Misstanden in de  jeugdzorg

Ondanks dat bureau jeugdzorg onweerlegbaar schuldig bevonden  is aan 60 jaar misbruik van kinderen, en ondanks dat het gerechtelijke bevelen negeert om onterecht uit huisgeplaatste kinderen terug naar de ouders te brengen, blijft het actief in scholen, en krijgt het alleen meer macht. Terwijl bureau jeugdzorg veel geld verdient met uithuisplaatsingen en onder toezichtstellingen mag zij zelf de diagnose stellen op grond waarvan kinderen uit huis worden geplaatst. Een second opinion van een onafhankelijke instantie is verboden. Rechters volgen het advies van bureau jeugdzorg blindelings op, en vanaf juni 2014 is er niet eens meer tussenkomst van een rechter nodig voor uithuisplaatsingen. Nederland heeft 20.000 met uithuisgeplaatste kinderen het hoogste percentage ter wereld.

De voormalig secretaris generaal van justitie, wiens aanbevelingen blindelings worden opgevolgd door het staatshoofd bij het benoemen van rechters, wordt op het ogenblik vervolgd (http://www.wanttoknow.nl/nieuws/joris-demmink-toch-vervolgd/) vanwege verdenkingen  van kinderverkrachting. Er zijn geruchten dat zijn naam staat op de lijst opvang gezinnen. Ook scholen verdienen veel geld aan zorgtrajecten en labelen, op grond waarvan kinderen uit huis kunnen worden geplaatst.

Er is geen enkel toezicht wat er met dat geld gebeurt, en geen enkele onafhankelijke  instantie waar ouders terecht kunnen als ze vermoeden dat er gefraudeerd wordt.

Door de schoolplicht zijn kinderen zonder school ook doelwit van jeugdzorg, en lopen ze ook het risico van uithuisplaatsing, en kunnen ze niet zonder introductie van een vorige school bij een nieuwe school komen. De schoolarts wordt door scholen betaald, en die heeft contact met de huisarts.

Vanaf 2015 heeft jeugdzorg geen smoes meer nodig om gezinnen uit elkaar te rukken. Dan krijgt elk gezin automatisch een gezinscoach toegewezen, die op elk moment zonder tussenkomst van de rechter kinderen uit huis kan plaatsen.

 http://martinvrijland.com/2013/09/19/oostblok-spionagemethoden-nu-gedoceerd-aan-toekomstige-jeugdzorg-medewerkers/

Dwangzorg mag eigenlijk niet als er geen sprake is van onmiddellijk gevaar, maar dat is één van de vele wetten die bureau jeugdzorg aan zijn laars lapt: http://www.leefwijzer.nl/wet-zorg-dwang-schendt-mensenrechten/

Geruchten van een pedofielen netwek zijn hardnekkig. Zitten de heren misschien met de schoolfoto's uit te zoeken in welk kind ze wel trek hebben, zodat schoolhoofd een leuk  labeltje kan regelen waardoor bureau jeugdzorg een prettig uithuisplaatsingkje kan regelen? Wie zal het zeggen, er is geen controle op, dus alles is mogelijk.

http://uvrm.wordpress.com/2013/08/14/vervolg-brief-aan-minister-opstelten/

En zo gaat dat, zo'n uithuisplaatsing. Met grof geweld. Deze kinderen willen niet weg. Ze schreeuwen om hun moeder, maar dat wordt genegeerd.

http://www.youtube.com/watch?v=XS-9k0DK7WE&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DXS-9k0DK7WE&app=desktop

Binnen de jeugdzorg hebben kinderen twee en een half keer zoveel kans verkracht te worden als thuis, en dat is waarschijnlijk nog laag ingeschat, dus er is geen enkel excuus voor de uithuisplaatsingen.

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2014/01/praktijk-van-jeugdzorg-verkrachting.html

Eerst een vermoeden http://www.martinvrijland.nl/2014/02/15/getuigenis-van-seksueelmisbruik-en-verwijzing-naar-hooggeplaatsen/  (zie ook http://www.takecare4.eu/deel-dit-alstublief/) Nu een bewezen feit: Kinderen uit weeshuizen worden gebruikt in kinderpornofilms

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5144-oud-werknemer-bbc-beschuldigd-van-kinderporno-britse-krant-legt-relatie-met-affaire-demmink

1200 kinderen die uithuisgeplaatst zijn zitten gewoon in de gevangenis.

http://kinderrechtenactivist.punt.nl/content/2011/04/werk-voor-de-nieuwe-kinderombudsman

Het kind van Arlette Heskes is met vijf maanden uit huis geroofd. Er is door de rechter gezegd dat er geen grond was voor deze uithuisplaatsing. Desondanks wordt het kind niet teruggegplaatst bij demoeder.

http://www.youtube.com/watch?v=oTr8tW3IYC0

Nog een horrorverhaal. De uitbuikplaatsing Martina, het kind van Arjan en Moniek. http://www.youtube.com/watch?v=pJ_VcKLwL64 Alleen omdat ze een beperking zouden hebben. Denken al die ouders hier wel aan als ze labels accepteren waar scholen zo graag mee strooien voor de extra centjes?

Misstanden komen als je degenen die grof verdienen aan de "remedie" ook de diagnose laat stellen. Ook dat is een schending van een fundamenteel mensenrecht. sPreventief onder toezicht stellen, en vanaf 2015 de gezinscoach die kinderen zonder tussenkomst van de rechter uit huis kan plaatsen. 

http://www.youtube.com/watch?v=xu3xmMgD5CM

Gezinnen vluchten vaak naar het buitenland  voor bureau jeugdzorg. Maakt jeugdzorg zich echt zorgen over deze gezinnen of over de eigen portemonnee? Levert ze immers wel €150.000,- per kind wat ze uithuisplaatsen.

http://www.youtube.com/watch?v=mzeR7_eUut8

 

Beschrijving hoe kinderen vroeger gelokt werden door jeugdzorg. Nu hoeft dat niet meer. Nu kan jeugdzorg gewoon kiezen wie ze wil en niemand die er iets tegen kan beginnen:

EN HOE GAAT DAT?

Hieronder volgt een algemeen patroon van werkverschaffing binnen de Nederlandse "hulpverlening".
Vooral op middelbare scholen zijn
Bureau Jeugdzorg, RIAGG, JAC, etc. werkers actief om uw kind in hun FUIK te strikken en
het neemt steeds grotere vormen aan. WANT UW KIND IS GOUD WAARD!
Deze "hulpverleners" die officieel op speurtocht zijn om incest
-
en mishandelingzaken op te sporen pompen de
hoofden
van kinderen vol met verhalen over voordelen van het zogenaamde vrij zijn,
los van het ouderlijk huis,
het beschikken over meer zakgeld, etc.
Een vaag "ja" op de vraag "Was jij ooit thuis slecht behandeld?" ontketent een monstrueuze ontwikkeling:
-
zonder enig overleg met de ouders, met in achtneming van de "deskundigheid" van deze werkers,
-
zonder enige contra
-
rapportage,
beslist een willekeurige kinderrechter tot uithuisplaatsing van het betrokken kind. De ouders hebben geen woord
hierover te zeggen.
De "rechts"
-
zittingen waarin zulke besluiten worden genomen vinden plaats vaak zonder
medeweten van betrokken ouders. Vervolgens wordt overgegaan tot fysieke uithuisplaatsing:
-
de kinderen worden door RIAGG en politie van hun school gehaald,
-
de ouders
krijgen dat 'smiddags te horen door middel van een persoonlijke mededeling van een
"hulpverlener" (hoe attent toch !!! ).
Ook de weglooppremie is een interessante methode om "hulpverlenend" werk te verschaffen: krachtens
de AWBZ heeft een kind vanaf 12 Jaar dat wegloopt van thuis, in het kader van de zeIfbeslissingswet, recht op
een uitkering. En Juist het gemak waarmee deze uitkering toegekend wordt zorgt voor zoveel leed.
In de meeste gevallen is de verrassing voor ouders die nooit eerder i
n kontakt met deze kinderhandelmafia
geweest zijn compleet. "Dat moet een grove vergissing zijn !", "Zo iets kan gewoon niet in dit land!", etc. is in
de regel de eerste (helaas naïeve) reactie. wat zij vanaf dit punt nog niet weten is dat zij alleen staan in een zeer
bitterw, ongelijke strijd met de gigantische, ondoorzichtige, spinnewebachtige machine van de Nederlandse
Justitie.
De verblijfplaats van hun kind is een van de meest beschermde geheimen van de Staat (het Ministerie van
Justitie doet alles om deze werkwijze van de "hulpverleners" te beschermen) . De "attente",
*'publieksvriendelijke" werkers van de "hulpverlening" waarschuwen de ouders (zelfs ongevraagd) dat als
ze pogingen ondernemen om kontakt met hun kind te krijgen, er STRAF
MAATREGELEN zullen volgen (een
vaak genoemd voorbeeld is het dreigen met het verplaatsen van het kind in huizen waar criminele kinderen
heropvoeding krijgen!

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3224280/Wervelwind-1989-PDF.pdf

Een pluspuntje: De Nederlandse overhid betaalt de advocaat van Demmink niet meer:

http://www.nu.nl/politiek/3682233/opstelten-betaalt-advocaat-demmink-niet-meer.html

Tegenwoordig worden kinderen door bureau jeugdzorg gewoonweg uit scholen ontvoerd, zonder enige aanleiding;

ARNOLD HEERTJE − 06/02/14, 00:00 ( volkskrant )

In de jeugdzorg zijn de kinderen om wie het gaat uit beeld verdwenen. Een deel van de kinderen wordt op lichtvaardige gronden onder toezicht geplaatst. Is die horde eenmaal genomen dan zijn deze kinderen speelbal van instellingen als de Raad voor de Kinderbescherming, de Bureaus Jeugdzorg, stichtingen ten behoeve van pleegouders, particuliere instellingen voor jeugdzorg en het Leger des Heils. De kinderen worden onnodig uit huis geplaatst, komen in internaten terecht en worden willekeurig overgeplaatst naar andere scholen dan de hun vertrouwde. De bureaucratie maakt van de kinderen producten, waarmee veel geld wordt verdiend en waaraan veel werkgelegenheid wordt ontleend ten behoeve van medewerkers, die zich begeleiders, gezinsvoogden, teamleiders of relatiemanagers noemen.

In het oosten van het land zijn twee kinderen van ongeveer 12 jaar weggehaald bij hun moeder, omdat deze alleen Russisch spreekt en daarom ongeschikt wordt geacht de kinderen op te voeden. De moeder is al enige jaren in juridische procedures verwikkeld om de kinderen thuis te krijgen, maar stuit op het enorme financiële belang bij het handhaven van de status-quo van de toezichthoudende partijen. Dit leidt er toe dat de kinderen weken zijn verstoken van tijdige medische hulp. (Schriftelijk aandringen door een buitenstaander bij het internaat Entrea in Nijmegen op onmiddellijk bezoek aan een arts, had succes.).

In Amsterdam is door jeugdzorg een kind ontvoerd uit de school waar hij meer dan drie jaar tot volle tevredenheid van hemzelf, zijn moeder en de schoolleiding op zat. Hij is naar een geheime plaats gebracht, zodat ook zijn moeder niet langer weet waar hij verblijft. Medewerksters van Bureau Jeugdzorg in Amsterdam (BJAA) weigeren ansichtkaarten en attenties van vriendjes van zijn vorige school en van familieleden door te geven aan het kind. Je waant je even niet langer in het vredige Nederland. (Een buitenstaander heeft er bij directeur Gerritsen van BJAA op aangedrongen zijn medewerksters te verzoeken het inhumane pad te verlaten.) Het is niet moeilijk de lijst van schrijnende voorbeelden uit te breiden met soortgelijke ervaringen in andere plaatsen.

Dat in Nederland zich in een belangrijk deel van de jeugdzorg afschuwelijke taferelen afspelen, is niet aanvaardbaar. Onder het mom van kinderbescherming is in een te groot aantal gevallen sprake van georganiseerde kindermishandeling. Af en toe wordt de samenleving opgeschrikt door dramatische uitlopers van deze benauwende en inhumane situaties.

De parlementaire beraadslagingen over de nieuwe wetgeving moeten recht doen aan de noodzaak de jeugdzorg op de werkvloer te humaniseren. Aan de huidige perverse finan- ciële prikkels dient een einde te komen. Voorts is het noodzakelijk dat de medewerkers, die zich eerder gedragen als geüniformeerde officieren dan als liefdevolle mensen die kinderen bij de hand nemen en een begripvolle omgeving bieden, plaatsmaken voor deskundigen met hart voor hun vak. Is er iets belangrijker in deze soms hardvochtige wereld dan het levensgeluk van onze kinderen?

Arnold Heertje is econoom.

 

vrijdag 3 januari 2014

Arnold Heertje hekelt de praktijken van Jeugdzorg

 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Heertje

Een aantal weken geleden heeft Arnold Heertje contact gezocht met Jeugdzorg Dark horse. Hij wilde meer weten over de praktijken van jeugdzorg. In zijn directe omgeving had hij ermee te maken gehad en hij was zeer verbolgen over de handelswijze van deze organisatie. 

Wij hebben hem uitgebreid verteld over het fenomeen Jeugdzorg. Dhr. Heertje wist nog niets van het geld dat rondgaat in de Jeugdzorg. Hij vroeg of er politici zijn die zich om deze wantoestanden ook zo druk maken, mensen van statuur. Het antwoord daarop moesten we hem schuldig blijven. Nee, alleen een aantal individuen en kleine groepen mensen die de wantoestanden al jaren onder de aandacht proberen te brengen, zoals Jeugdzorg Dark horse, Stichting KOG, de Groep Hop, etc. 

Maar nee, geen enkele politieke partij waagt zich daadwerkelijk aan inhoudelijke kritische uitspraken betreffende Jeugdzorg. En als ze dan met een plan (motie)   aankomen, zoals D66 voor waarheidsvinding is dit niet goed doordacht. Het is symboolpolitiek. Het zorgt er niet voor dat jeugdzorgwerkers daadwerkelijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun leugens en amateurisme.

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/11/amendement-waarheidsvinding.html
 
Arnold Heertje vertelde over zijn Joodse achtergrond en dat hij ontsnapt is aan de concentratiekampen. “Nu worden er ook kinderen ontvoerd.” (op basis van bedenkelijke praktijken)

Hij vindt het een schande en is van mening dat deze praktijken van Jeugdzorg moeten stoppen. “Daar zal ik ook alles voor doen”. 

Wij hebben hem geïnformeerd over de zaak van Ilja en het bijbehorende Razzia-filmpje, de nietszeggende brieven van Staatssecretaris Fred Teeven aan de Europese Commissie en de houding van het Leger des Heils. http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/hartverscheurend-politie-en-jeugdzorg.html 

Arnold Heertje heeft het Leger des Heils (waar Anastasia en Nikolai verblijven in een instelling) voldoende onder druk heeft gezet om de bezoekregeling van 2 januari 2014 door te laten gaan, terwijl deze eerst was afgezegd omdat het 'voor de gezinsvoogden ook vakantietijd was'. Hij heeft het Leger de Heils achtmaal gebeld en flink druk op de ketel gezet.  

Op 9 januari 2014 moet de ex-man (vader van Anastasia en Nikolai) van Jelena en de stiefvader van Ilja voor de strafrechter verschijnen betreffende kindermishandeling. Ilja is in het verleden door zijn stiefvader ernstig mishandeld.
 
Er is een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming waarin staat dat vader zegt trots te zijn dat hij een nieuwe riem had gekocht om daar Ilja mee af te kunnen ranselen. Deze ex-man mag van Jeugdzorg zijn kinderen wel onbegeleid zien.

Ranada van Kralingen

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2014/01/arnold-heertje-hekelt-de-praktijken-van.html

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 21-02-2014 16:04