of leerlingen van de ene school - waar zij staan
ingeschreven - bij de andere school gedetacheerd kunnen worden. Achtergrond
van deze vraag is of scholen die bekostigd worden, gelden kunnen overhevelen
naar niet bekostigd onderwijs (de zogenaamde B3 scholen). Bij deze vraag werd
verwezen naar een website (www.uvrm.wenst.nl) (uit de lucht halen, zou ik
zeggen, want die site wil “subsidie”) waar deze mogelijkheid expliciet aan scholen
wordt aangeboden. Hieronder gaan we achtereenvolgens in op:
- het systeem van de wet;
- de Leerplichtwet;
- de Wet op het Primair onderwijs; en
- de Wet op het Voortgezet onderwijs.

Systeem van de wet
Uit het systeem van de Leerplichtwet 1969 (Lpw) en de Wet op het Primair
onderwijs (Wpo) en Wet op het Voortgezet onderwijs (Wvo) blijkt dat de wetgever
ervoor heeft gekozen om me in acht neming van artikel 23 van de Grondwet
(vrijheid van onderwijs), onderscheid te maken in (direct door de staat) bekostigd
en niet (direct door de staat) bekostigd onderwijs. In de Lpw blijkt uit artikel 1
dat er er onderscheid is gemaakt in bekostigd en niet bekostigd onderwijs. Een
niet bekostigde school in de zin van de Lpw (artikel 1b3 Lpw) moet aan een deel
(artikel 1a1 Lpw) van de verplichtingen uit de Wpo voldoen, namelijk aan titel
1 Wpo en de artikelen genoemd in artikel 1a1 Lpw. Ook uit de Wpo zelf vloeit
voort dat titel II en III alleen van toepassing zijn op bekostigd onderwijs. Het kan
dus (dus?? voorbarige conclusie!!) niet zo zijn dat via een omweg bekostiging
wordt overgedragen aan niet bekostigd onderwijs en zo de bepalingen uit de
Wpo worden ontlopen. (Dat is a: wat wèl kan, het inhuren door de school van
een psycholoog mag namelijk ook en b: de detacherende school ontloopt de
bepalingen niet.) Voor de Wvo geldt in principe dezelfde systematiek alleen is
daar in titel II een afzonderlijke afdeling II opgenomen welke handelt over niet
bekostigd onderwijs. (Loze zin, maar voor ons is die afdeling wel interessant, zie
groter commentaar 2, onderdaan)

Lpw
Uit artikel 4 Lpw blijkt dat een leerling de school, waar hij staat ingeschreven,
regelmatig moet bezoeken. (Jurisprudentie daarover rust op lid 2: er altijd moeten
zijn) Schoolbezoek vindt geregeld plaats zolang geen les of praktijktijd wordt
verzuimd. Uitzonderingen kunnen alleen gelden als daar een wettelijke grondslag

voor bestaat. (De schrijver gaat hier opvallend genoeg niet in op de samenhang
van artikel 4 Lpw met artikel 15 Wpo, maar pas hieronder afzonderlijk)

Wpo
Uit artikel 15 Wpo blijkt dat leerlingen een deel van hun onderwijstijd (dat staat
er niet. Er staat: “een deel van de week” zie uitgebreid commentaar 3) mogen
doorbrengen op een andere school. Dit gaat slechts over een deel van hun
onderwijstijd en niet alle onderwijstijd. (welk deel, dat staat er niet, zie comm.3)
Uit dit artikel, dat geldt voor bekostigd onderwijs, volgt dat, als een leerling
gedurende een deel van de week gastlessen op een ander school volgt, die tijd
meetelt voor het minimum aantal uren dat de leerling ten minste moet ontvangen.
De strekking van deze bepaling is thans niet anders dan dat leerlingen op andere
scholen gastlessen kunnen volgen. Dat is a: een interpertatie en b: het is ook wat
wij doen: véél “gastlessen” (wat een misbruik van de táál pleegt de schrijver!)
Bovendien is in de artikelen 29 en 41 Wpo bepaald dat het bevoegd gezag
verantwoordelijk is voor de inhoud van het ond onderwijsactiviteiten volgen.
Hieruit volgt dat het niet (onzin) mogelijk is om leerlingen ingeschreven te hebben
op een (bekostigde) school en de verantwoordelijkheid voor het onderwijs over
te dragen aan een ander. (Dat is ook niet wat we doen. De detacherende school
blijft (bestuursrechtelijk verantwoordelijk. (alleen privaatrechtelijk NIET!! Zie
commentaar 3)
Ook uit de bekostiginsartikelen in de Wpo (artikel 120 e.v) blijkt dat bekostiging
alleen overgedragen kan worden in de daar genoemde situaties. Uit artikel 172
Wpo blijkt ook dat het bevoegd gezag van een school verantwoording aflegt over
zijn bekostiging. Hieruit zou dan moeten blijken dat ten onrechte gelden zijn
overgemaakt naar niet bekostigde scholen.

Wvo
In de artikel 23a Wvo is opgenomen dat het bevoegd gezag zorg draagt voor de
kwaliteit van het onderwijs. Op grond van artikel 25a Wvo is het mogelijk dat
VO-scholen onderling samenwerken ter bevordering van doelmatig en doeltreffend
onderwijs. Voor zover in de onderhavige casus sprake is van zo’n samenwerking
zou zijn, kan het bevoegd gezag leerlingen in de gelegenheid stellen in het kader
van het onderwijs waarvoor zij aan de school zijn ingeschreven ook onderwijs te
ontvangen dat een school van een ander bevoegd gezag of een instelling voor
educatie en beroepsonderwijs verzorgt. Alleen onder de voorwaarden genoemd
in lid 2 van artikel 25a WVO kan een leerling dus op een andere school onderwijs
ontvangen.
Deze omstandigheden zijn niet van toepassing in de genoemde casus. En dit
cruciale stellinkje dan vooral niet motiveren.... Artikel 25 lid 1a met als motief lid
2b is precies wat veel particuliere scholen (bekostigd zouden kunnen) doen.
Verder is in artikel 99 Wvo bepaald dat het bevoegd gezag de verstrekte
bekostiging en de betaalde bedragen besteed ten behoeve van die school (de
bekostigde school) op de wijze zoals aangegeven in het tweede tot en met vijfde
lid.
In artikel 99, zesde lid, Wvo is bepaald dat het bevoegd gezag de bedragen,
bedoeld in het derde lid, mede kan aanwenden voor de kosten van personeel of
voorzieningen in de exploitatie van een andere school voor voortgezet onderwijs.
Echter, in artikel 99, derde lid, Wvo is bepaald dat het voor personeels- en
exploitatiekosten betaalde bedrag wordt aangewend voor de kosten van
personeel, zoals onderscheiden in de artikelen 32 en 32a Wvo, voor voorzieningen
in de exploitatie. En uit die artikelen blijkt weer dat het moet gaan om bekostigde
scholen. Dat is niet wat lid 3 bedoelt te zeggen!

Commentaar 1:

Ik denk dat het juist heel goed de bedoeling kan zijn geweest van de wetgever om
gelden op een indirecte manier aan niet bekostigde scholen te doen toekomen.
Scholen waar zeer intensieve aandacht naar leerlingen uitgaat door b.v. een
hoge verhouding begeleiders per leerling, wilde de wetgever niet vermoeien met
veel administratieve rompslomp. Die scholen voldoen wel aan de Leerplichtwet
en de eerste artikelen Wpo en Wvo. Ze krijgen de moeilijke leerlingen van een
collega school en die collega school blijft (formeel) verantwoordelijk en doet de
administratie. Iedereen blij. Een zeker samenhang met de Experimentenwet
onderwijs mag gelegd worden: ook experimenten zie afwijken van de
onderwijswetten kunnen daar voor bekostiging in aanmerking komen. Het voert
iets te ver om hier aan te halen, maar de commentaren bij de totstandkoming van
de Experimentenwet indertijd waren zeer opvallend.

Commentaar 2

Afdeling II van titel II van de WVO omvat de artikelen 54 t/m 59 Wvo. Die
gaan vooral over de aanwijzing bij oprichting van een B3-Wvo-school, de
bekwaamheids- en zedelijkheidseisen van het personeel en evt. de examen-
bevoegdheid.

Artikel 55 lid 2, gelezen in samenhang met artikel 35 lid 1 onder c
(onderwijsondersteunend personeel) biedt perspektief: Je mag volgens deze
artikelen immers alles wat voor de betreffende ondersteuning voldoende papieren
heeft aan onderwijsondersteuning inhure n. Volgens artikel 29 lid 6 kan aan een

school onderwijsondersteunend personeel vast zijn verbonden. Stel je voor: onze
leerkrachten als 30x 0,03 FTE verbonden aan diverse scholen...

Commentaar 3

De letterlijke tekst van artikel 15 Wpo lid 1:

Indien een leerling gedurende een deel van de week onderwijs ontvangt op een
andere school, op een school voor speciaal onderwijs, op een school voor speciaal
en voortgezet speciaal onderwijs, dan wel op een instelling voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs telt de tijd gedurende welke de leerling dit onderwijs
ontvangt mee voor het aantal uren onderwijs dat de leerling ten minste moet
ontvangen.

Lees die tekst “een andere school” ook eens in Lpw artikel 1 b, onder 3! Het staat
er letterlijk. Bovendien: Dat in dit artikel b.v. ook een school voor speciaal onderwijs
wordt genoemd, betekent dat leerlingen ook gewoon 100% van hun onderwijstijd,
zeg 1/3 deel van de week, elders onderwijs kunnen volgen, immers, een kind dat op
speciaal onderwijs zit, zit niet een uurtje per dag of alleen voor “gastlessen” op dat
speciaal onderwijs. Lezers, kruip even in de huid van de draak en denk eens mee
waarom je ingeschreven zou kunnen staan op school B, maar speciaal onderwijs
zou volgen op school A?

Commentaar 4

WPO Artikel 29 lid 1. Aan elke school zijn 1 of 2 directeuren verbonden, bij wie onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag de onderwijskundige, organisatorische en
huishoudelijke leiding berust.

WPO Artikel 29, lid 6. Aan een school kan onderwijsondersteunend personeel zijn verbonden.

Dat “het bevoegd gezag” (voor een bekostigde school: de gemeente)
verantwoordelijk is gaat niet zover dat de gemeente het handelen en
wandelen van de school bepaalt. Artikel 29 is duidelijk: de onderwijskundige,
organisatorische en huishoudelijke leiding van een school is in handen van de
directeur. De inhoud van het onderwijs wordt bepaald door de wet. Niet door de
gemeente. Dit artikel doet dus niets af aan de mogelijkheden van detachering.

Commentaar 5:

Met het noemen van artikel 41 snijden de schrijvers zichzelf in de vingers:

1. De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met
dien verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen
verschillen.

Dat een leerling “een deel van de week” onderwijs op een school voor speciaal
onderwijs geeft aan dat “voor hen bestemde” onderwijsactiviteiten zeer
individueel moeten worden bekeken. Het geeft ook aan – omdat het praktisch
niet zo zal zijn dat een kind maar een paar uur per week bijzonder onderwijs
zal volgen- dat dat deel van de week ook het volledige aantal onderwijsuren
kan omvatten. Dat de formele verantwoordelijke de gemeente is, doet niets af
aan het feit dat de dagelijkse begeleiding en de (dagelijkse) leiding een leerling
een andere school kunnen doen bezoeken onder hun verantwoordelijkheid.
Dat mag als een geattribueerde bevoegdheid worden beschouwd. Niets in het
betreffende artikel geeft dus aan dat detachering niet zou kunnen. Het zal wel
zo moeten zijn dat de detacherende school formeel verantwoordelijk is voor
de leerling. Er moet dus veel vertrouwen zijn tusen de scholen onderling. De
formele verantwoordelijkheid moet er niet toe leiden dat de vrijhewid van de
gedetacheerde leerling of die van de ontvangende school in gevaar komt.

Commentaar 6

Artikelen 120 e.v. behelzen circa 2/5 van de hele Wpo. Ik heb me in die materie
nog niet eerdere verdiept omdat Aventurijn geen subsidie wil. Ik heb deze
artikelen nu weer eens aan een serieuze lezing onderworpen: zij behandelen
de vergoeding per leerling, de vermeerderingen als gevolg van toename van
leerlingen over een jaar, als gevolg van bijzondere omnstandigheden, als gevolg
van de leeftijd van leraren, de verhouding van kosten in geval de gemeente alleen
maar scholen kent die niet door haar in stand worden gehouden etc. Men heeft
het daar uitsluitend over “scholen” en soms wat huisversting betreft, over scholen
die niet door de gemeente instand worden gehouden. Voor het moment is hier
nog een meer uitgebreide studie nodig. De gehele titel III van de Wpo (vanaf
art. 64; dat is 3/5 van de gehele Wpo) behandelt de “Overige bepalingen met
betrekking tot het uit de openbare kassen bekostigd onderwijs”

Volgens artikel 148 lid 2 mag het bevoegd gezag de kosten van artikel 129, 134
en 137 en 180 a, genoemd in lid 1, (Dat zijn de kosten voor instandhouding
van de materiële voorwaarden en de personeelskosten) aanwenden voor “een
andere dienst of een andere school”. (Artikel 129: kosten arbeidsmarkt- en
personeelsbeleid; artikel 134 Rijksbijdragen voor materiële instandhouding en
personeelskosten; artikel 137: personeelskosten vlgs art. 120 en 121: voor

bekostigde scholen). Ook hier weer: een andere school.

Artikel 25 Wvo spreekt zegt in artikel 1 en lid a verkort: “ Het bevoegd gezag

kan leerlingen in de gelegenheid stellen in het kader van het onderwijs waarvoor
zij aan de school zijn ingeschreven ook onderwijs te ontvangen dat een school
van een ander bevoegd gezag.” Dit andere bevoegde gezag kàn zijn: een andere
gemeente, maar in diverse onderwijswetten en in jurisprudentie is het bestuur van
een particuliere school een bevoegd gezag. De schrijvers van het memo maken
zich hier schuldig aan ernstig motiveringsgebrek. Dat zal voor de rechter geen stand
houden.
Het tweede lid van 25 Wvo stelt dat dat inroepen van een andere school uitsluitend
onder 3 (dus limitatieve) voorwaarden mag plaatsvinden:

a. leerlingen met bijzondere kenmerken beter in staat te stellen een diploma als
bedoeld in deze wet te behalen,

b. leerlingen meer kansen te geven om vervolgonderwijs met gunstig resultaat te
volgen, of

c. onderwijsvoorzieningen doelmatiger te gebruiken.

Maar uiteraard is b in elk geval zonder meer van toepassing. Slechts lid 4, de nadere
regelen die bij algemene maatregel van bestuur kunnen worden gegeven zouden
ons t.z.t. dwars kunnen zitten, maar voor dit momnet bestaan die nog niet en geeft
lid 3 juist haarfijn aan dat de detacherende school en de ontvangende school een
samenwerkingscontract moeten sluiten. Meer motief vóór detachering kunnen we
denk ik niet vinden.

Artikel 99 Wvo lid 1 stelt:

“Het bevoegd gezag besteedt de verstrekte bekostiging en de betaalde bedragen

ten behoeve van die school op de wijze zoals aangegeven in het tweede tot en met
vijfde lid.”

Uit het tweede tot en met zesde lid blijkt dat gelden in overschot op
personeelskosten voor huisvesting mogen worden aangewend en viceversa.
De formulering van lid 6 grijpt niet terug op artikel 3, maar bedoelt slechts te
zeggen dat OOK gelden aan “een andere school voor voortgezet onderwijs”
kunnen worden besteed. Lid 3 grijpt slechts terug op artikelen 32 en 32a omdoor
het woord “zoals” de mogelijke onderscheidingen van kostenposten te kunnen
aangeven. Lid 2 moet hier vooral in verhouding tot lid 2 gelezen worden. Lid
2 bepaalt dat een overschot huisvestingskosten kan worden aangewend voor
personeelskosten of andere exploitatiekosten, terwijl lid 3 bepaalt dat een
overschot huisvestingskosten voor personeelskosten kunnen worden aangewend.
Wat de schrijvers beogen te stellen wordt alleen al onderuit gehaald doordat de
huisvestingskosten (die niet aan terugverwezen artikelen worden gekoppeld) voor
personeelskosten (eveneens zonder terugverwezen artikelen genoemd) mogen
worden ingezet.

Samenvatting:

Op grond van artikel 15 Wpo tellen lessen die leerlingen “op andere scholen”
volgen mee voor hun lestijd. Dat speciaal onderwijs daarin genoemd wordt geeft
aan dat dit niet alleen en deel van de onderwijstijd is, maar lettelijk een deel van

de week: namelijk alle onderwijstijd.

Op grond van artikel 1, b3 van de Lpw zijn niet (direct) bekostigde scholen te
betitelen als zulke “andere scholen” (waar men aan de leerplicht voldoet)

Op grond van lid 4 Lpw lid 2 mag worden geconcludeerd dat “geen les wordt
verzuimd” als de leerling het volledige onderwijs op de andere school volgt. Bij
een andere interpretatie van die regel zou de leerling namelijk geen enkele les
aan een andere school kunnen volgen.

De artikelen 29 en 41 Wpo doen hieraan niets af, evenmin als titel II Wpo, de
artikelen 54 t/m 59

De artikelen 120 e.v. waarvan de schrijvers menen dat deze bekostiging alleen
kan worden overgedragen in de daargenoemde situaties verdienen een studie
op zichzelf, maar bij eerste lezing vind ik geen uitsluitingen die detachering
onmogelijk zouden maken. Integendeel: Wpo artikelen 111 e.v. beschrijven
het bekostigen van huisvesting door de gemeente van een niet de de gemeente
in stand gehouden school. Er zijn dus wel degelijk gemeenschapsgelden voor
particuliere scholen beschikbaar.

Wpo artikel 148 legitimeert het inzetten van kosten van bekostigde scholen voor
“andere scholen” (zoals in Lpw art 1b3).

Artikel 25 Wvo benoemt het detacheren meer expliciet en stelt enkele limitatieve
omstandigheden waarin daarvan gebruik kan worden gemaakt en enkele
voorwaarden waaraan een samenwerkingscontract tussen scholen moet voldoen.
Artikel 99 wordt foutief door de Memoschrijvers geïnterpreteerd.

Kortom: detachering kan en mag.

Mijn advies: gebruik detachering minimaal en voor heel specifieke gevallen.

Niet als verkapte subsidie, want dan gaat de overheid er binnen de kortste keren
een stokje voor steken

42. Kunnen leerlingen van de school waar vanaf gedetacheerd wordt straks terecht bij de gedetacheerde school voor het Voortgezet Onderwijs?

De gedetacheerde school heeft zijn eigen aanname beleid en houdt dat ook. Het zal een verrijking voor de gedetacheerde school zijn om kinderen van buiten de gedetacheerde school aan te kunnen nemen die soortgelijk onderwijs hebben als wat ze op de gedetacheerde school gewend zijn. Het zal dus een versterking zijn voor het VO van de gedetacheerde school als leerlingen van andere scholen met een soortgelijke visie op scholen en opvoeding deelnemen.

43. Moeten de gedetacheerde school en de detacherende school een gezamenlijk aannamebeleid gaan voeren?

Nee. Beide scholen moeten geheel autonoom en zichzelf blijven.

44. Zijn er VO scholen te vinden die voor detachering in zijn?

Volgens de letter van de wet kan het, maar we leven in Nederland niet volgens de letter van de wet, maar volgens de willekeur van de inspectie, en dan kan er helemaal niets, want je kunt geen rekening houden met willekeur. Mensen hoeven geen rechtszaak te beginnen om je het leven onmogelijk te maken. Dus al zou het volgens de wet kunnen, inspecteurs en scholen kunnen doen wat ze willen, dus totdat Nederland een beschaafd land wordt kan er helemaal niets.

45. Hoe gaat het precies in zijn werk?

Normaal gesproken word je bij inschrijving bij een basisschool automatisch uitgeschreven bij de school van herkomst. Dit is om dubbele bekostiging te voorkomen. Echter, omdat de gedetacheerde school geen bekostiging ontvangt is het niet nodig om uitgeschreven te worden bij de gedetacheerde school op het moment dat inschrijving bij de detacherende school plaatsvindt.  Sterker nog, leerlingen moeten juist ingeschreven blijven staan bij de gedetacheerde school, dat is immers de school waar ze naar toe gaan, en die alles bij houdt, en die de volle verantwoording draagt voor de desbetreffende leerling.

46.Kan de leerplichtambtenaar vragen gaan stellen?

Mijn ervaring is dat leerplichtambtenaren kijken of kinderen naar school gaan, niet naar welke school ze gaan. Als ze vragen gaan stellen ligt er bij de gedetacheerde school een contract wat niet afwijkt van andere contracten, en bij de detacherende school een contract wat zegt dat de leerling gedetacheerd is, en dan is het ook niet raar dat de desbetreffende leerling niet op die school rondloopt. Ze zullen er dus niets vreemds aan vinden.

47. Bestaat de mogelijkheid dat gedetacheerde kinderen niet meer naar de gedetacheerde school kunnen, maar door leerplichtambtenaren en de inspectie gedwongen worden naar de detacherende school te gaan?

Nee, die bestaat niet. Net zomin als kinderen die destijds met het Fosterparentplan meededen niet meer bij hun eigen ouders zouden mogen wonen. Het contract maakt volkomen duidelijk dat de kinderen bij de gedetacheerde school horen, en niet bij de detacherende. Zulke contracten zijn bij wet toegestaan (zie vraag 41). Contracten zijn bij wet bindend. Wie daar tegenin gaat pleegt een misdaad, niet wie zich eraan houdt.

48. Met welke inspectie krijg welke school te maken?

Voor  de financiële verantwoording van hoe ze met de overheidsgelden omgaan krijgt de detacherende school te maken met zijn eigen inspectie. Die ziet dan keurig een lijstje kinderen wat gedetacheerd is, en keurig een lijstje bedragen wat maandelijks wordt overgemaakt naar de gedetacheerde school.

Voor de verantwoording hoe de kinderen les krijgen krijgt de gedetacheerde school te maken met zijn eigen inspectie. Daar is geen verschil tussen gedetacheerde- en niet gedetacheerde kinderen.

49. Waar worden de leerlingen geteld?

Bij de detacherende school als gedetacheerde leerlingen, die meetellen voor het aantal leerlingen van de detacherende school.

Buj de gedetacheerde school als gedetacheerde leerlingen, die meetellen voor het aantal leerlingen van de gedetacheerde school, maar niet als landelijk aantal leerlingen.

50. Hoe wordt het geld geboekt?

Bij de detacherende school hebben ze een apart systeem voor de gedetacheerde kleerlingen. Tussen de scholen kan afgesproken worden hoe ze het geld het liefst overboeken en ontvangen, dus één bedrag voor alle leerlingen, of aparte bedragen voor elke leerling. De afspraken zullen helder geformuleerd moeten worden. Daarbij dient steeds rekening gehouden te worden met de wensen van de detacherende school, die immers de gedetacheerde school een gunst verleent. De inspectie van de gedetacheerde school ziet gewoon keurig een aantal leerlingen en keurig een bedrag per maand wat voor elke leerling is overgemaakt. Die zal daar niets vreemds in zien. Omdat het niet op verkapte subsidie moet lijken zal per leerling apart overgeboekt moeten worden.

51. Wie gaan de handtekeningen zetten?

De handtekeningen zijn  van de detacherende school en de ouders.

52. Houdt de gedetacheerde school haar status als private school?

Absoluut. Het ontvangt geen geld van de overheid, het ontvangt in hele specifieke gevallen geld van een school voor specifieke leerlingen. Per leerling zal dan ook een, liefst met zoveel mogelijk argumenten  en professionele rapporten  beklede argumentatie moeten liggen waarom het gebaat is bij onderwijs op de gedetacheerde school., en waarom dat niet op de detacherende school kan. Dit kan heel makkelijk met het afstandsargument gedaan worden. Voor veel mensen is het soort onderwijs wat de gedetacheerde school biedt de enige mogelijkheid om zulk onderwijs te volgen binnen een straal van 5 kilometer, dus dit kan ingevuld worden zonder kwetsend te zijn naar de detacherende school.

53. Hoe zit dat met kinderen die niet gedetacheerd zijn?

Het detacheringsaanbod ligt er voor alle kinderen. De niet gedetacheerde kinderen  zijn kinderen die van een andere school komen, aan wie het detacheringscontract ook voorgelegd kan worden. En als de betreffende school dat niet wil, dan doen we hetzelfde met die kinderen als met de onze, en vragen we onze detacherende school ook deze kinderen in het bestand op te nemen.
 

54. Hoe transparant moeten we hierover zijn?

Eerlijk duurt het langst. Als het stiekem moet dan kan het niet. Maar er is een verschil tussen stiekemheid en iets onder mensen hun neus wrijven die het niets aangaat. Het is legaal, maar ongebruikelijk. Niet iedereen is op de hoogte van de regels, en niet iedereen begrijpt ze goed. Dus naar ouders toe transparant:absoluut. Naar wie ernaar vraagt transparant:zeker. Maar onzorgvuldig verwoorden en dan tegenstanders opzoeken en die ermee vervelen, absoluut niet. En mensen die het al doen uit de blauwe lucht bellen en er vragen over stellen,ook niet doen.. Ze zullen er wat onzeker over zijn vanwege de onduidelijkheden in interpretatie van wetgeving, en als je niet met tact te werk gaat zullen ze dicht slaan en kan je elke verdere medewerking vergeten. Je moet laten zien tact te hebben, en goede manieren, anders kan je het helemaal vergeten dat het wat wordt.

VI. Hier volgen wat vragen voor de hopelijk toekomstige detacherende school. Zou u deze vragen willen beantwoorden en sturen naar de contactpersoon?

1.Wilt u alstublieft onze artikel Zesentwintig UVRM waarborg School worden?

Zo nee, zou u kunnen zeggen wat de bezwaren zijn, en wat eraan zou moeten veranderen om u wel mee te willen laten doen? Zou u wel met een andere school dan de onze in zee willen?

En zo ja, geweldig! We hopen op een prettige samenwerking waarin we elkaar tot steun kunnen zijn!

De volgende vragen zijn dan van belang:

1. Hoeveel subsidie ontvangt u per leerling?

2. Tot wanneer hebben wij de tijd om ons in te schrijven zodat u vanaf januari subsidie ontvangt en kan gaan uitkeren?

3. Vindt u 5% van het basissubsidiebedrag een redelijke vergoeding voor uw moeite?

4. Zouden andere scholen u ook mogen benaderen met een dergelijk voorstel? Er zijn natuurlijk vele particuliere scholen die hiermee zitten.

 

.VII. Contactgegevens

 

Met vragen of opmerkingen kunt u in de eerste plaats terecht bij degene die u hiermee benaderd heeft.

Anders kunt u een mail sturen naar uvrm@wenst.nl

Als daar behoefte aan is kan er een pagina komen waar ZUS zoekende privé- en gesubsidieerde scholen elkaar kunnen vinden. Als u daarop wil komen, mail dan uw gegevens naar uvrm@wenst.nl

U kunt u ook aanmelden op http://uvrm.wikispaces.com/

 

Bellen kan voor 70 ct. per minuut: 0900 5577552 toestelnr. 6715. Bij lange gesprekken wordt u, indien u dat wenst, teruggebeld. Het 0900 nummer is niet om geld ermee te verdienen maar om geen privé gegevens op internet te hoeven zetten. Geef dan even aan dat u via het 0900 nummer belt, ze komen namelijk allemaal binnen op dezelfde lijn.

 

Vriendelijke groeten,

 

 Anna de Geus-de Heer

http://www.uvrm.wenst.nl/

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 10-12-2015 13:34